MAN en VROUW DE ZWARTE PROFEET J.I. HONDIUS ZOON, Middelburg, Het beste Adres voor MANUFACTUREN is dat van L. E. RIYIERE, Groote Markt, Hoek Gravenstraat, Middelburg. BB Stad zonder Tempel. fBBWBBIS AMIAAN, lip Msiraat C 24, lint PUROL POETS- SB POLIJSTBLOK, Schrale lippen. Boek- en Kunsthandel Nieuwe Verzen in Calligrafie Een zéér belangrijk boek! Rev. A. HERBERT GRAY IMSEUW. Drogisterij SCHÜLTE THIEME, Voorhanden bij Boekh. FANOY, MIJNhARDT'S Hoofdpijntabletten H. KOOMAN, (Een treffende Kloostergeschiedenis) f 3,90 ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. J. W. P. LE ROY, Lips' Safe-deposit inrichting. Wenscht U Solied Schoenwerk aan lagen prijs Haarwerken. Mej. DE DREU, BIJBELS en KERKBOEKEN „IH DEN HERCULES". G. M. FEU. Voor en in het Huwelijk door H. J. VAN DERMUNNIK Firma F. H. J. DAMEN, Het Huis met de Roode Pilaren, koopt U voor 60 cent een dat schuuriinnen en -papier ver vangt en 25 messen in 10 minuten als nieuw maakt Lange Burg 16, Middelburg. JOH. A. JULIANUS, Schilder, Glazenmaker en Behanger, Veersche weg S 254, beveelt zich ook aan voor C. H. PHELPS. In fraai linnen prachtband. 330 bladzijden, slechts f 3,70. Het Huis met^de Roode Pilaren, de Drogisterij SCHULTE THIEME, ver koopt alle soorten Schoonmaakartikelen tegen concurreerende prijzen. Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. Ontvangen: WALCHERSCHE HOEDEN, Hoeren en Jongeheeren Costuums en Kinderpakjes. Vlasmarkt K 145, - Telefoon 117. Koopen en verkoopen effecten. Verzilveren Coupons en Lossingen. Belasten zich met het nazien van uitlotingen. Nemen inschrijvingen aan op alle uitgiften van aandeelen, obligatiën en pandbrieven zonder provisieberekening. Koninklijke Pianofabriek ANTOINE MES, SCHOENMAGAZIJN LANGEVIELE. Nieuwe Stokvisch. Nieuwe Zoutevisch. Gezouten Schelvisch. GEBR. VAN DORT, verzacht-geneest J. TEVEL, Coiffeur, Wit en Crème Waschleer, Nappa en Glacé in kleuren, Zwart Glacé en stoffen Handschoenen. ZIET ETALAGE. Langedelft A 92, Middelburg. Voor Allen die4 sukkelen met AMANDELBROOD 18 cent per ons. F. A. DE JONGE. Groote sorteering Koekjes en Bonbons. ATTENTIE! ONTVANGEN van NELLY TEN HOVE. In Goud Lijstje f 2,--. Aanbevelend, Uit het Engelsch vertaald door Pr\js t 1,75 Geb. f 2,50 Een heel bijzonder boek over de maatschappelijke, per soonlijke en lichamelijke verhou ding tusschen man en vrouw. De schrijver heeft inderdaad wat nieuws te zeggen. Daarom moet men naar hem luisteren. Dit frissche en interessante boek is bestemd voor alle gehuwden en verloofden. &ST* Het prospectus wordt op aanvrage gratis toegezonden. UITGAVE VAN J. H. KOK te KAMPEN. v Korte Noordstraat, Middelburg, houdt zich beleefd aanbevolen voor het leveren van alle SCHOONMAAKBENOODIGDHEDEN. Dr. J. C. DE MOOR. De Hemel geopend. Compl. in 8 stukken a 40 ets p. stuk. Ds. K. SCHILDER. Licht in den Rook. 2e druk, ingen. f3.25, geb. f4 25. Toezending na ontvangst van post wissel of postgiro 19522. stillen spoedig de ergste hoofdpijn FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedwjjn BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ, Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, Langeviele K 211 Middelburg. Autogeenische Laseh- en Snjjinrichting. Smederjj, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLTTIJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. Het is een boek vol aangrijpende roerende tafereelen. Hoofdpersonen zijn Pater Dahro (De Zwarte Profeet). Kapelaan Mark Gordon (Het kind der ber gen) en Joyce Melby (De Maria Monk van het Westen). Dit meisje, 'n ban kiersdochter, wordt tegen haar wil in 'n klooster gebracht. De jonge kapelaan, met haar droevig lot bewogen, wil haar redden. Dagen van groote spanning breken aan. Dan volgt de tocht naar de ouderaardsche kloostergewelven. De Zwarte Profeet ruikt lont. Het plan mislukt. Er wordt een ander plan beraamd. Het gaat door ijzeren deuren en muren. Het nachtelijk uur der bevrijding komt. Men ontdekt de vlucht en de achtervolging begint. Dit deel van het verhaal vooral is boeiend. Er komt nog veel meer in voor. Het is een uitgebreid verhaal. Spannend op elke bladzij. Ziehier slechts een kort overzicht van den inhoud: Komst van den jongen kapelaan in St. Andreas. Het klooster met de kleine ruitjes. Zijn ontmoe tingen met Joyce Melby. Het geheim van den biechtstoel. De kracht van geloften. De Zwarte profeet bewerkt Joyce's moeder, dat haar dochter den sluier aanneemt. Wat de kloosterknecht vertelt. Een geheime vergadering en snoode plannen. Haar lot is beslist. Ontmoeting van Mark en Joyce in den tuin. „In liefde bloeiende." De kloosterdeuren gaan open Twee eenzamen. Gescheiden voor altijd? Pater Etmuette wordt afvallig. De Zwarte Profeet zint op wraak. De dolk van den Italiaan. Een reeks ont hullingen. Een aanslag op het leven. Gordon werpt zijn priesterkleeding weg. Hjj wil Joyce redden. De nachtelijke tocht. Door ijzeren deuren en muren. De geheimen van het klooster. Een angstig oogenblik. Het wederzien. Bijna gered. De overrompeling. In ketenen gebonden. Het wonder der bevrijding. Haar redding. De vlucht. Onder een gastvrij dak. De spionnen luisteren. Brand bij nacht. Bijna ontvoerd. Den strik ontkomen. Nog eenmaal in het hol van den leeuw. Het pleit beslist. Door vele gevaren omriDgd. Een schitterende bruiloft. Naar het land der bergen. Voor altijd de zijne enz. enz. Op den prachtband vindt u het portret van Jocye in nonnenkleeding met het klooster op den achtergrond. Een aangrijpend verhaal. -300 bladzijden. II. MACHT EN RECHT, door J. F. v. O. Schitterend verhaal uit den Transvaalschen Vrijheidsoorlog 1880—1881. Ziehier eenige hoofdst.Willem Bothma en zjjn meisje. De Etigelsche winkelier. „Ons kan nie meer terug trekken nie". Op, ten strijde Twee avonden te Paardenkraal De ge denkwaardige 16 Dec. 1850. Op de Drakensbergen. De vermaarde strijd op Amajuba en een krijgsmanslist van Kruger. Willem Bothma ternauwernood ontkomen. Vrede en vreugde, enz. In fraaien prachtband, 200 bladz. met platen. III. DE SCHRIK DES GROOTEN OCEAANS, door H. ALKEMA. Het leven van Michiel Adr. de Ruijter, Neerlands grootsten Zeeheld, o.a.De Rujjter aan het touwslagerswiel. In den toren van Vlissiugen. Naar zeeIn 's lands dienst. De Duinkerker kapers. Een zeeslag. De Ruiter als christen. De Algerijnsche rooverschepen. Zeeoorlogen. „Dat is onze man!" De Ruijter gewond. Zijn dood en begrafenis. Prachtig! 120 bladz. met 26 platen. IV. HET OORDEEL ZUIVER! door H. MARÏNUS. De aanleiding, het begin en verloop van de aanklacht tegen Dr. Geelkerken. Interessante brochure. Duidelijk en klaar. (Afzonderlijk f 0.45). V. VAN SCHAAPWACHTER TOT PRESIDENT, door J. F. v. O. Het veel bewogen leven van Paul Kruger, met fr. platen, 150 bladz. Eerst zijn af komst en jeugd. Verder: Kruger wordt Schaapherder. Zijn heldenmoed in gevaren. Tegen wilde dieren en Kaffers. Kruger in dienst als veldkornet. Een koelbloedig strijder. Oorlogen. Kruger President Het lot der republieken. In ballingschap. Kruger's sterven. Mooie anecdoten uit Kruger's leven. Prachtboek. kost de spannende, uitgebreide Kloostergeschiedenis, fraai gebon den, met nog 4 mooie Boekwerken er GRATIS bij. Spoed, spoed, spoed! mogen we wel zeggen, want dit koopje zal er ingaan. Zend poslw. of zend per giro f 3 70 op No. 31769 en meld er bij: „Aanb. de Zwarte Profeet". Wjj vroegenen een week later sloeg de storm Borculo terneer. Wij vroegen weeren een dag later teisterde een ontzettende watervloed 't land. En nu vragen wjj weeren wjj vragen, omdat wij vragen moeten. Nog geen Kerk en nog geen arbeider in een stad die naar berekening binnen enkele jaren 70.000 zielen telt. Laat dit simpele berichtje U ontroeren en helptAls God zelf U nu raakte aan 't hart dan helpt nu en wjj zullen U dankbaar zijn. Stille en gezegende dagen toegewenscht Gironummer 83502. SLOTERDIJK. NAAST R. K. KERK. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prijzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen dan vindt u een schitterende Collectie in het Beleefd aanbevelend, J. ALLEWIJN. Telefoon 388. Middelburg. Segeerstraat Middelburg. J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en Bjjbelbinderjj. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. Alle haarbjjvullingen worden netjes uitgevoerd! Vraagt prijzen bij I. VERELST, Kapper, Pottenmarkt. Oud's Kina Wjjn f 2,50 per Liter Bloedwijn (merk pleegzuster) f 2,25 per flesch. De WIJN voor Zieken en Zwakken. W. P. MALJERS. - Markt. TE KOOP: Scheermessen, Kwasten, Potten Scheerzeep. Seisstraat Q 16, Middelburg. J, LAVOOIJ. - MIDDELBURG. Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stolfen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. verstopping of moeilijken en I onregelmatigenstoelgangzijn Mljnhardt 's Laxeertabletten 1 onmisbaar. Werken vlug en radicaal en veroorzaken niet 1de minste kiamp. Doos 60c. Bij Apoth. en Drogisten, f* Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'nUIJ, Burgt, Middelburg. R. A. BASTIAANSE, :-: Banketbakker Langeviele, Middelburg. Ontvangen een mooie collectie Japan- sche Kapstokmatten, afgepaste Vloer matten in verschillende prjjzen. H VAN DRIEL, Manden- en Rietenstoelenfabrikant, Langeviele, Middelburg. Luxe Brood- en Banketbakker ij, Balans E 108, Middelburg. HEEREN ROOKERS. Thans ruim voorzien van de merken SIGAREN „de Hertog van Brabant", Wascana, Vilasques, Jageuer, Secretaris en anderen. Beleefd aanbevelerd. W. F. DIERMANSE, Korte Noordstraat. Prima Eierkolen, Duitsche Stukkolen en Anthraciet, tevens Geklopte Cokes en Parelcokes. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacobse. Vlissingschestraat K 54, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4