Godsdienstoefeningen KERKNIEUWS. Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. Vereenigingsleuen. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 7 MAART en WOENSDAG 10 MAART 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe Axel Advertentién. Ongemeubileerde Kamer met Slaap gelegenheid en volledig pension. JOH. A. JULIANUS, waarneembare werkelijkheden waren zonder met het in art. 4 en 5 der Nederlandsche Geloofsbelijdenis beleden jezag der Heilige Schrift in strijd te komen, moet worden af gewezen 3o. dat uit Br. Geelkerken's door hem zelf gepubliceerde antwoorden aan de Classis Amsterdam en verdere (deels in publieke ge schriften, deels voor de Synode gedane) uit latingen gebleken is, dat hij de mededeelin- gen van Gen. 2 en 3 aangaande de sub 2o genoemde zaken en feiten in haar daar aan gegeven klaarblijkelijiken zin niet zonder voorbehoud aanvaardt als grondslag van wat hij in dezen leert 4o, dat het daarom noodigj is dat Dr. Geel kerken alsnog een verklaring afl'egge, waar bij hij zich aan de sub 2o uitgesproken be slissing conformeert. C. Aangaande de bezwaren ingebracht inzake de lezingen over het boek Job: dat, daar de door br. A. van Koeten aan Dr. Geelkerken ten laste gel'egde voorstel ling inzake het boek Job door Dr. Geelker ken als onjuist is afgewezen, in deze aan klacht geen genoegzame grond ligt, om daarop eenige uitspraak betreffende Dr. Geelkerken's confessioneel standpunt te ba seeren. D. Aangaande de redactie van de Over- tóomsche Kerkbode: lo. dat de recensie van Dr. Oberman's boek „Was ons hart niet brandende in ons?" en het opnemen van Ethische meditaties, gelijk door Dr. Geelkerken geplaatst, zijn, verwarrend moet werken op de geloofsvoor stellingen der Gemeente o.a. ten opzichte van den persoon en het werk van den Christus Gods, en daarom in strijd is met de roeping van den Dienaar des Woords om te waken voor de zielen; 2o. dat een gunstige beoordeeling van het treurspel „Saul en David", als door Dir. Geel kerken gegeven is, afbreuk moet doen aan den eerbied voor Gods Woord; j3o. dat het plaatsen van stukken als het versje „Opgave van namen voor beroeping van een predikant" en van het artikel „De slang der Theologen" den eerbied voor de waarheid Gods moet verzwakken en besluit: A. opdat voldaan worde aan het sub Bi 4o genoemde f[ lo. aan Dr. Geelkerken de volgende ver klaring ter onderteekening voor te leggen Ondergeteekende, kennis genomen heb bende van de uitspraak der Synode: „dat de boom der kennis, des goeds en des kwaads, de slang en haar spreken en de hoorn des levens naar de klaarblijkelijke be doeling van het Schriftverhaal in Genesis 2 en 3 in eigenlijken of letterlijken zin zijn op te vatten en dus zintuigelijk waarneembare werkelijkheden waren en dat derhalve de meening van Dr. Geel kerken, als zou men disputabel kunnen stel len of deze zaken en feiten zintuiglijk waar neembare werkelijkheden waren zonder met het in art. 4 en 5 der Nederl. Geloofsb'ellj-! denis beleden gezag der Heilige Schrift in stjfijd te komen, moet worden afgewezen"; vpjdda&Tt. zich aan deze beslissing te con- formeeren en het Schriftverhaal van Gen. 2 en 3 naar zijn in de uitspraak der Synode aangegeven zin zonder eenig voorbehoud te aanvaarden en ten grondslag te zullen leg gen aan wat/ (hlij in dezen zal leeren; 2e. aan Dr. 'Geelkerken mede te deelen, dat zijne beslissing inzake de onderteeke ning dezer verklaring door haar binnen den tijd van vier dagen wordt tegemoet gezien; B. van al deze uitspraken en besluiten kennis 'te geven aan Dr. J. G. Geelkerken, den Kerkeraad van Amsterdam-Zuid, de classis Amsterdam, de Particuliere Synode van Noord-Holland, en de bezwaarde broe ders uit de Kerk van Amsterdam-Zuid'. Namens de Commissie: De Rapporteurs: Dr. K. DIJK. Dr. J. RIDDERBOS. Dr. J. THIJS. DRIETAL TE WoerdenJ. Dam te Bodegraven. H. v. d. Elskamp te Koog-Zaandijk. H. Knoop te Kooten. TWEETAL TE RotterdamDr. C. Bouma te Zwolle. W. J. J. Velders te Amsterdam. BEROEPEN TE Laar (Duitschland)A. Offers, cand. te Kampen. DelftJ. Wijmenga te Charlois. Wons S. J. Koster, cand. te Terneuzen. Oud-VossemeerE. J. v. Voorst te Kootwijk. Den HelderW. J. J. Velders te Amsterdam. YarpseVeldS. van Dijken te Nieuweroord. Abcoude en te Nieuwerkerk a.d. Ysel N. Willemse, cand. te Amsterdam. HoogvlietH. J. Kouwenhoven, cand. te Leiden. Woubragge en te LexmondN. Willemse, cand. te Amsterdam. HaamstedeCand. H. J. Kouwenhoven Jr. te Leiden. AANGENOMEN NAAR Augustinusga-SurhuizumU. Buwalda te Oude Bildtzijl. Oostburg: M. v. Wijk cand. te Leiden. BEDANKT VOOR Genderen en KollumerpompM. v. Wijk, cand. te Leiden. SoerabaijaC. v. d. Wonde te Gorredijk. MeliskerkeA. v. Wijngaarden te Baarland. Kerk- en vakorganisatie. Te Almelo heeft de Kerkeraad het volgende vast gesteld „De besprekingen een en andermaal van de vraag, in hoeverre het lidmaatschap van een z.g. „neutrale" vakorganisatie kan samengaan met het lid-zijn eener Geref. Kerk, hebben den Kerkeraad er toe geleid, geheel in overeenstemming met de Gen. Synode van Leeuwarden (1920), als zijn oordeel uit te spreken le. dat een lid eener Geref. Kerk in geen neutrale vakorganisatie thuisbehoort en allerminst in een organisatie, die zich stelt op den grondslag van den klassenstrijd 2e. dat daarom tegen het lidmaatschap met name van laatstgenoemde organisaties, waarschuwend en bestraffend behoort te worden opgetreden in prediking en huisbezoek 3e. dat zelfs wanneer iemand niet rechtstreeks zou medewerken tot handelingen die door Gods Woord verboden zijn, hij toch mede verantwoordelijk blijft voor wat door zijn (haar) organisatie als zoodanig gesproken en gedaan wordt, en dit dus in bepaalde gevallen voor de consciëntie der daarbij betrokken leden mag worden gelegd 4e. dat echter de Kerkeraad zich wenscht te houden aan den regel, dat nooit een gansche groep van per sonen tot voorwerp van tucht wordt verklaard, wijl de tucht behoort te gaan over bepaalde personen, die bepaalde zonden hebben bedreven en bepaalde geboden Gods overtredenwaaruit volgt, dat het .idmaatschap eener organisatie, die zich uitdrukkelijk stelt op een door Gods Woord verboden grondslag, niet onmiddellijk censurabel maakt, maar wel bij niet- luisteren naar de vermaning, tot kerkelijke censuur aanleiding geeft". Zondag nam ds. L. J. Allaart uit Rozenburg afscheid met een predikatie over 1 Cor. 15 58 b „Als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere". Zijn hoofdgedachte was„De wetenschap des geloofs". Dit werd nader ontwikkeld aan de hand van een drietal punten, n.l. dat de Apostel sprak van ten eerste, een gemeenschappelijkenten tweede, een heiligen en ten derde een vruchtbaren arbeid. Daarna richtte ds. Allaart zich tot zijn catechisanten, de jeugdvereenigingen en de scholen, tot zijn Herv. coll ds. Dijkman, de Bouwcommissie en de Commissie van Beheer cn eindelijk tot den Kerkeraad en de Gemeente. De heer N. Willemse, theol. cand. Amstelveen- scheweg 233 II te Amsterdam, verzoekt ons mede te deelen, dat hij gaarne een eventueel beroep bij een der Geref. Kerken in overweging zal nemen. Ds. W. K. P. Goerée, die na 41-jarigen dienst waarvan hij 35 jaar de Geref. Kerk van Wagenborgen diende emeritaat verkreeg, gaat zich te Appinge- dam vestigen. V1 i s s i n g e n. Met doopattest naar Gorinchem Cornelis Daniël Steketee. OverledenNeeltje Sanders, echtg. van Jacobus Sunrmond, oud 84 jaar. Ontvangen collecten voor Hulpbeh. Kerken in de Prov. uit de Classis Axel Axel f55.52; Hoek f 16.13; Oostburg f 12.75; Ter- neuzen f 48.44 en Schoondijke f 26.47. Terneuzen, 3 Maart 1926. M. Riemens. Meliskerke 28 Februari. Heden ontvingen wij van onzen beroepen predikant den weleerw. heer ds. A. Wijngaarden bericht, dat hij geen vrijmoedigheid had om onze roeping op te volgen. Namens den Kerkeraad C. Polderman, scriba. KERKERAAD (breed) M'burg, 4 Maart 1926. Begin, notulen,Woensdagavondcomm. als gewoonlijk. Afwezig 11 leden. Ingekomen stukkenNoorderkerk 24 Maart toege staan aan Jong. en Meisjesvereen. voor lezing van ds. Lauwers; Gasthuiskerk 26 Maart aan Ring Jong.-Vereen. voor lezing van ds. Telkamp Hofpleinkerk 22 April aan Meisjeskring. Het besluit der Comm. v. Beheer om br. Drost tot koster der Gasthuiskerk te benoemen wordt goedge keurd. Comm. v. Beheer bericht dat Mej. Wed. Adriaanse met 1 April haar arbeid in de Gasthuiskerk neerlegt. Bespreking van Rek. 1925 der kerk Rek. 1925 en Begr. 1926 van 't Rusthuis, Rek. 1925 v. Diaconie, Comm. voor 't nazien worden benoemdresp. brs. Loof en Orneebrs. den Hartigh en Loofbrs. J. Hage en Joosse. Aanvragen worden verwezen naar Commissie daar voor. Rekening van Zendingscommissie. Comm. voor 't nazien brs. Hage en J. Joosse. Een schrijven van eenige brs. zal worden beantwoord. Een schrijven v. d. orgelcommissie wordt op een volgende vergadering verder behandeld. Censura mcrum. Volgende week smal. Dankzeggingsluiting. Middelburg. In dank ontvangen voor de Evan gelisatie van N. N. f 25.bezorgd bij den penning meester W. Dirksen, Bree E 138. Middelburg. Voor Drenthe van N. N. f 5. van een verloofd paar onder letter Z. f 12.50van den boekhouder der Diaconie, gevonden in het kerk- zakje 3 giften van f 1.en een gift van f 0.50van N. N. f3 50. R. Hamming. ZENDING. Vlissingen. Met hartelijken dank mogen wij vermelden de ontvangst van 72 halve centen van zuster V.151 halve centen van Cornelis Suurmond en 200 halve centen van Piet Vader Czn. (Boulevard de Ruijter.) Namens de Zendings-commissie, W. Karreman, penningm. O. en W. Souburg. In hartelijken dank ont vangen voor de Zending van Pieternella Abrahamse 200 halve centen en nog een zakje zilverpapier. Namens de Zendingscommissie, A. J. v. Noorden, Penningm. Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Afd. Dr. Lützen Wagenaar. O. T. Sch. 48. David, Koning te Hebron. 2 Sam. 1-4. Jbl. 39. M. O. Sch. 13 Christelijk-Sociale beweging. Afd. „Herman Faukeel". O. T. Jgbl. 39. 2 Sam. 1—4. David, Koning te Hebron, vr. Meeuwse. O. Pr. Art. 14 deel 1, publieke eerbaarheid, vr. Ton. Rooster J. V. „Calvijn", Vlissingen, voor 7 Maart. Middag-af d. N. T. Handel. 21—26, W. van Wouwe. Vad. Gesch. Gevolgen der Evangelie-prediking, C. J. Stroo. Avond-afd. O. T. Genesis 37 en 39. B. van Bockel. Eeredienst, de 2e dienst op den Zondag, J. Versluijs. Rooster M.-V. Vlissingen, 8 Maart. N. T. Schets 16, Mina Davidse. Vrij onderwerp, Eeltje Visser. Geref. Knapenvergadering „Samuel", Middelburg. Vergadering op Zaterdag 6 Maart. Agenda le Af deeling Bijb. Gesch. Genesis 9 18 29111 9 door W. Kingmans. CORRESPONDENTIE. Scharendijke 9.30 en 2 uur Wissekerke 9.30 en 2 uur Zierikzee 10 en 6 uur Zonnemaire 9.30 en 2 uur ds. J. W. van Tol Lezen eener Leerr. ds. C. J. Wielenga ds. Z. Hoek W. S. te S. Daar we de vorige week van huis waren ontvingen we nw schrijven te laat om het nog tijdig op te kunnen nemen. H. Daar binnen enkele weken al de adres banden opnieuw moeten gedrukt worden, verzoeken wij vriendelijk verandering in adres ons op te geven. De Administratie. MIDDELBURG. Bediening van den II. Doop in de Noorderkerk. Heidelb. Catech. Zondag 20. Collecte voor verschillende doeleinden. Gasthuiskerk 9.30 uur ds. C. von Meijenfeldt 6 uur ds. R. Hamming W. 9.30 uur ds. R. Hamming Hofpleinkerk 9.30 uur ds. W. J. J. Velders te Amsterdam. 6 uur ds. J. H. Telkamp W. 2 uur ds. R. Hamming Donderdagav. 8 uur ds. C. von Meijenfeldt Rede voor de Meisjesvereen. Noorderkerk 9.30 uur ds. R. Hamming Voorber. II. Av. en Openb. Belijdenis. 2 uur ds. W. J. J. Velders W. 7 uur ds. J. H. Telkamp Arnemuiden 9.30 en 2 uur ds. J. Runia W. 0.30 en 2 uur ds. J. Runia Domburg 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. W. 9,30 en 2 uur ds. P. J. Baaij em. pred, te Veere. Gapinge 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. C. von Meijenfeldt W. 9.30 uur ds. W. M. le Cointre te Bergen op Zoom. 2 uur ds. C. von Meijenfeldt 7 uur ds. W. M. le Cointre Rede v. d. Jongel. Ver. Grijpskerke 9 en 2 uur ds. J. Dijkstra W. 9 uur ds. E. Douma 2 uur ds. J. Dijkstra Koudekerke 9 en 2 uur ds. A. C. Heij W. 9 en 2 uur ds. A. C. Heij St. Laurens 9.30 en 2 uur ds. A. Koning Voorber. H. Av. W. 9.30 uur en 2 uur ds. A. Koning Meliskerke 9 en 2 uur Cand. de Jong te Rotterdam. W. 9 en 2 uur ds. Zeilstra te Sliedrecht. Oostkapelle 9 en 2 uur ds. E. Douma W. 9 uur ds. J. Dijkstra ,2 uur ds. E. Douma Serooskerke 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. R. Hamming W. 9.30 en 2 uur ds. H. Knoop te Kooten. Souburg 9.30 en 2 uur ds. G. B. Worth W. 9.30 en 2 uur ds. G B. Wurth Veere 9.30 en 2 uur ds. I. K. Wessels W. 9.30 en 2 uur ds. I. K. Wessels Vlissingen 9.30 en 5.30 uur ds. P. N. Kruijswijk W. 8 uur ds. P. N. Kruijswijk. Vrpuwepolder 9.30 uur ds. J. H. Telkamp 2 uur Lezen eener Leerr. W. 9,30 uur ds. C. von Meijenfeldt 2 uur ds. W. M. le Cointre Westkapelle 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. W. 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. 6 uur ds. R. Hamming Meisjesvergadering „Nunia", Middelburg. Zaterdagavond van 6729'ƒ4 uur Cons. Hofpleinkerk. le Afdeeling. Gewijde Geschiedenis. Samuel 11, 12 en 13 door J. Timmermans. Na de pauze vrije werkzaamheden. 2e Afdeeling. Gew. Geschiedenis. Samuel 9 en 10 door N. Arnoldi. Na de pauze vrije werkzaamheden. Brouwershaven 9.30 en 2 uur W. 9.30 en 2 uur Bruinisse 9.30 uur 2 uur Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur Geersdijk 9.30 en 2 uur W. 9.30 en 2 uur Haamstede 9.30 en 2 uur W. 9.30 en 2 uur Kamperland 9 en 2 uur 6 uur Nieuwerkerk 9.30, 2 en 5.30 W. 9.30, 2 en 6 uur Oosterland 9.30 uur 2 uur Lezen eener Leerr. ds. Esselink te Eindhoven. Lezen eener Leerr. ds. D. Bremmer ds. F. Staal Lezen eener Leerr. Cand. C. Steenblok te Nieuwdorp. Cand. J. F. de Geer te Kampen, ds. J. C. Meijnen te Baarn. ds. F. J. v. d. Ende Lezen eener Leerr. uur Lezen eener Leerr. ds. J. D. v. d. Velden te Kralingen, ds. D. Bremmer Lezen eener Leerr. Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 W. 9.30 en 2 uur Bergen op Zoom 9.30 uur 6 uur Krabbendijke 9 en 2 uur Poortvliet 9.30, 2 en 6 uur Rilland-Bath 9.30 en 2 uur W. 9.30 en 2 uur Tholen 9.30 en 2 uur Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur uur Cand. Allaart te Oegstgeest. ds. Wiersinga te Wormer. Lezen eener Leerr. ds. W. M. le Cointre ds. A. Andree Lezen eener Leerr. ds. W. M. le Cointre ds. Hagenbeek te Vlaardingen. ds. Drost Em. pred. te Utrecht. Cand. C. Steenblok te Nieuwdorp. Baarland 9.30 en 2 uur ds. A. Wijngaarden Driewegen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kapelle-Biezelinge 9.30 en 2 uur ds. A Scheele Borsele 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Goes 9.30 en 6 uur ds. R. J. v. d. Veen 's Gravenpolder 9.30 en 2 uur ds. C. W. Keur W. 9.30 en 2 uur ds. E. H. Broekstra te Rijnsburg. Heinkenszand 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. W. 9.30 en 2 uur ds. C. W. Keur Ierseke 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. B."Meijer W. 9.30 en 2 uur ds. B. Meijer. Wemeldinge 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kruiningen 9.30 en 2 uur ds. F. A. den Boeft Afscheid Nieuwdorp 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. W. 9.30 en 2 uur ds. H. v. d. Elskamp te Koog Zaandijk Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur ds. A. P. Lanting Axel 9.30 en 2 uur Hoek 9.30 en 2 uur Oostburg 9.30 en 2 uur Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 en 3 uur Schoondijke 9.30 en 2 uur Terneuzen 9.30 en 2 uur Zaamslag 9.30 en 2 uur ds. J. S. Post ds. J. B. Vanhaelen Lezen eener Leerr. Voorber. H. Av. Lezen eener Leerr. Voorber. H. Av. ds. K. Sietsma ds. S. Groeneveld ds. P. van Dijk Heden ontsliep in Zjjn Heere en Heiland na geduldig gedragen lijden onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, Zwager en Oom, den Heer PAÜLUS MELIS, in den ouderdom van ruim 69 jaar. Sterke de Heere ons in dit zware verlies. Namens de Familie, C. MELIS. Serooskerke (W.), 4 Maart 1926. Gevraagd door onderwijzeres tegen half April in Geref. gezin liefst Br. met prijsopgaaf en inlichtingen onder letter C, bureau van dit blad. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, \Y\jnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedwijn BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ, Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, Langeviele K 211 Middelburg. HEEREN ROOKERS. Thans ruim voorzien van de merken SIGAREN ,de Hertog van Brabant*, Wascana, Vilasques, Jageuer, Secretaris en anderen. Beleefd aanbevelend, W. F. DIERMANSE, Korte Noordstraat. TE KOOP: Scheermessen, Kwasten, Potten Scheerzeep. J. TEVEL, Coiffeur, Seisstraat Q 16, Middelburg. J, LAVOOIJ. - MIDDELBURG. Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3