HET HUWELIJK fjlöwt geneesten i de Jfuid Bondsdag te Goes. GOESCBE MELKSALON. Zeeuwsche Bondsdag M&N en VROUW iiil lÉowkeo Verbaar vaa Laxe Automobielen. prima Consumptie Billijke Prijzen. HENDRIKSE Co's SPRUTOL A. GEENSEN, Patrimonium Bel beste Idres foor IUDF1CTDRE1 is dat ian L. E. BfflEBE, Sroole Markt. Boek Crawenslraat, liddelburg. gcnc&mïddcl rij 8CHDLTE W00PI1S illKAAN, Lam MM C 24, ÏMit Sproeten geopend is een Winkel, Garage Brakstraat 0 254. Garage Brakstraat 0 254, Dr. A. DUPONT verkoopt pakjes VERF Wie op 2en Paaschdag den Bondsdag te Goes bezoekt, vindt bij ons C. BUSTRAAN. op den 2en Paaschdag 1926, Huishoudelijke Morgenvergadering, aanvang 10 uur. Openbare Middagvergadering, aanvang 2 uur. Ds. F. A. DEN BOEFT, van Amersfoort. Ds. N. BUFFINQA, van Rotterdam. Groote sorteering Paaschartikelen. Zaterdags Ragout- en Vleeschbroodjes. VROON, Banketbakker, Middelburg. Middenstands-Administratie-Bureau. M. C. VAN DEN ENDE, Punt O 216 M'burg Een zéér belangrijk boek! Rev. A. HERBERT GRAY Chapoingpoeder 4711 ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. Algemeene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand Voorhanden bij Boekh. FANOY, Paasch- Aanbieding. Parapluies en Wandelstokken. M Kleijnenbertp Schilder BIJBELS en KERKBOEKEN Nette Dienstbode voor verkoop van 1ste klas Eng. Rijwielen en Onderdeelen. J. SUKKEL. F. A. DE JONGE. Groote sorteering Koekjes en Bonbons. Gekleurde en gedecoreerde Eieren geven met Paschen de Tafel een feestelijk aanzien. Op Feestdagen geen verhooging van tarief. Bankiers- en Effectenkantoor, Middelburg. Rekening-Courant Deposito's Prolongaties Credleten Beleeningen Verzekeringen Effecten Coupons Nazien uitlotingen Vreemde gelden Chèques op binnen- en buitenland. van de jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag, te houden D. V. in de Geref. Kerk te Goes. MIDDELPUNT EN OMTREK. „OPWEKKENDE REDE" Het Bestuur. Prachtvolle sorteering COLBERT COSTUMES „Radiostoffen" Inrichten, Controleeren en Bijhouden van Koopmansboeken. Rapporten, Verslagen, Belastingzaken. - Billijk tarief. J. TEVEL, Seisstraat Q 16, Voor en in het Huwelijk H. J. VAN DERMUNNIK Ontvangen: WALCHERSCHE HOEDEN, Heeren en Jongeheeren Costuums en Kinderpakjes. Koninklijke Pianofabrlek ANTOINE MES, Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. INSTRUMENTMAKER VAN BOVEN MIDDELBURG OPTIEK BANDAGES FOTO-ARTIKELEN Het vakkundig Adres voor BRILLEN sinds 30 jaar Kantoor Middelburg, Londensche Kade H 54. Deposito's - Credieten - Effecten - Coupons - Incasso's. Middenstands Girodienst. - Alle Bankzaken. Lange Burg 16, Middelburg. ONTVANGEN nieuwe zendingen Wie Middelburg bezoekt en een Parapluie of Wandelstok noodig heeft, bezoekt in zijn eigen belang en voordeel mijn magazijn. De grootste keuze, de laagste prijzen, bij Noordstraat, Middelburg. De Zaak is 2en en 3en Paaschdag geopend. Nieuwe Stokvisch. Nieuwe Zoutevlsch. Gezouten Schelvisch. GEBR. VAN DORT, I Segeerstraat Middelburg. Middelburg AMAN DELBROOD 18 cent per ons. JOH. A. JULIANUS, en stemmen is het behoud voor uw ORGEL. Vraagt bij ons eens prijs en inlichtingen. Korte Burg A 33, MIDDELBURG. Afd. Middelburg. Hiermede maak ik het geachte publiek van Middelburg en Omstreken bekend, dat naast de REPARATIE-INRICHTING van Auto's, Motoren en Rijwielen, Beleefd aanbevelend, Telef. 307. Telef. 307. Beleefd aanbevelend, Bij J. H. KOK te KAMPEN is verschenen de I 0 geheel herziene druk van Geneeskundige wenken voor Gehuwden en Verloofden. Een boek voor het Christelijk Gezin door Geneesheer-Direct, te Ermelo. Een uitnemend boek met ge neeskundige weuken, nuttige raadgevingen en ernstige waar schuwingen, waarvan reeds de ZEVENDE DRUK is verschenen. Door heel de Chr. Pers dringend aanbevolen. Prjjs f 2,75 - In Stempelb. f 3,50. f/C Vrang gratis prospectus. HEEREN ROOKERS. Thans ruim voorzien van de merken SIGAREN ,de Hertog van Brabant", Wascana, Vilasques, Jageuer, Secretaris en anderen. Beleefd aanbevelerd. W. F. DIERMANSE, Korte Noordstraat. ATTENTIE! Prima Eierkolen, Duitsche Stukkolen en Anthraciet, tevens Geklopte Cokes en Parelcokes. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacobse. Vlissingschestraat K 54, Middelburg. fW a a Zenuw 75 Hoofdpijn 60 Maag 75 ct. Laxeer 60 Staal 90 Rheumatiek 75 ct. Keelpijn 60 Hoest 60 Kiespijn 60 ct. Griep Influenza 75 ct. Galsteen 1.50 Nier- Blaas- 1 gld. Wormtabl. 80 ct. Bloedzuiverende- 75 ct. Koorts- 60 ct. Eetlustopwekkendetabl. 75 cent Pijn stillende 75 c^Verkoudheidstabl. 60 ct. Bij Apoth. en Drogisten. Voorzien van den naam Mijnhardt. Let hierop! J, LAVOOIJ. - MIDDELBURG Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. Luxe Brood- en Banketbakker ij Balans E 108, Middelburg. Het Huis met de Roode Pilaren, schuin over de Nieuwatraat in de Langedelft van 10 en 20 cent in vele kleuren en Enveloppes van 15 cent met aardige Figuren om de eieren te versieren. BijkantorenGOES, SLUIS, OOSTBURG. ZITDAG op marktdagen te Aardenburg Oostburg IJzendyke Kruiningen Wissenkerke Kortgene. SPREKERS ONDERWERP: in de nieuwste kleuren. Blauw Diagonaal en moderne Fantasiestoffen f 9.50, f 12.75, f 15.—, f 17.50, f 20.— en booger. HEERENKLEEDINGMAGAZIJN M. VAN LOO, K. Noordstraat E 3, MIDDELBURG. TELEFOON 122. JE ADRES voor bet aanzetten van Scheermessen. B i 11 y k tarief voor bet vullen van leege potten. Ook worden er Scheermessen ingeruild. MIDDELBURG. door Uit het Engelsch vertaald door Pry's t 1,75 Geb. f 2,50 Een heel byzonder boek over de maatschappelijke, per soonlijke en lichamelijke verhou ding tusschen man en vrouw. De schrijver heeft inderdaad wat nieuws te zeggen. Daarom moet men naar hem luisteren. Dit frissche en interessante boek is bestemd voor alle gehuwden en verloofden. &QT Het prospectus wordt op aanvrage gratis toegezonden. UITGAVE VAN J. H. KOK te KAMPEN. Ontvangen een mooie collectie Japan- sche Kapstokmatten, afgepaste Vloer matten in verschillende prijzen. H. VAN DRIEL, Manden- en Rietenstoelenfabrikant, Langeviele, Middelburg. per pakje 15 cent. Verkrijgbaar bij I. VERELST, Pottenmarkt, Middelburg NAAST R. K. KERK. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prijzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen LANGE NOORDSTRAAT 125. Directeur: S. CAL JOUW Pz. Dr. J. C. DÉ MOOR. De Hemel geopend. Compl. in 8 stukken a 40 ets. p. stuk. Ü3. K. SCHILDER. Licht in den Rook. 2e druk, ingen. f3.25, geb. f4 25. Toezending na ontvangst van post wissel of postgiro 19522. komen vroeg in 't voorjaar koop tijdig een >ot Bij Alle Drogisten J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en Bybelbinderjj. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. KOttTe MCFQCNOQACMT IÖ3-64. Oud's Kina Wyn f 2,50 per Liter Bloed wyn (merk pleegzuster) f 2,25 per flesch. De WIJN voor Zieken en Zwakken. W. P. MALJERS. - Markt. Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'HUIJ, Burgt, Middelburg. R. A. BASTIAANSE, Banketbakker Langeviele, Middelburg. Drogisterij Firma F. H. J. DAMEN, Korte Noordstraat, Middelburg. LAKKEN, VERVEN, VERNISSEN en verdere Scbildersbenoodigdbeden. Beleefd aanbevelend. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloed wij u BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ. Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, Langeviele K 211 Middelburg. Autogeenische Lascb- en Snijinrichting. Smederij, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLUIJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. OPENBARE VERGADERING op Woensdag 7 April a.s. des avonds acht uur in het Militair Tehuis. Spreker de heer Loof over het gevangeniswezen, ver duidelijkt door lichtbeelden. Toegang vrij boven de 16 jaar. Zegt het voort. gevraagd by C. Bustraan, Goesche Melk- salon, Opril 8, Goes. Wasch buitenshuis. Zondags gesloten.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4