HELPER'S Brillen zijn 'T GOEDKOOPST en ïïttiilig afgewerlt. tJ Hel beste idres voor MAMUFACTUREi is dat van L. E. RIYIERE, Groote Harkt, Hoek Gravenstraat, Middelburg. Terstond PUROL Drie Voordrachtenboeken. Nerveus en Overspannen Slapeloos en Afgemat VBBEOOPHDiS AïBBlüAN, Lug Kortstraat Gman. R. Kimeraipi Red. en Oranje Nieuw Orgel, PIANO- EN OMRDEL, Boekh, FANOY, W. J. BOSDIJK, Zorg er toch voor Fa K. S. DE BOER, BIJBELS en KERKBOEKEN Mijnhardt's Zenuwtabletten Algemeene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. Middenstands-Administratie-Bureau. M. C. VAN DEN ENDE, Punt O 216 M'burg Groote sort. Koekjes. Fijne Boter- en Vruchtencake. Zaterdags Vleesch- en Ragoutbroodjes. VROON, Banketbakker, L. Noordstr. M'burg. Tel. 246. Spreker: dhr. R. A. den Ouden M Klegnenbenp Schilder Haarwerken. en P. DOBBELAAR - Brouwer. P. C. DOBBELAAR. Middelburg Nieuwe Stokvisch. Nieuwe Zoutevisch. Gezouten Schelvisch. GEBR. VAN DORT, EEN UIT VELE. M.H. Beleefd verzoek om aan onderstaand adres af te zenden 3 flacons „Zenuw- droppend Zij bevallen ons uitstekend. LANGEDELFT 34 - MIDDELBURG Vraagt onze Prijzen SAMEN 3O0 BLADZIJDEN. MET 3 PREMIËN f 1,75. DRIE PRACHTBUNDELS HET IS EEN KOOPJE! J. W. BOEIJENGA ZONEN UITGEVERS SNEEK. Prachtvolle sorteering COLBERT COSTUMES „Radiostoffen" een INSTRUMENTMAKER VAN BOVEN MIDDELBURG LANGE NOORDSTRAAT 125. OPTIEK BANDAGES FOTO-ARTIKELEN Het vakkundig Adres voor BRILLEN sinds 30 jaar Kantoor Middelburg, Londensche Kade H 54. Deposito's - Credieten - Effecten - Coupons - Incasso's. Middenstands Girodienst. - Alle Bankzaken. Ontvangen: WALCHERSCHE HOEDEN, Heeren en Jongeheeren Costuums en Kinderpakjes. Koninklijke Pianofabriek ANTOINE MES, Pakken van 5 Kilo f 1f20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. Inrichten, Controleeren en Bijhouden van Koopmansboeken. Rapporten, Verslagen, Belastingzaken. - Billijk tarief. TELEFOON 122. Vergadering op 19 April a.s., des avonds 8 uur in het Militair Tehuis, Nieuwstraat korte hecrcngbaoit iö3-ö4. Middelburg H VAN DRIEL, Langeviele. V leveren wij een prachtig mooie registers, luxe kast, knie zwellen en koppeling. Levering franco. Desgewenscht zeer gemakkelijke betalingsvoor waarden. Korte Burg - Middelburg plaatst Uw Advertentiën zonder eenige prijsverhooging in alle Cou ranten en Tijdschriften. Levering van abonnementen op Couranten en Tijdschriften. F. A. DE JONGE. Groote sorteering Koekjes en Bonbons. Ontvangen 1e klas SCHEERMESSEN AMANDELBROOD 18 cent per ons. A. B. 30 cent per half pond G. J. 35 Baaitabak 45 Blanke Baai 50 fl Zeerob Tabak 50 en 60 ct. p. half pond Heerenbaai 65 en 75 ct. p. half pond Deze Tabakken zijn ook verkrijgbaar in onsen. SIGARENMAGAZIJN LANGEVIELE K 393, MIDDELBURG. ATTENTIE! Cn. C. DE RIJK v.h. G. Jacobse. Vlissiugschestraat K 54, Middelburg. JOH. A. JULIANUS, Zoo de Heere wil hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders MARINUS POORTVLIET JOHANNA MEIJERS Zaterdag 24 April a.s. hunne 25-jarige Echtvereeniging te herdenken. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen en Verloofden. Middelburg, April 1926. Gravenstraat I 273. Heden behaagde het den Heere van onze zijde weg te nemen onze geliefde Moeder, Behuwd- en Groot moeder Mej. JOHANNA DAVIDSE, Wed. van Cornelis Brouwer, in den ouderdom van 73 jaar. Oost- en West Souburg C. WISSEBrouwer. L. WISSE. F. DE NOODBrouwp:r. C. DE NOOD. Wed. L. KWEKKEBOOM- Brouwer. Oost- en West Souburg: J. WONDERGEMBrouwer. W. WONDERGEM en Kleinkinderen. Middelburg, 14 April 1926. Hartelijk dank voor de veelvuldige belangstelling op 9 April 1.1. R. HAMMING. Middelburg, 16 April 1826. Segeerstraat Middelburg. dat ge steeds voorbanden hebt DE BOER'S wereldberoemde Zenuw- droppen. Gebruik GEEN ander nagemaakt middel. SCHADELIJK bovendien. Geregeld te gebruiken tegen slapeloosheid, duizeligheid, loom heid, overspanning, gejaagdheid, piikkel- baarheid, hartkloppingen, bloedarmoede, toevallen, zenuwrheumatiek, hoofdpijn, kiespijn. Geen beter middel bij drenkelingen, ongelukken, examens, spreken in 't openbaar, vermoeiende reis, lange vergaderingen. Attesten, aanbeve lingen, vrijwillige dankbetuigen van radi cale genezingen liggen ter inzage of af schriften zenden wij op aanvrage gratis en franco. Prijs per flason f 1.(3 flacons f 2,75) alles franco met gebruiksaanwijzing. Gebruik deze droppen zelf na iederen maaltijd. Steeds voorradig. Dient er anderen mee. HOOFD-DEPOT TE SNEEK. 19" De flacons zijn verpakt in roode doosjes. Wij leveren uitsluitend bij vooruitbetaling per postwissel of Giro No. 35992. Ter Apelkanaal W.g.t. 5-ll-'25. K. KASPERS. Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'HUIJ, Burgt, Middelburg. nadat men zich gebrand of bezeerd heeft, moet men de beschadigde of verwonde plekken behandelen met Doos 30 ct. Een zeldzame gelegenheid bieden wij hier aan Voordrachten te koopen. Gedurig wordt gezocht naar mooie voordrachten, luim en ernst, voor de Veree- niging, voor Bruiloften, enz. Hier zijn ze I. ONS RECITEERBOEK. Eerste Bundel. Een greep uit den rijken in houd De schat in den Balk Te laat In de gevangenis De oude Toren wachter Er is een God Vergiffenis Eerlijk duurt het langst Een traan Het ouderlijk huis Een trouwe dienaar De oude zwerveling, enz. II. ONS RECITEERBOEK. Tweede Bundel. Een greep uit den inhoud: Op de levenszee Kleine Hein De Doodgraver De strooper Kreupele Dorus Het Kerstfeest der Weduwe De oude zeeman De atheïst Vader waakt Haar oude Bijbel Moeders stem De flesch Stille armen Moeder-liefde, enz. enz. III. ONS RECITEERBOEK. Derde Bundel. Een greep uit den inhoud Het starrenheir De Dood Bij het schavot Een traan van berouw Huibert en Trijn Na den storm Levend begraven Een droombeeld Wonderbare redding Een duivel Met en zonder God Jago De Doodenwacht, enz. enz. Samen 300 bladzijden, rijk aan inhoud, luim en ernst. Met 3 Premiën I. HET OORDEEL ZUIVER, door H. Marinus. De aanleiding, het begin en verloop van de aanklacht tegen Dr. Geelkerken. Interessante brochure. Dui delijk en klaar. (Afzonderlijk f0.45). II. DE AFGODERIJ VAN HET PAUSDOM, door Pater Chinique. Inhoud o.a.de Maria-vereering Wat Jesaja 44 zegt Zuster Beatrix en haar ver dwijning Waarom ik nooit tot Rome's Kerk zal terugkeeren Over de Oorbiecht Het Celibaat, enz. enz. Scherp strijdschrift, 64 bladz. III. DE OORLOG IN HET WESTEN, door I. Samson. De schrijver heeft persoonlijk den strijd in het Westen meegemaakt. Levendig vertelt hjj zijn avon turen uit den grooten wereldoorlog. Een greep uit den inhoudDe groote slag aan den User. Een nacht in de loopgraaf. De strijd in de duinen. België's Koningin in het leger. Een nacht op de schans. Met de verkenners het bosch in. Kerstmis aan het front. De strijd voor Verdun. Met de Engelschen op pad. Bezoek aan de gevangenen-kampen, enz. enz. Met fraaie oorlogsplaten, 100 bladz. Al deze 6 boeken tezamen voor den spot- prijs van f 1.75. Het zal stormloopen. Maakt dat U er bij komt vóór dat de voorraad weg is. Zend postw. a f 1,75 of stort op Giro no. 31769. Er bij melden „Aanbod Voordrachten". Gebruik hiertegen de Zenuwstillende en Zenuwsterkende Glazen Buisje 75 cent. Bij Apoth. en Drogisten. in de nieuwste kleuren. Blauw Diagonaal en moderne Fantasiestoffen f 9.50, f 12.75, f 15.—, f 17.50, f 20.en hooger. HEERENKLEEDINGMAGAZIJN M. VAN LOO, K. Noordstraat E 3, MIDDELBURG. Lijdt gij aan zenuwzwakte? Hebt gij last dat gij niet kunt in slapen Zjjt gij, des morgens bij het opstaan al, vermoeid Hebt gij een gevoel dat U alles te veel is Ontbreekt U de levenslustde kracht en energie? Lijdt gij aan hoofdpijn; aan suizen in het hoofd en de ooren Zjjt g\j zenuwachtig en angstig zjjt gij prikkelbaar en zwaarmoedigdan moet gij niet lang wachten maar dadelijk dien vijand bestrijden en die zwakte overwinnen. De SANGUINOSE is „het" middel dat U stellig en spoedig helpen kan. Honderden bij honderden hebben dit reeds ondervonden. Neem er de proef van. Zn zal U ook helpen. SANGUINOSE kost per flesch f 2,-, 6 fl. f 11,-, 12 fl. f21,—. WACHT U VOOR NAMAAK. Te verkrijgen bij de meeste Apothekers en goede Drogisten. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co., Den Haag. Directeur: S. CAL JOUW Pz. NAAST R. K. KERK. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prijzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen TE MIDDELBURG. te 's Graveuhage. Anti-Revolutionairen, niet-leden der Kiesvereeniging, zijn m?de zeer welkom. HET BESTUUR. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloed wijn Het aangewezen adres voor Serre- Meubelen in pitriet, rotting enz. Compleet Ameublement vanaf f 22, Opvouwbare Ligstoelen met prima jute bekleed vanaf f 4,75. J, LAVOOIJ. - MIDDELBURG. Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding Daar maat. LANGE BURG 16, MIDDELBURG, Luxe Brood- en Banketbakker ij, Balans E 108, Middelburg. Autogeenische Lasch- en Sujjinrichting. Smederjj, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLTJIJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. in prijzen van f 2.50, f 3.50, f 4.00, f 4.25 en f 4.50. Ook worden er oude Scheermessen in geruild. Beleefd aanbevelend, J. TEVEL, Barbier, Seisstraat Q 16. R. A. BASTIAANSE, :-: Banketbakker Langeviele, Middelburg. Oud's Kina Wijn f 2,50 per Liter Bloed wij n (merk pleegzuster) f 2,25 per flesch. De WIJN voor Zieken en Zwakken. W. P. MALJERS. - Mark J. M. v. d. WOESTIJNE. tBoek- en Bijbelbinderij. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. Drogisterij Firma F. H. J. DAMEN, Korte Noordstraat, Middelburg. LAKKEN, VERVEN, VERNISSEN en verdere Schildersbenoodigdheden. Beleefd aanbevelend. HEEREN ROOKERS. Thans ruim voorzien van de merken SIGAREN „de Hertog van Brabant", Wascana, Vilasques, Jageuer, Secretaris en anderen. Beleefd aanbevelerd. W. F. DIERMANSE, Korte Noordstraat. Prima Eierkolen, Duitsche Stukkolen en Anthraciet, tevens Geklopte Cokes en Parelcokes. Beleefd aanbevelend, netjes Alle haarbjjvullingen worden uitgevoerd! Vraagt prijzen bij I. VERELST, Kapper, Pottenmarkt BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ. Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, Langeviele K 211 Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4