HET HÜWEL1IK Dr. A. DUPONT KERKNIEUWS. Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. Vereenigingsleuen. Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 28 MAART 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe ftxel Advertentiöri. Advertentie-Bureau UTTOOIJ OLTHOFF belast zich met het plaatsen van ADVERTENTIËN in alle Bladen. We vinden in die verklaring dezelfde on juistheid, die we ook aantroffen in het ar tikel van Dr. Geelkerken in „Woord en Geest" en waarop we reeds de aandacht vestigden. Ter waarschuwing willen we, in verband met bovengenoemde verklaring, er ook hier nog eens op wijzen. Daarin komt ook dit voor, waarin we en kele woorden onderstreepten: Constateerende dat de gelijkstel ling van de Synodale opvatting omtrent de bedoeling van enkele bijzon derheden van Gen. 2 en 3 met Gods Woord zelf, uitgaat van een beschou wing van het Schriftgezag, die voor an dere Schriftgedeelten tot onhoudbare ge volgtrekkingen leidt, welke trouwens ook bijvoorbeeld ten aanzien van Gen. 1 en 2 door de Synodale vergadering zelf wel niet kan worden aanvaard, zoodat het zedelijk recht voor zulke besluiten daar mede vervalt. Hierin nu wordt iets geconstateerd dat niet geconstateerd kan worden omdat het er niet is, nl. dat de uitspraak der Synode gelijk gesteld zou worden met GodsWoord zelf. De Synode heeft dat allerminst bedoeld. Ook zonder dat dit uitdrukkelijk werd ge zegd, zou dit duidelijk zijn voor eiken Ge reformeerde, omdat dit vast ligt in onze Nederl. Geloofsbelijdenis Art. 7. Bovendien is dit nog met nadruk uitgesproken in arti kelen van Prof. Kuyper in „De Heraut" en van Prof. Bouwman in „De Bazuin". En ook in de verklaring die de Synode zelve gaf in antwoord op het adres der heeren de Gaay Fortman e. a. Het doet om het zacht uit te drukken dan ook wel wat wonderlijk aan, als deze on juistheid hier toch wordt vastgehouden en daarop een zoo zwaarwichtige conclusie ge bouwd wordt, dat de besluiten der Synode daardoor alle zedelijk recht zouden missen. Alle zedelijk recht is te ontzeggen aan deze verklaring, aie uitgaat van een geheel ver keerde voorstelling van zaken. We kunnen ons dan ook niet indenken hoe eenige kerkeraad, of ook eenig belij dend lid onzer kerken met die door en door onjuiste verklaring instemming zou kunnen betuigen. HEIJ. TWEETAL TE Zaandam Dr. C. Bouma, te Zwolle, J. van Herksen, te Ilillegom Laren (N.TiH. J. Kouwenhoven, cand. te Leiden, N. Willemse, cand. te Amsterdam Meliskerke J. C. Iiaartsen, cand. te Souburg, N. Willemse, cand. te Amsterdam MiddelburgE. J. Wientjes, te Oudslioorn, C. v. d. Woude, te Gorredijk. BEROEPEN TE ZwolleJ. Thijs, te Meppel Krommenie: J. Hettinga, te Wijckel ZwartsluisA. Wijngaarden, te Baarland Tholen, Westzaan, Velseroord, Laren (N.TI.) en Anna- Jacoba-PolderN. Willemse, cand. te Am sterdam SchoonoordH. J. Kouwenhoven, cand. te Leiden Gouda (2e maal)H. Knoop, te Kooten Meliskerke J. C. Haartsen, cand. te Souburg ZaandamC. Bouma, te Zwolle. AANGENOMEN NAAR 's GravelandA. G. Wolf, te Antwerpen LeidschendamH. J. Kouwenhoven, cand. te Leiden Laar (Gr. Bentheim): J. Offers, cand. te Kampen. BEDANKT VOOR Kollum en DelftJ. Wijmenga te Charlois Oud-Vossemeer E. J. v. Voorst, te Kootwijk Varsseveld: S. v. Dijken, te Nieuweroord (Dr.); Haamstede, Hoogvliet, Hijlaard, Ottoland; Schoonoord en SellingenH. J. Kouwenhoven, cand. te Leiden Hilversum en Den HelderW. J. J. Velders, te Amsterdam. Amersfoort. Na Zondagavond door zijn ambts broeder ds. H Teerink in zijn ambt te zijn bevestigd, verbond Woensdagavond ds. F. A. den Boeft zich aan zijn nieuwe gemeente. Geen program van actie voor zijn toekomstige prediking zal spr. hier ontvouwen. Immers dat* is het groote voorrecht van onze Geref. Kerk, dat, bij alle verschil van persoonlijkheid, bij alle ruimte die zij biGdt aan denken en gevoelens, wij allen toch steeds elkaar ontmoeten in haar heer lijke en rijke confessie, die zij, als streng belijdende Kerk bezit. Maar, al is de persoonlijkheid van de dienaren ook nog zoo onderscheiden en denken en gevoelen vaak verschillend, de weide waarin zij de kudde weiden is steeds dezelfde en het is een en dezelfde bron, waaruit liet immer levende water wordt geput. Aan de hand van Ps. 122 9 ontwikkelde spr. drie gedachten le. het doel, 2e de bepaling en 3e de verrichting van het goede werk, in dezen psalm bezongen. De kerk van Muiderberg kwam in groote moeilijkheid, omdat haar de huur werd opgezegd van het lokaal, waar zij saamkwam. Zij vraagt nu hulp. Deze kerk wende zich tot deputaten voor hulpbe hoevende kerken in haar classis. Daar zal zij afdoende geholpen kunnen worden. Souburg. In de godsdienstoefening van Zondag morgen las ds. G. B. Wurth het woord der Synode voor. Hierna verklaarde ds. Wurth, dat de berichten, die omtrent hem met name in de „N. R. Ct.", ver schenen zijn, als zou hij aan de zijde van den ker keraad van Amsterdam-Zuid staan, volkomen onwaar zijn en uit de lucht gegrepen. De classisvergadering der Kerken van Amster dam. Onder presidium van ds. II. Buurman van Amstelveen, kwamen Woensdag de Kerken in de classis Amsterdam te Amsterdam bijeen. Scriba was ds. B. Wielenga en actuarius ds. B. A. Knoppers. Om 10 uur ving de vergadering aan. Alle Kerken bleken vertegenwoordigd. Mede waren ter vergadering aanwezig de Deputaten ad Art. 49 K.O. en de leden van de Synodale Commissie van advies, de profes soren di'. H. H. Kuyper en dr. F. W. Grosheide, in verband met verschillende zaken, die aan de orde zouden komen. De credentie-brief, ingediend door den schismatieken Kerkeraad van Amsterdam-Zuid, werd niet aanvaard en den afgevaardigden geen toegang verleend, waar- zij geen wettige ambtsdragers zijn. De credentie-brief van den Kerkeraad, die trouw is gebleven en wettige ambtsdragers heeft gf zonden, werd aanvaard en den afgevaardigden keurstem verleend. De besluiten der Generale Synode, waarbij dr. J. G. Geelkerken en een aantal ouderlingen en diakenen van den Kerkeraad van Amsterdam-Zuid zijn afgezet, werden gelezen en voor kennisgeving aangenomen. De vergadering heeft den heer Dogter, diaken, in opdracht van de Generale Synode, ontzet uit zijn ambt, waar deze zich geconformeerd heeft blijkens ontvangen schrijven aan het besluit van den Raad. Beroepingswerk. Door den Kerkeraad der Kerk van Delshaven is besloten over te gaan tot beroeping van een vierden predikant. Te Zandvoort is een vergadering gehouden van leden der Kerk, die niet instemmen met de houding van den Kerkeraad. Deze vergadering was bezocht door 46 leden, terwijl van 18 leden een sympathie betuiging was ingekomen. In totaal dus 64 leden. (Volgens het Jaarboekje ten dienste der Geref. Kerken telt de Geref. Kerk van Zandvoort 113 belijdende leden.) Een gemeente-vergadering zal worden aangevraagd, terwijl den Kerkeraad zal worden verzocht a.s. Zon dag de viering van het Avondmaal niet te doen doorgaan. Uit Bloemendaal. Zondag heeft zich na afloop van de godsdienstoefening een aantal leden der Kerk van Bloemendaal bij den Kerkeraad vervoegd en dezen o.m. gevraagd waarom het woord der Synode niet werd voorgelezen. Daar ds. Brussaard elders in den Dienst des Woords voorging, wilde de Kerkeraad geen verdere inlichtingen geven reden waarom men verwezen werd naar de Kerkeraadsvergadering van Donderdag a.s., waar ook ds. Brussaard aanwezig zijn zou. Naar wij vernemen is er echter stellig een meer derheid om de houding van den Kerkeraad goed te keuren. Men meldde aan De Standaard dat ds. C. B. Bavinck en ds. N. Buffinga, beiden te Rotterdam, volkomen het standpunt van dr. Geelkerken zouden deelen. Ds. Bavinck zou hiervan mededeeling aan de classis hebben gedaan. Deze predikanten deelen thans mede dat hun standpunt bekend is uit de brochure „Ons Aller Moeder." Doch meer dan zij in deze brochure schre ven nemen zij niet voor hun verantwoording. Slechts hebben zij eenige bedenkingen tegen de wijze van be handelen der zaak doch zij oordeelen het thans niet de tijd hierover te discussieeren. Vandaar dat zij ook niet tegenwoordig geweest zijn op de vergadering te Utrecht of deelnemen aan eenige actie. Bij den Kerkeraad zijn gelijk bekend wel eenige bezwaarschriften van leden der gemeente inge komen. Deze zullen op de eerstvolgende Kerkeraads vergadering behandeld worden. Vergadering der Classis Tholen op Woensdag 5 Mei a.s. in het vergaderlokaal der Geref. Kerk te Bergen op Zoom, aanvang des voormiddags om 9 ure. Stukken voor de agenda in te zenden bij onderge- teekende vóór 20 April a.s. Op last der Classis, E. Tange, Scriba. Rilland-Bath, 22 Maart 1926. Vlissingen. Met doopattest uit Varsseveld Renso Tuinsma. Met attestatie naar MaassluisJacob van Lindonk. Zaterdagavond a.s. geen spreekuur en geen catechisatie. Ontvangen collecten voor de Theologische Faculteit der Vrije Universiteit van de Kerken in de Classis Middelburg Arnemuiden f 12,29Domburg f 9,69Gapinge f 8,78 Grijpskerke f 36,555Koudekerke f 18,75 St. Laurens f 10,40Meliskerke f 18,29Middelburg f 117,405Oostkapelle f 14,75Serooskerke f 28,39 Souburg f 26,155Veere f 14,595Vlissingen f 88,38 Vrouwepolder f 12,65 Westkapelle f4,57. Ondergeteekende bericht hiermede aan de Kerken in de Classis Middelburg, dat hij D.V. Donderdag 1 April voorm. van 1112 uur in de Consistorie der Noorderkerk zitting zal houden tot het in ontvangst nemen van de collecten voor de Hulpbehoevende Kerken in de provincie. De Classic. Correspondent, S. den Ilartigh. Middelburg, 26 Maart 1926. Middelburg. Mijn catechisanten herinner ik aan onze afspraak, dat de volgende week alle cate chisaties doorgaan (in tegenstelling met die van ds. Hamming) omdat we in verband met de Generale Synode verschillende weken niet bijeen konden komen. Ik verwacht, dat het uur van Maandagavond, 89 (de jongelui van buiten de stad onder 16 jaar) beter bezocht zal worden dan verleden week. Telkamp. Meliskerke. Heden is alhier tot Herder enLeeraar beroepen candidaat J. C. Haartsen, te Oost Souburg. Geve de Koning der Kerk Z.Eerw. licht en wijs heid om eene beslissing te nemen tot eere Zijns Naams onze gemeente tot, welzijn. Namens den Kerkeraad C. Polderman scriba. Na een vacature van bijna 5 jaar ontvingen de Geref- Kerk van Domburg en Westkappelle Zondag 21 Maart weer een eigen Herder en Leeraar. Des morgens werd deze door zijn vader Ds J. Visser van Kockengen in Domburg bevestigd met deze woor den uit Spreuken 1317 maar een trouw gezant is medicijn. Na handoplegging zong de gemeente haar nieuwen D. des Woords staande toe de zegenbede uit Psalm 134:3 Des namiddags verbond Ds J. E. Visser zich aan zijn gemeente Westkapelle en des avonds aan Dom burg.! Met een leerrede uit Matth 16 18b. Op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Zijn thema was Onze Heiland geeft in deze belofte om Zijn Kerk te bouwen ons 1 een vasten grondslag 2 een heerlijken troost 2 een krachtige verzekering Zoowel in Westkapelle als in Domburg richtte na afloop der predicatie Ds Visser zich tot zijn ouders, tot Ds Heij als consulent en afgevaardigde v. d. clas sis, tot de afgevaardigden van verschillende Kerken van Walcheren en tot den Bnrgeneester dier plaats en vervolgens tot kerkeraad, catechisanten en ge meente. In Westkapelle sprak des middags de consulent Ds Heij namens de classis hartelijke woorden van welkom en insgelijks br. Kooiman namens Kerkeraad en gemeente en liet Z.Eerw. toezingen het 2e en 3e vs. van Ps. 134. Ook in Domburg richtte Ds Heij zich namens de classis met een hartelijk en pittigwoord tot den nieuwen D. d. W. en beval hem de gemeente en de gemeente hem aan, waarna br. Verstraate namens den Kerkeraad en de gemeente zich tot den jeugdigen dienaar richtte en hem liet toezingen Ps 1212. In beide diensten, vooral des avonds, was de jkerk stampvol. Namens den Kerkeraad van Domburg en Westkapelle S. Bosselaar, scriba J. Pouwelse, scriba. Middelburg. Voor den nood in Drenthe ont ving ik nog van de Geref. Meisjesvereen. „Doet wel aan allen" f 10,Hartelijk dank. Alles saam heb ik verzonden f152,R. Hamming. BONDSRING ZEEUWSCH-VLAANDEREN D.V. op Dinsdag 6 April (3e Paschen) in de Geref. Kerk te Schoondijke om 1 uur. 1. Onderwerp door Hoek. „J.-V. en Knapenvergade- 2. Jaarverslagen. [ring". 3. Onderwerp door Gent. „Beschouwingen over Too- 4. Ringrapport. [neel en Tooneelspel". 5. Onderwerp door Zaamslag. „Inzinking en lauwheid in ons Vereenigingsleven." Rooster J. V. „Calvijn", Vlissingen, voor 28 Maart. Middag-afd. Gel. Bel. Art. 16. J. van Noorden. M. O. Het Huisgezin. J. van der Hoeven. Avond-afd. Rom. 13. C. J. Steketee. Vad. Gesc.h. 34e Jrg. Oud. 6. Joh. Steketee. Meisjesvergadering „Nunia", Middelburg. Zaterdagavond van 6V29'/i uur Cons. Hofpleinkerk. le Afdeeling. Gewijde Gesch. Samuel 18 en 19 door C. Verstraate. 2e Afdeeling. Gewijde Gesch. Samuel 15 16 door W. Roeda. Na de pauze vrije werkzaamheden. Herman Fankeel en Dr. Lützen Wagenaar. Gecombineerde Ledenvergadering op 28 Maart a.s. in de Consistorie der Gasthuiskerk. SprekerMr. P. Dieleman. OnderwerpDr. C. Schaepman. Vereen. „Meisjesroeping", Middelburg. Agenda Gew. Gesch. Jozua 7 en 8. M. Ond. De vrouw in de journalistiek. (Chr. Vrouwenboek). Jongel. Verg. op G.G., Middelburg. Gecomb. Verg. a.s. Zondag. Cons. Gasthuiskerk. Spr. WelEdelGestr. Heer Mr. P. Dieleman. OnderwerpDr. Schaepman. MIDDELBURG. Bediening van den II. Doop in de Noorderkerk. Heidelb. Catech. Zondag 22. Gasthuiskerk 9.30 uur ds. J. H. Telkamp Bed. H. Av. en Geloofsbelijdenis. 6 uur ds. J. H. Telkamp (Matth. 26 45) Dankz. Hofpleinkerk 9.30 uur ds. R. Hamming 6 uur ds. G. B. Wurth Woensdag 2.30 uur Huwelijksbevestiging. Noorderkerk 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. R. Hamming Vrijdag 7 uur ds. J. H. Telkamp Zitplaatsen vrij Arnemuiden 9.30 en 2 uur ds. J. Rnnia Domburg 9.30 uur ds. J. E. Visser 2 uur Lezen eener Leerr. V. 6 uur ds. J. E. Visser Gapinge 9.30 uur ds. C. von Meijenfeldt 2 uur Lezen eener Leen-. V. 6.30 uur ds. C. von Meijenfeldt Grijpskerke 9 en 2 uur ds. J. Dijkstra V. 6 uur ds. J. Dijkstra Koudekerke 9 en 2 uur ds. A. C. Heij V. 6 uur ds. A. C. Heij St. Laurens 9.30 en 2 uur ds. A. Koning V. 6 uur ds. A. Koning Meliskerke 9 en 2 uur Cand. M. den Boer Oostkapelle 9 en 2 uur ds. E. Douma \r. 6 uur ds. E Douma Serooskerke 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. I. K. Wessels V. Souburg 9.30 en 2 uur ds. G. B. Wurth V. 6.30 uur ds. G. B. Wurth Veere 9.30 uur ds. I. K. Wessels 2 uur Lezen eener Leerr. 6.30 uur ds. I. K. Wessels Bijbellezing. V. 6.30 uur ds. I. K. Wessels Vlissingen 9.30 uur Lezen eener Leerr. 5.30 uur ds. J. Dijkstra V. 8 uur ds. P. N. Kruijswijk Vrouwepolder 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. C. von Meijenfeldt V. 6 uur Lezen eener Leerr. Westkapelle 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. J. E. Visser Brouwershaven 9.30 en 2 uur ds. P. J. Baaij Em. pred. te Veere. Bruinisse 9.30 en 2 uur ds. D. Bremmer Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur ds. F. Staal Geersdijk 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Haamstede 9.30 en 2 uur V. 6 uur Kamperland 9 en 2 uur 6 uur Nieuwerkerk 9.30, 2 en 6 uur Oosterland 9.30 en 2 uur Scharendijke 9.30 en 2 uur Wissekerke 9.30 en 2 uur Zierikzee 10 en 6 uur Zonnemaire 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Cand. J. C. Haartsen ds. F. J v. d. Ende Lezen eener Leerr. Lezen e:ner Leerr. Lezen eener Leerr. ds. J. W. van Tol Lezen eener Leerr. ds. C. J. Wielenga ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur Cand. Haartsen te Souburg. Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 uur ds. W. M. le Cointre Krabbendijke 9 en 2 uur ds. A. Andree Poortvliet 9.30, 2 en 6 uur Lezen eener Leerr Rilland-Bath 9.30 en 2 uur Cand. J. D. de Groot te Zandvoort. Tholen 9.30 en 2 uur Cand. S. Koster te Terneuzen. Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Baarland 9.30 en 2 uur ds. A. Wijngaarden V. 6 uur ds. A. Wijngaarden Driewegen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kapelle-Biezelinge 9.30 en 2 uur ds. A Scheele Borsele 9.30 en 2 uur ds. B. Meijer Goes 9.30 'en 6 uur ds. R. J. v. d. Veen 's Gravenpolder 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Heinkenszand 9.30 uur] Lezen eener Leerr. 2 uur ds. R. J. v. d. Veen Ierseke 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. 6 uur ds. C. W. Keur V. 7 uur ds. B. Meijer Wemeldinge 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kruiningen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Nieuwdorp 9.30 en 2 uur Cand. R. J. v. d.Weerd te Kampen. Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur ds. A. P. Lanting Axel 9.30 en 2 uur Hoek 9 en 2 uur Oostburg 9.30 en 2 uur ds. J. S. Post ds. J. B. Vanhaelen ds. S. Groeneveld Biduur voor het gewas. Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 uur Lezen eener Leerr. 6.30 uur ds. S. Groeneveld Schoondijke 9.30 en 2 uur ds. K. Sietsma Terneuzen 9.30 en 2 uur ds. Scheele te Oudewater. Zaamslag 9.30 en 2 uur ds. P. van Dijk Voor de hartelijke bewijzen van deel neming ondervonden by het overlijden van onzen geliefden Man en Vader, den heer JOHANNES DE JONGE betuigen wy onzen hartelyken dank. Familie DE JONGE. Middelburg 25 Maart '26. By J. H. KOK te KAMPEN is verschenen de I 0 geheel herziene druk van Geneeskundige wenken voor Gehuwden en Verloofden. Een boek voor het Christelijk Gezin DOOE Geneesheer-Direct, te Ermelo. Een uitnemend boek met ge neeskundige wenken, nuttige raadgevingen en ernstige waar schuwingen. waarvan reeds de ZEVENDE DRUK is verschenen. Door heel de Chr. Pers dringend aanbevolen. Prys f 2,75 - In Stempelb. f 3,50. Vrang gratis prospectus. Spanjaardstraat E 71, MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3