Witten en WascltverL ZANG-UITVOERINGEN Cbr. Gemengd a Capella Koor „SÏÏRSÜB COREA". Openbare Jaarvergadering Hondius Zoon, Het beste Idres voor MANUFACTUREN is dat van L. E. RIVIERE, Groote Markt, Hoek Gravenstraat, Middelburg. WEET U A. GEENSEN, w, atv Verstaat het wel Sanguinose TfflOOPllS AHSBIEAAN, LwMM G 24, Mi Uw Handen PUROL Bokkepootjes. BODE NIEUWSTE MODELLEN DAMES- EN HINDERHOEDEN Kro a i (1 e rij Schu ië m e Gevulde Heeren W. J. DE SCHIPPER, Langeviele. ANTHEUNISSE, Meubelmaker Linoleums, Vloerzeilen, Tapls Beige en Axminster Karpetten, Wollen- en Cocos Loopers, Glas en Overgordijnen Kent U ons ONVERSLIJTBAAR WOONKAMER-KARPET al?? JOH. A. JULIANUS, Langeviele K 211, Middelburg. J. TEVEL, Seisstraat Q 16, Chapoingpoeder 4711 Om plaats te maken voor de nieuwe zending PARAPLUIES, worden deze maand alle restanten van PARAPLUIES en WANDELSTOKKEN aan extra lage prijzen opgeruimd bij Noordstraat, Middelburg. H. KOOMAN, Schilder, Glazenmaker en Behanger, Veersche weg S 254, beveelt zich ook aan voor Directeur de Heer T. A Winter, te Middelburg op Woensdag 17 Maart '26, Concert- en Gehoorzaal, 8 uur, te Vlissingen op Dinsdag 23 Maart '26, Concertgebouw, 8 uur. Dit merk bevat slechts Zink wit, Loodwit, Lijnolie en zuivere Amerik. Terpentijn. De verf is daardoor standhoudend en uiterst voordeelig. LU van de Gewestelijke Organisatie „Zeeland" van „Patrimonium" op Vrijdag 19 Maart, 's avonds half acht, in 't Mil. Tehuis Nieuwstraat, Middelburg. Spreker: de Edelachtbare Heer P. A. SCHWARTZ, Onderwerp„Overheid en Zondagsrust". Voorjaar en Zomer. in moderne tinten. Nimmer zulk een uitgebreide collecte. Zeer billijke prijzen. Keurige afwerking. A. LE COINTRE, Wal 58, Middelburg. HELDER'S Optiek- en Fotohandel laagste prijs gevraagd wordt. Reparaties worden snel en accuraat gedaan. VLASMARKT K 145 - Telefoon No. 117 - MIDDELBURG Wenscht U Solied Schoenwerk aan lagen prijs SCHOENMAGAZIJN LANGEVIELE. Koninklijke Pianofabriek ANTOINE MES, ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. Ontvangen: WALCHERSCHE HOEDEN, Heeren en Jongeheeren Costuums en Kinderpakjes. F. A. DE JONGE. JOH. A. JULIANUS, Nieuwe Stokvisch. Nieuwe Zoutevisch. Gezouten Schelvisch. GEBR. VAN DORT, Boekh. FANOY, Burg B16, Middelburg Lnxe en gewone bindwijzen in ruime sorteering. AMANDELBROOD 18 cent per ons. BIJBELS en KERKBOEKEN ATTENTIE! een Stokman. Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bij het overly den van onzen lieven Man, Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader WILHELMUS ADRIANUS VAN DORT, betuigen wy onzen hartelyken dank. Uit aller naam, Wed. G. A. VAN DORT-Schot. Middelburg, 12 Maart 1926. Segeerstraat. Voor de talrijke bewyzen van belang stelling, ontvangen by de herdenking onzer 85-jarige Echtvereeniging, betui gen wy, mede namens de kinderen, onzen hartelyken dank. A. F. BLOKPOEL. A. P. BLOKPOEL—Beckers. Middelburg, 12 Maart 1926. Voor de talryke blijken van belang stelling, ontvangen op myn 70en verjaar dag, betuig ik, mede namens myne familie, myn hartelyken dank. J. BUIJSE. Goes, 9 Maart 1926. met Natuurboter gebakken, 7 cent per stuk. KINDERDIJK P 90 - MIDDELBURG. Voorradig aan lage pryzen alle soorten Stoelen, Linnenkasten, Secretaires en Kabinetten. Tweede hands 6 bekl. Stoelen, Armstoel en Kabinet. dat wy ONTVANGEN HEBBEN het nieuwste op 't gebied van tegen sterk verlaagde prijzen Wy zenden het U gaarne op zicht. Beleefd aanbevelend, JE ADRES voor het aanzetten van Scheermessen. B i 11 y k tarief voor het vullen van leege potten. Ook worden er Scheermessen ingeruild. MIDDELBURG. J, LAVOOIJ. MIDDELBURG. Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. J. M. v. d. WOESTIJNE. B o e k- en Bybelbindery. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. per pakje 15 cent. Verkrygbaar by I. VERELST, Pottenmarkt, Middelburg. VAN HET Persbeoordeelingen van vorige Uitvoeringen Corresp. blad„De Chr. Zangver. „Sursum Corda" deed ons liederen hooren die in verrukking brachten De Standaard„Sursum Corda zong keurig't Was een genot te luisteren Middelburgsche Courant: Dat is een reeks van loftuitingen, maar het koor heeft ze verdiend. Bepaald indrukwekkend was ook het Motet van Richter. KAARTEN verkrijgbaar te Middelburg by H.H. Fanoy, Fey en Wagenaar en te Vlissingen by Boekhandel de Vey Mestdagh. Wanneer voorhanden, ook 's avonds aan de zalen. Ui O) tir UIT o hd huif mei deroade pilareiv. Daar is geen enkel middelverstaat het welgeen enkel middel, dat U in alle gevallen van bloedarmoede en zenuwzwakte, van lichame lijke en geestelijke uitputting beter en vlugger helpt dan de De SANGUINOSE is zuiver plantaardig zy wordt door de deli- kaatste gestellen verdragen. Zy wekt den eetlust op, maakt Uw slaap diep en verkwikkend schenkt U nieuwe veerkracht, levenslust, werk kracht. De SANGUINOSE kost per flacon van ruim 300 gram f 2.—. 6 fl. f 11.-, 12 fl. 21.—. Tweemaal per dag een eetlepel. Bij alle Apothekers en voorname Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. De Riemerstraat 2e-4 VAN DAM Co., Den Haag. Burgemeester van Rilland-Bath. TOEGANG VRIJ. ACTUEEL ONDERWERP. Langedelft I 34, Middelburg Bellamypark 30, Vlissingen. Van den OOGARTS naar HELDER. Waar ieder dokters-recept met de meeste zorg wordt uitgevoerd, het beste materiaal gebruikt en de Op de glazen en op alle reparaties genieten leden van zieken fondsen 20 °/o korting. Vertegenwoordigers voor: BRAND- WETTEL. AANSPRAKELIJKHEID INBRAAK- ONGEVALLEN GLAS- AUTOMOBIEL- TRANSPORT- STORMSCHADE LEVENSVERZEKERING. VEEVERZEKERING. Tarieven en inlichtingen worden op aanvrage verstrekt. dan vindt u een schitterende Collectie in het Beleefd aanbevelend, J. ALLEWIJN. Telefoon 388. Middelburg. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse pryzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen NAAST R. K. KERK. worden zachter en blanker door Doos 30 et. Luxe Brood- en Banketbakker ij, Balans E 108, Middelburg. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedwyn BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ, Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, Langeviele K 211 Middelburg. Segeerstraat Middelburg. Oud's Kina Wyn f 2,50 per Liter Bloedwyn (merk pleegzuster) f 2,25 per flesch. De WIJN voor Zieken en Zwakken. W. P. MALJERS. - Marlet Autogeenische Lasch- en Snyinrichting. Smederij, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLUIJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. Huis-Bijbels vanaf f 1,75, f 3,25 enz. By bels, klein formaat vanaf f 1,— Psalmboekjes vanaf 37 2 cent N. T. en Psalmen vanaf 60 cent Ontvangen een mooie collectie Japan- sehe Kapstokmatten, afgepaste Vloer matten in verschillende pryzen. H. VAN DRIEL, Manden- en Rietenstoelenfabrikant, Langeviele, Middelburg. HEEREN ROOKERS. Thans ruim voorzien van de merken SIGAREN „de Hertog van Brabant", Wascana, Vilasques, Jageuer, Secretaris en anderen. Beleefd aanbevelend, W. F. DIERMANSE, Korte Noordstraat. R. A. BASTIAANSE, Banketbakker. Langeviele, Middelburg. Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'HUIJ, Bnrgt, Middelburg. Prima Eierkolen, Duitsche Stukkolen en Anthraciet, tevens Geklopte Cokes en Parelcokes. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacobse. Vlissingschestraat K 54, Middelburg. We hebben weer de bekende ZWIT- SERSCHE PECTORAL. Ondanks de hooge invoerrechten slechts 25 ct. per doos. Beleefd aanbevelend, Firma F. H. J. DAMEN. Korte Noordstraat, Middelburg. De Commissie van Beheer der Geref. Kerk te Middelburg vraagt voor de Noor- derkerk Inlichtingen verstrekt de Voorzitter, dhr. W. A. DE RIJCKE Sr. Kromme weele. Tegen April a.s. is te vervullen de betrekking van voor de afdeeling Patrimonium, alhier. Leden van genoemde Vereeniging, die daarvoor wenschen in aanmerking te komen, gelieven schriftelijk vóór 20 dezer te solliciteeren by den penningmeester J. PELLE, Noordbolwerk 225, M'burg,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4