SMOKËRTJE. Godsdienstoefeningen Heeren Rookers! W. J. BOSDIJK, De vergadering in Parkzicht. KERKNIEUWS. Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. correspondentie. INGEZONDEN STUKKEN. Vereenigingsleuen. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 4 APRIL 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe flxel Advertentiên. j. S. holl Een lekkere en niet te dure SIGAAR, is een 7 cent. Lichte Vorstenlanden. ZIE ETALAGE! SIGARENMAGAZIJN Langeviele - Middelburg. dus, te constateeren dat zijn opvatting daar mee niet overeenstemde. Wat de Synode deed was, naar zij het zelve uitsprak, niet om een uitbreiding te geven aan eenig ar tikel der belijdenis, noch ook om eenig ar tikel aan de belijdenis toe te voegen, maar alleen om de belijdenis te handhaven. For meel kan haar dat recht door geen Gere formeerde betwist worden. Binnen de gren zen der confessie houdt elk de vrijheid van exegese. Zelfs mag elk in zijn exegese van de confessie afwijken, mits hij aantoont dat de confessie met Gods Woord in strijd is. Daarbij zal echter het oordeel daarover niet staan aan hem, dan' kregen we' leervrijheid maar aan de kerken. Aan dat oordeel zal hij zich hebben te confor- meeren, öf hij zal moeten komen tot de erkentenis, dat hij in die kerken niet meer hoort. Volgens „De Standaard" van 30 Maart werd in Parkzicht een vergadering gehou den, belegd door een comité, dat werd aangeduid als „Comité tot herstel van de eenheid in de Geref. Kerken". Opmerkelijk is, dat deze vergadering al leen toegankelijk was voor die Gerefor meerden, die zich bezwaard gevoelden over de door de Synode genomen besluiten, om dat die vergadering speciaal voor dezulken belegd was. Zulk een maatregel is te ver staan en te billijken bij, een vergadering belegd door een C o m i t é-G eelkerken, maar doet toch vreemd aan, bij een comité tot herstel van de eenheid in de Geref. Kerken. Mogen zij, die instemmen met de besluiten der Synode, niet meewerken aan het herstel der eenheid in de Geref. Kerken? Dan zal er wel niet veel van komen. Wat voorts op die vergadering gesproken werd volgens dat Standaardverslag lag ook meer op de lijn van een comité- Geelkerken dan op die van een comité tot herstel van de eenheid in de Geref. Kerken. Wie eenheid zoekt, moet toch zeker wel beginnen met ernstig te toonen, dat hij de bedoeling van hen, van wie hij ver schilt, maar met wie hij in eenheid zoekt saam te leven, poogt te verstaan. Daarvan bleek ter vergadering niet veel. Zeker niet in het woord van den voor zitter dier vergadering, den ingenieur Voor ham. De heer Voorham begon hen, met wie men dan de eenheid herstellen wil, te be schuldigen: dat bij hen de geest der Christelijke liefde zoek was; dat één van hun voormannen, in de Amsterdam- sche Kerkbode, de sfeer vergiftigd had; dat van die zelfde hand nu weer in die Kerkbode artikelen verschenen, waarvan elk rechtgeaard mensch moet walgen; dat bij hen de toon van oot moed wordt gemist. De vergadering onderstreepte een en ander met applaus. Verder: dat er mannen zijn, die pogen ons te berooven van onze gewetensvrijheid, mannen die groot willen z ii n, maar in werkelijkheid niet in staat zijn te o n d e r w ij z e n, te verzoenen, te troosten, doch die alleen kunnen veroordeelen en ons ledig heenzenden. Hier worden blijkbaar be doeld de leden der Synode, en de theolo gische professoren, die de Synode van ad vies dienden. Tenslotte nog dit. De bezwaren tegen de besluiten der Synode saamvattend, sprak de voorzitter van een confessioneel, een dog matisch en een Christelijk bezwaar. Wat onder het confessioneele en dogmatische be zwaar is te verstaan, bespraken we elders in ons blad onder „Misverstand". Hier re- leveeren we dan nog wat als Christelijk- bezwaar wordt aangediend. Dat is er bij den voorzitter omdat 3e wijze, waarop de zaak is aangevat getuigt van zooveel zelfingenomenheid en zelfver heffing en van zooveel gebrek aan ootmoed en de Christelijke lief de geheel werd gemist. Bij deze beschuldigingen willen we vol staan met een vraag. Spreekt er wel veel Christelijke liefde, en wel veel ootmoed uit wat deze voorzitter daar sprak? Is dat woord heelemaal vrij van zelfingenomenheid en zelfverheffing? En dan een een vraag. Kan men aan die zijde heelemaal geen oog hebben voor de bedoeling, die voorge zeten heeft bij den arbeid der Synode? Kan men er daar niet inkomen, dat die bedoe ling dezelfde was, als waarvan Dr. Kuyper spreekt in zijn „Voorwoord" op 'E Voto Dordraceno, „om de leer onvervalscht te bewaren tot de wederkomst van Christus op de wolken?" Wat deze voorzitter daar sprak geeft grond voor rechtmatigen twijfel daaraan. Maar als men in de anderen niets goeds waardeeren kan, waarom zoekt men dan met hen weer herstel van eenheid? Wil men zich dan te vreden stellen, wanneer althans uiterlijk die eenheid hersteld zou zijn? Maar* dat is ook farizeïsme. Een comité tot herstel der eenheid, dat in hen, met wie men zegt de eenheid weer te willen zoeken, niets anders ziet dan een bende hoogmoedige, met zichzelf ingenomen menschen, die groot willen zijn, maar in werkelijkheid niet in staat zijn te onder wijzen, te verzoenen en te troosten enwien het totaal ontbreekt aan de Christelijke lief de, doet het best een anderen naam aan te nemen en zich te noemen: „Comité tot gerichtsoefening over hen, die het met ons niet eens zijn." HEIJ. TWEETAL TE KamerikG. Veenendaal te Amerongen en H. v. d. Zanden te Wapenveld. Hilversumdr. C. Bouma te Zwolle en G. Laarman te Klundert. BEROEPEN TE SleeuwijkH. v. d. Zanden te Wapenveld. MiddelburgC. v. d. Wonde te Gorredijk. Haamstede en Oud-LoosdreclitJ. F. de Geer, cand. te Waarder. AANGENOMEN NAAR GoudaH. Knoop te Kooten. BEDANKT VOOR Gerkesklooster-StroobosTj. Petersen te Wolvega. FijnaartP. v. d. Spek te Spijkenisse. BierumF. H. van Loon te Smilde. De classis Utrecht heeft praeparatoir geëxami neerd en toegelaten om te staan naar den Dienst des Woords, cand. A. Dondorp. De heer Dondorp zal gaarne Zondags de Kerken dienen, doch kan eerst over eenige maanden een beroep in overweging nemen. Zijn adres is Plompe- torengracht 25, Utrecht. Te Middelburg zal op Woensdag 12 Mei een Zeeuwsche Ouderlingen-conferentie worden gehouden. Ds. J. G. Kunst, uit Arnhem, zal spreken over „De inrichting van het huisbezoek", en Dr. K. Huizinga, ouderling te Middelburg, over„Dwalende Jeugd". De Partic.. Synode van Geref. Kerken in de provincie Groningen zal D.V. gehouden worden te Groningen Woensdag 9 Juni a.s. in de Westerkerk. Ds. J. van Lonkhuyzen, predikant te Grand Rapids, hoopt 21 Mei in Nederland aan te komen. Hij is gaarne bereid bij voorkeur in het midden des lands voor te gaan in de bediening des Woords op 23 en 30 Mei, 6, 13, 20 en 27 Juni e.k. Corres pondentieadres Dr. F. W. Grosheide, Amsteldijk 83, Amsterdam. Ds. J. A. Tazelaar verzoekt ons mede te deelen, dat de radio-uitzendavond voor de Zondagsschool leerlingen plaats zal vinden op 28 April a.s. Op dezen avond zullen twee korte vertellingen, een Bijbelsche en een vrije, worden gegeveneen zangkoor en een muziek-ensemble zullen Christelijke liederen zingen en spelen. Deze aankondiging geschiedt nu reeds, opdat de Zondagsschoolbesturen tijd zullen hebben de voor bereidingen voor dien avond te treffen. De Kerk van Bleiswijk heeft thans definitief be sloten tot het bouwen van een nieuwe kerk over te gaan. Architect is de heer L. Huisman, te 's Graven- hage. Voor dit doel wordt een bazar gehouden, welke Maandag 5 April geopend zal worden. Naar de Opr. Haarl. Crt. verneemt, is de ker* keraad van Bloemendaal bij zijn besluit om het woord der Synode niet voor te lezen, gebleven. Alleen kan nu nog worden vermeld dat de kerkeraad Donderdag besloten heeft, dat enkele leden zouden worden toe gelaten om vragen te stellen over de motieven die den kerkeraad hebben geleid tot het besluit der niet-voorlezing. Deze motieven werden den belang stellenden lidmaten medegedeeld en de kerkeraad is bereid aan de leden die eenzelfden wenscli nog zou den uitspreken, zijn motieven ter kennis te brengen. CLASSISVERGADERING MIDDELBURG. Met het oog op de samenstelling van het. agendum der a.s. Classisvergadering, worden de kerkeraden beleefd verzocht de daartoe betreffende stukken in te zenden vóór 20 April a.s. Namens de roepende Kerk, A. Roos, Scriba- Vlissingen, Koudekerksche weg 36. Middelburg. De Commissie van Beheer be richt, dat de Plaatsencommissie inplaats van Dinsdag a.s. zitting zal houden Dinsdag 13 April. De Secretaris. ZENDING. Vlissingen. Met hartelijken dank ontvangen van Eduard van Noppen 50 halve centen en een flinke doos mooi geordend zilverpapier en eene hoe veelheid capsulesvan Willem Stroo 68 halve centen en van de kinderen der 6e en 7e klasse der Chr. School in de Kasteelstraat 1 dubbeltje, 12 nikkeltjes, 4 kluten, 96 centen en 62 halve centen. Namens de Zendingscommissie, W. Karreman, Penningmeester. Middelburg. Met dank ontvangen 100 halve centen, zilverpapier en capsules van Laurens Kooi man, Westkapelle, een doos zilverpapier van de kin deren der Chr. School Serooskerke, en idem van de kinderen der Chr. School Grijpskerke. C. Littooij, Molstr. St. Laurens. Met vriendelijken dank ontvangen van Johanna Wattel, Brigdamme, 145 halve centen en van Catharina en Jan Buijs 200 halve centen. Namens de Zendings-Commissie, D. Willemse, Penningm. Middelburg. Met vriendelijken dank ontvangen voor 's Hecren Loo het busje van Simon de Vos, Seisweg, inhoudende f 6,25. I. Corré. Uw stuk niet ge- Redactie. Aan Mej. B. te Z. schikt voor plaatsing. „PARAKAN". Met vriendelijken dank ontvangen van de Geref. Kerkeraad te Roermond f 6.van de Zendings commissie der Geref. Kerk te Bergen-op-Zoom f 10. van Mejuffrouw de Buck, algemeen hoofd te Middel burg, f 138.35. C. Hondius, Rotterd. kade O 244. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie Middelburg, 31 Maart '26. Hooggeachte Redactie. Ten zeerste zou U mij verplichten met het volgende in uw veelgelezen blad te doen opnemen. Zooals bekend is, sprak j 1. Woensdag in Middel burg ds. Lauwers van Brussel over zijn uittreding uit de R, K. Kerk. Als Bestuurslid der J. V. had ik het genoegen met ds. L. te confereeren, die mij verzocht de Broeders en Zusters hartelijk dank te brengen voor de bewijzen van medeleven, getoond ook wat betreft de financiën. Na aftrek der onkosten voor advertentie's enz. kon den de bestuurderen der Jongelings- en Meisjesver- eeniging ds. Lauwers f 90,ter hand stellen voor den Evangeliesatie-arbeid in België. Daarom nogmaals namens ds. L. U hartelijk dank- brengende, verzoek ik U bele?fd maar dringend, dezen arbeid te blijven gedenken, zoowel op geestelijk als op stoffelijk terrein. U, Mijnheer de Redacteur, dankzeggende voor uwe bereidwilligheid, verblijf ik Met betuiging van hoogachting, M. C. ANNOT, Oude Kerkstraat B 82. Geachte Redactie. Hot Comité ter behartiging van de belangen van het Evangelisatiewerk der „Gereformeerde Kerk van Brussel" verzoekt U beleefd onderstaand stukje te willen plaatsen. Zooals uit de rede van ds. A. Lauwers, 24 Maart j.l. gehouden in de Noorderkerk is gebleken, zijn de moeilijkheden bij den arbeid in Brussel nog steeds veel en groot. Bovengenoemd comité komt daarom uw medewerking vragen. In de eerstkomende weken zult gij daartoe in de gelegenheid gesteld worden. Dan zal U een schriftelijke mededeeling omtrent dezen arbeid ter inzage worden aangeboden, waarbij tegelijk een inschrijvingsbiljet voor uw bijdrage is gevoegd. Van harte hopen we, dat gij ons door uw gaven zult verblijden. Met hartelijken dank voor de opname. Het Comité, P. J. de Jonge, Voorzitter. A. J. Vertregt, Secretaresse. A. J. Wattez, Penningmeesteresse. M. Maljers. A. F. de Jonge. A. Gast. Middelburg, April 1926. Geref. Knapenvergadering „Samuel", Middelburg. Vergadering op Zaterdag 3 April. Agenda le Afdeeling. Bijb. Gesch.De waarschuwing aan Lot. Genesis 14 door W. J. Kögeler. Kerkgeschiedenis door den Leider. Vereen. „Meisjesroeping", Middelburg. Agenda Gew. Gesch. Matth. 26 130. Geloofsleer 13. B. en B. 1 Juli '25. MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in de Gasthuiskerk. Collecte Emeritifonds. Gasthuiskerk 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. P. N. Kruijswijk Hofpleinkerk 9.30 uur ds. R. Hamming 6 uur ds. I. K. Wessels Noorderkerk 9.30 uur ds. J. H. Telkamp 6 uur ds. R. Hamming M. 9.30 uur ds. R. Hamming. Zitplaatsen vrij Arnemuiden 9.30 en 2 uur ds. J. Runia Domburg 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. J. E. Visser M. 9.30 uur Gapinge 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. C. von Meijenfeldt Grijpskerke 9 en 2 uur ds. J. Dijkstra M. 9 uur ds. J. Dijkstra Koudekerk e 9 en 2 uur ds. A. C. Heij M. 9 uur ds. A. C. Heij St. Laurens 9.30 en 2 uur ds. A. Koning M. 9.30 uur ds. E. Douma Mcliskerke 9 en 2 uur ds. J. Dekker Em. pred. M. 9 uur ds. J. Dekker Oostkapelle 9 en 2 uur ds. E. Douma M. 9 uur ds. A. Koning Serooskerke 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. J. II. Telkamp M. 9.30 uur ds. J. H. Telkamp Souburg 9.30 en 2 uur ds. G. B. Wurth M. 9.30 uur ds. P. N. Kruijswijk Veere 9.30 uur ds. I. K. Wessels Vlissingen 9.30 en 5.30 uur P, N. Kruijswijk M. 9.30 uur ds. G. B. Wurth Vrouwepolder 9.30 uur ds. C. von Meijenfeldt 2 uur Lezen eener Leerr. Westkapelle 9.30 uur ds. J. E. Visser 2 uur Lezen eener Leerr. Brouwershaven 9.30 en 2 uur Cand. J. Offen te Kampen. M. 9.30 uur Cand. J. Offen Bruinisse 9.30 uur Lezen eener Leerr. 5 uur ds. D. Bremmer Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur ds. F. Staal Gecrsdijk 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr Haamstede 9.30 en 2 uur Cand. M. van Wijk te Leiden. M. 9.30 uur ds. J. W. van Tol Geloofsbelijdenis. Kamperland 9 en 2 uur ds. F. J. v. d. Ende 6 uur Lezen eener Leerr. Nieuwerkerk 9.30, 2 en 6 uur dhr. D. J. Jansen te Apeldoorn. Oosterland 9.30 uur ds. D. Bremmer 2 uur Lezen eener Leerr. Scharendijke 9.30 en 2 uur ds. J. W. van Tol Wissekerke 9.30 en. 2 uur Lezen eener Leerr. Zierikzee 10 en 6 uur ds. C. J. Wieletiga Zonnemaire 9.30 en 2 uur ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur Cand. v. d. Zanden te Putten. Bergen op Zoom 9.30 en 6 uur ds. W. M. le Cointre Krabbendijke 9 en 2 uur ds. A Andree Poortvliet 9.30 en 2 uur ds. T. Bouma 6 uur Lezen eener Leerr. M. 9.30 uur ds. T. Bouma Rilland-Bath 9.30 uur 2 uur Tholen 9.30 en 2 uur M. 9.30 uur Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. ds. W. M le Cointre dhr. W. Sluiter te Driebergen, dhr. W. Sluiter ds. P. J. Baay Em. pred. te Veere. Baarland 9.30 en 2 uur ds. A. Wijngaarden Driewegen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kapelle-Biezelinge 9.30 en 2 uur ds. A Scheele Borsele 9.30 en 2 uur Goes 9.30 en 6 uur 's Gravenpolder 9.30 en 2 uur Heinkenszand 9.30 en 2 uur Ierseke 9.30 en 2 uur Wemeldinge 9.30 en 2 uur Kruiningen 9.30 en 2 uur Nieuwdorp 9.30 en 2 uur Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. ds. R. J. v. d. Veen Lezen eener Leerr. ds. C. W. Keur ds. B. Meijer Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. A. P. Lanting Axel 9.30 en 2 uur Hoek 9 en 2 uur Oostburg 9.30 en 2 uur M. 9.30 uur Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 uur 6 30 uur Schoondijke 9.30 en 2 uur M. 9.30 uur Terneuzen 9.30 en 2 uur Zaamslag 9.30 en 2 uur ds. J. S. Post ds. J. B. Vanhaelen Lezen eener Leerr. ds. K. Sietsma Lezen eener Leerr. ds. K. Sietsma ds. K. Sietsma Lezen eener Leerr. ds. S. Groeneveld ds. P. van Dijk Ondertrouwd: en NELLIE VAN DIJK. Kerkelijke bevestiging op 21 April a.s. des nam. 21/2 uur in de Hofpleinkerk te Middelburg door den WelEerw. Heer ds. P. van D\jk te Zaamslag. Enschede, 2 April 1926. Middelburg, Zoo de Heere wil, hopen onze geliefde Ouders, Grootouders Bebuwd- en G. N. LAMMENS en J. A. LAMMENS—Richter den 13en April a.s. hun 45-jarige Echtvereeniging te herdenken. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen en Verloofden. Middelburg, April 1926. Thuis Dinsdag 13 April a.s. des avonds van 7—8V2 uur Jacob Catsstraat W 85. Heden overleed in de volle ver zekering des geloofs onze hoogge achte medebroeder, de Heer C. DEKKER, in den ouderdom van 77 jaar. Gedurende meer dan 40 jaar mocht hjj onze gemeente dienen met de gaven en krachten hem van den Heere geschonken en met volle toewijding des harten. Het is ons tot rijken troost, te weten, dat h\j is ingegaan in de vreugde zijns Heeren. Namens den Kerkeraad, P. L. DEES, Preses. S. BREURE, Scriba. Geersdjjk, 29 Maart 1926. Heden ontsliep in vollen vrede mijn geliefde Man, Zoon, Broeder, Behuwdbroeder en Oom, de Heer JACOB GERRIT VAN DORT, in den ouderdom van 39 jaar. Uit aller naam, Wed. N. VAN DORT-Tange. Middelburg, 2 April 1926. Segeerstraat.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3