Godsdienstoefeningen KERKNIEUWS. Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. Vereenigingsleuen. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 25 APRIL 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe Axel dezen dan al Uw verder optreden en Uwen verderen arbeid sieren, en daardoor Uwerzijds voorkomen worden wat tot ont siering' van 's Heeren Naam en tot veront rusting van Zijne gemeente zou kunnen strekken. (w.g.) K. Fern hout, Praeses Syn. H. W. Laman, Assessor. Dr. O. Keizer, Scriba. J. P. Klaarhamer, Scriba. TWEETAL TE Koog-Zaandijk A. B. W. M. Kok te Wommels, H. Steen te Zoutkamp Barendr.chtT. J. Hagen te Delft, J. Wijmenga te Charlois IJmuiden J. Koelevvijn te Benkei en Rodenrijs, S. van Leeuwen te Franeker Woerden: J. v. d. Meulen te 's Hertogenboscli, A. Wijngaarden te Baarland. BEROEPEN TE DelftA. M. Boeienga te Sassenlieim SellingenJ. C. Haartsen cand. te Souburg Koog-ZaandijkH. Steen te Zoutkamp BarendrechtJ. Wijmenga te Charlois RozenburgA. Wijngaarden te Baarland Zuidwolde (Dr.)J. C. Haartsen, cand. te Souburg Soest: J. v. d. Meulen te 'sHertogenbosch. AANGENOMEN NAAR Oud-LoosdrechtJ. F. de Gier te Waarder. BEDANKT VOOR KootenW. A. v. d. Vegt te Drachtster-Compagnie Haamstede J. F. de Gier te Waarder Gerkesklooster-StroobosH. Z. de Mildt, te Renkum Sleeuvvijk (N.-Br.)H. v. d. Zanden te Wapenveld Middelburg C. v. d. Woude te Gorredijk. AFSCHEID EN INTREDE. Duurswoude. Cand. J. van Dijk verbond zich Zondag aan de gemeente, na door ds. Prins van Donkerbroek bevestigd te zijn met een predikatie over Hand. 4 vs. 29b. Des namiddags deed ds. J. van Dijk zijn intrede met een predikatie over Jes. 52 7. Hij werd toege sproken door den heer Van der Vaart, praeses van den kerkeraad, den heer D. N. Meulen, het hoofd der Chr. school en den consulent en vertegenwoordiger der cl. Drachten ds. D. Prins. Scheveningen. In de tot den nok toe gevulde Bethel- kerk had de bevestiging plaats van ds. G. O. Donner die, overgekomen van Emmen, de opvolger zal zijn van ds. W. H. Oosten, aan wien eervol emeritaat ver leend werd. Als bevestiger trad op de vader van den nieuwen leeraar, de em. predikant van de kerk van Amers foort, ds. A. M. Donner, thans te Den Haag. De bevestiger had als tekst gekozen Jeremia 31 vs. 14, in welk woord de Heere verzekering doet van overvloedig heil aan priester en volk beiden. Spr. ontwikkelde naar de gelegenheid der blijde ure deze rijke en noodige belofte van Gods gunst en trouw aan leeraar en gemeente; wees achtereenvolgens op le haar heerlijken inhoud, 2e haar hooge waarde en 3e haar heiligen eisch, waarna hij tot de bevestiging overging. De gemeente zong na de bevestiging haar nieuwen leeraar staande de zegenbede toe uit Psalm 134. De plechtigheid werd bijgewoond door de Scheve- ningsche predikanten ds. W. H. Oosten, ds. W. H. Gispen en ds. J. G. Feenstra, alsmede door den Mi nister van Justitie, Mr. J. Donner, broeder van den predikant. Woensdagavond j.l. deed ds. Donner in de Prins Willemkerk zijn intrede. Katwijk aan Zee. Op Zondag 27 Juni hoopt ds. J. J. Impeta zijn afscheidspredikatie te houden. Rijnsburg. Ds. J. de Waard verbond zich Zondag middag als tweede predikant aan zijn nieuwe ge meente met een predikatie over Openb. 1:10 en 11a, waarbij hij zijn hoorders bepaalde bij de verschijning van den verheerlijkten Christus op het eiland Patmos, aan den Apostel Johannes. Na gehouden toespraken, sprak namens den kerkeraad ds. E. H. Broekstra, en werd op diens verzoek den nieuwen leeraar Ps 134 3 toegezongen. Daarna sprak namens de classis en zus- tergemeente ds. H. Meijering, van Katwijk, eenige. waardeerende woorden. Spr. riep ds. De Waard een hartelijk welkom toe, waarna laatstgenoemde met dankzegging eindigde. Schouwerzijl. Zondag werd cand. M. Janssens be vestigd door ds. Idema, van Winsum, met een pre dikatie over Jesaja 62 6 en 7. Toegezongen werd Psalm 134 3. 's Middags verbond de jonge leeraar zich aan zijn gemeente met, een leerrede over 1 Cor. 3 7. Toespraken volgden tot consulent en afgevaar digden der classis Warffum, tot kerkeraad, tot het hoofd der Chr. School en tot de gemeente. Ds. Jans sens werd toegesproken door oud. Koning namens den kerkeraad, door ds. Idema namens de afgevaar digden der classis en als collega en door den heer D. v. d. Kooi, hoofd der Chr. school. Nogmaals werd Psalm 134 3 toegezongen. ACTIE VRIJE UNIVERSITEIT. Zondagavond hield dr. S. 0. Los van 's Gravenhage te Oud-Vossemeer een bidstond voor de V. U. naar aanleiding van Spreuken 8 vers 32 tot 36. Deze schoone rede werd met aandacht gevolgd. Getracht zal worden een locaal comité op te richten om het aantal begunstigers uit te breiden, daar dit ver be neden peil is. 6 Juni hoopt dr. Los ook in Anna Jacoba Polder een bidstond te houden voor hetzelfde doel. Ook in Tholen worden hiervoor pogingen aange wend. De zaak Dr. Geelkerken. Zaterdagavond had in „Pomona" te Utrecht een vergadering plaats van leden der Gereformeerde Kerk, die zich bezwaard gevoelen over de besluiten van de Synode der Gereformeerde Kerken te Assen. Een 60- tal personen waren aanwezig. De besprekingen droe gen een geanimeerd karakter en werden in den meest vriendelijken toon gevoerd. Donderdag 29 April zullen deze besprekingen worden voortgezet. Voorloopig is nog niet geadresseerd aan den ker keraad. Besloten is, geen comité te vormen, omdat men in andere plaatsen ervaren heeft, dat de kerke raden geen comité als zoodanig erkennen, maar wel bereid zijn, eventueel met de bezwaarden te spreken. Een nieuwe brochure. Naar wij vernemen zal er dezer dagen bij den Uitgever J. H. Kok te Kampen het licht zien een „Open Brief van de Buitengewone Generale Synode te Assen aan de Gereformeerde Ker ken in Nederland" betreffende de zaak-Dr. Geelkerken. In plaats van een predikant. De Kerkeraad van Wissekerke heeft toestemming verleend voor de opstelling van een ontvang-radio-installatie in het kerkgebouw ten einde de gemeente in de gelegenheid te stellen, naar de uit te zenden diensten te luisteren. De gemeente is zeer klein in zielental en zoodoende niet in staat een eigen predikant te beroepen. De Classis Arnhem heeft in haar buitengewone vergadering van Woensdag 14 April aan ds. L. van Wijk van Ede eervol emeritaat verleend, ingaande met 1 Juli. De Classis Franeker heeft, in hare vergadering van 15 April 11. peremptoir geëxamineerd en met algemeene stemmen toegelaten t.ot. dendienst des Woords en derj Sacramenten, de heer J. Schelhaas Hzn., theol. cand. te Iloogeveen, en beroepen predi kant te Tzummarum. Middelburg. Vergadering van de Commissie van Beheer 30 April a.s. Tijd en plaats als gewoon. De Secretaris. Ondergeteekende bericht, hiermede, dat nog enkele Kerken in de Classis Middelburg in gebreke zijn ge bleven om de collecte voor „Hulpbehoevende Kerken in de provincie" op den laatstgehouden zittingsdag, (1 April) af t.e dragen. Een vriendelijk verzoek aan de nalatige kerken zoo spoedig mogelijk deze collecte te bezorgen aan onderstaand, adres.5 De classic. Correspondent, S. den Hartigk. Middelburg, 23 April 1926. Vergadering der Classe Tholen op Woensdag 5 Mei a.s. des voorin, om 9 ure, in het ver gaderlokaal te Bergen op Zoom. Agenda 1. Opening der vergadering. 2. Vaststellen moderamen. 3. Lezen en vaststellen nolulen. 4. Ingekomen^stukken. 5. Voorstel Bergen op Zoom inzake het houden T van een Classicalen Zendingsdag. 6. Bespreking stukken Part. Synode. 7. Verkiezing afgevaardigden Part. Synode. 8. Rondvraag Art. 41 1). K. O. 9. Aanvraag en vaststelling vacaturebeurten 10. Rondvraag. 11. Lezen persverslag. 12. Vaststelling aanvang volgende vergadering. Op last der Classe, E. Tange. Scriba. Rilland-Bath, 20 April 1926. Vergadering der Classis Axel, op Donderdag 6 Mei a.s. 10.30 uur, Terneuzen. 1. Opening. Notulen. Ingekomen stukken. 2. Peremptoir examen van den Eerw. heer M. van Wijk, beroepen bredikant bij de Geref. Kerk van Oostburg. Exegese O. T. Ps. 90 en Jeremia 1N. T. 1 Cor. 7 en Coll. 2. 3. Voorstellen, instructieën, rondvraag. 4. Rapporten en benoemingen, etc. 5. Aanwijzing roepende Kerk en sluiting. Namens de roepende Kerk van Schoondijke, K. Sietsma, Praeses. A. J. Leenhouts, Scriba. Schoondijke, 21 April 1926. Vlissingen. In ondertrouw opgenomen: Jan Herman Minor en Wilhelmina van den Berge. Domburg. Het adres van den Kerkeraad is voortaan Ds. J. E. Visser. KERKERAAD (Smal), M'burg, 22-4-'26. Begin, Notulen, Woensdagavondcommissie, als ge woonlijk. Afwezig 3 leden. Rapporten. Br. Suurmond krijgt ontheffing van zijn benoeming tot, ouderling. Ds. Telkamp doet 'raededeeling uit een schrijven van ds. Merkelijn. Onze Zending is in haar tweede periode gekomen, waarin de vruchten minder veel vuldig zijn. Mohammedanisme en Communisme wer ken krachtig. De medische Zending zou nu vooral zeer gewenscht zijn, maar de overneming van een regeeringshospitaal ondervindt nog geen medewerking van den kant der regeering. Ds. Merkelijn is het damescomité voor Parakan zeer dankbaar. .(Ügl Een censuur wordt opgeheven. Verschillende rapporten"over gemeenteleden worden behandeld. Een voorstel, om bij den gemeenteraad aan te dringen op algeheele sluiting der winkels op Zondag, wordt aangenomen. Een voorstel, om de Classis voor te stellen, dank te betuigen aan de Generale Synode voor'haar werk, wordt teruggenomen, o.m. omdat de kerkeraad dank betuiging overbodig acht wijl het besluiten geldt van een eigen meerdere vergadering. Op een brief zal worden geantwoord, als de nadere toelichting der Synode zal zijn verschenen. Op een verzoek om een gemeentevergadering ter toelichting van de besluiten der Synodekvan Assen, wordt afwijzend beschikt. Verschillende aanvragen om belijdenis te mogen doen worden besproken. 6 Juni aflegging van belijdenis der catechisanten van ds Telkamp. 29 April Sectie, 6 Mei breed. Dankzegging, sluiting. De Kerkeraad. „PARAKAN". Met dank ontvangen van Mej. A. de Looff, Pen- ningm. Geref. Meisjesvereen. „Ruth" te Kamperland f34.40; door tusschenkomst van Mevr. Pouwer, jaar- lijksche bijdrage der Geref. Kerk te Goes f 153.75. C. Hondius, Rotterd. kade O 244, Middelburg. Middelburg. In onze collecte lag f 1.— voor de Jodenzending. Diakenen. BOEKAANKONDIGING. Menigerlei genade. Wekelijksche predi katiën over den Heidelbergschen Catechis mus. Uitgave van J. H. Kok, Kampen. We ontvingen de nummers 31 tot 40, handelende over de Zondagsafdeelingen, die dezelfde nummers dragen. Zondag 31 is behandeld door ds. K. Dijk Zondag 3239 door ds. R. E. 'van ArkelZondagJ40 door ds. D. Sikkel. Aanbeveling van deze kostelijke verklaring van ons kerkelijk leerboek kan overbodig geacht worden. We kunnen volstaan met er nog eens de^aandackt op te vestigen. ;Heij. Licht in den Rook, door K. Schilder, 2e druk. Meinema, Delft. Dat een 2e druk van dit boek van Schilder noo- dig bleek, is een feit dat tot blijdschap stemt. Het bewijst dat men ook in onzen vluclitigen tijd nog grijpt naar inspannende godsdienstige lectuur. Schil ders mooie boek is'geen muziek om van 't blad te spelenmaar de moeite van 't indenken van wat hij schrijft wordt rijk beloond. We hebben van menig stuk in dit boek litterair en religieus genot gesmaakt. Hier worden dieplig gende schatten uit Gods [Woord voor den dag ge haald. Wanneer krijgen we naast dezen tweeden druk een eersten van een nieuwen bundel, van dezen be gaafden schrijver De Man uit een Afrikaansch bosch- 1 a n d, door ds. Wilcox. Vertaald door ds. Visser. Afl. 3 en 4. Uitgave J. v. d. Wal, Bruinisse. Zeer onderhoudend beschrevenwel wilden we liever wat meer inlichtingen over het eigenlijke zen dingswerk, doch Wilcox doet zeer duidelijk zien, wat al bezwaren moeten overwonnen worden, voor de prediking van het Evangelie kan aanvangen. Behou dens een enkel vlekje is de vertaling goed. Het is interessant; we zien met belangstelling de volgende afl. tegemoet. AGENDUM van de vergadering der Classis Middelburg op Dinsdag 11 Mei D. V. in de Gasthuiskerk. Aanvang ten half tien ure. 1. Opening. 2. Onderzoek credentiebrieven. 3. Aanwijzing moderamen. Praeses ds. Wessels, Assessor ds. Telkamp. le scriba ds. Runia, 2e scriba ds. v. Meijenfeldt. 4. Notulen. 5. Ingekomen stukken. 6. Instructies. 7. Rapporten. 8. Onderzoek naar art. 41. 9. Aanwijzing roepende Kerk. 10. Rondvraag. 11. Kort verslag. 12. Sluiting. Namens de roepende Kerk van Vlissingen, P. N. Kruyswijk, Praeses. A. Roos, Scriba. Terneuzen, 19 April. Ontvangen van de kin deren der Lagere School Jozinastraat Terneuzen de som van achttien gulden vijf en zeventig cent, 1ste halfjaar opgespaard voor de Zending. Hiervoor aan ouders en de kinderen mijn bij zonderen dank. W. Bedet, Penningmeester. DRENTHE. Van de Zendingsnaaivereeniging Middelburg ont ving ik voor den nood in de veenstreken in Drenthe vijf gulden. Hartelijk dank. R. Hamming. 's HEEREN LOO. Het busje van Adrie Breel, St. Pieterstraat, werd aan mij afgedragen, inhoudende f 5.12. De milde gever en geefsters vriendelijk dank. Verder dit goede doel beleefd aanbevelend. Middelburg. J. Corré. I M.-V. „Meisjesroeping", Middelburg. Donderdag 29 April Referaat van dhr. R. v. d. Welle. Onderwerp Het lezen van Christelijke romans. Aanvang 8 uur. Rooster J. V. „Calvijn", Vlissingen, voor 25 April. Middag-afd. Gel. Bel. art. 17. J. Steketee. M. O. no. 6. Overheid en Maatschappij, F. de Klerk Avond-afd. Romeinen 14. J. Kamermans. Vad. Gesch. De Kruistochten en de gevolgen daar van. G. de Rijcke. Aan onze Gereformeerde Mannen. Uitg. v. li. Bestuur v. d. Bond van Geref. Mannenvereenigingen. Deze brochure bedoelt in een kort bestek uiteen te zetten het doel en het nut van een Geref. Man- nenvereeniging. Ze behandelt daartoe na het doel en de werkwijze aangegeven te hebben de volgende on derwerpen 1. G. M. V. en kerkeraad. 2. Id. en kerkelijk toe zicht. 3. Id. en gemeentevergadering. 4. Id en het huisgezin. 5. Id. en het Conventikel. 6. G. M. V. en G. J. V. Terwijl nog volgt een reglement van den bond en een proeve van reglement voor een G. M. V. Waar men zich ergens voor zulk een G. M. V. interesseert geeft deze brochure stof genoeg voor een lezing. Op blz. 13 lezen wij „Elke kerkeraad die zijn taak en plicht ver staat, zal niet langer zich critisch noch onaandoenlijk stellen tegenover de G. M. V. maar met alle kracht deze actie bevorderen". De waardeering voor deze poging in deze brochure om het goed recht der G. M. V. uiteen te zetten, behoeft er niet toe te leiden het met uitspraken als deze eens te zijn. Van 's II e e r e n Ordinantiën door dr. W. Geesink, 2e onveranderde druk. Inlei dend deel (I). J. H. Kok te Kampen. Ouderen hebben dit werk eerst genoten in den vorm van wekelijksche artikelen in De Herautdaarna ver scheen het al spoedig in de bekende twee banden. Dat er nu een tweede druk noodzakelijk werd ver wondert niemand, die het werk van den geleerden schrijver kent. Menig predikant gebruikt in zijn Catechismusbe handeling aan de Wet toegekomen, ook deze schoone uiteenzetting, van de 10 geboden van prof. Geesink. En met veel vrucht. Het is een rijk boek van blij vende waarde. Dit inleidende deel begint met de bespreking o a. van de Wereldorde Gods Almacht Het wonder De zedelijke wereldorde Calvi nisme en Fatalisme enz. In de 3e afdeeling van dit inleidend deel wordt breed gehandeld over de Scheppingwaarbij elk Scheppingswerk afzonderlijk behandeld wordt. Dat dit Standaardwerk bij Kok in Kampen wordt uitgegeven zegt genoeg omtrent de wijze dier uitgave. Is elke Zeeuwsche Jongelings- en Meisjesvereeniging reeds in bezit van dit werk van Prof. Geesink? Het is een schier onmisbaar boek voor zulke vereeni- gingen. Menigerlei Genade. No. 32—40 J. II. Kok, Kampen. We bevelen deze preeken hartelijk aan. Uit erva ring weten wij hoeveel troost ze dikwijls bieden aan lien die genoodzaakt zijn de levende verkondiging des Woord te verzuimen. v. D. Meisjesvergadering „Nunia", Middelburg. Zaterdagavond van 672—9'//, uur Cons. Ilofpleinkerk. le Afdeeling. Gewijde Gesch. Samuel 25 en 26 door S. Sanderse. Na de pauze reciteeren. 2e Afdeeling. Gewijde Gesch. Samuel 23 en 24 door M. Walraven. Na de pauze vrije werkzaamheden. Geref. Knapenvergadering „Samuel", Middelburg. Vergadering op Zaterdag 24 April. Agenda le Afdeeling. Bijb. Gesch. Genesis 18 en 19 1—30 door W. Kingmans. Vad. Gesch. door J. Wiegel. Agenda 2e Afdeeling Gen. [18 en 19 vers 130. Leven en Dood door A. Cornelissen. Kerkg. Kerkelijke toestand in Engeland en Neder land en de Methodisten door J. Roose MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in do Gasthuiskerk. Heidelb. Catech. Zondag 25. Gasthuiskerk 9.30 uur 2 uur Ilofpleinkerk 9.30 uur 6 uur W. 2 uur Noorderkerk 9.30 uur 6 uur Arnemuiden 9.30 uur 2 uur Domburg 9.30 uur 2 uur Gapinge 9.30 en 2 uur ds. R. Hamming ds. J. Dijkstra te Grijpskerke. ds. J. H. Telkamp ds R. Hamming Huwelijksbevestiging ds. J. Dijkstra ds. J. H. Telkamp Lezen eener Leerr. ds. R. Hamming ds. J. E. Visser Lezen eener Leerr. ds. C. von Meijenfeldt Openb. Bel. en Bed. H. Av. en Dankz. Grijpskerke 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Koudekerke 9 en 2 uur ds. A. C. Heij St. Laurens 9.30 en 2 uur ds. A. Koning Openb. Bel. Meliskerke 9 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. J. H. Telkamp Oostkapelle 9 en 2 uur ds. E. Douma Bed. H. Av. en Dankz. Serooskerke 9.30 en 2 uur ds. J. Schelhaas te Nederhorst den Berg. Souburg 9.30 uur ds. G. B. Wurth Bed. H. Av. 2 uur ds. G. B. Wurth Voortz. Bed. H. Av. en Dankz. Veere 9.30 en 2 uur ds. I. K. Wessels Red. H. Av. en Dankz. Vlissingen 9.30 en 5.30 uur P. N. Kruijswijk Vroawepolder 9.30 uur Lezen eener Leerr. 6.30 uur ds. C. von Meijenfeldt Westkapelle 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. J. E. Visser Brouwershaven 9.30 uur 2 uur Bruinisse 9.30 en 5 uur Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur Geersdijk 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. ds. Z. Hoek ds. D. Bremmer Lezen eener Leerr. ds. F. Staal 5.30 uur Haamstede 9.30 en 2 uur Openbare Belijdenis. Lezen eener Leerr. ds. Jac. van Nes te 's Gravenhage. Kamperland 9 en 2 uur ds. F. J. v. d. Ende 6 uur Lezen eener Leerr. Nieuwerkerk 9.30, 2 en 6 uur Cand. Steenblok te Nieuwdorp. Oosterland 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Sckarendijke 9.30 en 2 uur ds. J. W. van Tol Wissekerke 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Zierikzee 10 en 6 uur ds. C. J. Wielenga Zonnemaire 9.30 uur ds. Z. Hoek 2 uur Lezen eener Leerr. Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur Cand. S. Koster te Ternenzen. Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 u. ds. W. M. le Cointre Krabbendijke 9 en 2 uur ds. J. de Koning te Vries. Poortvliet 9.30, 2 en 6 uur Lezen eener Leerr. Rilland-Bath 9.30 en 2 uur ds. A. Andree Bed. H. Av. en Dankz. Tholen 9.30 en 2 uur ds. A. Bolwijn Em. pred. te Zeist. Oud-Vosmeer 9.30 en 2 unr ds. J. Runia te Axnemuiden. Baarland 9.30 en 2 uur Driewegen 9.30 uur 2 uur Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Afd. „Herman Faukeel" en „Dr. Llitzen Wagenaar. Gecomb. ledenvergadering op 25 April a.s. in de Consistorie der Gasthuiskerk. ds. A. Wijngaarden Lezen eener Leerr. Cand. Joh. de Boer te Zwartsluis. Kapelle-Biezelinge 9.30 en 2 uur ds. A Scheele Borsele 9.30 uur Cand. Joh. den Boer te Zwartsluis. 2 uur Lezen eener Leerr. Goes 9.30 en 6 uur ds. R. J. v. d. Veen 's Gravenpolder 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Heinkenszand 9.30 en 2 uur ds. C. W. Keur Ierseke 9.30 en 2 uur ds. B. Meijer Wemeldinge 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Krainingen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Nieuwdorp 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur ds. A. P. Lanting Axel 9.30 en 2 uur ds. J. C. Post Hoek 9 en 2 uur ds. J. B. Vanhaelen Oost.burg 9.30 en 2 uur Cand. H J. Kouwenhoven te Leiden. Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 uur Lezen eener Leerr. 6.30 uur Cand. J. Kouwenhoven te Leiden. Schoondijke 9.30 en 2 uur ds. K. Sietsma Terneuzen 9.30 en 2 uur ds. S. Groeneveld Bed. H. Av. en Dankz. Zaamslag 9.30 en 2 uur ds. P. van Dijk

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3