LEERLINGEN op Vnuftu 24 laart prsÈip D1J1TSCHE fin AïEBIKAAlCIE Orgels, De Groote Wereldoorlog. Sfc Nog 14 Het beste Adres voor 8MIMMFACT0EEM is dat fan L. E. RIVIERE, Groote Markt, Hoek Gravenstraat, Middelburg. f M00PHU1S A1EBIEAAN, LMPJOrtllraal C 24, I'ltt HET ADRES voor uw Bril, PAMPLDIE8 ei WANDELSTOKKEN A. GEENSEN, WEET U Saloo voor Scheren en Haarsnijden. Aangifte van Weet Gij Van Keuning's Bekende Werken dan in „DE MAGNEET". Ds. A. LAUWERS van Brussel. EXPOSITIE MODELHOE DEN. Wij leveren franco in huis Aigemeene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand Groote sorteering Paaschartikelen. Zaterdags Ragout- en Vleeschbroodjes. VROON, Banketbakker, Middelburg. Middenstands-Administratie-Bureau. C. VAN DEN ENDE, Punt O 216 M'burg M. ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. BIJBELS en KERKBOEKEN M Kleynenberip Schilder Kent U ons ONVERSLIJTBAAR WOONKAMER-KARPET al?? JOH. A. JULIANUS, Pond's Huidcrême 1846-1926 Zoo de Heere wil en hy leeft hoopt L. HOEFKENS, Woensdag 24 Maart a.s., zjjn 80sten verjaardag te gedenken. Middelburg, Sleperssingel Q 157. JjJ Heden overleed tot mjjne diepe droefheid in het öeref. Rusthuis, zacht en kalm, na een langdurig en geduldig gedragen lijden mijn geliefde Yader de Heer ADRIAAN KRIJGER in den ouderdom van 77 jaar. C. KRIJGER. Middelburg, 15 Maart 1926. Heden overleed in het Rusthuis voor Ouden van dagen der Geref. Kerk te Middelburg, de Heer A. KRIJGER, in den ouderdom van 77 jaren. Het Bestuur van het Rusthuis voornoemd. Middelburg, 15 Maart 1926- Heden overleed in zjjn Heere en Heiland, tot ons aller droefheid, onze geliefde Echtgenoot, Yader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader JOOST JOOSSE in den ouderdom van 75 jaar. Namens de Familie, Wed. JOOSSETange. Middelburg, 15 Maart 1926. Ver. voor Geref onderwijs te Middelburg. voor de School Gravenstraat van 7V2-8V2 uur, in genoemde School. De nieuwe Cursus vangt aan Donderdag 1 April HET BESTUUR. II Ewoud de Kruisvaarder Gerolf en de Noormannen Balderik de Lijfeigene Wieland de Smid De Reus uit Friesland. Prijs per deel ing. f 1,10, geb. f 1,75, de complete serie (5 dln) f 4,50 ing. en f 7,50 gebonden. Boekh. FANOY, Middelburg. Nergens beter, nergens goedkooper Het is en blijft JE adres voor ALLE SOORTEN SCHOENWERK. Geriefelijke paskamer. Aanbevelend, J. J. GRIJSPEERE. Jongelings- en Meisjes Ver. op Geref. Grondslag MIDDELBURG. WOENSDAG 24 MAART des avonds 8 uur spreekt in de NOORDERKERK Onderwerp „HET GELOOF IN VLAANDEREN". Zomer-Seizoen 1926. U beleefd uitnoodigend tot een bezoek. H. LUDIKHUIZE - Nieuwedijk 2 9, s| VLISSINGEN. Fournituren de BESTE merken voor den LAAGSTEN prijs. Vraagt Catalogus of bezoekt ons Magazijn. Gemakkelijke Betalingsconditiën. Zeeuwsche Piano- en Orgelhandel, KORTE BURG A 33 MIDDELBURG. Kantoor Middelburg, Londensche Kade H 54. Directeur: S. CALJOUW Pz. Deposito's - Credieten - Effecten - Coupons - Incasso's. Middenstands Girodienst. - Alle Bankzaken. INSTRUMENTMAKER VAM BOVEN MIDDELBURG LANGE NOORDSTRAAT 125. OPTIEK BANDAGES FOTO-ARTIKELEN Het vakkundig Adres voor BRILLEN sinds 30 jaar g Prachtige Oorlogsverhalen, 700 blz. gg mm Met 55 Oorlogsplaten, franco Al onze vorige Oorlogsverhalen zijn tinaal uitverkochtDoor een bijzon dere omstandigheid konden wjj de hand leggen op een nieuwe serie verhalen, zóó boeiend, zóó interessant, dat de voorraad in korten tjjd weg zal zjjn Al de 5 boeken gaan weg voor f 1.95. dat is maar 39 ct, per stuk, vanwege de groote voorraad. Al de 5 prachtboeken samen voor f 1.95 700 bladz. druks, met 55 zeldzame oorlogsplaten. Het gaat hier over den strjjd aan het front, in de lucht, op zee, onder den zeespiegel. Boeken uit den tjjd waaraan de ouderen met angst terugdenken. Boeken die het opkomend geslacht doen inleven in de wereldgerichten. Boeken der historie die men bewaart voor het nageslacht! Vanwege den enor- men voorraad extra laag geprysd. Zend postwissel f 1,95 of stort op Girono. 31769 met vermelding „Voor aanbod Wereldoorlog". Maakt toch vooral spoed! J. W BOEIJENGA ZONEN - UITGEVERS - SNEEK. Inrichten, Controleeren en Bijhouden van Koopmansboeken. Rapporten, Verslagen, Belastingzaken. - Billijk tarief. TELEFOON 122. Koninklijke Pianofabriek ANTOINE MES, MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse pryzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. Ontvangen: WALCHERSCHE HOEDEN, Heeren en Jongeheeren Costuums en Kinderpakjos. NAAST R. K. KERK. F. A. DE JONGE. Luxe Brood- en B a n k e t b a k k e r ij, Balans E 108, Middelburg. Groote sortesring Koekjes en Bonbons. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wynhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kiua - Malaga - Tokayer - Bloedwyn BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ, Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, JOH. A. JULIANUS, Langeviele K 211 Middelburg. Nieuwe Stokvisch. Nieuwe Zoutevisch. Gezouten Schelvisch. GEBR. VAN DORT, Segeerstraat Middelburg. Oud's Kina Wjjn f 2,50 per Liter Bloedwyn (merk pleegzuster) f 2,25 per flesch. De WIJN voor Zieken en Zwakken. W. P. MALJERS. - Markt Autogeenische Lasch- en Snjjinrichting. Smedery, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLTTIJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. Langedelft 34 Middelburg is naar dokters recept. Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'HUIJ, Burgt, Middelburg. Middelburg R. A. BASTIAANSE, :-: Banketbakker Langeviele, Middelburg. AMANDELBROOD 18 cent per ons. Ontvangen een mooie collectie Japan- sche Kapstokmatten, afgepaste Vloer matten in verschillende pryzen. H. VAN DRIEL, Manden- en Rietenstoelenfabrikant, Langeviele, Middelburg. kan men profiteeren van de OPRUIMING van restanten van aan extra lage prijzen bij Noordstraat, Middelburg. ATTENTIE! Prima Eierkolen, Duitsche Stukkolon en Anthraciet, tevens Geklopte Cokes on Parelcokes. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacouse. Vlissingschestraat K 54, Middelburg. dat wjj ONTVANGEN HEBBEN het nieuwste op 't gebied van Linoleums, Vloerzeilen, Tapis Beige en Axminster Karpetten, Wollen- en Cocos Loopers, Glas en Overgordijnen tegen sterk verlaagde prijzen Wjj zenden het U gaarne op zicht. Beleefd aanbevelend, Langeviele K 211, Middelburg. BEZOEKT DEN Vlugge en nette bediening. Aanbevelend, J. TEVEL, Seisstraat Q 16, Middelburg. J, LAVOOIJ. - MIDDELBURG. Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. J. M. v. d. WOESTIJNE. :Boek- en Bjjbelbindery. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. Weder ontvangen: Origineele LANOLINE TOILETCREME merk „Peilring" in tube's en doosverpakking. Beleefd aanbev., Fa F. H. J. DAMEN, Korte Noordstraat, Middelburg. per pot fl,—per tube 80 cent en 50 cent onmisbaar voor teere huid bjj I. VERELST, Pottenmarkt, Middelburg HEEREN ROOKERS. Thans ruim voorzien van de merken SIGAREN „de Hertog van Brabant", Wascana, Vilasques, Jageuer, Secretaris en anderen. Beleefd aanbevelerd W. F. DIERMANSE, Korte Noordstraat, dat de Sanguinose zulk een voor treffelijk middel is? Voor allen die zwak en moede zijn die lusteloos en zonder energie die gedurig ver moeid zjjn of ljjden aan pjjn in het hoofd, in den rug of de lendea die te moe zjjn om te eten, of te zwak om te slapen, is de Sangui nose een opwekkend en verster kend middel, waarvan de uitwer king snel en verrassend is. Prjjs per flesch met gebruiks aanwijzing f 2,—, 6 fl f 11,12 fl. f 21,-. Verkrjjgbaar bij- alle Apothekers en voorname Drogisten. WACHT VOOR NAMAAK. VAN DAM Co De Riemerstraat 2c-4. Den Haag. Zoo juist verschenen mr TOEGANG VRIJ. -W Sjaals Chapelleries I. Een Held in de Lucht, door Oswald Bölcke, Eenvoudig, treffend verhaal van een ridderlijken held, die zeer jong nog als vechtvlieger naar het front gaat. Angstwekkend zjjn de avonturen die hy boven de Fransche linies beleeft. Hij bevecht 39 maal met succes zjjn tegenpartij, de 40ste maal stort hijzelf neer. Met een aandoenlijk voorwoord van zijn vader, 112 bladz.met 20 zeldzame platen. II. De Oorlog in het Westen, door I. Samson. De schrijver heeft persoonlijk de strijd in het Westen meegemaakt. Levendig vertelt hij zijn avonturen op het slagveld. Een greep uit den inhoudDe groote slag aan den User. Een nacht in de loopgraat. De strijd in de duinen. België's Koningin in het leger. Een nacht op de schans. Met de verkenners het" bosch in. Kerstmis aan het front. De strijd voor Verdun. Met de Engelschen op pad. Bezoek aan de gevangenen-kampen, enz. enz. Met fraaie oorlogsplaten, 100 blz. III Tweedekker „C 666", door Luit. Heydemarck. De oorlog in de lucht aan het Westfront. Met spanning zal men dit verhaal, van den vliegenier zelf lezen. Welk een ondernemingsgeest moet iemand hebben zooiets te durven, zulke stoute tochten te wagen. Hoe het mogelijk is dat iemand onder zulke omstandig heden zyn moed en goed humeur niet verliest, is waarlijk wonderlijk. Op den fraaien omslag staat de „C 666" afgebeeld, 180 bladz. Een prachtboek. IV De Hulpkruiser „Wolf" door Kapt. Nerger. Wereldvermaarde tocht, 66.000 mylen door den Atlantischen Stillen en Indischen Oceaan in 451 dagen, met een buit van 35 schepen. Nu nog herinneren velen zich flauw de oorlogstelegrammen waarin de „Wolf" genoemd werd. Hier is het uitvoerig verhaalHet is uiterst spannend. Doodsgevaren en vroolijke ontmoetingen wisselen elkander telkens af. Een boek om tweemaal achtereen te lezeu, 166 bladz. Met 24 zeldzame platen. V. Zeppelintochten Boven Engeland, door Luit. Chaillet. Dit boek voert onze gedachten terug naar den tijd, toen ook wij hier te lande de Zeppelins vaak hoo- den ronken, en ze zagen op hun gevreesde tochten. Het zjjn de somberste blad zijden uit den grooten Wereldoorlog, aangrijpende verpletterende werkelijkheid. Treffend vooral zyn de hoofdstukken: Boven de Wereldstad Londen De Zeppe lin vecht met vliegeniers Een tocht by stormweer, enz. Met vele foto's, waar onder by nacht genomen, 130 bladz. koq.te tieehenüqacnt iö3-g4.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4