Godsdienstoefeningen Woensdag 14 April as. KERKNIEUWS. Officieele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. BOEKAANKONDIGING. Vereenigingsleuen. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 11 APRIL 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe Axel De Propaganda-avond van „Pro Rege" Afd. Middelburg heeft plaats op Wanneer er een dominé optreedt, is het gebouwtje meestal goed gevuld. Bij de klei ne dertig menschen, die er toe behooren, voegen zich geregeld een twintigtal, dat naar de Gereformeerde waarheid met belangstel ling luistert. Aardenburg moest een eigen predikant kun nen hebben. Er is daar een goed arbeidsveld; de orthodoxie was er gedurende een heele reeks van jaren contrabande; de mooie groote kerk is Zondags slechts hoogst ma tig bezet; en natuurlijk is de uitbreiding van Rome in dit aan België grenzende stadje niet gering. Onder den zegen Gods zien wij in Aar denburg nog wel wat groeien. v. D. DRIETAL TE Den HelderD. Ringnalda te Leimuiden. H. Steen te Zoutkamp. C. v. d. Woude te Gorredijk. BEROEPEN TE Heinenoord S. de Vries te Ambt-Vollenhove. KamerikG. Veenendaal te Amerongen. KootenW. H. v. d. Vegt te Drachster-Compagnie. Gerkesklooster-Stroobos H. Z. de Mildt te Renkum. AANGENOMEN NAAR Rotterdam (vac.-wijlen G. "Wielenga)W. J. J. Velders te Amsterdam, miss. pred. onder de Joden. Zwolle Dr. J. Thijs te Meppel. BEDANKT VOOR: Zaandam (vac. J. A. de Vries)Dr. C. Bouma te Zwolle. KrommenieJ. Hettinga te Wijckel-Balk. ZwartsluisA. Wijngaarden te Baarland. De classis Winschoten in buitengewone vergade ring bijeen op 31 Maart 1926, ter behandeling van het optreden van ds. F G. Petersen, emeritus-predikant van Veendam, in de Kerk van Amsterdam-Zuid buiten het kerkverband, besloot nader inlichtingen in te winnen en haar vergadering te verdagen, voor- loopig tot Dinsdag 13 April e.k. Dr. W. A. van Es schrijft in de „Leeuwarder Kerk bode" onder het opschrift „Ons gevoelen" ov r de besluiten der Synode van Assen. Aan dit artikel is het volgende ontleend Uit het officieele verslag van de laatste zil ting dei- Synode blijkt, dat het afzettingsbesluit ten aanzien van de ouderlingen en diakenen van Amsterdam-Zuid met bijna algemeene stemmen genomen is Alleen van de adviseerendc leden stemde Prof. Greydanus tegen en van de leden verklaarde Dr. W. A van Es, van Leeuwarden, zich aan het besluit der Synode te con- formeeren, met behoud van eigen gevoelen. Dit ge voelen was niet in openbare zitting, maar in comité- generaal door ons ontwikkeld. Dr. Van Es verklaart verder, dat hij de daad van den Kerkeraad van Amsterdam-Zuid, waarbij deze Dr. G. handhaafde na het besluit der Synode, niet goedkeurt. Doch z. i. had de Synode den Kerkeraad eerst moeten vermanen, daarna zoo noodig schorsen en dan pas afzetten. De bevoegdheid om direct tot afzet ting over te gaan, wordt dan ook door den schrijver betwist, waarbij hij zich beroept op art. 79 der D. K. O. Ds W. M. Ie Cointre schrijft o. m. „Wij betreuren daarom dan ook, dat Amsterdam- Zuid gemeend heeft, het schorsingsbesluit niet te moeten uitvoeren, waardoor de breuk een feit werd. In dat opzicht kan ik dan ook een bericht in de liberale pérs weerspreken, als zouden wij één lijn trekken met den Kerkeraad van Amsterdam-Zuid. Wij beginnen daarom de besluiten van Assen te aanvaarden, zij 't niet onbezwaard. En zullen ook, na ernstig overleg, en daar, waar het past, uiting geven aan onze bezwaren. Die bij meerderen leven. Gelijk wij ook van oordeel zijn, dat het woord van opwekking dat de Synode gemeend heeft tot de kerken te moeten doen uitgaan, van een eenzijdigheid is, die, bij bepaalde geesten, zelfs gevaarlijk worden kan, en het vertrouwen in de Dienaren des Woords schokken kan. Eén ding is boven alles te hopen, dat er, hoe dan ook, nog heeling kome van de nu ontstane breuk en ook, door een eventueele nadere verklaring van den kant der Synode, verder-voortgaande breuk kan wor den verhoed en bezwaarden kunnen worden behouden voor onze kerken." Ds. F. G. Petersen te Bloemendaal schrijft aan „De Rotterdammer" Dat mijn optreden op Zondag 21 Maart te Amster dam Zuid niet die bedoeling of beteekenis heeft, die velen er in schijnen te zoeken, stel ik op den voor grond. Ik zal trachten in 't kort te zeggen, hoe ik er toe kwam. Het verzoek kwam telefonisch eerst op Dinsdag 16 Maart tot mij. Ik was zelf niet thuis. Had Dienst. Heb Woensdag 17 daarop gemeld, dat ik met 't oog op die late vergadering Zaterdag moeilijk kon. Donder dag 18 Maart is toen een ouderling overgekomen ik was in Gorinchem. Die had vriendelijk aangedron gen hun nog een keer te helpen. Ik ben verschei den keeren in Amsterdam-Zuid geweest, toen Ds. van Dijken ziek was en na zijn vertrek ook. Ik heb Vrij dagmorgen eerst nog getracht Prof. H. H. Kuyper te spreken en te raadplegen, maar die was niet thuis en kwam niet thuis vóór Zaterdagavond. Ik deed dit, omdat op 1 Maart door mij aan Prof. gevraagd was (wij kwamen tegelijk uit den trein, beiden uit preeken geweest)„gesteld eens, Professor, dat wij deze week een beslissing krijgen, en alle dingen zijn mogelijk laat ons nu eens aannemen die beslissieg valt Vrijdag en Zaterdagavond vergadert Dr. Geelkerken met zijn kerkeraad en zij besluiten zich bij de beslissing der Synode niet neer te leggen, en ik moet er Zondag 7 Maart preeken Toen zei de Prof.„zoolang het kerkelijk proces niet geheel afgewikkeld is, kunt u er zonder bezwaar optreden. Daar komt u niets van overBestOm dat de Prof. niet thuis was heb ik meer op aandrang van mijn vrouw, toch maar getelegrafeerd ik kom nietbrief volgt. Dat was Vrijdagmorgen 19 Maart. Maar nu kwam Zaterdag-morgen een schrijven van den heer v. d. B. te A, bij wien ik reeds eenmaal eerder prettig gelogeerd had, en die mij nog vriende lijk uitnoodigde en er bij schreefal komt u ook met den laatsten trein, dat hindert nietik blijf op, al wordt het ook 1 uur in den nachtIk las toen ook de couranten en zag dat de classis Amsterdam vergaderèn zou op 24 Maart, om te handelen over vier kerkeraadsleden, die dr. G. volgden, maar nog niet geschorst of afgezet waren. Ook las ik, dat in den loop dier week de leden der Gemeente zich zou den moeten verklaren, wat zij wildenachter Dr. Geelkerken en dien Kerkeraad zich scharen, of niet. Hieruit concludeerde ik le. het kerkelijk proces is nog niet afgewikkeld, want de classis wil nog „han delen over die vier kerkeraadsleden en de leden der- Kerk moeten zich nog verklaren dus 't verband met de Geref. Kerken is nog niet verbroken, dat is toch duidelijk, want als dat geheel verbroken, was, dan had de classis met die 4 kerkeraadsleden n ets meer te maken en de nog bij die Kerk zijnde leden konden zich niet meer verklaren Zij waren er af Dus gedachtig aan het woord van Prof. H. H Kuyper, zei ik tot mij zeiven„daar kan je geen kwaad van overkomenEr is daar nog een Kerk in 't verband erkend, er zijn nog officieel erkende kerkeraadsleden in volle rechten voor hun functie. Dat bewijst de handelingen van de classis. Men leze maar de verslagen van die classis van 24 en 29 Maart. Mijns inziens is formeel genomen de samenkomst, waar Prof. Hoekstra voorging, te vroeg gehouden. Formeel (ik laat het materieele hier geheel buiten beschouwing) genomen, heeft dat meer van „schisma tiek zijn", dan mijn optreden voor eene nog in 't ver band erkende Kerk, want de classis zou nog „hande len" over de kerkeraadsleden hier dienende. Ik heb dus niets anders gedaan dan gelijk de vorige keeren en in geen enkel opzicht mij verklaard als „staande naast hen, of eens zijnde met hen". Als men mij er naar vraagt, dan betreur ik zeer het verloop der zaken daar. V1 i s s i n g e n. Overleden Louwerens J. de Regt, oud 40 jaar; Diena M. de Koster geb. van Leeuwen, oud 48 jaar en A. Steketee, oud 55 jaar. Toegelaten tot de openbare Geloofsbelijdenis op Zondag a.s.Jacobus Huser, Pieter Maas, Dirk Stroo Dzn Marinus Suurmond, Neeltje Boucherie, Zwaantje A. C. Fros, Johanna Koppejan, Dina C. Luitwieler, Laurina Schout, Levina Stroo, Jacobus Kamermans, Christiaan J. Steketee, Dirk Stroo Jzn., Teuntje Blanken, Jacoba Dekker, Catharina van Herk, Janna J. de Koster, Cornelia Puijpe, Janna J. Steketee, Pieternella L. J. Versluijsv. d. Bosch en Elisabeth P. WilleboordseWondergem. In ondertrouw zijn opgenomen M. C. Steketee en J. van Dijk. Met attestatie naar Broek op LangendijkD. v. d. Waal en echtg. en hun 3 kinderen. Middelburg. Collectes Febr. 1926. Vrije Universiteit f 117,40 Kerkbussen -f 85.02 Huwelijkscollecten f 10,45 f 13,09 f 2,44 f 4,20. In de maand Maart. Hulpbeh. Kerken in de Prov. f 113,85 Kerkbussen f 166.17 Coll. Biddag f 114,58 Huwelijkscollecte f 20,02. I. van Noppen. Baarland. In de voormiddag-godsdienstoefening maakte onze geliefde Herder en Leeraar aan de ge meente bekend, na ernstige overweging, vrijmoedigheid te hebben ontvangen om voor de roeping naar Zwartsluis te bedanken. De Koning der Kerk doe Zijnen onmisbaren zegen rusten op dit besluit. Namens den Kerkeraad, C. Douw, Scriba. Op veler verzoek zal de Ouderlingen-Conferentie, in verband met den Hemelvaartsdag, niet op 12 Mei doch op 5 Mei worden gehouden. Goes, 7 April. Ph. Wessels. Geref. Kerk Middelburg. Ingekomen met attestajtie uit: Domburg, Andries Vlieger en echtgenoote Dam G 58St Lau rens, Catharina Rot - de Lange, Nederstraat O 201 Serooskerke (W) Adriaan Huibregtse en 4 kinderen, N. Oosterstraat N 100; Jacomina Jacobse, Lange Geere Pieternella Sinke, St. Janstraat 11 199O. W. Souburg, Luberta kwakkelWerf en 1 kindPieter H. Werf, Segecrstraat H 9Pieternella Willeboordse, Veere, Abraham Sturm en echtgenoote Seisweg R 150Vlissingen, Hendrik Klaver, echtgenoote en 4 kinderen, N. Oosterstraat N 103 Ingekomen met doopattest uit Bergen- op Zoom, Gijsje Hamelink, Emmastr W 43 Driebergen, Elisabeth C. Heuseveldt, Heerengracht M 25 Koude- kerke, Elisabeth Marinissen, Rouaansche kade G121 Grijpskerke, Janna Geldof, N. Oosterstraat N 89 Gedoopt; Theodora Maria en Maria Deckers, Spanjaardstraat F 70Pieter Andriessen, Meidoorn laan W 150Johannes Harpe, NadorstTheodorus Hendrikse, Bogardstraat D 40Elisabeth Hondius, Vlasmarkt K 145 Suzanna Leijnse, K. Heerengracht M 285; Gerard, W. P. Spijk, Breestraat O 163 Antje, M. M. Sukkel Brakstraat O 254. Gehuwd: Jan Fanoy en Leuntje Boone, Krom- mewecle K 100Pieter Schoonaard en Pietje Roeda, Noordsingel R 57aPieter J. Hamelink en Johanna M. van Eenennaam, Achtersingel Q 129Leendert Bolier en Pieternella E. M. van Aartsen, Spuistraat F 106. Belijdenis des geloof s afgelegd door Florus Adriaanse, Seisweg R 94 Adriana E. Alewijnse, Penninghoeksingel L 65e Francina de Bree, L. Sin gelstraat N 180 Jacomyna C. Cornelissen, K. Noord straat L 79Neeltje Deckers, van Ouwerkerk, Span jaardstraat F 70; Jacob C Geervliet, Veersche singel 5 42 Martha Geervliet, Veersche weg T 236Eliza beth C. Heuseveldt. Heerengracht M 25Johanna Joziasse, Seisweg R 130; Jannetje E. Kleijnenberg de Ronde, K. Heerengracht M282 Lijntje C. Littooy, Heerengracht M 40Neeltje Meyers, St Pieterstraat A 64, Pieternella Minderhoud, L. Burg B 18 Cornelia J. Pelle Noordbolwerk M 225 Jannetje P. de Plaa, Veersche weg T 235 Cornelia Polderman, Segeersweg V 107Hendrika J. Quist, Markt C 11Marinus Spijk, Breestraat 0163; Jan Sukkel Brakstraat O 254. Zich onder het opzicht gesteld: Jaco mina Bostelaar—Bos, L. Giststraat F 186Marius Kleijnenberg, K Heerengracht M 282 Adriana T. Lu- dikhuize-de Jonge Hendrikstraat W 73. Vertrokken met attestatie naarAmster dam (Z), Johannes W. Toebes en echtgenoote, Nieuw- straat G 209 Boskoop, Johanna J. Bettink, Gasthuis Oostburg, Leuntje FanoyBoone, Krommeweele K100 Serooskerke (W) Martina Melse, Gravenstraat I 193. Vertrokken met doopattest naar: Assen, Pieter I. Hamming, Dam N 9 Baarn, OorneJis Hondsmerk, Veersche weg T 216Hardenberg, Jacob Olthoff, Spanjaardstraat E 71 Rijswijk, Abraham Leijnse, Noordbolwerk M 222 Scheveningen, Cornelia Boone, Krommeweele K 100 OenW. Souburg, David Davidse en echtgenoote O. Vliss weg V 9 Overleden: Willem A van Dort, Segeerstraat H 73Wed. GideonseMaas, Koudekerke C 28Jo hannes de Jonge, Kinderdijk P 101Joost Joosse, Schroeweg V 36aAdriaan Krijger, Rusthuis. Zich onttrokken: Willem H. Antheunisse en Gilles Antheunisse Kinderdijk P 90 Martina M. C. A. de Korte Molstraat N 25, Antonie J Lavooy, Gort straat K 20Johanna Davidse-Meliefste Segeerssingel V 66Willem Vader en zijn gezin, Puntpoortstraat O 211. i Verhuisd: Jannetje Joosse van L. Burg B 5 naar Dam N 7 Wed Meulenberg—Bosschaart van Langc- viele K 202 naar St Jorishofje A. A. Schipper van Schuitvlotstraat N 164 naar Nederstraat 0 201;Cor- I nelia de Rijke, van L. Singelstraat N 174 naar Gort- straat K 30 capsules en van Tannetje Jasperse 82 halve centen, een zak (papieren) zilverpapier en een zakje sigaren bandjes. Namens de Zendings-commissie, W. Karreman, Penningm. Middelburg. In dank ontvangen uit het winkelbusje van Br. A. U. 1. C. f 3,54; door tusschen- komst van den Boekhouder der Diaconie f 1,uit de collecte Geref. Kerk en door bemiddeling van mej. A. Vertregt f 1,50 van H. de M. Namens de Commissie, L. A. Tange, penningm. Ter neuzen, 8 April '26. Uit de Classis Axel voor de Theol. Fac. der V.U. ontvangen Axel f 76,75, Oostburg f 13,10, Terneuzen f 38,02, Hoek f 24,08, Sc.hoondijke f 31,03, Aardenburg f 6,86. Gift van de Geref. Kerk Axel voor de Theol. School Kampen f 5, M. Riemens. Serooskerke (W.). Met dank ontvangen van de kinderen van A. C. Brouwer 250 en van Abr. Mal- jaars Pz. 200 halve centen. De Zendingscommissie. ZENDING. Vlissingen. Met hartelijken dank ontvangen van Maatje en Corrie Bolier een reuzepak theelood van Brampje Jasperse twee kwartjes en een doos RUSTHUIS MIDDELBURG. Met vriendelijken dank ontvangen 60 sinaasappelen en 30 eieren, en van de onlangs gehouden Bakkerij wedstrijd krentenbrood, witte brood en beschuit. De Huisvader, J. Belksma. M ij n Nardus, verzamelde Schriftoverdenkin gen van Dr. J. C. de Moor Tweede druk 1926, Uitgave J. W. Boeyenga Zonen, Sneek. Het best wordt wel de herinnering aan den ons zoo droevig ontnomen Dr. de Moor bowaard, wanneer hij onder ons blijft voortleven door zijn werken. We ver namen daarom met blijdschap dat er een herdruk komt van zijn preeken over de Openbaring van Jo hannes. Boeijnga van Sneek gaf nu reeds den kier aangekondigden herdruk, van den bundel meditaties „Mijn Nardus", zoo genoemd naar de eerste medita tie over Hooglied 112 terwijl de Koning aan zijn ronde tafel is, geeft mijn Nardns haren reuk. Men vind hier een 28 tal overdenkingen, die de Schrift openen en haar leering toepassen op het leven. Daar onder is er ook eene over „De hemelsche Woning" eindigende Hoe zal 't zijnHoe zal 't zijn Als in Salem ik verschijn, In die stad met gouden tronen Heer ,mijn God, bij U te wonen, Zalig, zalig zal dat zijn. Het boekje, 190 bladzijden groot, is keurig uitgege ven. De hemel geopend, de Openbaring van Johannes in leerredenen verklaard door Dr, J. C. de Moor. met een woord vooraf door Ds. R. E. van Arkel. Derde onveranderde uitgave. Uitgave van J. H. Kok, te Kampen 1926 De wensch, die den schrijver leidde bij zijn arbeid was, dat velen doordoor de vervulling der belofte van hoofdstuk 1 3 mochten ervaren „Zalig is hij. die leest, en zijn zij, die hooren, de woorden dezer .profetie en die bewaren hetgeen in dezelfe geschreven is, want de tijd is nabij." Die wensch kan nog in vervulling gaan nu de schrij ver den geopenden hemel mocht ingaan, en nn gel ij k Ds van Arkel in zijn inleidend woord opmerkt Dr. de Moor hier spieekt niet alleen over den geopenden hemel, maar ook v a n u i t den geopenden hemel. De opbrengst van deze uitgave zal dienen voor em bijzonder doelzoo wordt, aan de keerzijde van het titelblad vermeld. Wat, dat doel is zoo zegt ds. van Arkel terecht zal de lezer, zonder verdere aanduiding wel begrijpen. De prijs van dezen herdruk is zeer goedkoop. Wc ontvingen de eerte afleveringhet heele werk zal compleet 512 pagina's tellen er komen 8 afleveringen en elke aflevering zal niet meer kosten dan f 0.40. Het heele werk komt dus op f 3 20. Wc hopen dat zeer velen deze verklaring van het zoo belangrijke laatste bijbelboek zich zullen aan schaffen en er een eewigen zegen uit zullen ontvan gen. Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Afd. „Herman Faukeel". S. S. Schets 42. De Arbeid. J. Baan. L. K. Alice Nahon. T. Florusse. Afd. Dr. Lützen Wagenaar. O. T. Schets 49. David Koning te Jeruzalem. 2 L. K. Alice Nahon. [Sam. 510. Wat heenging en wat blijft, door ds It. E. van Arkel, in Memoriam dr. J. C. de Moor, uitgave P. den Boer, Utrecht, 2e druk. De tekst voor deze schoone gedachtenis-predikatie is Hand. 13 3638. Ds. van Arkel hield haar op den Zondag na het zoo onverwacht sterven van dr. De Moor op den dag voorafgaande aan de begrafenis. Toen legde hij om het te zeggen met zijn eigen woorden het Woord Gods op het zwarte kleed van de grafkist, opdat over het donker des doods en der smart uit dat Woord de stralen van licht en vertroosting zouden glanzen. Dat Woord laat hij dan, op de uitnemende wijze, waarop hij dat vermag, spreken tot vertroosting en waarschuwing. Een ge voelig gesteld verslag over de begrafenis door de hand van ds. van der Vliet is er bijgevoegd. Een sprekend portret van dr. de Moor is los ingelegd. Diaconaal Correspondentieblad voor de Gereformeerde Kerken in Nederland, uitgave J. H. Kok, Kampen. Het nummer van Februari verscheen in rouwrand vanwege het overlijden van den redacteur dr. de Moor. In zijn beteekenis voor den diaconalen arbeid wordt dr. de Moor herdacht door mr. R. van Maare en door mr. A. J. L. van Beeck Calkoen. Ook hierin wordt den lezers een portret van den overleden redacteur geboden. De Macedoniër. Zendingstijdschrift onder redactie van ds. D. Bakker, ds. D. K. Wielenga en ds. D. Pol. Dit tijdschrift blijft onmisbaar voor wie met de Zending wil op de hoogte blijven. De aflevering van Februari bevat een kort overzicht van de Eskimo- Zending door ds. Pol, van denzelfde een artikel over Opium en ds. Wielenga geeft een overzicht over een belangrijk Zendingsboek van dr. Winkler, Missions- artz der Rheinischen Missionsgeselschaft, te verkrijgen bij den Zendingsboekhandel a 1 3 60. In zijn „Op den Uitkijk" wijst ds. Pol op belangrijke dingen uit den Zendingsarbeid. Heij. Geref. Knapenvergadering „Samuel", Middelburg. Vergadering op Zaterdag 10 April. Agenda le Afdeeling. Bijb. Gesch Genesis 15. Abram's loon door J. Wattel. Kerk. Gesch. de Piëtisten en de Hernhutters door L. Geschiere. 6 uur Hofpleinkerk 9.30 uur 2 uur Noorderkerk 9.30 uur Rooster J. V. „Calvijn", Vlissingen, voor 11 Mei. Middag-afd. Schriftonderzoek „De Satan", W. v. Wouwe. ZendingDe organisatie der diensten, C. de Klerk. Avond-afd. Geloofsbelijdenis art. 17, M. Goote. A.-R. beginselen art. 17, P. van Noppen. MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in de Hofpleinkerk. Heidelb. Catech. Zondag 23. Gasthuiskerk 9.30 uur ds. R. Hamming ds. J. v. d. Meulen ds. J. H. Telkamp ds. R. Hamming ds. J. v. d. Meulen te 's Hertogenbosch. 6 uur ds. J. H. Telkamp Arnemuiden 9.30 en 2 uur ds. J. Runia Domburg 9.30 uur ds. J. E. Visser 2 uur Lezen eener Leerr. Gapinge 9.30 uur ds. C. von Meijenfeldt 2 uur Lezen eener Leerr. Grijpskerke 9 en 2 uur ds. J. Dijkstra Voorber. H. Av. Koudekerke 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. St. Laurens 9.30 en 2 uur ds. A. Koning Woensdag 2 uur ds. A. Koning Huwelijksbevestiging. Meliskerke 9 en 2 uur ds. Wynia van Murmerwoude. Oostkapelle 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Serooskerke 9.30 en 2 uur ds. G. Verry van Hardenberg. Souburg 9.30 en 2 uur ds. G. B. Wurth Veere 9.30 uur ds. I. K. Wessels Vlissingen 9.30 en 5.30 uur P. N. Kruijswijk Vrouwepolder 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. C. von Meijenfeldt Westkapelle 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. J. E. Visser Brouwershaven 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Bruinisse 9.30 en 5 uur ds. D. Bremmer Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur ds. F. Staal Geersdijk 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Haamstede 9.30 en 2 uur Cand. Steenblok te Nieuwdorp. Kamperland 9 en 2 uur ds. F. J. v. d. Ende 6 uur Lezen eener Leerr. Nieuwerkerk 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 en 6 uur ds. C. H. de Jonge te Lutjegast,. Oosterland 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Scharendijke 9.30 en 2 uur ds. J. W. van Tol Wissekerke 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Zierikzee 10 en 6 uur ds. C. J. Wielenga Zonnemaire 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur ds. W. M. le Cointre Bergen op Zoom 9.30 uur Lezen eener Leerr. 6 uur ds. W. M. le Cointre Krabbendijke 9 en 2 uur ds. A. Andree Poortvliet 9.30 en 2 uur ds. T. Bouma 6 uur Lezen eener Leerr. Rilland-Bath 9.30 en 2 uur ds. A. Bolwijn Em. pred. te Zeist. Tholen 9.30 en 2 uur ds. Vanhaelen te Hoek. Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur ds. Z. Hoek te Zonnemaire. Baarland 9.30 en 2 uur 6 uur Lezen eener Leerr. ds. A. Wijngaarden Bijbellezing. Driewegen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kapelle-Biezelinge 9.30 en 2 uur ds. A Scheele Borsele 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Goes 9.30 en 6 uur ds. R. J. v. d. Veen 's Gravenpolder 9.30 en 2 uur ds. A. Wijngaarden Heinkenszand 9.30 en 2 uur ds. C. W. Keur Ierseke 9.30 uur ds. B. Meijer Openb. Geloofsbel. 2 uur ds. B. Meijer Voorber. H. Av. Wemeldinge 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kruiningen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Nieuwdorp 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur ds. A. P. Lanting Axel 9.30 en 2 uur Hoek 9 en 2 uur Oostburg 9.30 en 2 uur Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 en 6.30 uur Schoondijke 9.30 en 2 uur Terneuzen 9.30 en 2 uur Zaamslag 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. ds. J. B. Vanhaelen ds. van Nes te 's Gravenhage. ds. J. S. Post Lezen eener Leerr. ds. S. Groeneveld ds. P. van Dijk

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3