JiAR VERGADERING „PRO REGE" Hondius Zoon, 7EBI00FHO1S AHSBIEAAN, Lil) MM C 24, I'M. Viflu en Ttttant Het beste Adres voor NANOFICTUREM is dat van L. E. RIVIERE, Eroote Markt, Hoek Gravenstraat, Middelbarg. tl Prop. Club „Groen van Prinsta" Gekleurde Stroohoeden. Nerveus en Overspannen Slapeloos en Afgemat Mijnhardt's Zenuwtabletten SANGUINOSE Zwarte Gekl. Dameshoeden. TIM TUR SCHOENEN, Kinderhoeden, zeer voordeelig Boekh. FANOY, voor «ren en Tin- DRUKWERK. Terstond PUROL Pond's Huidcrême Vrijdag 16 April a.s., Propaganda-avond A. LE COINTRE, Wal 58, Middelburg. A. LE COINTRE, Wal 58, Middelburg. Vlasmai kt K 145 - Middelburg ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. A. LE COINTRE, Wal 58, Middelburg. Bovenhuis te huur. H. KOOMAN, Werkvrouw gevraagd Nette Dienstbode 5e CURSUSVER6ADERING Spreker Mr. P. DIELEMAN. Uitnoodiging tot bijwoning Vereen, voor Geref. Onderwijs te Middelburg Afd. Middelburg, Ds. T. J. HAGEN, Leger- en Vlootfilm. Zuiver plantaardig tonicum. KASSIERS EN COMMISSION N AIRS IN EFFECTEN Ontvangen: WALCHERSCHE HOEDEN, Heeren en Jongeheeren Costuums en Kinderpakjes. Koninklijke Pianofabriek ANTOINE MES, Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. J. ALLEWIJN, plaatst Uw Advertentiën zonder eenige prijsverhooging in alle Cou ranten en Tijdschriften. Levering van abonnementen op Couranten en Tijdschriften. _di H een goed adres hi VOOR ALLE SOORTEN Fa LITTOOIJ OLTHOFF, "Tm" Schilder, Glazenmaker en Behanger, Veersche weg S 254, beveelt zich ook aan voor F. A. DE JONGE. Groote sorteering Koekjes en Bonbons. ATTENTIE! JOH. A. JULIANUS, Firma F. H. J. D A M E N, BIJBELS en KERKBOEKEN AMAN DELBROOD 18 cent per ons. Nieuwe Stokvisch. Nieuwe Zoutevisch. Gezouten Schelvisch. GEBR. VAN DORT, Heden werd ons hart diep ge troffen door het droevig afsterven van ons geliefd Dochtertje, Zusje en Kleinkind JACOBA, in den jeugdigen leeftijd van 3 jaar en 9 maanden. De Heere geve ons genade om steun te vinden in de Verbonds- beloften. Uit aller naam, JOHs. WONDERGEM. J. WONDERGEM—dk Visskr. Serooskerke (W.), 3 April 1926. Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming zoo van hier als van elders ondervonden gedurende de ziekte en na het overlijden van onzen geliefden Zoon, Broeder, Behuwdbroeder en Oom ANDRIES betuigen wij onzen hartelijken dank. Namens de Familie, P. GEERSE. Serooskerke, 6 April 1926. Voor de bewijzen van vriendschap en deelneming ons betoond bij de ziekte en het overlijden van onzen geliefden Man en Vader J. JOOSSE zeggen wjj hartelijk dank. Uit aller naam, Wed. J. JOOSSE—Tange. Middelburg, 9 April 1926. Onzen harteljjken dank aan allen, die blijken van deelneming hebben getoond, gedurende de ziekte en het overlijden van onzen geliefden Vader, Behuwd- en Groot vader, den Heer PAULUS MELIS, inzonderheid aan Zuster Koster en Dr. Reynders Schildt. Namens de Familie, C. MELIS. Serooskerke (W), 9 April 1926. MIDDELBURG. op MAANDAG 12 MAART a.s. des avonds 8 uur in het Militair Tehuis, Nieuwstraat. HET BESTUUR. Leden der A.R. Kiesvereeniging zijn welkom. per pot f 1,—, per tube 80 cent en 50 cent onmisbaar voor teere huid bij I. VERELST, Pottenmarkt, Middelburg der van de op des avonds 8 uur, IN HET TEHUIS VOOR MILITAIREN. Het Bestuur, W. A. DE RIJCKE Sr., Voorz. A. D. LITTOOIJ Az., Secr. J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en B ij b e 1 b i n d e r ij. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. in het SCHUTTERSHOF alhier. Aanvang 8 uur n.m. Spreker oud-veldprediker. Vertooning van de Leden vrijen toegang. Kaarten ad f 0,30, gereserveerd f 0,50, plus sted. bel. ver krijgbaar bij de Fa Dhuy, Feij, Fanoy en Smits. HET BESTUUR. Gebruik hiertegen de Zenuwstillende en Zenuwsterkende Glazen Buisje 75 cent. Bij Apoth. en Drogisten. Telkens meer menschen komen tot de overtuiging dat zij geen gewoon staal verdragen zij probeeren heteen paar dagen, een paar weken gaat het goeddan is de maag in de war, de eetlust weg, de spijsverteering gestoord. Gelukkig wordt het tegenwoordig meer dan vroeger ingezien. Prof. Nothnagbl uit Weenen zegt het met zoovele woorden„het staal moet ons in organische verbinding worden toe gediend door de plant". En tal van lijders aan bloedarmoede zijn gekweld en in hunne genezing belemmerd door eigenwijze menschen die dit niet willen begrijpen. Gelukkig tegenwoordig breekt de Sanguinose zich meer en meer baande een vertelt het aan de» ander. Gij behoeft van de Sanguinose geen Likeurglaasjes te gebruiken. Tweemaal per dag een eetlepel is genoeg. Daar is géén middel, geen enkel middel dat zoo snel helpt in alle gevallen van uitputting en algemeene verslapping. Sanguinose wordt verkocht in alle apotheken en bij alle voor name drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. De SANGUINOSE kost per fl. f2,-, 6 fl. f 11,—, 12 fl. f21,—. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co. Den Haag. Koopen cn Verkoopen Cheques en Vreemd Bankpapier tegen voor deelige koersen Openen Rekening-Courant met rentevergoeding Ontvangen gelden in deposito met een dag opzegging 8% met een maand opzegging 372% Voor langere termijnen op nader overeen te komen voorwaarden NAAST R. K. KERK. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prijzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen VRAAGT en DRAAGT gemakkelijke pasvorm. Aanbevelend, Langevicle, Middelburg. Telefoon 388. LANGE BURG 16, MIDDELBURG, BEZOEKT DEN Vlugge en nette bediening. Aanbevelend, J. TEVEL, Seisstraat Q 16, Middelburg. ELECTRISCHE DRUKKERIJ MIDDELBURG Te bevragen Segeerstraat H 71, M'burg. Ontvangen een mooie collectie Japan- sche Kapstokmatten, afgepaste Vloer matten in verschillende prijzen. H. VAN DRIEL, Manden- en Rietenstoelenfabrikant, Langeviele, Middelburg. J, LAVOOIJ. - MIDDELBURG. Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. Luxe Brood-en Banketbakker ij, Balans E 108, Middelburg. nadat men zich gebrand of bezeerd heeft, moet men de besehadigde of verwonde plekken behandelen met Doos 30 ct. HEEREN ROOKERS. Thans ruim voorzien van de merken SIGAREN „de Hertog van Brabant", Wasoana, Vilasques, Jageuer, Secretaris en anderen. Beleefd aanbevelerd. W. F. DIERMANSE, Korte Noordstraat. Prima Eierkolen, Duitsche Stukkolen en Anthraciet, tevens Geklopte Cokes en Parelcokes. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacobse, Vlissingschestraat K 54, Middelburg. BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ. Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, Langeviele K 211 Middelburg. Autogeenische Lasch- en Snijinrichting. Smederij, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLUIJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. Korte Noordstraat, Middelburg, houdt zich beleefd aanbevolen voor het leveren van alle SCQOONMAAKBENOODIGDHEDEN. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedwjj n Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'HUIJ, Burgt, Middelburg. R. A. BASTIAANSE, Banketbakker Langeviele, Middelburg. Segeerstraat Middelburg. Oud'8 Kina Wijn f 2,50 per Liter Bloedwjjn (merk pleegzuster) f 2,25 per flesch. De WIJN voor Zieken en Zwakken. W. P. MALJERS. - Markt. voor eens per week. Adres Turfkaai H 182, 2 maal bellen. gevraogd by C. Bustraan, Goesche Melk- salon, Opril 8, Goes. Wascb buitenshuis. Zondags gesloten.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4