Kousen Mej. J. DE DREU, Godsdienstoefeningen Wij bieden U een zeer uitgebreide collectie aan. Uitsluitend goede kwaliteiten. KERKNIEUWS. Officieele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. INGEZONDEN STUKKEN. Vereenigingsleuen. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 2 MEI 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee o I e n Classe Goes Classe Axel NAGEKOMEN ADVERTENTIE. Zie Etalage. LANGE DELFT. Wat dit aangaat kan met dankbaarheid geconstateerd worden, dat ons intellectua lisme op den preekstoel nog geen hand wa ter heeft bij wat door de meest geliefde schrijvers in vroeger dagen werd aangedurfd. Maar aan de andere zijde en dit moet voorzeker de verklaring zijn waarom die werken ook bij den eenvoudigen vrome zoo zeer geliefd waren verstonden die oude geestelijke practizijns de menschelijke roer selen als weinigen. En daarin overtreffen ze in menig opzicht de tegenwoordige pree- ken. Ze komen meer in 't leven. Zij zijn ern stiger, maar zij zijn ook! troostvoller. Zij globaliseeren niet, maar specialiseeren. Komen dieper in de verschillende geloofs- bewustzijn-vormen in bieden uit den schat der Schrift een toch niet minder geestelijk en schriftuurlijk elck-wat-wils. „Wil" opge vat in den zin van behoefte der ziel. Wie b.v. uit a Brakel het hoofdstuk der Geloofsverzekering kent, zal het met mij eens zijn, dat hier uit Gods Woord rijke troost wordt geboden. En „Vader" Hellenbroek als hij klaar is met zijn ook door hem zelf wat dor gevon den uiteenzetting voert zijn toehoorders op tot „meer smakelijke dingen." Hij waarschuwt in deze preek over „den onbekenden God", alle onwetende menschen, godlooze menschen, natuurlijke menschen. Deze laatsten zijn juist geen openbare God lozen, maar nogtans zonder ware genade ze bewijzen dit door hunne stille gerustheid, hun godsdienst zonder hart, hun niet liefde vollen of gehoorzamen wandel. En is er ook voor kinderen van God nog niet al te veel in hun dienst dat dit opschrift kan dragen? Hellenbroek gaat dan het leven van die kinderen Gods na. Maar wijst hen ook op de manier om den bekenden God te dienen En de zaligheid die daarin gelegen is bij de eigen kleinheid die bij het al meer kennen van Hem ook meer ons deel wordt. Onze vroegere vromen, die trouwens voor een grondige behandeling van den tekst ook niet bang waren, hebben gaarne de geleerd heid van hun dominé op den koop toegeno men, waar ze voor de practijk hunner god zaligheid uit die wat wonderlijk ineengedraai- de takken van zijn textverklaring zoo kos telijk sappige vruchten zagen gereikt. Maar waar in onze dagen de preeken wat geleerdheid betreft in eenvoudigheid won nen, is met het oog op de klacht van L. in de Rott. Kerkbode van die oude dominé's voor het ontdekkend preeken nog wel wat te leeren. Hellenbroek heet geen „Vader" om de eerste, maar wel om de tweede helft zijner predikaties. Onze Vaderen nu waren zeker niet minder geestelijk ontwikkeld dan wij! v. D. DRIETAL TE Zaandam H. S. Bouma, te Leeuwarden, G. Laarman, te Klundert, C. v. d. Wonde, te Gorredijk. TWEETAL TE KampenJ. W. Esselink, te Eindhoven, C. v. d. Wonde, te Gorredijk ZeistJ. v. d. Meulen, te 's Hertogenbosch, J. L. v. d. Wolf, te Kralingen; Hillegersberg (Straatweggedeelte) J. Gillebaard, te Noord-Scharwoude, A. Wijngaarden, te Baarland. BEROEPEN TE Raard, Driesnm en Sellingen J. C. Haartsen, cand. te Souburg RhoonJ. A. Schep, te Dronrijp (Fr.) Bunschoten-Spakenburg A. W. Seinen, te Opperdoes Zaandam G. Laarman, te Klundert IJmuidenS. v. Leeuwen, te Franeker Ond-VossemeerA. Wijngaarden, te Baarland. BEDANKT VOOR: HeinenoordS. de Vries, te Ambt-Vollenhove (B.) KamerikG. Veenendaal, te Amerongen. Afscheid en Intrede. Ds. F. Zantinge te Hoorn nam Zondagavond afscheid met een predikatie over Filipp. 1 27a. Namens de gemeente werd de scheidende leeraar toegesproken door ouderling D. L. Harms en namens de classis door ds. F. C. van Dorp, van Andijk. Ds. Zantinge werd toegezongen Psalm 121 4. Het adres van ds. Zantinge, thans em. predikant, is Hilversum, Silenestraat 40. Woord en Geest. Ds. W. M. Ie Cointre, van Bergen op Zoom, verklaart in het „Bergen op Zoomsch Kerkblad", waarom hij gemeend heeft zich uit „Woord en Geest" te moeten terugtrekken. „Mijn inzicht ter zake is (gelijk ik ook Redactie en Uitgevers bericht had), dat er een principieel ver schil van inzicht blijkt te bestaan tusschen hen en mij, aangaande de wijze van redigeeren van het blad (Woord en Geest), dat steeds meer een bepaald stem pel gaat dragen, waarvoor wij juist, van den aanvang af, hebben willen waken. Er is dus, wat mij aangaat méér dan (gelijk de Redactie het uitdrukt) „alleen verschil inzake de door ons blad te volgen prac- tische gedragslijn". Over practische bezwaren, die er van den aanvang af geweest zijn, over wijze van uitgave en Vooral tijdstip van verschijnen en daarna over de toon van het blad, zijn wij meer dan eens heengestapt en die zouden ons ook thans niet ge bracht hebben tot ons besluit. Maar, ik ben van meening, dat, na de laatste vergadering terzake, die ik niet heb kunnen bijwonen, door de daar genomen besluiten, het blad gedenatureerd is en niet meer beantwoordt aan het bij de oprichting gestelde doel Steeds hebben wij bestreden de vaak geuite meening dat „Woord en Geest" het orgaan zou zijn van den Eindredacteur. Dat is het nu geworden, tevens oppo sitie-orgaan, in een voor mij onaannemelijken zin waar 't zijn kolommen afstaat voor de officieele pu blicaties van een Comité, welks bestaansrecht, laat staan zijn actie, ik, om velerlei redenen, zonder meer meen te moeten verwerpen. Wij betreuren heel dezen gang van zaken zeer. „Woord en Geest" had een schoone taak tot op bouw van ons Gereformeerde leven, waaraan wij gaarne onze beste krachten wilden geven. Wat ons daar nu evenwel onmogelijk is gemaakt". Ds. Van Duin geschorst. De Kerkeraden van de Gereformeerde Kerken van Haarlemmermeer O. Z. en Hoofddorp, hebben in hun vergadering van 26 April, waax-in ook de Commissie van Advies van de Buitengewone Generale Synode van Assen aanwezig was, ds. W. E. v. Duin een ver klaring voorgelegd ter onderteekening. Daar hij deze verklaring weigerde te teekenen en geen bedenktijd begeerde, werd hij daarna geschorst in zijn ambtelijke bediening tot Maandag 5 Juli a.s. Gelijk bekend heeft de Kerkeraad van Haarlemmer meer-Oostzijde voor ongeveer drie weken geleden aan ds. Van Duin een viertal vragen voorgelegd. Deze vragen luiden 1. Zijt gij genegen de jongelui, die Belijdenis des geloofs zullen afleggen, te vragen of zij het Schep- pings- en Paradijs-verhaal kunnen aanvaarden, gelijk het in den Bijbel staat? 2. Zijt gij in Utrecht geweest op die protest-ver gadering, gevoerd tegen de besluiten der Synode? 3. Wilt, gij U van nu af volkomen onthouden om deel te nemen aan eenige actie, te voeren en die zou kunnen gevoerd worden tegen de Synodale besluiten op de Synode, te Assen gehouden, zoowel in als buiten deze gemeente 4. Zijt gij volkomen bereid om op de eerste en volgende classicale vergaderingen in de zaak-Geel kerken tegen de Synodale besluiten, U te houden aan de eventueel door den Kerkeraad te nemen be sluiten De Kerkeraad van Haarlemmermeer-Oostzijde heeft gisteren in verband hiermede vergaderd met den Kerkeraad te Hoofddorp, met het bovengenoemd gevolg. Zijn antwoord aan den Kerkeraad. Het schriftelijk antwoord op de vragen van den Kerkeraad luidde aldus „Eerwaarde Heeren en Broeders Om misverstand te voorkomen lijkt het mij ge- wenscht u mijn antwoord op de mij voorgelegde vragen schriftelijk te doen toekomen. Wat de eerste en tweede vraag betreft, wil ik hier herhalen hetgeen ik u reeds een en andermaal mon deling mededeelde lo. Ik heb heel geen bezwaar de eerste vraag te stellen aan de jongelui, die belijdenis des geloofs wenschen af te leggen 2o. mij is niets bekend van „die protestvergadering" te Utrecht ge houden. Wel weet ik, dat te Utrecht zijn saamgeko- men broeders, die zich bezwaard gevoelden door de besluiten der Asser Synode, om er over te beraad slagen op welke wijze aan die bezwaren het best uiting zou kunnen worden gegeven en dat uitsluitend in den ordelijken weg, met vermijding van alles wat naar revolutie zweemt. Ofschoon ik nu niet weet, welk recht u meent te hebben mij een dergelijke vraag voor te leggen, die wel wat aan inquisitie doet denken, wil ik niettemin hierbij verklaren, dat, in dien u deze vergadering bedoelt, ik daarbij metter daad aanwezig ben geweest. In antwoord op de derde vraag deel ik u voorts mede, dat ik er heel niet opsta mijn bezwaren in een mede door anderen onderteekend schrijven ken baar te maken. Anderzijds evenwel mag ik mij het recht niet laten ontzeggen om op de kerkelijke vergaderingen (ker keraad, classis, Synode) mijn bezwaren in te brengen en ben ik van oordeel, dat u allerminst, van mij moogt. eischen, dat ik mij onvoorwaardelijk behoor neer te leggen bij de besluiten van de Asser Synode. Intusschen ben ik het van harte met u eens, dat wij alles wat tot zondige oneenigheid aanleiding zou kunnen geven om 's Heeren- en der gemeente wil dienen te vermijden. In verband met uw vierde vraag zou een lang be toog zijn op te zetten over het z.g. imperatief man daat, waaromtrent Dr. F. L. Rutgers eens schreef (Kerk. Adv. deel I blz. 298) „Dat er classicale en synodale vergaderingen wor den gehouden is reeds een bewijs, dat ons kerkver band geen imperatief mandaat wil." Ik meen dat hier echter achterwege te kunnen laten en alleen te moeten herinneren aan de zinspreuk van Groen van Prinsterer of liever nog aan hetgeen God zelf ons zegt door den mond van den Heiligen Apostel Paulus„Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknechten der menschen". Mijn antwoord op uw laatste vraag luidt dan ook Aan die eventueel te dezer zake door den kerkeraad te nemen besluiten, beloof ik mij te houden, mits ik daardoor niet genoodzaakt zal worden iets tegen mijn geweten te doen. Bij al uw beraadslagingen bid ik u toe de leiding des Heiligen Geestes. Met. broedergroeten en heilbede. (w.g.) W. E. VAN DUIN. Zijn opvatting. Ds. W. E. v. Duyn van Haarlemmermeer-Oostzijde deelt mee dat hij meerdere malen als zijn gevoelen heeft te kennen gegeven, dat de boom in het Paradijs zintuigelijk waarneembaar is geweest en dat de slang inderdaad als een sprekend dier moet worden be schouwd. Zijn bezwaar geldt echter de opvatting, alsof iemand, die hiervoor een andere verklaring zou geven, geacht moet worden te handelen in strijd met onze geloofsbelijdenis. Ds. van Duin is in beroep gegaan bij de Classis Haarlem. 8. Benoeming afgev. Prov. Synode. 9. Onderzoek naar art. 41 K O. 10. Regeling vacaturediensten. 11. Omvraag. 12. Korte Notulen. 13 Bepaling tijd volgende vergadering. 14. Sluiting. Namens de roepende Kerk, C. J. Wielenga, Praeses. D. Mulder, Scriba. In de pauze storting collecte Hulpbeh. Kerk in de classe, Jodenzending en V. U., benevens de bijdragen voor Emeritif. en Zending. Viissingen. Met attestatie uit Middelburg Hendrika Johanna Quist.. Met attestatie naar SouburgDirk Stroo F.Jzn. GehuwdJan Herman Minor en Johanna W. van den Berge. Ondergeteekende bericht hiermede aan de kerken in de classis Middelburg, dat hij D.V. Donderdag 6 Mei zitting zal houden in de consistorie der Noorder- kerk des voormiddags van 1112 uur tot het in ontvangst nemen van de collecte voor de Theolo gische School. Ter herinnering verzoek ik de nalatige kerken om de collecte voor „Hulpbehoevende kerken in de pro vincie" ten spoedigste aan mij af te dragen. De classic, correspondent, S. den Hartigh. Middelburg, 30 April 1926. Vergadering Classis Goes 15 April 1926. 1. Namens de Kerk van Wemeldinge wordt deze vergadering op de gebruikelijke wijze geopend. 2. De credentiebrieven zijn in orde bevonden en redenen gehoord, wordt een diaken keurstem verleend. Moderamen ds. A. P. Lanting, Praeses ds. R. J. v. d. Veen, Scriba en ds. A. Scheele, Assessor. 3. Notulen onveranderd goedgekeurd. 4. Missive van de Gen. Syn. inzake Examina wordt door de Classis met instemming aanvaard. In ver band met deze bespreking worden een 2-tal voor stellen aangenomen, waarvan een nader zal overwo gen worden door een Commissie bestaande uit D.D. v. d. Veen en Scheele en de brs. ouderlingen Geel- hoedt, de Schippers en Bogaards. 5. Tot nader onderzoek voor een aanvrage om aanbeveling der Classis om steun uit de kas voor Hulpbeh. Stud, worden aangewezen D.D. Keur en Scheele en de brs. Geelhoedt en de Jager. 6. De vacaturebeurten worden geregeld. 7. Rapport Zending wordt uitgebracht en besproken. 8. Afvaardiging ter Part. Syn. van Zeeland. PrimiD.D. R. J. v. d. Veen en A. Scheele. SecundiD.D. A. P. Lanting en A. Wijngaarden. PrimiOuderlingen de brs. A. Geelhoedt en J. Steketee. SecundiOuderlingen de brs. W. Bogaards en G. de Jager. 9. Volgende vergadering D.V. 15 Juli 1926roe pende kerk Wolphaartsdijk. 10. Na lezing en goedkeuring der Korte Notulen gaat de Praeses voor in dankzegging en sluit deze vergadering. Op last der Classis Goes, A. Scheele, h. t. Assessor. Agendum classic, vergadering te Zierikzee Dinsdag 4 Mei. Voorzitter ds. v. d. Ende. 1. Opening. 2. Onderzoek credentiebrieven. 3. Aanwijzing moderamen. 4. Notulen en zaken daarop betrekking hebbende. 5. Ingekomen stukken. 6. Rapporten Zending, Evangelisatie. 7. Voorstellen en Instructies. „PARAKAN". Met dank ontvangen van mej. A. de Looff, pen- ningm. Geref. Meisjes-vereen „Ruth" te Kamperland f34.40; door tnsschenkomst van mevr. Pouwer, jaar- lijksche bijdrage der Geref. Kerk te Goes f 153.75. C. Ilondius, Rott. Kade O 244, Middelburg. ZEELAND's SCHOOLHULP. Na 1 Januari 1926 ontving ik als eenige gift door bemiddeling van br. Catsman te Aardenburg van N. N. f 10.waarvoor onzen vriendelijken dank. De kas van den penningmeester is totaal ledig en er moet nog veel betaald. 2 jongelui wachten in hope ook op uw hulp. Och broeders en zusters in Zeeland helpt ook weer voor ditmaal door eene grootere of kleinere gift. A. Scheele. ZENDING. Viissingen. Met hartelijken dank ontvangen van br. B. twee kwartjesvan eene zuster een mooi partijtje capsules en van een andere zuster (aan de deur afgegeven) een partijtje theelood, aluminium papier en capsules. Namens de Zendings-commissie, W. Karreman, Penningm. Met. dank ontvangen een doos zilverpapier van Cornelia de Dreu, Driewegen bij Goes, een doos zilver papier van de kinderen der Chr. School Gravenstraat, alhier. C. Littooij, Molstr. 90, Middelburg. GEREF. RUSTHUIS, MIDDELBURG. In dank ontvangen 1 taart en 2 tulbanden. De Huisvader, J. Belksma. T e r n e u z e n. Ontvangen collecten uit de classis Axel voor de Hulpbeh. Studenten Axel f 62,45 Aardenburg f 6,48 Terneuzen f 46,50 Hoek f 15,65 van de Geref. Kerk Zaamslag f 58,72 voor de Theol. Fac. V. U. M. Riemens. Oost- en West-Souburg. In hartelijken dank ontvangen voor de Zending van Paulus en Aniheunis Koole (Abcele) twee doozen zilverpapier en een doos theelood, en van de kinderen van W. de Voogd twee honderd halve centen. Namens de Zendingscommissie. A. J. v. Noorden, Penningm. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Geachte Redactie! Voor een enkele keer vraagt ondergeteekende be leefd een plaatsje in de „Kerkbode" voor het volgende, bij voorbaat mijn dank. Er is nu al heel wat gepraat en geschreven om trent de z.g.n. kwestie „Geelkerken". En ik geloof dat we nu zachtkens aan wel zijn gaan begrijpen waar het omgaat. Nu heb ik een ouden Statenbijbel thuis (merk Pieter Jacob Keur data 1736) waarin op deszelfs titelblad, het hiervolgende staat geschreven Raadgeving bij het onderzoeken van Gods Woord. Bij 't openslaan van 't Boek der boeken, Bedenk 't Christen eiken dag, Dat wie Gods Woord wil onderzoeken, Geen eigen licht vertrouwen mag. Geen eigen wijsheid kan hier baten, Geen vlijtige arbeid hier volstaan, Alle eigen wijsheid moet verlaten, Een ander oog moet opengaan. En dat ge u dan begeeft tot lezen, Val christen, val uw God te voet, En dat een heilbegeerig vreezen, Zich meester maakt van uw gemoed. Vraag, eer gij dan begint, een zegen, Vraag oogen ooren en een hart, En Jezus zeiven komt u tegen, In dit Zijn Woord bij vreugd en smart. Zou dit recept nog van kracht zijn Met br. gr. Middelburg, 19-4-'26. J. A. Verhorst. Rooster J. V. „Calvijn", Viissingen, voor 2 Mei. Middag-afd. De Verwoesting van Jeruzalem, (Dan. 9, Matt. 24, Luk. 23) P. Lootsma. Verhouding van Vorst en Kerk in de Middeleeuwen W. van Wou we. Avond-afd. Job, door Eeredienst (de weekdienst.) door J. van Dijk. Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Afd. „Herman Faukeel". G. B. art. 3. Van 't geschreven Woord Gods, vr. Wattel. O. P. 142. Overheid en Volkszonden, vr. Andriesse. Afd. Dr. Lützen Wagen aar. G. B. art. 3. Van het geschreven Woord Gods. O. P. art. 14*. De Overheid en de Volkszonden. M.-V. „Meisjesroeping", Middelburg. Agenda Gew. Gesch. Jozua 9 en 10. Geloofsleer 13 B. en B. 1 Juli '25. MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in de Hofpleinkerk. Heidelb. Catech. Zondag 26. Collecte aflossing geldleening. Gasthuiskerk 9.30 uur ds. J. H. Telkamp 6 uur ds. G. B. Wurth Hofpleinkerk 9.30 uur ds. G. B. Wurth 2 uur ds. R. Hamming D. 2.30 uur Huwelijksbevestiging Noorderkerk 9.30 uur ds. R. Hamming 6 uur ds. J. H. Telkamp Arnemuiden 9.30 en 2 uur ds. J. Runia Lezen eener Leerr. Domburg 9.30 uur 2 uur G apin ge 9.30 uur 6.30 uur Grijpskerke 9 en 2 uur Koudekerke 9 en 2 uur St. Laurens 9.30 en 2 uur Meliskerke 9 en 2 uur Oostkapelle 9 en 2 uur Serooskerke 9.30 en 2 uur Soubnrg 9.30 uur 2 uur Veere 9.30 en 2 uur Viissingen 9.30 en 5.30 uur Vrouwepolder 9.30 uur 2 uur Westkapelle 9.30 uur 2 uur ds. J. E. Visser Lezen eener Leerr. ds. A. Koning ds. J. Dijkstra ds. A. C. Heij Lezen eener Leerr. ds. C. von Meijenfeldt ds. E. Douma ds. A. Koning Voorber. H. Av. Lezen eener Leerr. ds. G. B. Wurth ds. P. J. Baaij Em. Pred. P. N. Kruijswijk Lezen eener Leerr. ds. J. H. Telkamp ds. J. E. Visser Lezen eener Leerr. Brouwershaven 9.30 en 2 uur Bruinisse 9.30 uur 5 uur Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur Geersdijk 9.30 2 en 5.30 uur Haamstede 9.30 en 2 uur Kamperland 9 en 2 uur 6 uur Nieuwerkerk 9.30 en 2 uur 5.30 uur Oosterland 9.30 en 2 uur Scharendijke 9.30 en 2 uur Wissekerke 9.30 en 2 uur Zierikzee 10 en 6 uur Zonnemaire 9.30 en 2 uur Classe Th Cand. De Gier te Waarder. Lezen eener Leerr. ds. D. Bremmer Voorber. H. Av. ds. F. Staal Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. F. J. v. d. Ende Lezen eener Leerr. ds. Z. Hoek Openb. Bolijdenis. Lezen eener Leerr. ds. D. Bremmer ds. J. W. van Tol Lezen eener Leerr. ds. C. J. Wielenga Lezen eener Leerr. Anna JaeobaPolder 9.30 en 2 uurCand. J.H.Kouwenhoven te Leiden. Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 u. ds. A. G. Wolf te Antwerpen. Krabbendijke 9 en 2 uur ds. A. Andree Poortvliet 9.30 en 2 uur ds. T. Bouma 6 uur Lezen eener Leerr. Rilland-Bath 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Tholen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur ds. K. Capteijn te Moerdijk. Baarland 9.30 en 2 uur ds. A. Wijngaarden Bed. H. Av. en Dankz. Driewegen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kapelle-Biezelinge 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. A Scheele Borsele 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Goes 9.30 en 6 uur ds. R. J. v. d. Veen 's Gravenpolder 9.30 uur ds. A. Scheele 2 uur Lezen eener Leerr. V. ds. R. J. v. d. Veen Huwelijksbevestiging. Heinkenszand 9.30 en 2 uur ds. C W. Keur Ierseke 9.30 en 2 uur ds. B. Meijer Wemeldinge 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kruiningen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Nieuwdorp 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur ds. A. P. Lanting Axel 9.30 en 2 uur Hoek 9 en 2 uur Oostburg 9.30 en 2 uur Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 en 3 uur Schoondijke 9.30 en 2 uur Terneuzen 9.30 en 2 uur Zaamslag 9.30 en 2 uur ds. J. C. Post ds. J. B. Vanhaelen Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. K. Sietsma ds. S. Groeneveld ds. P. van Dijk Meisjesvergadering „Nunia", Middelburg. Zaterdagavond van 6Vj—9'/4 uur Cons. Hofpleinkerk. 2e Af deeling. Gewijde Gesch. Samuel 25 door L. Goedbloed. Na de pauze boekbespreking over Renata.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3