Sproeten v|h. G. A. SCHÜLTE Co. Oude Zaak. Jul gebed ia« Jongens PUROL WEET U Zangklassen, SPRUTOL Origloeele Liebig- en Hofberg-Orgels HENDRIKSE Co's «his mm, lm mm c vim PUROL er op! Bokkepootjes. RHEUMATIEK. Het beste ldres voor MANUFACTUREN is dat van L. E. RIVIERE, Groote Markt, Hoek Gravenstraat, 'Middelburg. Donderdag 11 Maart a.s. Hofpleinkerk Ds. C. von Meijenfeldt, BIJBELS en KERKBOEKEN Kent U ons ONVERSLIJTBAAR WOONKAMER-KARPET al?? JOH. A. JULIANUS, VERSCHE ROOMBROODJES. AANGIFTE van Leerlingen, Ds. W. M. Ie Cointre. Zeeuwsche Piano- en Orgelhandel, HELDER'S Optiek- en Fotohandel Groote sorteering Banket, Boterkoekjes en Zoutgebak. Zaterdags Ragout- en Vleeschbroodjes. VROON, Banketbakker, Middelburg. M. Middenstands-Administratie-Bureau. C. VAN DEN ENDE, Punt O 216 M'burg Algemeene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand N.V. Chemicaliën en Verfhandel. Een trouwe vriend voor aiie zwakke menschen. de SANGUINOSE ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. Boekh. FANOY, Burg B16, Middelburg Mijnhardts M Kleij'nenbei Schilder Haarwerken. lij Linoleums, Vloerzeilen, Tapls Beige en Axminster Karpetten, Wollen- en Cocos Loopers, Glas en Overgordijnen Langeviele K 211, Middelburg. W. J. DE SCHIPPER, Langeviele, Middelburg. op Zaterdag 6 Maart a.s. „Wereldmijding en Wereldwijding". AMER1KAANSGHE ORGELS met doorloopende harp, voor spotprijzen. Korte Burg - - Middelburg. Bankiers- en Effectenkantoor, Middelburg. Rekening-Courant Effecten Deposito's Coupons Prolongaties Nazien uitlotingen Credleten Vreemde gelden Beleeningen Chèques op binnen- Verzekeringen en buitenland. Van den OOGARTS naar HELDER. laagste prijs gevraagd wordt. Reparaties worden snel en accuraat gedaan. Inrichten, Controleeren en Bijhouden van Koopmansboeken. Rapporten, Verslagen, Belastingzaken. - Billijk tarief. TELEFOON 122. Kantoor Middelburg, Londensche Kade H 54. Deposito's - Credieten - Effecten - Coupons - Incasso's. Middenstands Girodienst. - Alle Bankzaken. En Detail. En Gros. LANGEDELFT H 2 MIDDELBURG. INSTRUMENTMAKER VAN BOVEN MIDDELBURG OPTIEK BANDAGES FOTO-ARTIKELEN Het vakkundig Adres voor BRILLEN sinds 30 jaar STOFFEN en COSTUMES Koninklijke Pianofabriek ANTOINE MES, Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. Ontvangen: WALCHERSCHE HOEDEN, Heeren en Jongeheeren Costuums en Kinderpakjes. Het verzacht en geneest. Lnxe en gewone bindwijzen in ruime sorteering. F. A. DE JONGE. Slapeloosheid Overspanning - Gejaagdheid Prikkelbaarheid Examenvrees k Zenuw-tabletten. 75' Nieuwe Stokvisch. Nieuwe Zoutevisch. Gezouten Schelvisch. GEBR. VAN DORT, Middelburg AMANDELBROOD 18 cent per ons. VERRASSENDE GENEZING EEN 80-JARIGE VROUW 10 JAREN SMARTELIJK LIJDEN. IN VIER WEKEN GENEZEN. Inplaats van de gewone JAARVER GADERING hoopt de Meisjes-Vereen. „Meisjesroeping" te Middelburg des avonds 8 uur, in de te houden, waarin zal optreden met het onderwerp: Flinke opkomst, vooral ook van onze begunstigsters, wordt gewacht. Het Bestuur, C. H. LUDIKHUIZE, Presidente. C. P. H. LITTOOIJ, Secretaresse. Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'HUIJ, Burgt, Middelburg. stoeien en ravotten graag, maar vallen en bezeeren zich dan ook dikwgls. Zorg daarom altijd in huis voor een doos Doos 30 ct. dat wij ONTVANGEN HEBBEN het nieuwste op 't gebied van tegen sterk verlaagde prijzen Wij zenden het U gaarne op zicht. Beleefd aanbevelend, lederen DONDERDAG en ZATERDAG onder leiding van dhr. T. WINTER. leeftijd van 815 jaar, van 2—3 en van 6l/j71/3 uur in de School Gravenstraat. komen vroeg in 't voonaar koop tijdig een pot Bij AJIe Drogisten ATTENTIE! Prima Eierkolen, Duitsche Stukkolen en Anthraciet, tevens Geklopte Cokes en Parelcokes. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacobse. Vlissingschestraat K 54, Middelburg. Voor de Jong. Ver. op G. G. „Ps. 124 vers 8a* te Gapinge hoopt D.V. Woens dagavond (BIDDAG) in de Ger. Kerk op te treden Onderwerp Aanvang 7 uur. HET BESTUUR. J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en B ij b e 1 b i n d e r ij. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. leveren wij uit voorraad beneden alle concurrentie. Vraagt inlichtingen omtrent ons huurkoop-systeem. Bijkantoren GOES, SLUIS, OOSTBURG. ZITDAG op marktdagen te Aardenburg Oostburg IJzendijke Kruiningen Wissenkerke Kortgene. Langedelft I 34, Middelburg Bellamypark 30, Vlissingen. Waar ieder dokters-recept met de meeste zorg wordt uitgevoerd, het beste materiaal gebruikt en de Op de glazen en op alle reparaties genieten leden van zieken fondsen 20 korting, Directeur: S. CAL JOUW Pz. Zuiver gele Bjjenwas f0.30 p. ons. Amer. Terpentijn f012 per maatje. Geest v. Ammoniak f 0.05 p. maatje Geest v. Ammoniak f 0 35 p. Liter Busjes Lakverf f0.25 per busje Goudlak f 0,40 Zilverlak f0.40 Zeil was Glim in bussen f 0.39 Zeilwas Glim in bussen groot f0.65 Ljjnolie f0.07 per maatje Siccatief f0.15 Bjjtsen f0.15 t Glansverf in bussen merk „de Verfkwast" f0 85 per KG. „de Verfkwast" f0 45 per V, K.G, „de Verfkwast" grondverf f0.75 per K G. Grootste sorteering in Borstels, Luiwagens, Zeilvegers, Dweilen, Zeemen, Sponsen, Kwasten en Penseelen, alles tegen concurreerende prgzen. Een trouwe vriend voor alle zwakken en Igdenden is de SAN- GUINOSE. Voor allen die door geestelijke of lichameljjke inspanning uitgeput zjjn, voor alle oververmoeiden, voor herstellenden uit typhus of influènza, voor allen die niet goed op krachten kunnen komen, is een vertrouwde vriend, die hun spoedig de verlorene krachten hergeeft. De SANGUINOSE is een beproefd middel; bij honderden doctoren in binnen- en buitenland gunstig bekend. In al die gevallen waarin een mensch behoefte heeft aan een tonicum is de Sanguinose het aangewezen middel. Want de Sanguinose is zuiver plantaardig, wordt door de zwakste gestellen verdragen, versterkt, verrjjkt en zuivert het bloed, wekt den eetlust op, overwint vermoeidheid en zenuwachtigheid en bevordert eene algemeene levensopgewektheid. Prjjs per fl. f 2,-, 6 fl. f 11,—, 12 fl f 21,—. Probeer de SANGUINOSE. WACHT U VOOR NAMAAK. Te verkrggen bij de meeste Apothekers en goede Drogisten. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co. Den Haag. LANGE NOORDSTRAAT 125. Wy berichten hiermede dat onze Collecties voor de AANNEMING geheel compleet zjjn. Prima Coupe. Soliede afwerking. Vraagt onze Stalen-Collectie ter inzage. HE EREN K LEE DINGM AG AZIJN M. VAN LOO, K. Noordstraat E 3, MIDDELBURG. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prijzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen NAAST R. K. KERK. Bij Brand- en Snij- wonden, Ontvellingen en bjj allerlei Huid verwondingen. Huis-Bybels vanaf f 1,75, f 3,25 enz. By bels, klein formaat vanaf f 1,— Psalmboekjes vanaf 3772 cent N. T. en Psalmen vanaf 60 cent HiOfaf A WO Mi Alf MUTSAARD- en TUINIERSWISSEN H. VAN DRIEL, Manden- en Rietenstoelenfabrikant, Langeviele, Middelburg. Oud's Kina Wyn f 2,50 per Liter Bloedwyn (merk pleegzuster) f 2,25 per flesch. De WIJN voor Zieken en Zwakken. W. P. MALJERS. - Mark., Autogeenische Lasch- en Snyinrichting. Smederij, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLUIJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. Luxe Brood- en Banketbakker ij, Balans E 108, Middelburg. n uil i Gebruik hiertegen de Zenuwstillende en Zenuwsterkende 1/llilkiLl bui: Wanneer gy hoestNeemt dan onmid- delyk proef met ONZE DROPS. Beleefd aanbevelend, Fa F. H. J. DAMEN. Korte Noordstraat, Middelburg. Segeer straat Middelburg. KOD.TE MCeQCNOO^CMT 163-64. Alle haarbyvullingen worden netjes uitgevoerdVraagt pry zen by I. VERELST, Kapper, Pottenmarkt. R. A. BASTIAANSE, Banketbakker. Langeviele, Middelburg. van na Kon niet gelooven, dat er een middel bestond Nu door my Probeer mijn behandeling GRATIS. Weinig lijders kunnen erger zijn dan Mej. E. P. MULLIE—HIRT, te Cadzand, vóór myn behandeling was. Tien jaren leed zy aan Ischias (Heupjicht) en Spier- rhenmatiek in de beenen. Met uitzonde ring van een vreeselyk strompelen door de kamer, waaraan zy geketend was, was van beweging geen sprake meer. En nuLees hetgeen zy schrijft „Ik heb het genoegen u te berichten, dat ik geheel hersteld ben. Ik gevoel NIETS meer. Ik heb nooit kunnen ge looven, dat er een middel voor Rheu- matiek en Jicht kon bestaan doch de ondervinding heeft mij anders geleerd. Zooals u weet, ben ik tachtig jaar, doch gevoel mij nu een geheel ander mensch. Ik zal uw middel, dat ieder lijder gerust kan gebruiken, ten zeerste aanbevelen". MIJN GRATIS AANBOD. Laat ieder lyder, die dit leest, om een gratis 10 dagen voorraad dezer merk waardige behandeling sehryven. Het ge val van Mej. MULLIE—HIRT bewijst, dat er geen te ernstig is om door deze behandeling genezen te worden. De Heer Arthur Richards, in wiens privéjabora- torium zy gevonden werd, zegt„Ik zal niet rusten alvorens ik ieder lyder aan Rheumatiek, Ischias, Jicht, Knobbeljicht of eenige andere Urinezuurziekte de ge legenheid gegeven heb myue Behandeling gedurende 10 dagen op myn kosten te beproeven". HOE DIT AANBOD AAN TE NEMEN. Zend noch geld, noch postzegels. Zend eenvoudig uw naam en adres met de woor den „Gratis Voorraad", per 10 ets. brief kaart, waarna de 10 dagen Gratis Be handeling, te zamen met verklarende Brochure en de beschrijving van meer dere wonderlijke genezingen, u per kee- rende post franco zal bereiken. AdresseerMr. Arthur Richards, (Ka mer 468) 14'1.5 Fulwood Place. High Holborn, Londen W. C. 1, Engeland. Porto naar EngelandBriefkaarten 10 cent. Brieven 15 cent-.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4