Godsdienstoefeningen üiü i i li Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. Vereenigingsleuen. correspondentie. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 14 MAART 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe Axel Advertentiën. Heden ontsliep in zyn Heere en Heiland onze innig geliefde Echt genoot, Vader, Behuwd- en Groot vader, Mr. christiaan lucasse, Oud-Kantonrechter te Goes, Oud- Lid der Tweede en Eerste Kamer der Staten Generaal, Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, in den ouderdom van 74 jaar. Goes j. lucasserottier. Meppel M. A. TIMMER-Lucasse. H. TIMMER. Goes A. W. GOEDBLOED— Lucasse. Mr. J. W. GOEDBLOED. Middelburg W. J. DRONKERS-Lucasse. II. DRONKERS. Reeuwyk L. J. LUCASSE. M. TH. E. LUCASSE- v. d. Mispel. Goes j. c. lucasse. En Kleinkinderen. Goes, 10 Maart 1926. De teraardebestelling zal plaats hebben Zaterdag 13 Maart a.s., 's namiddags 2 uur op de bjjzondere begraafplaats te Nieuwdorp, gemeente 's-Heer Arendskerke. Bezoeken kunnen niet worden afgewacht. Wederom werden wy diep be droefd door het zacht en kalm overly den van onzen zeer geliefden Zoon, Broeder, Behuwd broeder en Oom ANDRIES, in den ouderdom van ruim 21 jaren. De Heere, die geen rekenschap van zyn daden geeft, sohenke ons genade om in zyn heilig doen te berusten. Namens de Familie, P. GEERSE. Serooskerke, 11 Maart 1926. 14de zitting. Na voorlezing van het rapport der k e r k- rechtelijke commissie door ds. D. P. Koop- mans, van Sneek, ging de Synode tot stemming over de conclusiën over. De afgevaardigden van Noord-Holland stemden hierbij niet mede. Met algemeene stemmen en bij hoof dei ij ke stemming werden de conclu siën aangenomen. De afgevaardigden van Noord-Holland conformeer den zich met dit besluit. De voorzitter, ds. K. Fernhout, hield hierna de volgende rede Aan het einde van de tweede helft van wat het voornaamste was in onzen arbeid op deze Synode gekomen, wil ik namens de Synode hartelijk dank brengen aan de kerkrechtelijke commissie, aan wier arbeid wij danken dit kostelijk rapport. Haar werk was niet het meest dankbare en 't was alsof de plaats, waar de dogmatische commissie en het lokaal, waar de kerkrechtelijke commissie vergaderden, dit schenen te symboliseeren. De belangstelling voor de kerkrechtelijke broeders was doorgaans niet zoo groot als voor de dogmatishe en toch hebben zij niet minder moeilijken arbeid ver richt. De broeders zelf spraken van een doolhof van uitspraken, brochures enz., waarin het moeilijk was, den draad van Ariadne te vinden. Evenwel is het hen uitnemend gelukt, die draad in het oog te krijgen en vast te houden. We kunnen de commissie niet genoeg danken voor de nauwgezetheid, waarmede zij gearbeid heeft. Elk, die het rapport onbevooroordeeld leest, moet een diepen indrnk krijgen van het kostelijk begeeren van Commissie en Synode, om allen recht te doen, maar terwille van de eene partij nooit de andere te sparen. Het rapport in zijn massieve stijl en prachtige een heid verraadt de meesterhand en is een model van rapport, dat nog langen tijd als model zal dienen voor hen die niet gewend zijn te rapporteeren op een Synode der Geref. Kerken. Behalve dat het veel licht werpt over tal van beginselen van het Geref. Kerk recht geeft het ook licht over verschillende artt. der K.O., niet het minst over het Onderteekeningsformu- lier, waarom het vrij dikwijls zal worden geraadpleegd. Bovendien is het een waarschuwing voor de Kerken, om bij den inzet van elke kerkelijke procedure het als een baken in zee in het oog te houden. Spr. wenscht de Synode zelve geluk met 't binnen halen van deze kostelijke vrucht, we doen dit met de bede tot onzen God, om Diens wille de arbeid verricht werd, of Hij dien arbeid wil zegenen en dienstbaar maken, en de oogen dergenen, die onrecht begingen, ook zonder dit te bedoelen, te openen en in onze Kerken den vrede te herstellen, waar hij ver broken werd en te verzekeren voor de toekomst. Naar wij vernemen heeft de Synode gis teren aan Dir. J. G. Geelkerken telegrafisch meegedeeld, dat zij met leedwezen consta teerde, dat de verklaring nog niet door hem ingezonden was en dat zij hem voor de in zending nog uitstel gaf tot hedenmiddag 2 uur. Be tekst van het telegram luidt aldus: „Be Synode constateert met leedwezen het uitblijven uwer onderteekening en verwacht bericht van al of niet onderteekening der verklaring vóór morgen (Bonderdag) 2 uur ter Synode en zal niet-ontvangst binnen ge noemden termijn als weigering van onder teekening moeten beschouwen". FERNHOUT, praeses. Gistermiddag heeft de Synode in comité- generaal beraadslaagd. In Synodekringen rekent men er mee, dat men met den arbeid deze week niet zal gereedkomen. i ii jL.J. j 'i 1 1 i i i I i i Te kwart voor acht gisteravond werd ge heel onverwacht de vergadering der Synode openbaar. Het verzoek om buitengewone kerkvisitatie Ds. J. H. Telkamp, van Middelburg rap porteerde namens commissie III (kerkrechte lijke commissie) over het adres van den heer G. Cu v. K., lid der Geref. Kerk van Amster dam-Zuid. Bit rapport kwam tot de volgende conclusies a. Een schrijven te zenden aan br. G. C v. K., lid van de Geref. Kerk van Amster dam-Zuid, als antwoord op zijn schri|ven d.d. 7 Febr. 1926, over de vragen 1, 2 en 3 van zijn missive d.d. 6 Januari 1926; b. voor wat betreft vraag 1 den schrijver te verwijzen naar het rapport der Synode over de zaak-Br. G. in haar geheel, bijzonder lijk het dogmatische gedeelte; c. wat betreft vraag 2 hem te melden, dat zijn verzoek van te algemeene strekking is om voor beantwoording vatbaar te zijn en voorzoover hij bepaalde punten aan de orde stelt, hem te verwijzen naar bovengenoemd rapport, bijzonder het kerkrechtelijk ge deelte d. wat vraag 3 betreft hem mede te dee- len, dat een verzoek om een buitengewone kerkvisitatie zoo noodigj behoort gesteld te worden aan de classis, waartoe bedoelde Kerk behoort. Beze conclusies werden met algemeene stemmen aangenomen. Uitbouw der belijdenis. Namens Clommissie IV (dogmatische Com missie rapporteerde Br. K. Blijk, van 's Gravenhage, over het adres van Dp. J. P. de Gaay Fortman e.a. met betrekking tot den uitbouw der belijdenis. Bit rapport komt tot de volgende conclusies: De Buitengewone Generale Synode van As sen van 1926, a. kennis genomen hebbende van het ver zoekschrift van Djr. J. P. de Gaay Fortman e.a. met betrekking tot den uitbouw der belijdenis b. waardeerende de in dit verzoekschrift tot uiting komende ernstige begeerte om door aan Gods "Woord jgjebonden studie de Heilige Schrift beter te verstaan; c. besluit: le. aan het verzoek tot vorming van een studiegezelschap, als in het verzoekschrift be doeld, niet te voldoen, daar zulks niet tot de roeping en de taak der Synode behoort; 2e. door haar deputaten (de curatoren der Theol. School en de deputaten tot oefening van het verband met de Theol. faculteit der V. U.) er bij de hoogleeraren in de theologie op aan te dringen zich met genoemde adres santen in verbinding te stellen, teneinde te komen tot een gezamenlijke bespreking van verschillende vraagstukken 3e. het verzoek om uitbreiding van de depu taten voor den uitbouw der belijdenis met en kele niet-theologen door te zenden naar de eerstvolgende Generale Synode, wanneer het rapport van deze deputaten aan de orde komt; 4e. van deze besluiten kennis te geven aan de brs. J. P. de Gaay Fortman ea. Beze conclusies werden eveneens met alge meene stemmen aangenomen. „Een woord van toelichting, waarschuwingen bestuur aan de Kerken". Die Praeses deelde mede, dat ter sprake is gekomen de vraag of het niet dringend noodig is om, in verband met de schrikkelijke verwarring, ontstaan door de zaak-Geelker ken, een woord te doen uitgaan tot de leden der Kerken, om licht te ontsteken, om te voorkomen, dat er meerderen gaan dwalen en het goede spoor bijster raken. Daarnaast zou dan een woord tot de Classes kunnen uitgaan om op zuiverheid der leer ook bij de examens te letten. Met algemeene stemmen werd daarop be sloten een „woord van toelichting, Waar schuwing en bestuur" gelijk de prae ses het noemde van de Synode te doen uitgaan. Prof. Br. J. Ridderbos las hierop voor een door hem op verzoek gemaakt concept. Besloten werd, na eenige discussie, het concept van Prof. Ridderbos nogmaals voor te lezen en daarna vast te stellen in open bare zitting der Synode, die van te voren is aangekondigd en waarbij dus publiek aan wezig is. Ruim 9 uur ging de vergadering hierop weer in comité-generaal. Be 13e openbare zitting dór Asser Synode werd hedenmorgen 10 uur geopend. Br. G. Keizer las de acte der vorige openbare zittingen voor, welke Werden goed gekeurd'. Be Praeses constateerde, dat het ant woord van Br. Geelkerken nog niet is binnen gekomen. Hierna ging de Synode over in comité- generaal. In verband' met de elkaar kort-opvolgende berichten, eerst dat de Synode deze week niet en daarna, dat ze toch wel zou vergade ren, waaraan verschillende veronderstellin gen werden vastgeknoopt, wordt ons thans officieel medegedeeld, dat Zondags een com missie uit den Kerkeraad van Amsterdam- Zuid bij den praeses der Synode, DB. K. Fern hout, te Vreeland', is geweest, niet om' iets te verzoeken, maar om mede te d e e 1 e n, dat er W oensdag geen antwoord van Br. Geel kerken bij de Synode kon zijln, omdat kerke raad en predikant besloten hadden, in over leg met elkander antwoord te geven. De praeses heeft toen gezegd, te overwegen hoe nu gehand'nld moest worden. Aanvankelijk achtte hij verdaging tot 16 Maart wenschelijk. Na ontvangst van onder scheidene berichten kwam hij hi.erop echter terug.' KERKERAAD (Smal), M'burg, 11—3—'26. Begin, notulen,Woensdagavondcomm. als gewoonlijk. Afwezig 5 leden. Ingek. stukken. 21 Maart gaat D.V. een deputatie naar intreedienst van ds. Visser van Westkapelle Domburg. Vereeniging voor Bijbelverspreiding vraagt mede werking voor collecte. Afgewezen. Rapporten. Van verschillende bezoeken wordt ver slag gedaan. Rondvraag. Evangel, commissie zal met een jong.- vereen. beginnen in de consistoriekamer der Noorder- kerk. Zij verzoekt aan de ouderlingen opgave van geschikte krachten voor huisbezoek. Onderscheiden leden der kerk worden besproken. Dankzegging sluiting. V1 i s s i n g e n. Overleden E. HarinckValk in den ouderdom van 74 jaar. In ondertrouw opgenomen Marinus v. d. Driest en Cornelia Davidse. Met att. uit Koudekerk Arthur Myttenaere en zijn echtgen. Martha Thona van Dijk en met doopattest hun 2 kinderen. Vacaturebeurten in de Classis Zierikzee* APRIL, MEI, JUNI 1926. BROUWERSHAVEN 11 April 's morgens Ds. Wielenga. 30 Mei Ds. van Tol. GEERSDIJK HAAMSTEDE 25 April Ds. Staal. 9 Mei Ds. v. d. Ende. 13 Juni Ds. Hoek. 27 Juni Ds. v. Tol. NIEUWERKERK WISSENKERKE 16 Mei Ds. Hoek. 9 Mei Ds. Wielenga. 23 Juni Ds. v. d. Ende. 13 Juni Ds. Staal. Op last van de Classis,. Z. Hoek. Domburg. Aan de Zusterkerken in onze Classis wordt medegedeeld, dat, op Zondag 21 Maart a» in den morgendienst, D. V. onze beroepen Dienaar des Woords, Candidaat J. E. Visser, in zijn dienstwerk zal bevestigd worden door den WelEerw Heer Ds; J Visser van Kockengen. In den avonddienst (6 uur) hoopt Z.Eerw. intreete te doen in Domburg. De Zusterkerken worden uitgenoodigd zich daarbij! te doen vertegenwoordigen en daarvan vóór of o$» 18 Maart kennis te geven. Namens den Kerkeraad S. Bosselaar scriba 's HEEREN LOO te ERMELO. Met. vriendelijken dank ontvangen het busje van Maria de Vos, Seisweg, inhoudende f 5.11. J. Corré, correspondent. Middelburg. Ontvangen voor den nood in Drenthe uit St. Laurens, gevonden in het kerkzakje aldaar f2.50, van E. C. f2.50; van N. N. f2. Met vriendelijken dank. R. Hamming. ZENDING. Middelburg. In dank ontvangen door bemid deling van mej. Kögeler van de Zondagsscholen f 53.41 en van dezelfde 250 h.c. van eenige kinderen. Namens de Commissie, L. A. Tange, Penningm. PARAKAN. Met vriendelijken dank ontvangen van ds. J B. Vanhaelen te Hoek, de opbrengst van de door de Meisjesvereen. „Bid en Werk" te Hoek gehouden inzameling f 31.20. Van het Bestuur der Geref. Jonged.vereen. „Uw Koninkrijk kome" te Nieuwdorp f 10.Van de Meisjesvereen. „Bid en Werk" te Sprang f 10.C. Hondius, Rott. Kade O 244. Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Afd. „Herman Faukeel". G. B. Art. 2 door M. C. Annot. K. G. Schets 12. Verval en herleving door A.Schipper. Afd. Dr. Lützen Wagenaar. G. B. Art. 2. Door wat middel God van ons gekend wordt. K. G. Sch. 12. Verval en herleving. Meisjesvergadering „Nunia", Middelburg. Zaterdagavond van 6Va9'/^ uur Cons. Hofpleinkerk. le Afdeeling. Gewijde Gesch. Samuel 15 en 16 door B. Wattel. Na de pauze Vaderl. Gesch. door B. Lodewijk. 2e Afdeeling. Gewijde Gesch. Samuel 11 en 12 door P. Pouwelse. Na de pauze vrije werkzaamheden. RING SEROOSKERKE. Vergadering te Vrouwepolder in de Geref. Kerk op Donderdag 18 Maart 1926. Aanvang 7.30 uur. 1. „De J.V. en het sociale leven" door Oostkapelle. 2. „De ontwikkeling van het Calvinisme in Neder land" door Grijpskerke. Reserve: „De J.-V. en onze Nationaliteit". Rooster J.V. „Calvijn", Vlissingen, voor 14 Maait,. Middag-afd. De gevallen engelen, D. Stroo. Organisatie v. d. Zendingsarbeid der Kerk, J. A. Steketee. Avond-afd. Geloofsbelijdenis art 16 M. Suurmond. A.-R. beginselen art. 15, P. van Noppen. Geref. Knapenvergadering „Samuel", Middelburg. Vergadering op Zaterdag 13 Maart. Agenda le Afdeeling Bijb. Gesch. Genesis 11 19. J. Janse. Kerk. Gesch Calvinisme en Willem de Zwijger, door den Leider. Daar binnen enkele weken al de adres banden opnieuw moeten gedrukt worden, verzoeken wij vriendelijk verandering in adres ons op te geven. De Administratie. MIDDELBURG. Bediening van den II. Doop in de Hofpleinkerk. Heidelb. Catech. Zondag 21. G asthuiskerk 9.30 uur 6 uur Hofpleinkerk 9.30 uur 2 uur Noorderkerk 9.30 uur 6 uur Prof. dr. C. van Gelderen te Amsterdam, ds. J. H. Telkamp ds. J. H. Telkamp Voorber. H Av. Prof. dr. C. van Gelderen ds. R. Hamming Bed. H. Av. ds. R. Hamming Dankz. Arnemuiden 9.30 en 2 uur ds. J. Runia Domburg 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Gapinge 9.30 uur ds. C. von Meijenfeldt 2 uur Lezen eener Leerr. Grijpskerke 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Koudekerke 9 en 2 uur ds. A. C. Heij St. Laurens 9.30 en 2 uur ds. A. Koning Bed. H. Av., voortzetting Bed. H. Av. en Dankz. Meliskerke 9 en 2 uur ds. G. B. Wurth Voorber. H. Av. en Openb. Belijdenis. Oostkapelle 9 en 2 uur ds. E. Douma Serooskerke 9.30 en 2 uur ds. J. Dijkstra Souburg 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. P. N. Kruijswijk Veere 9.30 en 2 uur ds. I. K. Wessels Vlissingen 9.30 en 5.30 uur ds. P. N. Kruijswijk Vrouwepolder 9.30 uur Lezen efner Leerr. 2 uur ds. C. von Meijenfeldt Westkapelle 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Westkapelle. De Kerkeraad deelt mede, dl at D. V. op Zondag 21 Maart des namiddags om 2 ure onze beroepen Predikant Ds J. E. Visser te Westka pelle zijn intrede hoopt te houden. Gaarne ontvangt de Scriba opgave van de afgevaar digden, die hierbij tegenwoordig wenschen te zijn. I Brouwershaven 9.30 en 2 uur Bruinisse 9.30 en 2_uur Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur Geersdijk 9.30 en 2 uur Haamstede 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr ds. D. Bremmer ds. F. Staal ds. J. W. van Tol ds. W. Goedhuijs van Eestrum. Kamperland 9 en 2 uur 6 uur Nieuwerkerk 9.30, 2 en 5.30 Oosterland 9.30 en 2 uur Scharendijke 9.30 en 2 uur Wissekerke 9.30 en 2 uur Zierikzee 10 en 6 uur Zonnemaire 9.30 en 2 uur ds. F. J. v. d. Ende Lezen eener Leerr. uur Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. C. J. Wielenga ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur Cand. Willemse te Amsterdam. Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 uur ds. W. M. le Cointre Krabbendijke 9 en 2 uur ds. A. Andree Poortvliet 9.30 en 2 uur ds. T. Bouma Voorber. H. Av. en Openb. Belijdenis. 6 uur Lezen eener Leerr. Rilland-Bath 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Tholen 9.30 en 2 uur ds. A. Steijling Em. pred. te Apeldoorn. Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur ds. Petersen te Bloemendaal. Baarland 9.30 en 2 uur Driewegen 9.30 en 2 uur Kapelle-Biezelinge 9.30 en 2 uur Borsele 9.30 en 2 uur Goes 9.30 en 6 uur 's Gravenpolder 9.30 en 2 uur Heinkenszand 9.30 en 2 uur lerseke 9.30 en 2 uur Wemeldinge 9.30 en 2 uur Kruiningen 9.30 en 2 uur Nieuwdorp 9.30 en 2 uur Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur ds. A. Wijngaarden Lezen eener Leerr. ds. A Scheele Lezen eener Leerr. ds. R. J. v. d. Veen Lezen eener Leerr. ds. C. W. Keur ds. B. Meijer Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. A. P. Lanting Axel 9.30 en 2 uur Hoek 9.30 en 2 uur Oostburg 9.30 uur 2 uur Voortz. Bed. Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 uur 6.30 uur Bed. Schoondijke 9.30 en 2 uur Terneuzen 9.30 en 2 uur Zaamslag 9.30 en 2 uur ds. J. S. Post ds. J. B. Vanhaelen ds. K. Sietsma Bed. H. Av. ds. K. Sietsma H. Av. en Dankz. Lezen eener Leerr. ds. K. Sietsma H. Av. en Dankz. Lezen eener Leerr. ds. S. Groeneveld ds. P. van Dijk

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3