Flinke bijverdienste. TABAK? h\tid 1*^1 ooster balsem Het beste Idres voor füMÜFlCTUREM is dat van L E. RIVIERE, Groots Harkt, Hoek Gravenstraat, Middelburg VILTHOEDUlXr. N V. Chemicaliën en Verfhandel vb. A. Sehulfe Co., 3D ZEI MAaWEFsT' sproeten SPRUT0L Patrimonium. W. J. BOSDIJK, 99 MOOPHÜIS AlEBIiiN, Lip HU C 24, Milt msÉ Salon voor SGkren en Haarsnijden. Lijkdienaar. VRIJDAG 7 MEI a.s., A. LE COINTRE, Wal 58, Middelburg. Vraagt en draagt het Schoenwerk „VOOR DEUGDELIJK BEKEND" Algemeene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand Middenstands-Administratie-Bureau. M. C. VAN DEN ENDE, Punt O 216 M'burg Groote sort. Koekjes. Fijne Boter- en Vruchtencake. Zaterdags Vleesch- en Ragoutbroadjes. VROON, Banketbakker, L. Noordstr. M'burg. Tel. 246. ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. 1927. Gezelle Mserburg's Chr. Kalender voor 1927 Plekker&if BIJBELS en KERKBOEKEN Pond's Huidcrême Zorg er toch voor Fa K. S. DE BOER, Ondergeteekenden berichten, dat zij zijn aangesteld als G. DROST, j. VOLKERS, Open Brief van de Buitengewone Generale Synode te Assen in de Zaak Dr. Geelkerken. Boekh. FANOY, Burg 16, Middelburg een flinke bijverdienste LITTOOIJ's Boekhandel, Terneuzen. D. V. te Middelburg, in „St. Joris", op de Balans, VERGADERING van het district Zeeland van bij den Schoolraad aangesloten Scholen met den Bijbel. Aanvang 10 uur. Sprekers: de Heer S. BRANDSMA, over Moeilijkheden in de wet op het L. O.", en de Heer A. JONKMAN, van Amsterdam, over „De Christelijke eenheidsdrang levensbeginsel van onze opvoeding en ons onderwijs". Alle belangstellenden in het Christelijk Onderwijs zijn welkom. Wit en In moderne tinten. Prachtvolle sorteering COLBERT COSTUMES „Radiostoffen" OUDE ZAAK, LANGE DELFT H 2, Middelburg. Voor Walcheren bij J. J. GRIJSPEERE, Kantoor Middelburg, Londensche Kade H 54. Deposito's - Credieten - Effecten - Coupons - Incasso's. Middenstands Girodienst. - Alle Bankzaken. Inrichten, Controleeren en Bijhouden van Koopmansboeken. Rapporten, Verslagen, Belastingzaken. - Billijk tarief. INSTRUMENTMAKER YAH BOVEN MIDDELBURG OPTIEK BANDAGES FOTO-ARTIKELEN Het vakkundig Adres voor BRILLEN sinds 30 jaar Ontvangen: WALCHERSCHE HOEDEN, Heeren en Jongeheeren Costuums en Kinderpakjes. Koninklijke Pianofabriek ANTOINE MES, Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. „RUTH en NAOMI". HF PRIJS 90 CENT. D. H. LITTOOIJ Azn., Terneuzen. JOH. A. JULIANUS, F. A. DE JONGE. Groote sorteering Koekjes en Bonbons. Wil U een lekkere pijp Rookt dan MARYLAND, BAAI of VARINAS a 20 ct. per half ons. SIGARENMAGAZIJN Langeviele K 393, Middelburg. Nieuwe Stokvisch. Nieuwe Zoutevisch. Gezouten Schelvisch. GEBR. VAN DORT, op de H VAN DRIEL, Langeviele. AMANDELBROOD 13 cent per ons. In plaats van kaarten. Met grooten dank aan onzen God melden we de voorspoedige geboorte van onzen zoon ADRIAAN. Ds. en Mevr. KRUYSWIJK- ScHOUTEN. Vlissingen, 29 April 1926. Zoo de Heere wil en zij leven hopen onze geliefde Ouders CORNELIS WISSE en ADRIANA POUWER Zaterdag 1 Mei a.s. hunne 25- jarige Echtvereeniging te her denken. Hunne dankbare Kinderen en Verloofde. Rittliem, April 1926. Voor de vele bewezen van deelneming ontvangen by het overlijden van onzen innig geliefden Echtgenoot, Vader, Be huwd- en Grootvader, Mr. C. LUCASSE, betuigen wjj onzen harteljjken dank. Goes, April 1926. J. LUCASSE-Rottier. Meppel, M. A. TIMMERLucasse. H. TIMMER. Goes, A. W. GOEDBLOED—Lücasse. Mr. J. W. GOEDBLOED. Middelburg, W. J. DRON KERS—Lucasse. H. DRONKERS. Reeuwjjk, L. J. LUCASSE. M. TH. E. LUCASSE- van der Mispel. Goes, J. C. LUCASSE. En Kleinkinderen. Voor de bewijzen van deelneming, ontvangen by het overladen vau mijn geliefden Vader, den Heer A. KRIJGER, zeg ik hartelijk dank. C. KRIJGER. Middelburg, 30 April 1926. Voor de vele blijken van deelneming ons betoond bij het plotseling afsterven van ons geliefd Dochtertje, Zusje en Kleinkind JACOBA, betuigen wjj onzen hartelijken dank. Uit aller naam, JOHs. WONDERGEM. J. WONDERGEM-de Visser. Serooskerke (W.), 30 April 1926. Koster Gasthuiskerk. Koster Noorderkerk. Volgende week Maandag of Dinsdag verschijnt PRIJS 60 CENT. Nu reeds kan men bestellingen opgeven aan Gironummer 19522. Personen, woonachtig in onderstaaude plaatsen, die op gemakkelijke wijze willen maken geven naam en adres op onder motto „Bijverdienste" aan Aarden burg Axel Brouwershaven Bruinisse Oostburg Schoondijke Vlissingen Zierikzee. De Gedelegeerde van bet 9de district, Ds. A. C. HEIJ. in de nieuwste kleuren. Blauw Diagonaal en moderne Fantasiestoffen f 9.50, f 12.75, f 15. f 17.50, f 20.— en hooger. HEERENKLEEDINGMAGAZIJN M. VAN LOO, K. Noordstraat E 3, MIDDELBURG. levert U onderstaande artikelen tegen de bekende scherp coucurreerende prijzen en in de bekende prima kwa'iteiten Glans verf in bussen, merk „de Verf kwast", a 85 ct. p. Kilo. Echte Koens Gerardin Waterverf in pakken van 1 Kilo, vanaf 90 ct. per Kilo. Goedkoope Tip-Top Waterverf, in pakken van af 25 cent. Busjes Lak?erf, in div. ld., 25 cent. Busjes Goudlak a 40 cent. Busjes Zilverlak a 40 cent. Goud-, Zilver- en Koperbrons in doozen a 20 cent. Kunstkalk, merk „de Verfkwast", a 15 cent per pakje. Vernissen, gekleurde en ongekleurde, voor zeilen, meubels en vloeren, finel-drogen de Vloerlakken, a f 1, per Kilo. Witte Japanlak voor Tuinmeubelen, a f 1,50 per Kilo. LANGE BURG C 97 - MIDDELBURG. Directeur: S. CAL JOUW Pz. TELEFOON 122. LANGE NOORDSTRAAT 125. NAAST R. K. KERK. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prijzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen bewerkt door Ds. R. E. VAN ARKEL Ds. O. BOERSMA Ds. N. BUFFINGA Dr. K. DIJK Dr. W. A. VAN ES Ds. D. VAN DIJK Ds. R. HAMMING Dr. C. N. IMPETA Dr. G. KEIZER Ds. B. A. KNOPPERS Ds. M. SCHUURMAN Ds. B. v. d. WERFF. Naar inhoud en uiterlijk zal deze Kalender U zeker voldoen Het Sehild geeft een in traaie kleuren uitgevoerde voorstelling van: De inteekening is opengesteld in deu Boekhandel en bjj de Agenten. Het verdient aanbeveling reeds thans in te teekenen Uitgave van ATTENTIE! Prima Eierkolen, Duitsche Stukkolen en Anthraciet, tevens Geklopte Cokes en Parelcokes. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacobse. Vlissingschestraat K 54, Middelburg. I verdwijnen spoedig dooreen pot F Bij Alle Drogisten BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ. Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, Langeviele K 211 Middelburg. AFD. MIDDELBURG. VERGADERING op Woensdag5 Mei a.s., des avonds 8 uur, in het Militair Tehuis. Bespreking Jubiléfonds enz. Alle leden worden uitgenoodigd tegen woordig te zijn. Luxe Brood- en Banketbakker ij, Balans E 108, Middelburg. Autogeenische Lasch- en Snyinrichting, Smederjj, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLTJIJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. Oud's Kina Wjjn f 2,50 per Liter Bloed wijn (merk pleegzuster) f 2,25 per flesch. De WIJN voor Zieken en Zwakken. W. P. MALJERS. - Mark J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en Bijbelbinderij. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. Segeerstraat Middelburg Puistjes en zweertjes zijn onaangenaam en moeilijk te verdrijven omdat telkens andere plaatsen besmet worden. Geneest U met Akker's dan wordt Uw huid M weer blank en gaai. Ar Overal verkrijgt), in porceleinen potten 20 Gr. 50 cL SOGr.fL- 100 Qr.f 1.75 J FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kiua - Malaga - Tokayer - Bloed wij u Het aangewezen adres voor Serre- Meubelen in pitriet rotting enz. Compleet Ameublement vanaf f 22, Opvouwbare Ligstoelen met prima jute bekleed vanaf f 4,75. Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'HUIJ, Burgt, Middelburg. per pot f 1,per tube 80 cent en 50 cent onmisbaar voor teere huid bjj IVERELST, Pottenmarkt, Middelburg dat ge steeds voorhanden hebt DE BOER'S wereldberoemde Zeuuw- droppen. Gebruik GEEN ander nagemaakt middel. SCHADELIJK bovendien. Geregeld te gebruiken tegen slapeloosheid, duizeligheid, loom heid, overspanning, gejaagdheid, piikkel- baarbeid, hartkloppingen, bloedarmoede, toevallen, zenuwrheumatiek, hoofdpijn, kiespijn. Geen beter middel bij drenkelingen, ongelukken, examens, spreken in 't openbaar, vermoeiende reis, lange vergaderingen. Attesten, aanbeve lingen, vrijwillige dankbetuigen van radi cale genezingen liggen ter inzage of af schriften zenden wij op aanvrage gratis en franco. Prijs per flason f 1.(3 flacons f 2,75) alles franco met gebruiksaanwijzing. Gebruik deze droppen zelf na iederen maaltijd. Steeds voorradig. Dient er anderen mee. HOOFD-DEPOT TE SNEEK. De flacons zijn verpakt in roode doosjes. Wij leveren uitsluitend bij vooruitbetaling per postwissel of Giro No. 35992. EEN UIT VELE. M.H. Beleefd verzoek om aan onderstaand adres af te zenden 3 flacons „Zenuw- droppen" Zij bevallen ons uitstekend. Ter Apelkauaal W.g.t. 5-ll-'25. K. KASPERS. BEZOEKT DEN Vlugge en nette bediening. Aanbevelend, J. TEVEL, Seisstraat Q 16, Middelburg. R. A. BASTIAANSE, :-: Banketbakker Langeviele, Middelburg. J, LAVOOIJ. - MIDDELBURG Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. Drogisterij Firma F. II. J. DAMEN, Korte Noordstraat, Middelburg. LAKKEN, VERVEN, VERNISSEN en verdere Schildersbenoodigdheden. Beleefd aanbevelend. HEEREN ROOKERS. Thans ruim voorzien van de merken SIGAREN „de Hertog van Brabant", WascaDa, Vilasques, Jageuer, Secretaris en anderen. Beleefd aanbevelend. W. F. DIERMANSE, Korte Noordstraat.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4