a.s. Godsdienstoefeningen Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. BOEKAANKONDIGING. Vereenigingsleuen. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 21 MAART 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe Axel Advertentiên. Bondsring Middelburg v. J. V. op G. G. de WelEerw. heer Ds. G. B. WURTH Is het moeilijk Christen te zijn Dit voorstel wordt in hoofdelijke stem ming gebracht en met algemeene stemmen aangenomen. Prof. Dr. S. Greydanus stemt voor onder voorbehoud, dat hij niet was voor het tweede argument: „het verzet tegen de Ker kelijke Vergaderingen". De Praeses las hierop voor het afzettings- besluit, aldus luidende: De Generale Synode van de Geref. Kerken in Nederland, vergaderd te Assen 17 Maart 1926, constateerde, dat gij niettegenstaande de Gen. Synode bij haar besluit van 12 Maart j.l. volgens Art. 80 K. O. U voor den tijd van drie maanden geschorst had in Uw ambtelijke bediening, U niet aan dit besluit hebt onderworpen, maar op Zondag 14 Maart j.l. tot tweemaal toe in de be diening des Woords zijt voorgegaan in de Geref. Kerk van Amsterdam-Zuid; „overwegende, dat gij daarmede openlijk getoond hebt, dat de gelegenheid door de Gen. Synode U gegeven om U te beraden, om tot verootmoediging te komen en Uw afdwaling te belijden, geen gebruik hebt willen maken, maar integendeel trots de ernstige vermaning der Synode in Uw af dwaling te volharden; „van oordeel, dat gij bovendien door U niet te onderwerpen aan het schorsingsbe sluit der Generale Synode tot het uiterste zijt gegaan in Uw verzet tegen het wettig gezag dat naar Gods Woord, de Belijdenis en de Kerkenorde aan de Kerken in haar meerdere vergaderingen is geschonken, zoo dat dit tot openbare scheurmaTdng in de Kerken heeft geleid; „ziet tot haar diep leedwezen zich genood zaakt terug te komen op haar besluit van 12 Maart j.l. en reeds thans naar art. 80 K.O. wegens Uw afwijking van de leer onzer Kerken, Uw hardnekkig verzet tegen alle Kerkelijke vermaningen en Uw daad van openbare scheurmaking in de Kerk des Heeren, U te ontzetten uit Uw ambt van Dienaar des Woords bij de Geref. Kerken in Nederland". Van de praeadviseerende leden stemt Prof. Greydanus tegen. Van de leden verklaart Dr. W. A. van Es, van Leeuwarden, zich aan het besluit der Synode te conformeeren, met behoud van eigen gevoelen. De overige leden stemden allen voor. Hierna las de praeses het besluit voor, voortvloeiende uit de vorige beslissing: overwegende, dat de kerkeraad van Am sterdam-Zuid, in plaats van Dr. Geelkerken te vermanen, hem integendeel in zijn ver zet voortdurend heeft gestijfd, overwegende, dat hij geweigerd heeft te voldoen aan het verzoek der Synode om te trachten Dr. Geelkerken tot teekening van de synodale verklaring te bewegen, overwegende, dat de kerkeraad van Am sterdam-Zuid Dr. Geelkerken ondanks het schorsingsbesluit heeft laten optreden, en daardoor ernstig is tekort geschoten in toe zicht op de bediening des Woords, een aantal leden van den kerkeraad van Amsterdam-Zuid uit hun ambt van ouder ling en diaken te ontzetten; aan den kerke raad van Amsterdam de opdracht te geven, met de overgebleven leden van den kerke raad van Amsterdam-Zuid over te gaan tot formeering van een nieuwen kerkeraad, en van deze beslissing evenals van het vorige besluit aan de betrokkenen inededeeling te doen. Ook dit besluit werd met algemeene stem men aangenomen. Voorts besloot de Synode: De classes worden door de Synode ver maand toe te zien, dat zoo noodig soortge lijke maatregelen worden getroffen ten op zichte van predikanten of kerkeraden, die openlijk de zijde van Dr. Geelkerken moch ten kiezen. De Generale Synode benoemt een com missie van advies, die ook volmacht ont vangt om wanneer elders dan in Amster dam-Zuid scheuring ontstaat, van advies te dienen. Voor elk provinciaal ressort zal een depu- taat worden aangewezen, die deze commis sie zal ter zijde staan voorzoover het zijn provinciaal ressort betreft. Als leden der commissie van advies wor den benoemd Prof. Dr. F. W. Grosheide, Prof. Dr. H. H. Kuyper, Ds. J. L. Schou ten, Mr. G. H. A. Grosheide, Mr. J. A. de Wilde, terwijl voor de provinciale ressorten worden aangewezen: Voor Zuid-Holland ten Noorden Dr. K. Dijk; Zuid-Holland ten Zui den Ds. C. W. J. van Lummel; voor Zee land Ds. J. H. Telkamp; voor Utrecht Dr. H. Kaajan; voor Gelderland Ds. J. G. Kunst; voor Brabant en Limburg Ds. J. H. Donner; voor Overijsel Prof. Dr. H. Bou- man; voor Drenthe Dr. J. Thijs; voor Fries land-Noord Ds. J. P. Klaarhamer; voor Friesland-Zuid Ds. D. P. Koopmans; voor Groningen Ds. J. J. Miedema. Er zal een open brief aan alle kerken worden gezonden om in te lichten en te waarschuwen voor alle scheurmakingen. Deze taak wordt opgedragen aan Ds. C. W. E. Ploos van Amstel; Prof. Dr. J. Ridderbos en Dr. J. Thijs. De praeses sprak hierop ongeveer als volgt Wij hebben deze daad met ontroering ver richt en zijn er alleen toe overgegaan; Om dat het niet anders kon. Het gaat om de handhaving, onverzwakt van het gezag van het Woora Gods, om het heil onzer 'ker ken, en om de eere van onzen Koning. Wij kunnen met goéde consciëntie voor onzen God verklaren, dat wij bij al deze dingen het heil van Sion hebben gezocht. En daar om leggen wij met volle vrijmoedigheid deze beslissingen neer voor Gods heilig aangezicht. Wij ontveinzen ons niet, dat wij staan voor moeilijke dingen; wij weten dat een storm zal losbreken. Maar wij den ken ook nu aan het woord van Ds. Laman, dat onze Heiland, de Koning der Kerk, machtig is het stormstillend woord te spre ken. Wij gelooven en gaan met de over tuiging uit elkaar, dat Jezus Christus het scheepke van Zijn Kerk door de stormen zal leiden en ervoor zorgen zal, dat de poorten der hel Zijn Sion niet zullen over weldigen. Het zal altijd blijken, dat onze kracht ge brekkig is, maar wij zullen dan ervaren, dat de kracht des Heeren in onze zwak heid volbracht wordt. Wat er komen zal, houdt u mannelijk en sterk; God geve ons met moed de toekomst tegen te gaan, om dat wij de beslissingen genomen hebben in de wetenschap, dat het Woord Gods eischt absolute onderwerping. Wij gedenken ook aan Dr. Geelkerken en de broeders van Amsterdam-Zuid, en het is onze bede, dat God dezen weg moge gebruiken om hen te leiden tot verootmoe diging. Als wij elkaar weer mogen ontmoe ten in vrede en eensgezindheid, zal ons dat zijn tot groote vreugde en zullen wij God danken, dat de breuk hersteld is. Wij leg gen zoo de zaak in de hand des Heeren en gelooven, dat God voor Zijn Zaak zor gen zal. Voorts werd op voorstel van den praeses besloten de vergadering nog niet definitief te sluiten, maar de Synode te verdagen, omdat allerlei moeilijkheden kunnen voorko men, die het noodzakelijk zouden maken weer bij elkaar te komen. KERKERAAD (breed), Middelburg, 18-3-'26. Begin, notulen,Woensdagavondcomm. als gewoonlijk Afwezig 3 oud. en 1 diak. met en evenveel zonder kennisgeving. Comm. voor beroepingswerk rapporteert. Zij stelt als tweetal voor ds. E J. Wientjes van Oudshoorn en ds. C. v. d. Woude van Gorredijk. Dit wordt aangenomen. Voor de vacature-ouderling worden als tweetal gesteld de brs. J. H. Koole en C. Suurmond. Datum der gemeentevergadering Maandag 29 Maart (8 uur) in Hofpleinkerk. 's Middags van 2 tot 3 ge legenheid tot stemming in de Hofpleinkerk-consistorie. Rondvraag. De aanbesteding der uitbreiding van het Rusthuis is in orde. Dankzegging. Sluiting. Aan de Ouderlingen van de Geref. Kerken in Zeeland. Eerwaarde Broeders De eerstvolgende Zeeuwsche Ouderlingen-Conferen tie is bepaald op D.V. Woensdag 12 Mei a.s. en zal gehouden worden te Middelburg. Als sprekers hopen op te treden ds. J. G. Kunst van Arnhem, met, het onderwerp„De inrichting van het huisbezoek" en Dr. K. liuizinga, ouderling te Middelburg, met het onderwerp „Dwalende Jeugd". Vraagpunten voor de agenda worden ingewacht vóór 28 April ?..s aan het adres van den secretaris Ph. Wessels, Papegaaistraat 14 Goes. Het Comité D. Mulder, voorzitter. Ph. Wessels, secretaris. Goes, 16 Maart 1926. B a a r 1 a n d. Onze geliefde Herder en Leeraar ds. Wijngaarden ontving een roeping van de Geref. Kerk te Zwartsluis. Geve de Koning der Kerk Zijnen dienstknecht, licht en wijsheid, om in deze voor hem zoo moeilijke keuze een beslissing te nemen, mocht het zijn dat, wij als gemeente bij vernieuwieg moge verblijd worden door zijn blijven bij ons. Namens den kerkeraad, C. Douw, Scriba. V 1 i s s i n g e n Getrouwd Marinus van den Driest en Cornelia Davidse. GedooptJohanna, dochter van J. Geschiere en J. Wisse. Aan de Kerken in de Classe Middelburg. L. S. Donderdag 25 Maart a.s. hoopt ondergetcekende zitting te houden in de Consistorie van de Noorder kelk voor het ontvangen en uitbetalen van de ver schuldigde classicale gelden Arnemuiden fill.en f 23.75 Domburg f 33 30 en f7.13; Gapinge f44.40 en f 9.50Grijpskerke f 133.18 en f26.13 Koudckerke f 133.18 en f28 50; Meliskerke f 122,06 en f28 50 Middelburg f 588.18 en f 130.63 Oostkapelle f 88.80 en f 19.St. Laurens f66 60 en f 19.— Serooskerke f 199.75 en f42.75 O. en W. Souburg f 155.35 en f38.Veereflll. en f2138; Vlissingcn f321.80 en f57.Vrouwe polder f 66 60 en f 19.en Westkapelle f 33.30 en f 4.75. C. P. Pouwer, quaestor. Middelburg, 18 Maart 1926. Aanstaande Maandag en misschien ook Dinsdag zal er in Middelburg een collecte langs de huizen worden geh,ouden voor de Bijbelverspreiding. Gaarne beveel ik die collecte aan. R. Hamming. Middelburg. De vorige week, juist na de op gave in de Kerkbode, vond ik in de brievenbus f 10 voor Drenthe. Voorts ontving ik van den boekhouder der diaconie 3 giften gevonden in het kerkzakje n.l. f 2,50, f 2,50 en f 1,Vriendelijk dank. R. Hamming. Middelburg. In dank ontvangen door tusschen- komst van den Zendingsdeputaat van de Classis Zierikzee ds. Staal een extra gift van de Kerk te Zierikzee ten bedrage van f 100, De penningra. der Zending op Java. J. C. Hondius. ZENDING. V 1 i s s i n g e n. Met, hartelijken dank ontvangen van Jacob en Jan van Belle (Evcrtsenstraat) 50 halve centen en een pakje capsules en zilverpapier, zoo mede van zuster R. een gulden zeven en vijftig cents. Namens de Zendings-commissie, W. Karreman, penningm. Met vriendelijken dank ontvangen h. c. van Rienus Caljouw, Veere, 1 doos zilverpapier en cap sules van Joos v. d. Broeke, St. Laurens en 200 h. c. en zilverpapier met. capsules van Mina Sturm, Veere. C. Littooij, Molstr. 90, Middelburg. Vlissingen. Met hartelijken dank geven broe ders Diakenen kennis van een extra gift van f 5, uit de collecte van biddag j.l. Names Diakenen, G. M. Prins, Scriba. Vrouwepolder. In dank ontvangen van Adri- aan Sparretak 50 h.c. en pakje zilverpapier. Namens de Zendings-Commissie, J. Baaijens, Penningm. O. en W. Souburg. In hartelijken dank ont vangen voor de Zending een doos zilverpapier en capsules van Willem Tange en van Martina Bosselaar ook een doos zilverpapier en theelood en 200 halve centen. Namens de Zendingcomm A. J. v. Noorden. Naar wij vernemen zal er bij den Uitgever J. H. Kok te Kampen met enkele dagen verschijnen een nieuwe druk van het bekende en belangrijke werk van Dr. J. C. de Moor „De Hemel geopend. Het Boek der Openbaring, verklaard in Leerredenen". De bedoeling is om dit Standaardboek, dat vroeger in 3 deelen verscheen, thans te geven als een volks uitgave. De prijs zal dan ook buitengewoon goedkoop zijn, zoodat ieder die wil, dit boek zal kunnen koopen. De betalingsvoorwaarden zijn bovendien uiterst gun stig, daar het zal verschijnen in 8 stukken, elk van slechts 40 cent. De opbrengst dezer uitgave zal be stemd worden voor een bijzonder doel. De Man uit een Afrikaansch Boschland, door Wilcox, vertaald door J. Visser. Uitgave J. v. d. Wal. Bruinisse. We hebben de eerste twee afleveringen van dit boeiend Zendingsverhaal met groot genoegen gelezen. Dit lijkt ons een zeer interessante geschiedenis te zullen worden van hetgeen Zendeling Wilcox beleefd heeft We krijgen een indruk van de moeilijkheden waarmee die Zendeling in onbekende gebieden te worstelen heeft. Het wordt uitgegeven in 15 afl. We hopen later nog op dit werk terug te komen. Het is goed uitgegeven alleen kon de correctie op blz. 3 iets nauwkeuriger zijn. We lazen op blz. 14 een zin die niet looptEr waseen gebouwtje, dat ik van plan was te betrekken en onderwijl voor onszelf een huis te bouwen. v. D. Op den Uitkijk. No. 11. Zomer en Keuning, Wageningen. Wij herhalen onze ingenomenheid met dit tijdschrift. Zoowel vorm als inhoud voldoen aan hcoge eischt-n. Op den Uitkijk wordt al meer een Christelijk tijd schrift, waarnaar men elke veertien dagen met ver langen uitkijkt. We zijn blij, dat voor onze Chr. ge zinnen zoo'n goede periodiek bestaat. Ook No. 11 is boeiend door zijn lezenswaardige stukken, en om zijn keurige platen. v. D. Rooster J. V. „Calvijn", Vlissingen, voor 21 Maart. Middag-afd. Bethel en Pniël. H. Harinck. A.-ll. beginselen Art. 11. H. B. Woltering. Avond-afd. De verwoesting van Jerusalem (N.T. 33e Jaargang onderw. 10). L. Stroo. M. 0. Het huwelijk. J. L. Thenne. Rooster M.-V. Vlissingen, e.v. vergadering. Gew. Gesch. O.T. schets 9. Nelly v. d. Hoeven. Gel. bel. art. 33. Koos Dekker. Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Afd. „Herman Faukeel". N.T. schets 79 Joh. 21 1—19 zee v. Tiberias. J. Ilendrikse. N. O. deel 2 schels 13 Chr. Soc. Beweging. Chr. J. de Wolff. 24 Maart. Ds. Lauwers, Noorderkerk 8 uur. Afd. Dr. Liitzen Wagenaar N. T. sch. 79. Aan de zee van Tiberias. Joh. 21 1—19. O. P. art. 141. Publieke eerbaarheid. Geref. Knapen vergadering „Sarauel", Middelburg. Vergadering op Zaterdag 20 Maart. Agenda le Afdeeling. Bijb. Gesch.Genesis 11 vanaf vers 9. Genesis 12 tot vers 9. Vad. Gesch.Calvinisme en Vader des Vaderlands, door J. v. Sluis. 12e Jaarvergadering op Woensdag 24 Maart in de groote Bogardzaal. Agenda 2c Afdeeling De lijdensgeschiedenis van Jezus door P. Sanderse en H. Bassie. Vad. Gesch. Het Calvinisme II en de Vader des Vaderlands door J. Antheunissen. Middelburg. Vergadering van de Naaikrans voor de Zendingshospitalen Donderdag 25 Maart. Het Bestuur. Meisjesvergadering „Nunia", Middelburg. Zalerdagavond van 6J/291/* uur Cons. Hofpleinkerk. le Afdeeling. Gewijde Gesch. Samuel 16 en 17 door S.Berkeveld. Na de pauze reciteeren. 2e Afdeeling. Gewijde Gesch. 13 en 14 door M. Joosse. Na de pauze inleiding van de leidster. Bondsring Middelburg v. J. V. op G. G. Op Vrijdag 26 Maart a. s. hoopt de ïting haar Jaarvergadering te houden in de Gasthuiskerk te Middelburg. Als spreker zal optreden de WelEerw. Heer Ds. G. B. Wurth van Souburg met het onderwerp „Is het moeilijk christen te zijn?" Aanvang acht uur. CORRESPONDENTIE. Daar binnen enkele weken al de adres banden opnieuw moeten gedrukt worden, verzoeken wij vriendelijk verandering in adres ons op te geven. De Administratie. 2 uur Hofpleinkerk 9.30 uur 6 uur MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in de Gasthuiskerk. Heidelb. Catech. Zondag 21. Collecte Hulpbeh. Kerken. Gasthuiskerk 9.30 uur ds. A. C. Heij Voorber. H. Av. ds. R. Hamming ds. J. H. Telkamp Bed. H. Av. ds. J. H. Telkamp Dankzegging. Noorderkerk 9.30 uur ds. R. Hamming 6 uur ds. J. Runia Woensdagav. 8 uur ds. A. Lauwers van Brussel. Rede Jongel. en Jonged. Ver. Arnemuiden 9.30 en 2 uur ds. J. Runia Domburg 9.30 uur ds. J. Visser van Kockenge. Bevestiging. 6 uur ds. J. Visser Intrede. Gapinge 9.30 uur Lezen eener Leen-. 6.30 uur ds. C. von Meijenfeldt Grijpskerke 9 en 2 uur ds. J. Dijkstra Koudekerke 9 en 2 uur Cand. ten Brink Ber. prid. te Westmaas. St. Laurens 9.30 en 2 uur ds. A. Koning Meliskerke 9 en 2 uur ds. E. Douma Bed. H. Av en Dankz. Oostkapelle 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Serooskerke 9.30 en 2 uur Lezen eener Leex*r. Souburg 9.30 en 2 uur ds. G. B. Wurth Veere 9.30 en 2 uur ds. I. K. Wessels Vlissingen 9.30 en 5.30 uur ds. P. N. Kruijswijk Vrouwepolder 9.30 en2 uur ds. C. von Meijenfeldt Bed. H. Av. en Dankz. Westkapelle 9.30 uur Geen dienst 2 uur ds. J. Visser Intrede. Brouwershaven 9.30 en 2 uur Bruinisse 9.30 uur 2 uur Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur Geersdijk 9.30 en 2 uur Haamstede 9.30 en 2 uur Kamperland 9 en 2 uur 6 uur Nieuwerkerk 9.30, 2 en 6 uur Oost.erland 9.30 uur 2 uur Scharendijke 9.30 en 2 uur Wissekerke 9.30 en 2 uur Zierikzee 10 en 6 uur Zonneinaire 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. ds. D. Bremmer Lezen eener Leerr. ds. F. Staal Lezen eener Leerr. ds. C. J. Wielenga ds. F. J. v. d. Ende Lezen eener Leerr. ds. P. J. Baaij Em. pred. te Veere. Lezen eener Leerr. ds. D. Bremmer ds. J. W. van Tol Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur Cand. de Groot te Zandvoort. Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 uur ds. W. M. le Cointre Krabbendijke 9 en 2 uur ds. A. Andree Poortvliet 9.30 en 2 uur ds. T. Bouma Bed. H. Av. en Dankz. 6 uur Lezen eener Leerr. Rilland-Bath 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. 6 uur ds. A. Andree Tholen 9.30 en 2 uur Lezen efner Leerr. Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur Cand. E. de Jong te Rotterdam. Baarland 9.30 en 2 uur Driewegen 9.30 en 2 uur Kapelle-Biezelinge 9.30 en 2 uur Borsele 9.30 en 2 uur Goes 9.30 en 6 uur 's Gravenpolder 9.30 en 2 uur Hoinkenszand 9.30 cn 2 uur Bed. lerseke 9.30 en 2 uur Wcmeldinge 9.30 en 2 uur Kruiningcn 9.30 en 2 uur Nieuwdorp 9.30 en 2 uur Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur ds. A. Wijngaarden Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. A Schcele ds. R. J. v. d. Veen Lezen eener Leerr. ds. C. W. Keur H. Av. en Dankz. ds. B. Meijer Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. A. P. Lauting Axel 9.30 en 2 uur Hoek 9 uur 2 uur Oostburg 9.30 uur 2 uur ds. J. S. Post ds. J. B. Vanhaeltn Bed. H. Av. ds. J. B. Vanhaelen Voortz. Bed. H. Av. en Dankz Lezen eener Leerr. ds. P. van Dijk Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 en 6.30 uur ds. P. van Dijk Schoondijke 9.30 en 2 uur ds. K. Sietsma Terneuzen 9.30 en 2 uur ds. S. Groeneveld Zaamslag 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. hoopt de Ring haar Jaarvergadering te houden in de Gasthuiskerk te Middelburg. Als spreker zal optreden van Souburg met het onderwerp: AANVANG 8 UUR.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 2