Paasch-Reclame. voor een Kip-Ei. A. LITTOOIJ Co. Hondius Zoon, Adverteeren geelt altijd, Het beste Adres voor MAMOFACTOREI is dat van L. E. RIVIERE, Groote Markt, Hoek Gravenstraat, Middelburg, Ouderavond Dus zooveel bons, zooveel Eieren. MOOPUS UMIAK lira MM C 24, lira. TIM TUR SCHOENEN, KOUSEN. Mej. DE DREU. voor Bokkepootjes. Schoon maak Patrimonium DRUKWERK. Woensdag 3 Maart 1926 Hoest Uw kind? Pond's Huidcrême Lange Noordstraat C 345. Telefoon No. 554. ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. Vlas markt K 145 - Middelburg J. ALLEWIJN, Zijden, Filed' Ecosse en Katoen. J. ANTHEUNISSE, Meubelmaker een Bovenwoning J. JANSE Jzn., Fa LITTOOIJ OLTHOFF, Boekh. FANOY, Burg B16, Middelburg BIJBELS en KERKBOEKEN Burger „Pro Re ge". SprekerDhr. S. BRANDSMA. een Werkmeisje Nos. 1, 28, 81 en 184 Wij geven bij aankoop van EEN GULDEN VIJTIG aan boodschappen (suiker en natuurboter uitgesloten) boven de gewone korting nog EXTRA een BON Deze bons zijn eenlge dagen voor Paschen inwisselbaar voor Eieren. Ratiné Bonkers met fluweelen kraag vanaf f 8,75. Fietsjekkers vanaf f 3,95, f 4,95, f 5,95. Winterjassen vanaf f4,90. Blauw Keper «Jassen vanaf f 1,75. Blauw Keper Kielen vanaf f 1,35. Koninklijke Pianofabriek ANTOINE MES, Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaitjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. KASSIERS EN COMMISSIONNAIRS IN EFFECTEN Wij bieden U aan de grootste keuze in ENORM VEEL KLEUREN Ziet Etalage. Aanbevelend, mits men het NIET ALS BIJZAAK beschouwt, doch er evenveel zorg aan wijdt als aan ieder ander onderdeel van zijn zaak. Nieuwe Stokvisch. Nieuwe Zoutevisch. Gezouten Schelvisch. GEBR. VAN DORT, ►Voor Allen die sukkelen met*1 AMANDELBROOD 18 cent per ons. F. A. DE JONGE. JOH. A. JULIANUS, Voorradig Imitatie Mahonie Stoelen Affd. Middelburg. Schoenmagazijn „DE MAGNEET"? Voor Deugdelijk Bekend. J. J. GRIJSPEERE, Vlissingschestraat K 49, Middelburg MOOIE COLLECTIE STALEN O EEN GOED ADRES VOOR ALLE SOORTEN Lnxe en gewone bindwijzen in ruime sorteering. Afd. Middelburg. Ledenvergadering D.V. op MAANDAG 1 MAART 1926, in de Bogardzaal, des avonds 874 uur. Zang en Muziek van Mevr. D. V. en anderen. Leden en belangstel lenden hartelijk welkom. Getrouwd: WESSEL VEMEULEN Wzn. en CORNELIA R. A. SCHEELE, die mede namens familie dank zeggen voor de bewezen van belangstelling voor en by bun huwelijk ondervonden. Middelburg, 24 Febr. 1926. Heden overleed, na een langdu rig lijden, onze geliefde en zorgzame Moeder, Behuwd en Grootmoeder JACOMINA MAAS Wed. van Johs Gideonse in den ouderdom van ruim 69 jaar. Namens hare Kinderen en Familie, W. GIDEONSE. Middelburg, 21 Febr. 1926. -*ÏL -<«91 45 -<*% -891 4» -891 -89i -8» -»9l -«91 Zoo de Heere wil en zij leven hopen Donderdag 4 Maart a s. onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders ADRIAAN FRANCISCUS BLOKPOEL bn~ ANNA PIETERNELLA BECKERS hunne 35-jarige Echtvereeniging te herdenken. Dat z\j nog lang gespaard mo gen blijven, is de wensch van hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Middelburg, 26 Febr. 1926. De Heer en Mej. BERWALD—de Jonge betuigen hunnen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling op 31 Januari en 16 Februari ondervonden. Zierikzee, 26 Febr. 1926. hoopt het Bestuur der Yereeniging voor Geref. Onderwijs te Middelburg, in het SCHUTTERSHOF, een te houden aanvangende precies 7.30 uur. Alle ouders en leden met hunne kinderen van 18 jaar en ouder worden vriendelijk uitgenoodigd tot deze samenkomst. Het volgende programma is opgemaakt 1. Opening door den Voorzitter. 2. Zang van kinderen der school-Gra- venstraat onder leiding van den heer T. Winter. 3. Inleiding door den heer D. Slot. Onderwerp „Gevaren bij de opvoe ding der rijpere jeugd". Gelegenheid tot gedachtenwisseling. 4. PauzeTentoonstelling van het werk der leeringen. 5. „Waarom en hoe wij de Projectie lantaarn op school gebruiken". (Met lichtbeelden). In te leiden door den heer I. van Noppïn. 6. Sluiting. HET BESTUUR. Wacht dan niet tot het pijn in de keel en op de borst krijgt.'Bescherm de teere lon gen door het onmiddellijk Abdijsiroop in te geven, die een zware verkoudheid of erger bijtijds voorkomen kan. Akker's Abdijsi roop is een onschadelijk en toch krach tig werkend kruidenmiddel dat U gerust moogt geven. Het helpt prachtig bi) bron chitis. influenza, kinkhoest of verkoudheid In flacons vanaf 230 gr. d f 1.50 Door den Kerkeraad der Geref. Kerk van St. Laurens wordt bekend gemaakt dat de van de Obligatieleening ten laste van genoemde Kerk zijn uitgeloot. De uitbetaling daarvan en ook de verschenen rente zal plaats hebben in de Consistorie op Vrijdag 5 Maart a s. van 2—4 uur en van 6—8 uur. Namens den Kerkeraad. Ds. A. KONING, Voorzitter. J. H. VAN OOST, Scriba. per pot f 1,per tube 80 cent en 50 cent onmisbaar voor teere huid b\j I. VERELST, Pottenmarkt, Middelburg Kipeieren Cadeau. r NAAST R. K. KERK. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prezen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen Koopen en Verkoopen Cheques en Vreemd Bankpapier tegen voor- deelige koersen. Openen Rekening-Courant met rentevergoeding. Ontvangen gelden in deposito met een dag opzegging 3%, met een maand opzegging 3y2%. Voor langere termijnen op nader overeen te komen voorwaarden. VRAAGT en DRAAGT gemakkelijke pasvorm. Aanbevelend, Langeviele, Middelburg. Telefoon 388. KINDERDIJK P 90 - MIDDELBURG. Voorradig aan lage prezen alle soorten Stoelen, Linnenkasten, Secretaires en Kabinetten. Tweede bands 6 bekl. Stoelen, Armstoel en Kabinet. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedw\jn Segeerstraat Middelburg. verstopping of moeilijken en' onregelmatigenstoelgangzijn 'Mjjnhardt's Laxeertabletten f onmisbaar. Werken vlug en .radicaal en veroorzaken nietI Ide minste k^mp. Doos 60c. Bij Apoth/en Drogisten, f* BEZOEKT DEN Vlugge en nette bediening. Aanbevelend, J. TEVEL, Seisstraat Q 16, Middelburg. J, LAVOOIJ. - MIDDELBURG. Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. R. A. BASTIAANSE, Banketbakker. Langeviele, Middelburg. Weder ontvangen Origineele LANOLINE TOILETCRÊME merk „Peilring" in tube's en doosverpakking. Beleefd aanbev., Fa F. H. J. DAMEN, Korte Noordstraat, Middelburg. Autogeenische Lasch- en Snyinrichting. Smederij, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M. J. PLUIJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. Luxe Brood- en Banketbakker ij, Balans E 108, Middelburg. geeft menige huis vrouw en dienstbode ruwe en roode werk handen. Deze worden wederom gaaf, zacht en blank door Purol Langeviele K 211 Middelburg met spikkelzitting aan lage prijzen. TE HUUR in de Segeerstraat, voor 1 of 2 personem Adres bureau van dit blad. OPENBARE VERGADERING op Vrijdag 5 Maart a s. des avonds acht uur in het Militair Tehuis. Spreker: de We'Eerw. Heer Ds. WURTH van Souburg. Onderwerp: „Ideaal en werkelijkheid". Alle leden welkom en ook vrouwen en geestverwanten. Denkt U om het Het is het soliedste en goedkoopste Adres Vraagt en draagt Aanbevelend, Lange Burg C 97, Middelburg. HEEREN ROOKERS. Thans ruim voorzien van de merken SIGAREN „de Hertog van Brabant", Wasoana, Vilasques, Jageuer, Secretaris en anderen. Beleefd aanbevelend, W. F. DIERMANSE, Korte Noordstraat. bericht de ontvangst van een tot het maken van Heeren- en Jonge- heerenkieeding. Elegante Coupe, nette afwerking. Beveelt zich tevens aan tot het leveren van gemaakte kleederen. ATTENTIE! Prima Eierkolen, Duitsche Stükkolen en Anthraciet, tevens Geklopte Cokes en Parelcokes. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacobse. Vlissingschestraat K 54, Middelburg. ELECTRISCHE DRUKKERIJ Hl MIDDELBURG J. M. v. d. WOESTIJNE. -: B o e k- en B ij b e 1 b i n d e r ij. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. Huis-Bijbels vanaf f 1,75, f 3,25 enz. Bijbels, klein formaat vanaf f 1,— Psalmboekjes vanaf 37 /2 cent N. T. en Psalmen vanaf 60 cent Hlorofp T\ wolifüif MUTSAARD- en TUINIERSWISSEN H. VAN DRIEL, Manden- en Rietenstoelenfabrikaut, Langeviele, Middelburg. Oud's Kina Wijn f 2,50 per Liter Bloedwijn (merk pleegzuster) f 2,25 per flesch. De WIJN voor Zieken en Zwakken. W. P. MALJERS. - Mark Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'HUIJ, Burgt, Middelburg. HET BESTUUR. Gevraagd voor drie morgens in de week. Adres bureau van dit blad,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4