Conformeeren. DADERS DES WOORDS. Zendingsdag Classis Middelburg. 3de Pinksterdag. 7e Zeeuwsche Ouderlingen-Conferentie. Brandpunten. KERKNIEUWS. Officiëele Berichten. meerd wil zijn, heeft het niet gemakkelijk, want zijn belijdenis sffclt hem eischen, waar aan hij niet zoo licht beantwoorden kan en het komt mij voor, dat er niet weinigen zijn, die heelemaal niet op de hoogte zijn met wat de Qereformeerde Kerken belijden en be doelen. Ik weet wel, dat men allerlei veront schuldigingen kan aanvoeren, welke niet hee lemaal van grond ontbloot zijn, doch zoodra het ook maar even begint te spannen, dan komt het wel uit, welk een gebrek aan in zicht er heerscht. Doch hoe dit ook zij, daar van mogen de Gereformeerde Kerken de dupe niet worden. Naar ik hoop, kom ik hier nog eens bree der op terug. BOUMA. Een zeer verhelderend woord, heeft Prof. Rutgers hierover geschreven. Bij zooveel be gripsverwarring is het misschien niet on dienstig, dat wij het hier overnemen. We troffen het aan in de „Verklaring van de Kerkenordening" college voordrachten van Prof. R. bewerkt door Dr. J. de Jong. 179. De Schrijver beweert eerst dat bij de Ker kenordening, die aangenomen is met ge meen accoord, over het stellen der ar tikelen tusschen de onderscheiden kerken heel wat verschil van gevoelen was. Lang niet bij ieder artikel was van den aanvang af ieder het eens met een daartoe gedaan voor stel. Er is over gediscussieerd en bij de stem ming is er een meerderheid en minderheid geweest. Toch staat er van 1571 af dat die artikelen gesteld en aangenomen zijn met gemeen ac coord. Dat was natuurlijk noodigomdat geen kerk de andere dwingen kan, en dus zulk een gemeen accoord alleen in staat was een Kerkenordening voor al die kerken te laten gelden. Hoe kon dat nu, zegt Prof. R. Gemeen accoord en toch van te voren verschil van gevoelen Is dat geen tegenstrijdigheid „Dit wordt opgelost door de opmer king, dat de kerken ter Synode "samenge komen, zich verbonden zich te onder werpen aan het gevoelen der meerder heid." Dat werd zelfs tot regel gemaakt, en daar aan is Art. 31 te danken. „Iedere plaatselijke kerk, die tot de Synode deputeerde (afvaardigde), deed dan tot op zekere hoogte zelf vrijwillig afstand van haar recht, in zooverre zij zich onderwierp aan de besluiten der meerderheid, als deze niet tegen Gods Woord streden. Dit was zoo oprec?it gemeend, dat, als de beslissing gevallen was, de min derheid zich aan de meerderheid con formeerde." Wat dit nu is, blijkt uit wat er met het dan ook in het betoog van Prof. R. volgt „In de 16de eeutv was dan ook een tweede stemming gebruikelijk. De -eerste diende om uit te maken, voor welk gevoelen de meerderheid zich verklaarde bij de tweede stemming stemde de geheele minderheid ook vóór om het tot besluit te ma ken, niet omdat zij het er mede eens was, maar omdat zij het noodig oor deelde voor de goede orde, dat niet de minderheid ma ar de meerder heid haren zin kreeg. Zij behield haar eigen meening, maar legde zich neer bij het gevoelen der meerderheid. Zulke tweede stemming is later wel niet in gebruik gebleven, maar feitelijk was toch de beschouwing der zaak, dat het zoo geschiedde. Dit kon natuurlijk niet gebeuren met dingen, die met uods Woord streden, en voor de orde der kerken gevaarlijk waren. Omtrent de andere punten kon men zich behoudens zijne consciëntie confor meeren." Dat dus in commissie vergaderingen tegen en in een publieke vergadering bij zulk een tweede stemming, waarbij van te voren reeds de meening van de meerderheid bekend was, voor gestemd was, is niet in strijd, maar in overeenstemming met de practijk onzer va deren. Het geval is b.v. denkbaar dat alle vier Zeeuwsche afgevaardigden in comité zouden zijn afgeweken van het gevoelen der meer derheid. De publieke vóór-stemming ware dan de uitspraak geweest, dat de Zeeuwsche ker ken het gevoelen van die meerderheid der kerken aanvaardden, het volgden, handhaaf den en aan de realiseering er van zouden meewerken. In geval zulk een voorstemmen uitgebleven ware, zou, volgens het betoog van Prof. R. o.i. de vraag bij de Generale Synode hebben kunnen rijzen Hoe zit dit met de Zeeuwsche kerken, breken zij wegens dit met meerder heid van stemmen aangenomen gevoelen het accoord van gemeenschap En zou er bij zulke verre perspectieven mogelijkheid ge weest zijn, de Zeeuwsche kerken één voor één te vragen, of zij in dezen achter haar afgevaardigden stonden. En de practijk dier vaderen zegt ook, dat, waar 't hoogst gewichtige besluiten geldt, vooral bij de vraag naar de conformeering een afgevaardigde, dien geen mandaat bindt, zichzelf zal af vragen: kunnen, mogen, moéten de kerken, die mij gedeputeerd hebben, zich neerleggen bij dit besluit of niet. Op risico zéïfs dat de kerken hem dis- kwalificeeren, kan hij alleen dan bij de bon- dig-verklaring tegenstemmen als hij zulk een besluit meent verderfelijk te zijn öf voor de kerken in het algemeen öf voor de kerken, die hij vertegenwoordigt in 't bijzonder. v. D. Al sinds eenige jaren is het gewoonte ge worden ook in de Classis Middelburg een Zendingsdag te organiseeren. Ook voor dit jaar oordeelde de Classis een dergelijke sa menkomst gewenscht en is de Commis'sie van voorbereiding aan het werk getogen. Van het resultaat daarvan kunnen we nu reeds meedeelen, dat de Zendingssamenkomst dit jaar D.V. zal gehouden worden op Dins dag 25 Mei, den z.g.n. derden Pinksterdag en wel op het landgoed Der Boede aan den straatweg tusschen Koudekerke en Vlissingen, op een afstand van circa 10 minuten van het dorp Koudekerke. De lijst van sprekers is, op het oogenblik dat we dit schrijven, nog niet volledig. We kunnen nu wel alvast meedeelen, dat dan ho pen te spreken Ds. C. J. Wielenga van Zie- rikzee en Ds. R. Hamming van Middelburg. Een derde spreker van buiten de provincie wordt nog gezocht. Met bezwaren, die een vorig jaar, onzes inziens terecht, werden ingebracht tegen de wat hooge entreegelden is rekening gehou den. Het entreegeld werd nu bepaald op f 0.25 en ft).10 respecfieveliik voor bezoe kers boven en beneden de 12 jaar. En heeft een vader of moeder meer dan twee kinderen bij zich, dan behoeft men maar voor twee te betalen. De derde Pinksterdag is vooral op Walche ren een algemeen vrije dag, waarop vooral onze jonge menschen uitzwermen. We hopen dat ze dan zich zullen concentreeren op Der Bocde. Bij onverhoopt ongunstig weer kunnen we gebruik maken van het kerkgebouw te Kou dekerke. HEIJ. Woensdag 5 Mei 1.1. vergaderde onze Ouderlingen-Conferentie in de Gasthuiskerk te Middelburg onder leiding van haar voor zitter dhr. D. Mulder. *Na opening op gebruikelijke wijze riep deze den aanwezigen het welkom toe, zijn blijd schap uitsprekende over de talrijke opkomst, daarbij echter zijn leedwezen uitsprekende over het verzuim van uitnoodiging der Hee- ren predikanten, die gewoon zijn de confe rentie te dienen van raad. Hij verzocht daar om Ds. Telkamp ais predikant ter plaatse deze taak op zich te nemen, die hieraan vol deed. 't Is goed, aldus spr., dat we als ouderlin gen weer eens bij elkaar zijn, om elkaar te ontmoeten en te sterken tot den arbeid in het ambt, waartoe we geroepen zijn. De in drukken in dezen tijd zijn zoovele, dat ze schier niet meer te verwerken zijn, daarom is het zoo goed, dat we hier weer eens rustig met elkaar belangrijke zaken kunnen bespre ken. In verband daarmee voelt hij zich ge drongen met een enkel woord te wijzen op het gebeuren van thans in onze kerken en het groote voorrecht haar geschonken door den Konnig Zijner Kerk, dat Hij haar Gene rale Synode te Assen verwaardigd had, om voor de Majesteit van Gods Woord pal te staan en geen enkele afwijking van het ge zag der H. Schrift te dulden, ook niet om zoogenaamd de wetenschap in het gevlei te komen. Want zeker, we zijn wel geen we tenschappelijke mannen, maar Gereformeerde menschen waardeeren toch de wetenschap wel. Als bewijs daarvan wijst spr. op wat Dr. Kuyper in zijn stonolezingen zegt van het bekende beleg van Leiden, welks burgers zoo vreeselijk bange worsteling hadden door te maken, zie pag. 104, dat zij als hulde voor zoo heldhcftig gedrag „niet aangebo den vrijdom van belastingen, niet een hand vol ridderorders, noch goud, noch eere, maar een School der Wetenschappen begeerde, de heel de wereld door vermaarde Leidscho Universiteit." Volgde lezing der notulen door den secre taris, br. Wessels, en het verslag van den penningmeester, br. Quakkelaar, die beiden den lof voor hun arbeid ontvingen bij monde van den voorzitter, die ook dank bracht aan de kerkeraden voor hun bijdragen in dc kos ten der ouderlingen-conferenties. De verkiezing van het Comité, die in de pauze plaats had, wees uit dat gekozen wa ren met zoo goed als algemeene stemmen de brs. J. W. Bakker, N. J. Bastmeijer, S. den Hartigh, J. J. Boon en D. Mulder, die allen de benoeming" aannamen, waaronder ook de voorzitter, die verzocht had niet meer in aanmerking te komen, doch waarvoor br. Brandsma een stokje schoof. In de morgenvergadering hield Dr. K. Huy- singa van Middelburg zijn degelijk en zeer leerrijk referaat over „Dwalende jeugd," waarbij de geachte referent wees op 1. het karakter van de levensperiode, waarin de jeugddwalingen vooral optreden. 2. verschijn sel van dwalingn.I. die der „zoekende" dwaling en die der dwaling uit onverschillig heid. 3. Oorzaak der dwalingde zonde, die op positieve en negatieve wijze tot dwa ling kan brengen. 4. Bestrijding der dwaling. Alleen Gods genade vermag hier iets. Maar God werkt vooral middellijk, ter verkoming en ter genezing. In de namiddagvergadering bepaalde Ds. J. G. Kunst in een boeiende rede zijn aandach tig gehoor bij de „Inrichting van het Huis bezoek." Op beide referaten volgde een zeer ge animeerde discussie. Bij monde van den voorzitter ontvingen beide heeren referenten den welverdienden dank der vergadering voor hun arbeid in dezen, benevens allen, die tot het welslagen van deze weer zoo schoone en aangename Zeeuwsche Ouderlingen-Conferentie hadden j bijgedragen. Ds. Kunst sloot het samenzijn met dank zegging. De presentielijst wees uit dat 91 ouderlin gen en 8 predikanten de vergadering hadden bijgewoond. In den geestelijken strijd om den invloed op den volksgeest is er te onderscheiden. Er zijn plekken waar het geschermutsel geeft, waar het een guerilla-krijg is (uit den boeren oorlog zoo bekend) maar er zijn ook deelen van het strijdperk, waar het al actie is. Pun ten, waar in geestelijken zin zoowel de „dikke Bertha" en het veldgeschut als de machine geweren en de bajonetten in voortdurend gebruik zijn. Van die plekken van het oor logsveld is waar, wat Salomo in ander ver band zegt„Hare gedooden zijn machtig vele." Daar gebeurt het meermalen, dat de vooraanstaanden in den klamp verbijsterd en versuft worden van het gecompliceerde en veel-eischende oorlogshandwerk. Een kerke- raad van een kerk op zulk een punt van den geestelijken strijd moet wel eens een heel moeilijk werk hebben bij de keus van een nieuwen predikant, stel ik me zoo voor. Want, daar de strijd niet is tegen vleesch en bloed, is groote geestkracht noodig, doch het gaat niet buiten het hart om. Men zegt wel eens, dat vele geestelijke leiders lijders aan hartkwalen zijn. De stad, de groote stad, de wordende we reldstad, daar is veel noodig. Vooral samen werking. In dien strijd daar kan o.m. Patri- mlonium van veel beteekenis zijn. Wanneer zij daar door hare vergaderingen en cursus sen onze menschen onderricht in de goede beginselen van het sociale leven en het Woord laat schijnen over de vragen in het volksleven. Als zij daar door woningbouw de zedelijkheid en de gezondheid bevordert. In dien zij door christelijk vakteeken- of am- bachtschoolonderwijs en comm. van beroeps keuze en sociale voorlichting onze jeugd tracht te bewaren voor de geweldige zuiging van communisme en socialisme. Zoo zij door een volksbibliotheek de verkeerde boeken weert en de goede brengt in de gezinnen van eigen volk, in die van onze geestelijke grens bewoners, en in de huizen van buitenlanders in geestelijken zin en door goede tendenz- boeken de opinie bewerkt. En bovendien door verspreiding van eenvoudige christelijke-so- ciale lectuur in krant, strooibiljet of pak kende vraag de massa bearbeiden wil Dan heeft Patrimonium recht op den steun van hen, die ons volk om Christus liefhebben en dan zal men niet aarzelen ook eens in den beurs te tasten als men vraagt Geeft uw gave naar uw kracht voor het jubileum-fonds want dat is om de actie te verdubbelen. Veronderstel eens, dat in 1918 de agitatie van uit het buitenland ware overgeslagen en had gezegevierd in onze groote ste den Dan had het te laat geweest voor het re- cruteeren van de plattelandstroepen, hóór In de steden moet Patrimonium sterk zijn door vele steun. Ook in dc kleinere ste den. De steden zijn brandpunten in den gees telijken oorlog. U is zeker al lid of begunstiger W. HEIJNS. TWEETAL TE Bedum S. W. Bos te Dokkum. M. Elzenga te Grootegast. MeppelS. W. Bos te Dokkum. C. v. d. Woude te Gorredijk. Utrecht: (vac.-Dr. J. C. de Moor): Dr. C. Bouma te Zwolle. Dr. K. Dijk te 's Gravenhage. Hilversum (vac.-A. van Andel)H. A. Munnik Jr. te Zwolle. C. van der Woude te Gorredijk. te Emmen J. Tonkens te Bergum. A. Wijngaarden te Baarland. Den HelderD. Ringdalda Jr. te Leimuiden. H. Steen te Zoutkamp. BEROEPEN TE Zeist (vac.-J. W. Siertsema)J. L. v. d. Wolf te Kralingen. Den HelderH. Steen te Zoutkamp. BEDANKT VOOR Koog-Zaandijk H. Steen te Zoutkamp. BarendrecktJ. Wijmenga te Ckarlois. Rozenburg, Oud-VossemeerA. Wijngaarden te Baarland. Rkoon J. A. Schep te Dronrijp. Bunschoten-Spakenburg A. W. Seinen fe Opperdoes. De classis Alkmaar heeft peremptoir geëxa mineerd en toegelaten tot, den dienst des Woords en der Sacramenten, cand. B. Bouma, beroepen predi kant te Dirkshorn. De classis Axel heeft peremptoir geëxamineerd en toegelaten tot den Dienst des Woords en dei- Sacramenten den heer M. van Wijk, beroepen predi kant te Oostburg. Door de classis Bolsward werd de heer S. J. Koster, beroepen predikant bij de Kerk van Wons, peremptoir geëxamineerd en met. algemeene stemmen toegelaten tot de bediening des Woords en der Sacra menten. De classis Breukelen heeft peremptoir geëxamineerd en toegelaten tot den dienst des Woords en dei- Sacramenten, cand. N. Willemse, beroepen predikant te Abcoude (Proostdij). Afscheid en Intrede. Na een verblijf van ruim 21/2 jaar nam ds. H. v. d. Elskamp Zondagavond af scheid van zijn gemeente te Koog-Zaandijk. De schei dende leeraar bepaalde zijn gehoor bij Hand. 20 32, bij de hoede Gods, waarin Paulus de gemeente van Efeze aanbeveelt. Achtereenvolgens werd gewezen op de vrijmoedigheid, waarmee dit geschiedtden weg, waarlangs Gods genade wordt verkregen, en den zegen, die er op rust. Bijzondere toespraken werden gericht tot den Kerkeraad, de catechisanten, de af gevaardigden van de naburige Kerken en de Christe" lijke Schoolvereeniging Na afgelegd examen voor de classis Warffum is beroepbaar verklaard als predikant in de Geref. Kerken cle heer H. Wiersema, te Zandeweer. De classis Grootegast heeft, na afgelegd prae- peratoir examen, beroepbaar verklaard de heer J. H. Antuma, cand. te Enumatil, die gaarne een even tueel beroep in overweging zal nemen. Door de classis Gorinckem, bijgestaan door de Deputaten ad art. 49, werd dr. C. Veltenaar beroep baar gesteld. Het adres van dr. Veltenaar is Iris straat 15, 's Gravenhage. De classis 's Gravenhage heeft peremptoir ge ëxamineerd en toegelaten tot den dienst des Woords cand H. J. Kouwenhoven, beroepen predikant te Leidscliendam. VERSLAG van de gehouden Classicale Dia conale Conferentie op Dinsdag 4 Mei 1926 in de Geref. Kerk van Terneuzen. 1. Opening roepende Diaconie van Hoek. Zingen Ps. 121 1. Lezen Lucas 6 2038. Br. Dieleman gaat voor in gebed. 2. De voorzitter roept allen een hartelijk welkom toe op deze vergadering en hoopt dat deze Conferen tie onder den zegen des Heeren een leerschool mag zijn voor den arbeid der Diaconie in de Geref. Ker ken van de classis Axel. 3. Aanwezig 17 diakenen benevens als adviseurs de D.D. Post en Vanhaelen. 4. Verkiezing van een Comité. Gekozen worden als voorzitter br. J. de Ruijter van Axelals scriba br. A. Dees van Zaamslag en als assessor br. M. van dei- Gouwe te Terneuzen. 5. De notulen der vorige vergadering worden ge lezen en onveranderd goedgekeurd en geteekend. 6. De Diaconie van Terneuzen vraagt: a. „Wanneer een Diaconie eener Geref. Kerk geroepen wordt in een geval van T. B. C.-ziekte steun te ver- leencn en dit uit den aard der zaak kostbaar is, zou het dan niet wenschelijk zijn door samenwerking van Diaconiën in de classis elkanders lasten te dragen b „Is aanvaarding van overkeidsubsidie, of van het „Groene Kruis", ter bestrijding van de T. B. C.- ziekte in dergelijke gevallen toelaatbaar?" Na breedvoerige bespreking werden de volgende conclusies genomen a. „In geval een diaconie onmogelijk kan voorzien in de nood van eigen behoeftigen, de mogelijkheid open is, hulp te verkrijgen van de zusterkerken in de classis, met dien verstande, dat deze weg alleen ingeslagen mag worden, als alle middelen in zijn ge meente zijn uitgeput en dat de kerkelijke weg wordt behandeld. Gemeenschappelijke kasvorming is niet naar Geref. beginsel, tenzij noodtoestanden tot uitzonderingsmaat regelen mochten nopen". b. „dat de bestrijding van T. B. C. als volksziekte niet ligt op den weg van de Diaconie, maar op dien van particulier initiatief, desnoods gesteund door de overheid. Dreigt een gezin onzer kerken tengevolge van een of meer T. B. C. gevallen te verarmen, dan vervulle de diaconie haar taak van zuivere armenzorg". 7. Op een vraag van de diaconie van Zaamslag, indien er geen voldoende werkzaamheden zijn om een Conferentie te houden, alsdan toch een spreker te laten optreden met een diaconaal onderwerp, werd geadviseerd een referaat te laten houden door een der Predikanten of een der Diakenen. 8. Na de pauze treedt ds. Post van Axel op met zijn referaat over„Het Diakenambt overeenkomstig den Geest van Christus". De referent sprak over het moeilijk maar toch heerlijk werk van den Diaken in Christus' Kerk. Dat het ambt met liefde en in den Geest van Christus moet geschieden, anders zal er geen zegen op dien arbeid te wachten zijn. 9. Roepende Diaconie voor volgende Conferentie is Oostburg. 10. De voorzitter sluit de vergadering en ds. Van haelen gaat voor in dankzegging. Namens de Classicale Diaconale Conferentie, H. van der Gouwe, Assessor. VERSLAG van de Classicale vergadering Classis Axel te Terneuzen 6 Mei 1926. 1. Opening door ds. Sietsma op gebruikelijke wijze. 2. Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd. 3. Moderamen ds. Groeneveld, praeses ds. Van haelen, scribads. Post, assessor. 4. Peremptoir examen van den Eerw. Heer M. v. Wijk, beroepen predikant te Oostburg. a. de candidaat betuigt vooraf onvoorwaardelijk instemming met de uitspraak van de Synode van Assen. b. de Classis besluit daarna met gunstig advies van depp. art. 49, met algemeene stemmen den heer van Wijk toe te laten tot den dienst des Woords en der Sacramenten. 5. De notulen worden gelezen en goedgekeurd. 6. a. naar aanleiding van een schrijven van zuster B. wordt een kwestie van grenswijziging tusschen de kerken van T. en Z. nogmaals in onderzoek genomen. b) een bezwaar van br. D. te A. tegen een hap- deling van den kerkeraad aldaar, wordt onontvan kelijk verklaard. 7. De Classis spreekt haar hartelijke blijdschap en dankbaarheid uit met de besluiten van de Gen. Syn. van Assen, en besluit dit te brengen ter kennis van de Synode. 8. Oostburg vraagt hulp in den dienst voor Aar denburg. De classis bewilligt hierin. 9. Oostburg vraagt vertegenwoordiging bij de in trede van Cand. van Wijk op Zondag 6 Juni a.s. De consulent wordt aangewezen. 10. Een voorstel van Axel, hetwelk aan de classis de gedachte in overweging geeft, om iemand te be noemen bijzonder belast met het Evangelisatiewerk in Zeeuwsch-Vlaanderen wordt besproken. Resultaat is, dat een commissie wordt benoemd om deze zaak te onderzoeken. 11. Als afgevaardigden naar de Part. Synode worden benoemd Ds. S. Groeneveld, primusds. P. v. Dijk, secundus. Ds. J. S. Post, ds. K. Sietsma, Ouderl. D. Scheele, primusouderl. S. de Putter, secundus. Ouderl. A. de Koeijer, primus Ouderl. J. Boidin, secundus. 12. Rondvraag. 13. Volgende verg. 15 Juli. Roepende kerk Zaamslag 14. Lezing korte notulen. 15. Sluiting door den Praeses na dankgebed. J. S. Post, assessor. De Classis Axel heeft in haar vergadering van 6 Mei 1:1. besloten aan de Buitengewone Gen. Syn. onzer kerken te Assen het volgende schrijven te zenden De Geref. kerken in de classes Axel, vergaderd te Neuzen den 6en Mei, gevoelen zich gedrongen U haar hartelijke dankbaarheid en blijdschap te betuigen over de door U in de zaak-Dr. Geelkerken genomen besluiten, waardoor het gezag van Gods Woord en de kracht onzer Belijdenisgeschriften onverzwakt werden gehandhaafd.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 2