OPENING Kaas- eo Viscbbandel sproeten SPRUÏOl Flinke bijverdienste. Het beste Adres ïoor MAMQFACTDREM is dat fan L. E. RIVIERE, Broote Markt, Hoek Gravenstraat, Middelburg. H0NDIUS ZOON, Middelburg, HENDRIKSE Co's TERI00FHD1S ilEUAN, Lip MM C 24, lil. TIMTUR SCHOENEN, W. J. BOSDIJK, Ie Woensdag 12 Mei Noordstraat C 33, Middelburg. I 1927. Gazelle Meerburg's Chr. Kalender voor 1927 „VITAMIN" Hoe bescherm en bewaar Ik mijn Bont- kleeding afdoende tegen mot? Wel heel eenvoudig. 1 Lips' Safe-deposit inrichting. ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. J. ALLBWIJN, Het beste niet te goed. VERHUIZINGEN en TRANSPORTEN Zondagavond 9 Mei „De H. Schrift en haar Gezag". HetSchouwvenster „VITAMIN" Haarwerken. BIJBELS en KERKBOEKEN „VITAMIN". PRIJS 60 CENT. Doe er wat Kloosterbalsem op „RUTH en NAOMI". Sir PRIJS 90 CENT. ~96 IN ZIJN KRACHT, f 1.55. D. H. UTTOOIJ Azn., Terneuzen. Gouda Kaas 45, 60,75,90 en 1.10 Leidsche Kaas 45, 75 en 90 Edammer Kaas 45, 60 en 75 Broodkaas met en zonder comijn 80 Roomkaasjes van 1 en 2 pond 70 Roomboter-Melange 60 en 70 ALLES PER POND. KAAS- en VISCHHANDEL „Het Huis met de Roode Pilaren" (Schuin over de Nieuwstraat.) Vlasmarkt K 145, Telefoon 117. Koopen en verkoopen effecten. Verzilveren Coupons en Lossingen. Belasten zich met het nazien van uitlotingen. Nemen inschrijvingen aan op alle uitgiften vanaandeelen, obligatiën en pandbrieven zonder provisieberekening. Bankiers- en Effectenkantoor, Middelburg. Deposito's Coupons Prolongaties Nazien uitlotingen Credleten Vreemde gelden Beleeningen Chèques op binnen- Verzekeringen en buitenland. Ontvangen: WALCHERSCHE HOEDEN, Heeren en Jongeheeren Costuums en Kinderpakjes. Koninklijke Pianofabriek ANTOINE MES, Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. A. B. G. J. Baaitabak Blanke Baai 30 cent per half pond »i n n ii 50 If 19 99 19 Zeerob Tabak 50 en 60 ct. p. half pond Heerenbaai 65 en 75 ct. p. half pond Deze Tabakken zijn ook verkrijgbaar in onsen. ^SIGARENMAGAZIJN LAMGEVIELE K 393, MIDDELBURG. rijders en een door zon Verschroeide Huid, verzacht en geneest men met BijApoth.en Drogisten S. B. SUURLAND, AMANDELBROOD 18 cent per ons. Ds. I. K. Wessels van Veere, Abonnementsprijs slechts f 1.25 per kwartaal. H VAN DRIEL, Langeviele. Zoutevisch. Stokvisch. Droge Scharren. GEBR. VAN DORT, Ontvangen Ie klas SCHEERMESSEN Firma F. H. J. DAMTN, een flinke bijverdienste UTTOOIJ's Boekhandel, Terneuzen. Zoutevisch 20, 35 en 50 ct. p. pond. Scharren, Bokking, Sardines, Ansjovis, Zalm, Piccalily en Mosterd, ingemaakte Haring, Mosselen en Paling. KAAS- en VISCHHANDEL F. A. DE JONGE. FANTASIEGEBAK. MOCCAPUNTEN. Prikkelbaarheid Examenvrees Gebruik hiertegen de Zenuwstillende en Zenuwsterkende Zenuwtableheru^, PlnlVt Puisje YvSd 75cj JOH. A. JULIANUS, Voor de zeer vele en hartelijke blijken van belangstelling en deelneming ont vangen tijdens de ziekte en bij het over lijden van onzen lieven Man, Zoon, Broeder, Behuwdbroeder en Oom den Heer JACOB GERRIT VAN DORT, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam, Wed. N. VAN DORT-Tange. Middelburg, 7 Mei 1926. Segeerstraat. Voor de vele blijken van deelneming, ons betoond bij de ziekte en het over lijden van onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder Mej. JOHANNA DAVIDSE Wed. C. Brouwer, betuigen wij onzen hartelijken dank. DE FAMILIE. Oost- en West Souburg, 7 Mei 1926. Middelburg, Ondergeteekende zegt mede namens zijn Echtgenoote hartelijk dank voor de betoonde belangstelling op 30 April 1.1. P. ARENDSE. Oost Souburg, 7 Mei 1926. Zoo juist verschenen en voorhanden bij i, mu ij iu, Open Brief van de Generale Synode te Assen aan de Geref. Kerken in Nederland inzake kwestie Dr. Geel" kerken. Toezending na ontvangst van postwissel of postgiro 19522. is het gewone gezegde, als men zich heeft gesneden, gestooten, gebrand, geklemd, of geschramd. Dat verzacht, zuivert en geneest zonder litteekens. Overal per groote pot van 20 gram 50 cent. bewerkt door Ds. R. E. VAN ARKEL Ds. O. BOERSMA Ds. N. BUFFINGA Dr. K. DIJK Dr. W. A. VAN ES Ds. D. VAN DIJK Ds. R. HAMMING "Dr. C. N. IMPETA Dr. G. KEIZER Ds. B. A. KNOPPERS Ds. M. SCHUURMAN Ds. B. v. d. WERFF. Naar inhoud en uiterlijk zal deze Kalender U zeker voldoen Het Schild geeft een in traaie kleuren uitgevoerde voorstelling van De inteekening is opengesteld in den Boekhandel en bij de Agenten. Het verdient aanbeveling reeds thans in te teekenen Met PremieboekH. ZEEBERG, Uitgave van Beleefd aanbevelend, Noordstraat C 33, Middelburg. Koopt een daarvoor speciaal bereide zak. Het is een Amerikaansche vinding. Uw geheele bontmantel, jas of jekker wordt in die speciaal bereide zak opgeborgen, welke voor de mot hermetisch wordt afgesloten. Mocht Uw bontwerk reeds door den mot zijn aangetast, dan zal dit insect, wanneer het kleedingstuk in zulk een zak is opge borgen, onherroepelijk den dood vinden. Zelfs indringen van stof in de zak is volkomen uitgesloten. Motzakken zijn verkrijgbaar in de BUSINESS SUIT SIZE 24 -37 TARINE i GARMENT BA ft Bijkantoren GOES, SLUIS, OOSTBURG. ZITDAG op marktdagen te Aardenburg Oostburg IJzendyke Kruiningen Wissenkerke Kortgene. Rekening-Courant Effecten NAAST R. K. KERK. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prijzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen VRAAGT en DRAAGT gemakkelijke pasvorm. Aanbevelend, Langeviele, Middelburg. Telefoon 388. Voor onze gezondheid is het beste niet te goed want onze ge zondheid is ons kapitaal, en voor een goed deel ons geluk. En nu kunt gy, zonder een bepaalde kwaal, toch aan algemeene zwakte lijden, die het leven dikwijls tot een last maakt. Zulke slapte gaat dikwijls samen met een Meeke kleur hoofd pijn, hartkloppingen, gedurige vermoeidheid, gebrek aan eetlust, mis selijkheid, prikkelbaarheid, gebrek aan energie. Tegen die algemeene verslappingstoestanden helpt geen enkel middel zoo radicaal als de SANGÜINOSE. Want de Sanguinose ver sterkt en verrijkt het bloed wekt den eetlust opbevordert een al gemeene levensopgewektheid en tast met vaste hand de oorzaak£aan van die algemeene zwakte, die het leven tot een last kan maken. SANGÜINOSE kost per flesch f2,-, 6 fl. f 11,12 fl. f21,-. Tweemaal daags een eetlepel is voldoende. WACHT U VOOR NAMAAK. Bij alle Apothekers en goede Drogisten. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co. Den Haag. 35 i, i, AR Autogeenische Lasch- en Snijinrichting. Smederij, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- eu waterwerk. M J. PLIJIJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en Bijbelbinderij. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. van en naar alle plaatoen. S o 1 i e d e bediening tegen matigen prijs. PRIJSOPGAVE GAARNE OP AANVRAAG. Complete meubileeriug van het betere genre in artistiek werk. Zeilen, Gordijnen, Karpetten, Loopers enz. Aanbevelend, Rouaansche Kaai. Middelburg. R. A. BASTIAANSE, Banketbakker Langeviele, Middelburg. J, LAVOOIJ. - MIDDELBURG Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd iu Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. hoopt voor de J.V. op G.G. te SEROOSKERKE op te treden met het onderwerp Aanvang 6V2 uur. I verdwijnen spoedig dooreen pot F Bij Alle Drogisten Oud's Kina Wijn f 2,50 per Liter Bloed wijrf (merk pleegzuster) f 2,25 per flesch. De WIJN voor Zieken en Zwakken. W. P. MALJERS. - Mark HEEREN ROOKERS. Thans ruim voorzien van de merken SIGAREN „de Hertog van Brabant", Wascana, Vilasques, Jageuer, Secretaris en anderen. Beleefd aanbevelend. W. F. DIERMANSE, Korte Noordstraat. de grootste, de actüeelste, de goedkoopste chr. weekillustratie Abonneert U thans of vraagt GRATIS proefnummers aan by FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJxNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedwyn Het aangewezen adres voor Serre- Meubelen in pitriet. rotting enz. Cojnpleet Ameublement vanaf f 22,—. Opvouwbare Ligstoelen met prima jute bekleed vanaf f 4,75. Segeerstraat Middelburg. in prijzen van f 2.50, f 3.50, f 4.00, f 4.25 en f 4.5^. Ook worden er oude Scheermessen in geruild. Beleefd aanbevelend, J. TEVEL, Barbier, Seisstraat Q 16. Korte Noordstraat,.Middelburg, houdt zich beleefd aanbevolen von* het leveren van alle SCHOONMAAKBENOODIGDHUDEN. Personen, woonachtig in onderst.:ande plaatsen, die op gemakkelijke wijze willen maken geven naam en adres op onder motto „Bijverdienste" aan Aarden burg Axel Brouwershaven Bruinisse Oostburg Schoondijke Vlissingen Zierikzee. Beleefd aanbevelend, Noordstraat C 33, Middelburg. Alle haarbyvullingen worden netjes uitgevoerd! Vraagt prijzen by I. VERELST, Kapper, Pottenmaikt. Luxe Brood- en B a n k e t b a k k e r ij, Balans E 108, Middelburg. ATTENTIE! Prima Eierkolen, Duitsche Stukkolen >'ir Anthraciet, tevens Geklopte Cokes >m Parelcokes. Beleefd aanbeveleud, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacob ;e. Vlissiugscbestraat K 54, Middelburg. BEHANGERIJ - STOFFEERDE RIJ. Bedden- en Matrassen-Inrichti ig. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, Langeviele K 211 Middelburg. Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'HUIJ, Burgt, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4