Godsdienstoefeningen Verantwoording uan Liefdegauen. BOEKAANKONDIGING. Vereenigingsleuen. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 16 MEI 1926. Classe Middelburg Classe Zieri kzee Classe Tholen Classe Goes Classe flxel Advertentiên. CATHARINA SARA dochter van J. SANDERSE. C. A. SANDERSE-LE Fbbbr. Middelburg, 10 Mei 1926. Karelsgang. Heden ontsliep in de hope des eeuwigen levens zacht en kalm, na een langdurig maar geduldig ge dragen lgden, onze geliefde Man en zeer zorgzame Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer ARIJ JAN LE COINTRE, in den ouderdom van 73 jaar. Namens de diepbedroefde Familie, P. A. LE COINTRE—KOK. Middelburg, 10 Mei 1926. Wal B 58. Bezoeken kunnen niet worden afgewacht. Ds. Telkamp geen ontvanguren (Vrijdag 8—10). KORTE NOTULEN van liet verhandelde in de vergadering van de Classis Tholen der Gerei'; Kerken op Woensdag 5 Mei 1926 te Bergen op Zoom. De Praeses, ds. Ie Cointre, opent, de vergadering, laat zingen Ps. 122 3, leest Klaagliederen 321—32 en gaat voor in gebed. Door de afgevaardigden der Kerk van Anna Jacoba- polder worden de credentiebrieven onderzocht. De Kerk van Poortvliet vaardigt een diaken af, aan wien keurstem wordt verleend. Het moderamen wordt samengesteld: ds. Ie Cointre, praesesds. Andree, assessorbr. Tange, scriba. De notulen van het verhandelde in de laatste ver gadering worden gelezen en onveranderd vastgesteld. Na toelichting van den Zendingsdeputaat wordt op verhooging van de Zendingsbij dragen door enkele kerken aangedrongen. Voor de volgende vergadering zal een berekening worden gemaakt van hetgeen elke kerk zou betalen, indien de gewone verhoudings- cijfers als maatstaf werden genomen. Bij ingekomen schrijven worden enkele bezwaar schriften van broeders uit de kerk van T. ingetrokken. Een schrijven vanwege de Generale Synode om nauwgezet toe te zien bij de kerkelijke examina wordt met instemming ontvangen en besloten, met dit ver zoek bij voorkomende gelegenheid rekening te houden. Een voorstel van de kerk van Bergen op Zoom tot het doen houden van een Zendingsdag wordt na bespreking teruggenomen. Lettend op de ervaring met gehouden Zendingsdagen wordt besloten een proef te nemen met het houden van plaatselijke zendingssamenkomsten en het houden van Zendings- predicaties. Besloten wordt door te zenden aan de Part. Synode een voorstel van de kerk van Bergen op Zoom om te benoemen vijf Deputaten voor de regeling van den arbeid der Evangelisatie, en een voorstel derzelfde kerk om een commissie te benoemen, aan wie zal zijn op te dragen een onderzoek naar de mogelijk heid en wenschelijkheid van financieelen steun aan de garnizoenskerken door de gezamenlijke kerken. Naar de a.s. vergadering der Part. Synode worden afgevaardigd de predikanten ds. A. Andree van Krab- bendijke en ds. W. M. Le Cointre van Bergen op Zoom, en de oudeilingen P. A. Schwartz van Krab bendijke en E. Tange van Rilland-Bath; secundi de ouderlingen J. van Strien van Anna Jacobapolder en T. Dijkslag van Tholen. De rondvraag naar art. 41 K. O. levert geen bij zonderheden op. Vacaturebeurten worden verleend aan de kerken van Rilland-Bath en Tholen. Goedgevonden wordt eenige aanwezige gelden te storten in de classicale kas. Tot Deputaat voor den arbeid in Rijn-Pruisen wordt aangewezen br. E. Tange. Een der kerken, die haar verplichtingen niet na komt, wordt op haar nalatigheid gewezen. Besloten wordt de kerkvisitatie te doen plaats vinden in Juli. Ds. Andree spreekt zijn blijdschap uit over het feit, dat ds. Le Cointre zich heeft teruggetrokken als medewerker aan „Woord en Geest". De collecten worden gestort. De korte notulen worden gelezen. Ds. Andree gaat voor in dankzegging, waarop de Praeses de vergadering sluit. Op last der Classis, P. A. Schwartz. Collecten, gestort op de vergadering der classis Tholen van 5 Mei 1926. Anna Jacobapolder Ond-Vossemeer Poortvliet Tholen Bergen op Zoom Krabbendijke Rilland-Bath Theol. School f 25.08'/2 10.20 8.30 11-51 30.42 31.52 17.20 Zending Rijn Pruisen f 22.37 12.50 7.28 11- 29.80 22.41 13.04 V2 Hulpbeh. Kerken. f 25.96'/2 12.47 7.49 8.98 „34.54 18.31 9.74 KORT VERSLAG van de Classis Zierikzee, 4 Mei 1926. 1. De voorzitter opent de vergadering, laat zingen Ps. 33 11, leest 1 Joh. 4 111 en gaat voor in gebed. 2. De credentiebrieven worden nagezien. Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd. Brouwershaven heeft één afgevaardigde, Nieuwerkerk en Wissekerke hebben een diaken afgevaardigd, aan wien keurstem wordt verleend. 3. Moderamends. Bremmer, voorzitterds. v. d. Ende, scriba ds. Wielenga, assessor. 4. Ingekomen stukken. a. Schrijven van Depp, voor de kas van hulp beh. idioten enz., dat in de vacature van br. Timmerman een andere deputaat moet wor den aangewezen. De classis wijst aanbr. W. van den Berg Dzn. van Bruinisse. b. Een schrijven van mevr. de wed. S. over een finantieele aangelegenheid. De handelingen van de Kerk van O. worden goedgekeurd. c. Een schrijven van de Gen. Synode inzake de kerkelijke examina. Dit wordt door de Classis met instemming begroet. Een schrijven van Brouwershaven over deze zaak is hiermede beantwoord. d. Een schrijven van br. N. uit Br. die onder zocht wenscht te worden naar Art. 8 K. O. De Classis spreekt uit, dat deze zaak niet voor behandeling vatbaar is. 5. Rapporten. a. Ds. Staal brengt rapport uit over het werk der Zending. De toeneming op het Zendings- veld is tegenwoordig wat minder. Er is groote tegenstand van de zijde der Mahomedanen en Communisten. Opgewekt wordt tot meerdere actie, vooral met het oog op een Zendings hospitaal, dat zeer gewenscht is. Het houden van Zendingsavonden wordt aanbevolen. b. De deputaat Art. 13 K. O. doet eenige mede- deelingen. 6. Afgevaardigd naar de a.s. Partic. Synode worden ds. F. Staal en ds. C. J Wielenga, secundids. F. J. van den Ende en ds. Z. Hoek. De ouderlingenW. den Boer en D. Mulder, secundiF. Dees en H. Z. van Waveren. 7. Ds. Hoek brengt in herinnering verschillende be sluiten die vroeger genomen zijn. Een commissie wordt benoemd om het classicale reglement te herzien. 8. De Kerk van O. vraagt steun uit de kas voor hulpbeh. Kerken. De aanvrage aan de Prov. kas zal worden gesteund. 9. Rondvraag naar Art. 41 K. O. Geersdijk deelt mede, dat weldra een Christelijke School zal worden geopend. 10. De vacaturebeurten worden geregeld en de volgende vergadering vastgesteld op half September. De vergadering wordt gesloten, nadat de assessor is voorgegaan in dankzegging. Op last van de Classis, C. J. Wielenga, Assessor. Z a a m s 1 a g. Zondag 9 Mei maakte onze geachte leeraar ds. P. van Dijk aan de gemeente bekend, dat hij een roeping had ontvangen van de Ger. Kerk van Serooskerke. Geve de Heere hem een goede keuze te doen, doch zóó, dat hij zijn gezegenden en gewaar- deerden arbeid hier nog blijve voortzetten. Namens den Kerkeraad, J. Kosten, Scriba. KORTE NOTULEN van de Classicale Ver gadering 11 Mei te Middelburg. Art. 1. Namens de roepende kerk van Vlissingen opent ds. Kruyswijk de vergadering, laat zingen Ps. 25 3, leest Ps. 25 en gaat voor in gebed. Art. 2. De brs. C. Polderman en S. Wisse zien de credentiebrieven na. Alle kerken zijn wettig vertegen woordigd. Westkapelle heeft een diaken afgevaardigd. Hem wordt keurstem verleend. Art. 3. De vergadering constitueert zich. In het moderamen nemen zitting ds. Telkamp, praeses, ds. Wessels, assessor, ds. Runia, 1ste scriba, ds. von Meyenfeldt, 2e scriba. De praeses heet ds. Visser welkom. Art. 4. De notulen worden gelezen en ongewijzigd vastgesteld. Art. 5. Ingekomen is een schrijven van br. de Rijc.ke. In handen gesteld van een commissie, waarin worden benoemd ds. Hamming en ds. Hcij. Verder een schrijven van de Generale Synode van Assen. Voor kennisgeving aangenomen. Bezwaarschrift, van een br. uit Middelburg. In comité behandeld. Aan een kerk wordt advies ge geven in een tuchtgeval. Comité wordt opgeheven. Art. 6. Verschillende kerken vragen vacature beurten. Toegestaan. Den predikant van Vrouwepolder- Gapinge wordt als maximum één Zondag in de drie maanden tot het vervullen van vacaturebeurten toe gestaan. In verband met een instructie van Vlissingen oordeelt de classis het niet noodig als classis adhaesie te betoonen aan de besluiten der Generale Synode. Naar aanleiding van een vraag van den praeses blijkt, dat in alle kerken het getuigenis der Synode is voorgelezen. Art. 7. Br. Pouwer rapporteert over de bijdragen der kerken voor Art. 13. Tevens deelt hij mede het eindcijfer van het afgeloopen jaar. Ds. Kruyswijk en ds. Wurtli zien de bescheiden van den quaestor na. In orde bevonden. Ds. Dijkstra rapporteert over den evangelisatie- arbeid in Noord-Brabant en Liraburg en in Rijn- Pruisen en Westfalen. Voor het eerste droeg de classis bij f 71.50, voor het tweede f 51.50. Ds. Koning en br. Boon zien de boeken van den rapporteur na. In orde bevonden. Pauze. Art. 8. Naar aanleiding van enkele vragen van Vlissingen hoe te handelen met bezwaarden tegen de besluiten der Gen. Synode, wordt verwezen naar de commissie door de Synode aangesteld tot advies. Art. 9. Een supplement van het rapport over art. 13 zal aan de kerken worden toegezonden. De con clusies van het rapport over Art. 13 zijn met alge- meene stemmen aangenomen. Ds. Heij rapporteert over de Zending. Saldo Zen dingsdagen 1923 en 1925 f53 20. Ds. Heij, Wessels en Telkamp worden benoemd in een commissie die de onderlinge verhouding van de bijdragen der kerken voor de Zending in studie zal nemen en zoo ge wenscht met voorstellen zal komen. 3e Pinksterdag zal I). V. een Zendingsdag worden gehouden onder Koudekerke. Br. Louwerse brengt verslag uit van den stand dei- kas voor de hulpbehoevende kerken in de classis. Batig saldo f286.5672- Ds. Koning en br. Simonse zien de boeken na. In orde bevonden. Art. 10. Voor de a.s. Particuliere Synode van Zee land worden afgevaardigd de Di. Heij en Telkamp, primide Di. Hamming en Kruyswijk, secundioud. J. van de Putte en F. de Rijke, primioud. C. Pol derman en de Visser, secundi. Rapport van Art. 13 zal ter Synodetafel worden gebracht. Gunstig advies van de classis voor de hulpbehoe vende kerken om steun der Synode. Ds. Hamming is als correspondent van de classis aangewezen. Art. 11. Besloten br. de Rijcke op diens verzoek te ontheffen van zijn correspondentschap voor de Theol. School. Hem wordt dank betuigd. Br. Olthoff wordt tot correspondent benoemd. Art. 12. Grijpskerke vraagt of de classis bereid is tot steun voor de Ilongaarsche studenten. Wordt overgelaten aan het initiatief der plaatselijke kerken. Art. 13. Tot roepende kerk voor de volgende ver gadering Woensdag 8 September, 9.30 uur, wordt aangewezen de kerk van Vrouwepolder. Art. 14. Korte notulen worden gelezen en vast gesteld. Art. 15. De praeses gaat voor in dankgebed en sluit de vergadering. Op last der Classis, C. von Meyenfeldt, 2e Scriba. Ontvangen van de Geref. Kerk van Westkapelle de collecte voor Hulpbehoevende Kerken in de provincie groot f 4.27. Na de verantwoording in de Kerkbode van 7 Mei is deze collecte pas heden door mij ont vangen. De classic, correspondent, S. den Hartigh. Middelburg, 14 Mei 1926. Vlissingen. Ontvangen in de collecte op Zondag 9 Mei een gift voor de kerk groot f 5. met bijschrift „Uit dankbaarheid", waarvoor wij har telijk dank zeggen. Namens den Kerkeraad, A. Roos, Scriba. Opwaar tsche Wegen. Afl. 1. 4e Jaarg. Uitg. Mij Holland, Amsterdam. In een vergroot formaat doet Opw. Wegen zijn intrede in den nieuwen jaargang. Het tijdschrift ziet er smaakvol uit. Het begint met 3 gedichten waar van „Maart" van J. H. de Groot ons om zijn frisch- heid goed beviel. Volgt Cirkelzang van O. Ruijsch. Bespreking van een Socialistische Roman het leven van Francesco Campanaen een breede Boekbespreking. Van belang is de Billiografie aan het eind. Opwaartsche Wegen is het Bondsorgaan van het Verbond van Chr. Letterk. kringen in Nederland. Reeds daarom doch ook om den inhoud zelf en de namen van de medewerkers verdient het den steun van alle letterkundig meelevenden onder onze jongere en oudere menschen. v. D Olden Har men van 'tGarvelink. Een verhaal uit den Gelderschen achterhoek door N. W. van Diemen de Jel, met teeke- ningen van J. Faureuitgave van J. H. Kok te Kampen. Het begin is niet boeiend en vraagt eenige inspan ning om te blijven doorlezen. Maar wie zich deze kleine moeite getroost ziet ze ook rijkelijk beloond Deze auteur heeft het leven in den Gelderschen ach terhoek blijkbaar lief met groote liefde en hij bezit I de gave het zóó uit te beelden, dat ook anderen het leeren verstaan en het schoone daarin leeren opmer ken. Dit boek „speelt" nu wel in den allerlaatsten tijd, gelijk de schrijver in typeerende kleinigheden laat uitkomen, als in den „groot-glazigen, hoorn- omranden bril" dat onaesthetisch wanproduct van onzen zich aesthetisch wanenden tijd van den broer van Olden Harmen, die een groote meneer ge worden is en in Amsterdam woont. Evenzoo in de „lange golvende lok", die zich hebben laten staan èn de jonge neef uit Amsterdam, kleinzoon van den man met den hoornomranden bril èn de Candidaat, die in Zanderlo op beroep komt preeken. Men kent dat vervelende gedoe met die lange haarlokken zooals het geteekend wordt in deze beschrijving van, den overigens zeer sympathieken jongen neef uit Amster dam „Nu ja", begon de Amsterdammer, 'n golvende, bruine lok, die ten halve op z'n voorhoofd was ge zakt, met 'n achterwaartsch hoofdschokken en 'n kam-hand-beweging op 'n plaats brengend. Alleen het preekfragment van den jongen dominee van Zanderlo lijkt ons wat ouderwetsch van vorm. Dat men jongen dominee's een meer „gebloemden stijl" laat gebruiken dan ouderen is alleszins geoorloofd zal wel in overeenstemming zijn met de werkelijk heid, maar we kunnen het ons maar moeilijk voor stellen, dat zelfs een nog jonge dominee zou spreken van een weg, door lachende landouwen, langs kab belende beken en vruchtbare hoven, waar in 't fris- sche groen de druiven fonkelden, de palmen wuifden enz. Bedenkelijk lijkt ons dat de schrijver op bl. 30 een uitdrukking doorgeeft, waarin het zeggen van David t. o. z. van Jonathan„Uwe liefde was mij wonderlijker dan de liefde der vrouwen" geheel ten onrechte werd toegepast op het genieten der liefde Gods. Ook achten we een bezwaar, dat het besluit van Gezine om met den bijna veertig jaar ouderen boer van Blomraecate toch te trouwen, wordt voorgesteld als een gevolg van de preek over Filippus en den kamerling. Die preek mocht dan al wat heel erg bloemrijk zijn, tot zoo'n verkeerde toepassing gaf ze toch geen grond. Dat we op deze kleinigheden wezen, die ons onjuist leeken, is, omdat we het boek in z'n geheel zeer hoog stellen. „Olden Harmen van 't Garvelink" is een boek, waarvan de lezing vrucht kan achter laten tot besturing en tot opbouwing in 't, geloof. We bevelen het hartelijk aan. De teekeningen zijn mooi. Heij. Jan Klomp en z ij n makkers, een boek voor jongens, door N. W. van Diemen de Jel. Uitgave van J. H. Kok te Kampen. Dit andere werk van denzelfden schrijver is geen Achtcrhoeksch verhaal. Te oordeelen naar het dialect van Proon en Verhoeff, zitten we hiermee ergens in de provincie Utrecht. Het is een verhaal van heel wat jongensstreken en waarin de jongens wel aardig worden geteekend. Al meenen we dat de kracht van dezen auteur meer ligt in verhalen als het bovenge noemde, toch heeft ook d.'t als jongensboek zijn be- teekenis. Men geve het hun in handen en ze zullen er veel goeds uit kunnen ontvangen. Heij. Zielenadel in den Kerker, de geschie denis van Tokishi Ishir, door hemzelf be schreven in de strafgevangenis te Tokio, met een voorwoord van Ds. A. Winckel, uitgave van J. H. Kok, Kampen. De lezer vindt hier het verhaal van een Japan- schen misdadiger, die, als hij op 47-jarigen leeftijd wordt opgehangen, 20 jaren in verschillende gevange nissen heeft doorgebracht. De titel„Zielenadel" is niet van hemzelf afkomstigeen andere ware ook beter geweest om aan te duiden wat dit boekje geeft, het ontroerend verhaal van de hoogst merkwaardige bekeering, waardoor deze tijger een lam wordt. De genade Gods en de macht van den verhoogden Hei land komen hier treffend uit. Den Vaderlant Getrouwe door S. Postmus, leeraar aan het Geref. Gymnasium te Amsterdam, uitgave J. A. Reesink, Velp. 246 bladzijden groot, geeft dit werk, in 50 hoofd stukken, allerlei wetenswaardigs uit onze vaderland- sche geschiedenis vanaf Prins Willem I tot Koningin Wilhelmina. Een geregeld verhaal biedt Postmus hier niet. Zijn boek onderstelt al eenige kennis der ge schiedenis. Het is dan ook niet een boek voor kinde ren. Maar wel een goed boek voor een ieder, die zoo nu en dan weer eens een „historisch bad" wil nemen. En dat hebben we allen op zijn tijd noodig. De schrijver verstaat ook de kunst uit het verleden lijnen te trekken naar het heden om dat heden te verstaan in 't licht van het heden. We stemmen dan ook van harte in met de aanbeveling, waarmede de oud minister Colijn dit werk aanbeveelt. Heij. BONDSRING ZEEUWSCH-VLAANDEREN D.V. op Maandag 24 Mei (2© Pinksteren) in de Geref. Kerk te Antwerpen, Sanderusstraat 77, aanvang 10 uur, Hollandsche tijd. 1. Onderwerp door br. L. Scheele van Zaamslag, getiteld„Inzinking en lauwheid in ons Vereenigings- leven." 2. Ringrapport door vr. L. A. Dieleman van Ter- neuzen. 3. Onderwerp door vr. G. van Eek van Antwerpen, getiteld„Zelftucht". 4. Reserve-onderwerp door vr. H. de Voogd van Brussel, getiteld„Het vraagstuk der Methodiek". VERGADERING der Kring „Walcheren" van Meisjes- vereen. op Geref. Gr op D.V. Donderdag 20 Mei, in de Geref. Kerk te Vlissingen. Inleidingen: „Sara en Hagar" door „Debora" van Vlissingen. „Straffen" door „Meisjesroeping" van Middelburg. Aanvang half acht. Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Afd. „Herman Faukeel". N. T. schets 1 tot en met 4. Hand 1. J. Meijers. M. O. schets 14. Chr. Vakorganisatie A. Naye. Geref. Knapenvergadering „Samuel", Middelburg. Vergadering op Zaterdag 15 Mei. Agenda le Afdeeling. Bijb. Gesch. Gen. 22 119. In het geloof geofferd door L. Geschiere. Vad. Gesch. Bespreking door den leider. Agenda 2e Afdeeling Gen. 23 en 25 118. Sara's dood en Abrahams laatste jaren door A. de Vos. Bespreking Vad. Gesch. door den leider. MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in de Gasthuiskerk. Heidelb. Catech. Zondag 28. Collecte Evangelisatie-arbeid. Gasthuiskerk 9.30 uur ds. J. H. Telkamp Hofpleinkerk 9.30 uur 6 uur Noorderkerk 9.30 uur 6 uur Arnerauiden 9.30 en 2 uur Bed. Domburg 9.30 en 2 uur Gapinge 9.30 uur 2 uur Grijpskerke 9 uur 2 uur Koudekerke 9 en 2 uur St. Laurens 9.30 en 2 uur Meliskerke 9 uur 2 uur Oostkapelle 9 en 2 uur Serooskerke 9.30 uur 2 uur Souburg 9.30 en 2 uur Veere 9.30 en 2 uur Vlissingen 9.30 en 5.30 uur Vronwepolder 9.30 uur 6.30 uur Westkapelle 9.30 uur 2 uur ds. E. Douma ds. R. Hamming ds. R. Hamming ds. J. H. Telkamp ds. J. Runia H. Av. en Openb. Bel. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. J. H. Telkamp Lezen eener Leerr. ds. J. Dijkstra ds. A. C. Heij Bed. H. Av. en Dankz. ds. A. Koning ds. J. Dijkstra Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. R. Hamming ds. G. B. Wurth ds. I. K. Wessels P. N. Kruyswijk Lezen eener Leerr. ds. I. K. Wessels ds. J. E. Visser Bed. H. Av. ds. J. E. Visser Dankzegging. Brouwershaven 9.30 uur 2 uur Bruinisse 9.30 en 5 uur Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur Geersdijk 9.30 2 en 5.30 uur Haamstede 9.30 en 2 uur Kamperland 9 en 2 uur 6 uur ds. Z. Hoek Lezen eener Leerr. ds. D. Bremmer ds. F. Staal Lezen eener Leerr. ds. F. J. v. d. Ende Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Nieuwerkerk 9.30, 2 en 5.30 uur Lezen eener Leerr. Oosterland 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. D. Bremmer Bed. H. Av. en Dankz. Scharendijke 9.30 en 2 uur ds. J. W. van Tol Wissekerke 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Zierikzee 10 en 6 uur ds. C. J. Wielenga Zonnemaire 9.30 uur Lezen eener Leen*. 2 uur ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur Cand. Holtrop te Joure. Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 u. ds. W. M. le Cointre Krabbendijke 9 en 2 uur ds. A. Andree Poortvliet 10 en 3 uur ds. T. Bouma 7 uur Lezen eener Leerr. Rilland-Bath 10 en 2.30 uur Cand. Allaart te Oegstgeest. Tholen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Baarland 9.30 en 2 uur Driewegen 9.30 uur 2 uur ds. A. Wijngaarden Lezen eener Leerr. ds. R. J. v. d. Veen Bed. H. Av. Kapelle-Biezelinge 9.30 en 2 uur ds. A Scheele Borsele 9.30 en 2 uur ds. A. P. Lanting Bed. H. Av. en Dankz. Goes 9.30 en 6 uur ds. R. J. v. d. Veen 's Gravenpolder 10.30 en 3 uur ds. P. J. Baaij Bed. H. Avondm. en Nabetr. Heinkenszand 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. lerseke 9.30 en 2 uur ds. B. Meijer Wemeldinge 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kruiningen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Nicuwdorp 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Axel 9.30 en 2 uur Hoek 9 en 2 uur Oostburg 10 en 2.30 uur Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 uur 6.30 uur Schoondijke 10 uur .3 uur Voortz. Bed. Terneuzen 9.30 en 2 uur Zaamslag 9.30 en 2 uur ds. J. C. Post ds. J. B. Vanhaelen ds. P. van Dijk Lezen eener Leerr. ds. P. van Dijk ds. K. Sietsma Bed. H. Av. ds. K. Sietsma H. Av. en Dankz. ds. S. Groeneveld Geboren: 2 uur ds. E. Douma

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3