Godsdienstoefeningen KERKNIEUWS. Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegaven. BOEKAANKONDIGING. Vereenigingsleuen. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 18 APRIL 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe Axel Advertentiön. te doen? Hebben zij geklaagd, dat zij ge hinderd werden? Zij deden ontdekkingen en de menschen wilden die aannemen. Welnu, dit mogen ook zij doen, die zeggen de ge- loovige wetenschap te zijn. Wie verhindert hen te studeeren en te ontdekken? Laten zij hun vondsten openbaren, wij allen zullen er kennis van willen nemen. Zóó gaat het met allen in onze Kerken. Niemand wordt gedwongen de uitspraken van de Synode te aanvaarden. Niemand wordt ook verhinderd de Gereformeerde Kerken, of de uitspraken van de Synode te bestrij den. Men is in ons vrije land zoo vrij als een vogel in de lucht, om dag en nacht onze Kerken en onze Belijdenis aan te vallen. Dat recht wordt aan niemand ontzegd. Maar in de Kerken te blijven, terwijl men de Belijdenis, zooals die door de Sy node te Assen is gehandhaafd tegenover de dwaling, niet kan erkennen; te blijven in onze Kerken, om te werken tot ondermij ning, tot het ombuigen der meeningen lang zamerhand, te doen, alsof men Gereformeerd kan zijn om meerdere kracht te kunnen uit oefenen, de Kerken te dcformeeren naar zijn ongereformeerd inzicht, hoe zal men dat eigenlijk moeten noemen? Het lijkt mij toe een werk te zijn, als de Communisten aandurven in den Staat en in de Maatschappij het stelsel van de „cel". Hier is alle eerlijkheid zoek. En de mannen, die de verantwoordelijkheid voor de regee ring der Kerk dragen, die de tucht op leer en leven hebben te oefenen, mogen van nu af aan wel met grooten ijver en met groote gestrengheid toezien, terwijl de getrouwe kinderen der Kerk, als zij zulke „cellen" ontmoeten, er niet voor moeten terugdein zen, ze krachtig tegen te staan. Een Cen traal Comité van Actie in onze Kerken, om straks een Synode voor te bereiden die de dwaling als waarheid zal ijken, is een scheur- making, die onze Kerken waarlijk niet be hoeven en mogen dulden. Ik kan ook niet gelooven, dat er veel van komt en dat er één man van karakter zoude kunnen zijn, die daaraan mede zou doen. Met dat al zijn er vreemde geesten in onze Kerken ingedrongen en wij mogen dank baar zijn, dat zij openbaar worden. In Amsterdam is er een vergadering ge houden onder leiding van een zekeren Ir. Voorham, die een rede hield, waarin hij drie punten onderscheidde. Hij noemde een confessioneel bezwaar, een dogmatisch be zwaar en het bezwaar van gemis aan Chris telijke liefde. Het confessioneel bezwaar was, dat de Synode een Belijde'nisuitspraak deed en er - o.a. den heer Voorham niet in kende. Hij zeide toch i. waarin wij niet gekend zijn. Is het niet treffend? Het dogmatisch bezwaar was, dat de Sy node dezen heer en anderen verbiedt om door te dringen tot den achtergrond der geestelijke dingen. Wat die „achtergrond" is, wordt wel duidelijk, als men den spre ker hoorde beweren, dat wij ons moeten laten leiden door Gods Woord en door ons eigen verstand en niet door feilbare men schen. Zoo stond het in het „Handelsblad". Dat verstand schijnt dan onfeilbaar te zijn. De spr. klaagde over gebrek aan Chris telijke liefde bij de Synode. Zélf toonde hij zijn overvloed van die liefde door de verklaring, dat een rechtge aard mensch moet walgen van de uitspraak der Synode; dat deze Synode een verklaring opstelt, wetende dat die niet geteekend zal worden, om tot de groote massa te kunnen komen met de verzekering: zie wij redden de zuiverheid van uw geloof; dat de uit spraak der Synode het farizeïsme in de hand werkt, de schijnheiligheid welig zal doen tieren en dat er zelfverheffing en zelfinge nomenheid is bij de tegenstanders van Dr. Geelkerken. Ten slotte verzekerde hij, dat er gebrek aan ootmoed is bij de Synode. En deze man roept: blijf in de Kerken, want het moet komen tot „herstel der een heid". D.w.z. de Kerken zullen zich moeten schikken naar mijn opvattingen. Want daar komt het ten slotte op neer. Ik beoordeel deze dingen niet. Ik wijs er alleen maar op, omdat het goed is, dat de Gereformeerden weten, welk soort lie den thans bezig gaan om een actie in de Kerken op touw te zetten. Men staat versteld, als men ziet welke menschen zich in zulk gezelschap laten vin den. Ik twijfel niet of daaronder zullen er zijn, die straks hun fout wel zullen inzien. Men gaat lijnrecht in tegen hetgeen de Kerken als haar Belijdenis handhaven, men blijft desniettemin in de Kerken en protes teert reeds tegen de Kerkelijke tucht. Men wil, niet Gereformeerd zijnde, de volle vrij heid om in de Gereformeerde Kerken te werken en te ijveren voor de dwaling. Is hier niet alles weg, wat nog herinnert aan het getrouwe Gereformeerde leven en durft men zoo zich te stellen in de Kerk te genover de Kerk, tegenover welke men zich voor Gods aangezicht heeft verbonden om de tucht te aanvaarden indien men zich in leer of leven mocht misgaan? Ik heb geen naam voor dit doen. Dit is wel zeker, dat de ambtsdragers in onze Kerken met broederlijke en zoekende liefde zullen arbeiden tot behoud van wat voor onze Kerken verloren dreigt te gaan, want daar zijn nobele zielen en godsvruch tige kinderen Gods die op den dwaalweg werden geleid en zich nu bezwaard gevoelen. Maar even zeker is, dat zij hun dure roeping zullen gevoelen om tegenover de lieden, die met zoo groote brutaliteit aan kondigen, wat zij tegen de rust en den vrede der Kerken zullen ondernemen, met onverbiddelijke gestrengheid op te treden. Zij zullen dit doen, omdat zij weten, waar om het hier gaat. Ik wijs op de ernstige woorden, die de praeses van de Amsterdamsche Classis aan het einde van de vergadering dier Classis zeide. Er is, zoo zei hij, in deze dagen ge schreven over het prijsgeven van geestelijke waarden. Maar het gaat in heel dit geding- juist om het behoud van geestelijke waar den. En wel van geestelijke waarden van het allerhoogste belang: het onverzwakt vast houden aan Gods geopenbaarde waarheid in onvoorwaardelijk buigen voor het gezag der Heilige Schrift, opdat ons niet tenslotte ontvalle, wat alleen de vaste grond van ons geloof kan zijn en onze eenige troost in leven en sterven. TWEETAL TE Soest: J. v. cl. Meulen te 's Hert.ogenboscli. C. v. d. Wonde te Gorredijk. BEROEPEN TE Hilversum: G. Laarman te Klundert. Helder: C. v. d. Woude te Gorredijk. Kollïim W. S. de Vries, te Tzurn. Soerabaia (2e pred.): F. v. d. Spek te Spijkenisse. Baambmgge, Waardhuizen cn Uitwijk: J. C. Haartsen, cand. te Oost-Souburg. AANGENOMEN NAAR: Abcoude-Proostdij: N. Willemse, cand. te Amsterdam. BEDANKT VOOR Nieuwerkerk a. d. IJsel, Aalsmeer, Woubrugge, Lex- mond, Laren (N. H.), Anna-Jacoba-Polder, West- zaan, Velseroord en TholenN. Willemse, cand. te Amsterdam. VarsseveldJ. Oosterveen te Wilnis. Het herstellen in het predikambt. De Kerkeraad van Almelo besloot op de e.v. vergadering van de classis Deventer aan de orde te stellen een voorstel aan de Particuliere Synode van Overijsel „De Particuliere Synode van Overijsel, vertrou wende dat de Kerken de ergerlijke zonden tegen het 7e gebod in de ambtsdragers met allen ernst zullen blijven straffen, verzoekt aan de Generale Synode de wenschelijkheicl uit te spreken, dat men er niet lich telijk toe overga, om Dienaren des Woords, die we gens zulke zonden zijn afgezet, weer in het ambt te herstellen". Uit Leeuwarden. In de „Leeuwarder Kerkbode" komt een schrijven van den Kerkeraad van Leeuwarden voor, geteekend namens dien raad door Dr. W. A. van Es, h.t. praeses en II. A. Ver ra, scriba. In deze missive wordt vooropgesteld, dat de Kerkeraad er niet aan denkt, „wanneer er bij de leden der ge meente bezwaren zijn, te pogen deze bezwaren te smoren, en blijft, gelijk hij steeds heeft betoond, be reid, eventueele bezwaren te hooren en in behande ling te nemen, zonder onderscheid of zulke bezwaren door één of door meer leden gezamenlijk worden in gebracht, mits zij behoorlijk omschreven en gemoti veerd inkomen". „In het in het leven roepen van „comilé's van actie" kan de Kerkeraad echter tot zijn leedwezen niet anders zien, dan een georganiseerd verzet tegen de kerkelijke vergadering dat moet gerekend worden onder wat het avondmaalsformulier „secte en mui terij in kerken en wereldlijke regeeringen" noemt, en wanneer het doorgaat onvermijdelijk met de ker kelijke vergaderingen in botsing moet brengen, en op droeve scheuring in de gemeente uitloopen moet". Zeer ernstig vermaant de Kerkeraad daarom de gemeente deze bewbging op geen enkele wijze te steunen, noch daaraan deel te nemen, terwijl hij mededeelt dat hij zich met zulk een comité cp gee nerlei wijze in verbinding zou kunnen stellen. CLASSIS ZIERIKZEE. Deze Classis zal D.V. vergaderen op DINSDAG 4 MEI. Punten voor 't agendum s.v.p. spoedig inzenden. Namens de roepende Kerk, C. J. Wielenga, Praeses. D. Mulder, Scriba. Westkapelle. Het adres van den Kerkeraad der Kerk van Westkapelle is vanaf heden Ds. J. E. Visser te Domburg. Namens den Kerkeraad van Westkapelle, J. Pouwelse, Scriba. V lis sin ge n. Gehuwd: Marinus Steketee en Jacoba van Dijk. Overleden: P. Wisse geb. Willeboordse, oud 78 jaar ZENDING. Met vriendelijken dank ontvangen fl.80 van „een oude zuster der gemeente" en f 49.50 van de Chr. Zangvereeniging „de Lofstem" te Nieuwdorp. C. Littooij, Molstr. 90, M'burg. St. Laurens. Gevonden in de collecte Geref. Kerk 50 dubbeltjes. Gever of geefster wordt hartelijk dank gezegd. Namens de Zendings-commissie, D. Willemse, Penningm. Gebed om geestelijke eenheid, leer rede, gehouden op 24 Jan. 1926 in een ge bedsuur voor de Synode te Assen, door ds. T. Ferwerda te Amsterdam, uitgave II. A. van Bottenburg. De stof voor deze preek werd ontleend aan Joh. 17 11b Heilige Vader! bewaar ze in Uwen Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. De prediker handelt daarin over de eenheid der genen, die van Christus zijn en wel over wat de band en het karakter van die eenheid is. Hij wijst er dan op dat de waarheid de eigenlijke band der geestelijke eenheid is en dat die eenheid de rijkste verscheiden heid niet uit- maar insluit. Het is een uitnemend woord, dat ook na de beslissing der Generale Synode goede besturing biedt voor het denken en handelen. Mej. ten Have trok met haar calligraphisch werk reeds de aandacht. In brcede kringen wordt het als uitnemend geprezen. En ook de twee hierboven ge noemde proeven beantwoorden o.i. aan hooge eisclien. We zagen ze in de etalagekast van een boekwinkel in een lijst, en dan waren ze een lust voor de oogen. En zoo lean om te spreken met Bunjans „Heilige oorlog" door de oogpoort ook liet ware en goede indringen in de stad Menschziel. We bevelen ze daarom hartelijk aan. Van zudc een wandversiering gaat voortdurend een bekorende prediking uit. Het communisme in z ij n ware g e- d aant e. Herinneringen aan het commu nistisch Schrikbewind in Hongarije, door Dr. J. Sebestijen, uitgave J. H. Kok, Kampen. De bekende Ilongaarsche professor~geeft hierin een aangrijpend en leerzaam verhaal van de oorzaken en de schrikkelijke gevolgen der revolutie die zijn land teisterde in het jaar 1919. Hij, die zelf meemaakte de ontzetting van het communistisch schrikbewind, ziet met angst dat de Wcst-Europecsche volkeren blijkbaar de schrikkelijke gevaren van het commu nisme niet voldoende beseffen.^"Daarom besloot hij dit boekje uit te geven. Men leze dit boekje en late zich waarschuwen. Men late het lezen tot waarschu wing van anderen. Op groote schaal moet dit sug gestieve boekje verspreid worden. Het kost 90 cent bij getallen is het aanmerkelijk goedkooper. Bij 10 ex. 45 ct.bij 25 ex. 40 ct.bij 50 ex. 35 et,.bij 100 ex. 30 cent. Wieland, de Smid. Ewoud. de Kruisvaarder. De reus uit Friesland. Balderik de lijfeigene. Gerolf en de Noormannen. Al deze verhalen zijn van J. Keuning en uitgegeven door de firma Jan Haan te Groningen. Wieland, de smid verplaatst den lezer in de 12e eeuw en verhaalt de geschiedenis van een lijfeigene. De reus uit Friesland is een verhaal uit den tijd der kruistochten. Eveneens Ewoud de kruisvaarder. Balderik de lijfeigene is een verhaal uit het begin der zesde eeuw. Gerolf en de Noormannen, een verhaal uit de tweede helft der negende eeuw. De stof van deze verhalen is alzoo niet ontleend aan de 16e en 17e eeuw, maar aan de meer onbe kende zesde, negende, elfde en twaalfde eeuw. Dit maakt ze bijzonder aantrekkelijk. Bovendien bezat J. Keuning in bijzondere mate de gave van vertellen. Dat deze verhalen gewild waren, blijkt wel uit dezen herdruk. We kunnen ze hartelijk aanbevelen. Vooral onze jonge menschen zullen er van genieten. We hebben alleen een bezwaar, en een zeer ernstig, tegen het titelplaatje van Gerolf en de Noormannen. Dat plaatje is wansmakelijk van bloederige ijselijkheid en zenuwtergend. Om menschen en vooral kinderen met wat zwakke zenuwen daardoor niet in de war te sturen zal men goeddoen, er wat over te plakken. C ij. f r s en Feiten. Gids voor het politieke en sociale leven. 6e Jaargang. Per Jaargang 12 nos. a f2.— franco per post. Uitgave N.V. de Graafschap Aalten. Deze periodiek blijft ons uitnemend op de hoogte houden van het belangrijkste in den beginselstrijd op politiek en sociaal terrein. Men vindt hier leerzame citaten uit de literatuur ook der tegenstanders, die doen zien, hoe noodig het is waakzaam te blijven. Maar deze citaten kunnen niet leeren als ze niet ge lezen worden cn ze kunnen niet gelezen worden als men dit tijdschrift niet heeft. We wekken daarom met allen ernst op zich dit tijdschrift aan te schaffen. L e c t u u r g i d s, Maandschrift uitgaande van de Amsterdamsche Christelijke Jeugdcentrale. Redactie: mej. M. W. Barger; dr. C. Taze- laards. B. A. Knoppers W. van Vliet. Secretaresse der redactieJonkvr. J. J. Baronesse Mackay, Wanningstraat 10, Am sterdam. Uitgevers-maatschappij Holland, Amsterdam. De naam van dit tijdschrift is voldoende aanduiding van wat het beoogt. Er wordt tegenwoordig veel ge lezen. Door ouden, maar vooral door jongen. En het is niet onverschillig wat men leest. Daar zijn heel goede, maar ook heel slechte boeken en de verderfe lijke invloed van de laatste wordt niet gauw over schat. Door slechte boeken is menig leven verwoest. Een gids bij de keuze van lectuur uit de groote massa, die verschijnt, is wel wenschelijk. Deze gids is betrouwbaar. Een breede rij van bekwame mannen en vrouwen staan de redactie bij in het voorlichten over wat verschijnt. We wenschen deze uitgave een goed debiettemeer omdat soortgelijke pogingen al eens meer gedaan zijn, maar niet konden slagen door te weinig belangstelling. Heij. Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Afd. „Herman Faukeel". 0. T. 2 Sam. 510. David, Koning te Jeruzalem, C. Cornelisse. V. G. Schets 27. Vruchten van het liberalisme A. v. 't Leven. Afd. Dr. Lützen Wagenaar. S. S. Schets 42. De arbeid. V. G. Sch. 27. De vruchten van het liberalisme. In den Kerkstrijd door Johanna Bree- voort. D. A. Daamens, Uitg.-Mij, 's Gravenkage. Dit keurig uitgegeven boekje, één uit de Goede- Boeken-Serie van Daamen, is een herdruk van den in 1906 voor 't eerst verschenen historischen roman van Johanna Breevoort. Ge vindt hier iets van den strijd tusschen de Libertijnen en Gereformeerden, uit het begin van de 17e eeuw en wel zooals die in Rot terdam zich concentreerde om den bekenden ds. Cornelis Geselius. Eerst worden geteekend de wijkende lijnen en dan de botsing der geesten, waarin Geselius pal stond voor de Gereformeerde waarheid. Het is leerzaam, ook voor dezen tijd, zich weer eens in den strijd dier tijden verplaatst te zien en het is een ge not tevens zich door Johanna Breevoort daarin te laten verplaatsen. „Kind, dat Ik liefheb, leun op Mij, leun sterk" en „Neem mijn leven, laat het Heer", door mej Nelly ten Have, uitgave van W. ten Have, Kalverstraat 154, Amsterdam. Geref. Knapen vergadering „Samuel", Middelburg. Vergadering op Zaterdag 17 April. Agenda le Afdeeling. Bijb Gesch. Genesis 16 door A. Mulder. Meisjesvergadering „Nunia", Middelburg. Zaterdagavond van ö'/o9% uur Cons. Hofplcinkerk. le Afdeeling. Gewijde Geschiedenis Samuel 24, door N. de Nooijcr. Na de pauze Vaderlandscke Geschiedenis door J. Timmermans. 2e Afdeeling. Gewijde Geschiedenis- Samuel 21 en 22 door A. Cornelissen. Na de pauze Kerkgeschiedenis door T. Davidse. Rooster J. V. „Calvijn", Vlissingen, voor 18 April. Middag-afd. Gen. 37 cn 39—45. P. Swennen. A. R. beginsel. Art. 12. C. de Klerk. Avond-afd. N. T. Belofte in vervulling, J. Versluys. Rooster M.-V. Vlissingen, 22 April. Gew. Gesch. O. T. Schets 9, Nelly v. d. Hoeven. Gel. Bel. Art. 33, Koos Dekker. KRING „WALCHEREN Vergadering D.V. op Donderdag 22 April in de Hofpleinkerk. „Calvijn en de Calvinistische levensopvatting" door „Tabitha" van Veere. „Het Leger des Heils", door J. Samuelse van Zoutelande. Aanvang half acht. Allen welkom. MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in do Noorderkerk. Heidelb. Catech. Zondag 24. Collecte Theol. School. Gasthuiskerk 9.30 uur ds. J. H. Telkamp 6 uur ds. R. Hamming Hofpleinkerk 9.30 uur Lezen eener Leerr. 6 uur ds. C. von Meijenfeldt W. 12.30 en 2.30 uur Huwelijksbevestiging V. 2.30 uur Huwelijksbevestiging Noorderkerk 9.30 uur ds. R. Hamming 2 uur ds. J. II. Telkamp Arnemuiden 9.30 en 2 uur ds. J. Runia Domburg 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. J. E. Visser Gapinge 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. C. von Meijenfeldt Grijpskerke 9 en 2 uur ds. J. Dijkstra Bed. H. Av. en Dankz. Koudekerke 9 en 2 uur ds. A. C. Heij St. Laurens 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Meliskerke 9 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. P. N. Kruijswijk Oostkapelle 9 en 2 uur ds. E. Douma Voorber. H. Av. en Openb. Bel. Serooskerke 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. I. K. Wessels Openb. Bel. Souburg 9.30 uur ds. G. B. Wurth 2 uur ds. G. B. Wurth Openb. Bel. en Voorb. H. Av. Veere 9.30 uur ds. I. K. Wessels 2 uur Lezen eener Leerr. Vlissingen 9.30 en 5.30 uur P. N. Kruijswijk Vrouwepolder 9.30 uur ds. C. von Meijenfeldt 2 uur Lezen eener Leerr. Westkapelle 9.30 uur ds. J. E. Visser 2 uur Lezen eener Leerr. Brouwershaven 9.30 en 2 uur Bruinisse 9.30 uur 5 uur Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur Gcersdijk 9.30 en 2 uur Haamstede 9.30 en 2 uur Kamperland 9 en 2 uur 6 uur Nieuwerkerk 9.30, 2 en 6 uur Oosterland 9.30 uur 2 uur Scharendijke 9.30 en 2 uur Wissekerke 9.30 en 2 uur Zierikzee 10 cn 6 uur Zonnemaire 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. ds. D. Bremmer Lezen eener Leerr. ds. F. Staal Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. F. J. v. d. Ende Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. D. Bremmer ds. J. W. van Tol Lezen eener Leerr. ds. C. J. Wielenga ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur ds. A. II. v. d. Kooi Em. pred. te Amersfoort. Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 u. ds. W. M. le Cointre Krabbendijke 9 en 2 uur ds. A. Andree Poortvliet 9.30, 2 en 6 uur Lezen eener Leerr. Rilland-Bath 9.30 en 2 uur ds. C. Diemer te Ouddorp. Voorber. H. Av. Tholen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur dr. S. O. Los te 's Gravenhage. Baarland 9.30 en 2 uur ds. A. Wijngaarden Driewegen 9.30 en 2 uur ds. A Scheele Kapelle-Biezelinge 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Borsele 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Goes 9.30 en 6 uur ds. R. J. v. d. Veen 's Gravenpolder 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Heinkenszand 9.30 en 2 uur ds. C. W. Keur Ierseke 9.30 en 2 uur ds. B. Meijer Red. H. Av. en Dankz. Wemeldinge 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kruiningen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Nieuwdorp 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur ds. A. P. Lanting Axel 9.30 en 2 uur ds. J. C. Post Hoek 9 en 2 uur ds. J. B. Vanhaelen Oostburg 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 en 3 uur Lezen eener Leerr. Schoondijke 9.30 en 2 uur ds. K. Sietsma Terneuzen 9.30 en 2 uur ds. S. Groeneveld Zaamslag 9.30 en 2 uur ds. P. van Dijk 26 April as. hopen D.V, onze geliefde Ouders P. OOSTERBAAN en M. W. LAMBOOIJ hun 25-jarige Echtvereeniging te herdenken. Hun dankbare Kinderen Goes 10 April 1926. Bandoeng Doetinchem Ontvangdag: Zaterdag 24 April, 35 uur. fee-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3