Hondius Zoon, noopus ilium, lun mm g u, Min, Hoe moet men Reclame maken SanguiDose. Flinke bijverdienste. Het beste Adres voor MANUFACTUREN is dat fan L. E. RIVIERE, Groote Markt, Hoek Grarenstraat, Middelburg. 1927. Chapoingpoeder 4711 Keukenmeisje, -«i Menigerlei Genade, Boekh. FANOY, Middelburg. J. TEVEL, Barbier, Seisstraat, Voor Allen die sukkelen met* AMANDELBROOD 18 cent per ons. H VAN DRIEL, Langeviele. Gezelle Meerburg's Chr. Kalender voor 1927 „RUTH en NAOMI". mr PRIJS 90 CENT. -98 D. H. UTTOOIJ Azn., Terneuzen. VLASMARKT K 145 Telefoon No. 117 MIDDELBURG Wenscht U Solied Schoenwerk aan lagen prijs SCHOENMAGAZIJN LANGEVIELE. Ontvangen: WALCHERSCHE HOEDEN, Heeren en Jongeheeren Costuums en Kinderpakjes. Koninklijke Pianoffabriek ANTOINE MES, behandelt men de roode smettende plekken met en ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. Als algemeene waarheid mag worden aangenomen, dat het doel van eiken zakenman is zijn zaak vooruit te brengen, meer te verdienen door vergrooting van zijn omzet. Dit te bereiken anders dan door voort durende inspanning van alle krachten is niet mogelijk. Iedere gelegenheid moet worden aangegrepen om z'n zaak op den voorgrond te brengen, ze grooter te maken. Een der beste middelen daartoe is de reclame. Van die reclame is de allerbeste: een goede advertentie in een goed blad, dat in zeer ruimen kring gelezen wordt. Hiertoe biedt de ZEEUWSCHE KERKBODE een uitstekende gelegenheid. Nieuwe Stokvisch. Nieuwe Zoutevisch. Gezouten Scheivisch. GEBR. VAN DORT, BIJBELS en KERKBOEKEN Firma F. H. J. DAM EN, Groote sorteering Koekjes en Bonbons. JOH. A. JULIANUS, een flinke bijverdienste LITTOOIJ's Boekhandel, Terneuzen. -8» 42 -<# 4jt -4* -8* 4» 42 <t* ■<8* <8* 45 42 42 Zoo de Heere wil en zij leven hopen onze geliefde Ouders, Be huwd- en Grootouders PIETER ARENDSE en ANTHONIA ADRIAANSE Vrijdag 30 April a.s. hunne 40-jarige Echt ver eeniging te herdenken. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen O.- en W. Souburg, April Vrjjdag 30 April a.s. hopen D.V. onze geliefde Ouders, Be- huwd- en Grootouders A. LORIER j<£ P. GROENENBERG gj hun 40-jarige Echtvereeniging g* te herdenken. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. O.- en W. Souburg, April 1926. Heden overleed, zacht en kalm, in haar Heere en Heiland, mijn lieve, dierbare Moeder, Mejuffrouw de Wed. S. VAN KUIJK geb. de Brüijn in den ouderdom van bijna 85 jaar. Mevr. de Wed. Ds. C. STAAL geb. van Kuijk. Oud-Vossemeer, 21 April 1926. Met 1 Mei begint de nieuwe jaargang van Wekelijksche Leerredenen van Geref. Predikanten. Prijs per jaargang f8,— franco p. post. Abonnementen worden aangenomen door Verkrijgbaar bij Potten Zeep, Stukjes Zeep, Kwasten, Brillantine, Shampoon, Haarkammen enz. verstopping of moeilijken en I onregelmatigenstoelgangzijn 'Mljnhardt's Laxeertabletten 'onmisbaar. Werken vlug en radicaal en veroorzaken niet j [de minste ktamp. Doos 60c. Bij Apoth. en Drogisten, f R. A. BASTIAANSE, Banketbakker Lange viele, Middelburg. J, LAVOOIJ. - MIDDELBURG Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. HEEREN ROOKERS. Thans ruim voorzien van de merken SIGAREN „de Hertog van Brabant", Wascana, Vilasques, Jageuer, Secretaris en anderen. Beleefd aanbevelerd. W. F. DIERMANSE, Korte Noordstraat. Oud's Kina Wijn f 2,50 per Liter Bloed wijn (merk pleegzuster) f 2,25 per flesch. De WIJN voor Zieken en Zwakken. W. P. MALJERS. - Mark J. M. v. d. WOESTIJNE. -Boek- en Bijbelbinderij. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedwijn Het aangewezen adres voor Serre- Meubelen in pitriet. rotting enz. Compleet Ameublement vanaf f 22, Opvouwbare Ligstoelen met prima jute bekleed vanaf f 4,75. bewerkt door i Ds. R. E. VAN ARKEL Ds. O. BOERSMA Ds. N. BUFFINGA Dr. K. DIJK Dr. W. A. VAN ES Ds. D. VAN DIJK Ds. R. HAMMING Dr. C. N. IMPETA Dr. G. KEIZER Ds. B. A. KNOPPERS Ds. M. SCHUURMAN Ds. B, v. d. WERFF. Naar inhoud en uiterlijk zal deze Kalender U zeker voldoen Het Sehild geeft een in traaie kleuren uitgevoerde voorstelling van: De inteekening is opengesteld in den Boekhandel en bij de Agenten. Het verdient aanbeveling reeds thans in te teekenen Uitgave van Vertegenwoordigers voor BRAND- WETTEL. AANSPRAKELIJKHEID INBRAAK- ONGEVALLEN- GLAS- AUTOMOBIEL TRANSPORT- STORMSCHADE LEVENSVERZEKERING. VEE VERZEKERING. Tarieven en inlichtingen worden op aanvrage verstrekt. dan vindt u een schitterende Collectie in het Beleefd aanbevelend, J. ALLEWIJN. Telefoon 388. Middelburg. NAAST R. K. KERK. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prijzen en boutsoorten. Stemmen Repareeren Verburen Inruilen Segeerstraat Middelburg. Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'HUIJ, Burgt, Middelburg. Korte Noordstraat, Middelburg, houdt zich beleefd aanbevolen voor bet leveren van alle SCHOONMAAKBENOODIGDHEDEN. F. A. DE JONGE. Luxe Brood- en Banketbakker ij, Balans E 108, Middelburg. per pakje 15 cent. Verkrijgbaar by I. VERELST, Pottenmarkt, Middelburg. Autogeenische Lascb- en Snjjinrichting. Smederjj, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLTJIJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ. Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, Langeviele K 211 Middelburg. Zuiver plantaardig. Wordt door alle gestellen verdragen. In alle gevallen van bloedarmoede en zenuwzwakte blijkt het een ver sterkingsmiddel van den eersten rang, en wordt met vertrouwen aanbevolen als het werkzaamste middel ter bestrijd ng van de bloedarmoede en al hare gevolgen. SANGUINOSE kost per flacon f2—, 6 fl. f 11,—12 fl. f21,—. Tweemaal per dag een eetlepel. WACHT U VOOR NAMAAK! Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c-4. Den Haag ATTENTIE! Prima Eierkolen, Duitscbe Stukkolen en Anthraciet, tevens Geklopte Cokes en Parelcokes. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. «Lcobse. Vlissingscbestraat K 54, Middelburg. Personen, woonachtig in onderstaande plaatsen, die op gemakkelijke wijze willen maken geven naam en adres op onder motto „Bijverdienste" aan Aarden burg Axel Brouwershaven Bruinisse Oostburg Schoondjjke Vlissingen Zierikzee. Mevrouw Kayser, Juliana van Stol berglaan 95 den Haag, vraagt met 1 M^i een bekwaam voor noodhulp of vast, genegen huiswerk te verrichten en van goede getuigen voorzien. Brieven met opgaaf van laatste betrek king aan bovenstaand adres.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4