Godsdienstoefeningen KERKNIEUWS. Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. INGEZONDEN STUKKEN. BOEKAANKONDIGING. Vereenigingsleuen. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 28 FEBRUARI 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe Axel en daar. ook nog in onze provincie, opvang, dat „Patrimonium" toch zoo rood is en de menschen zoo ontevreden maakt, dan weet ik niet. goed, of ik huilen moet of lachen. Als d'e menschen mij dan vertellen, dat de dominé 's Zondags gepreekt, heeft, dat alle organisaties het teeken van het beest dragen, dan preek ik er door de week met een gerust hart tegen in, al heb ik een hekel aan alle „blikken dominé's". Het schijnt een heele toer te zijn voor vele christenen, ja ook nog voor vele geestelijke leidslieden, om practisch te verstaan en te tooneii, dat ze het. verstaan ook, dat de tijden toch zoo ernstig zijn en dat de geest, uit den afgrond steeds meerderen aftrekt, jongeren en ook ouderen. Daarom mogen we wel dagelijks bidden, om èn voor ons zelf èn voor anderen, niet alleen theoretisch, maar ook practisch, de teekenen der tijden te ïeeren verstaan. Immers, zijl spellen de wederkomst van onzen Koning, die ons geboden heeft, nuchteren en wakend Hem te verbeiden. ('s-Ctravenhaagsche Kerkbode.) TWEETAL TE DelftJ. Wijminga, te Charlois J. L. v. d. Wolf, te Kralingen Zwolle H. v. d. Elskamp, te Koog-Zaandijk J. Thijs, te Meppel. BEROEPEN TE Haarlemmermeer, SloterwegW. H. v. d. Vegt, te Drachtster-Compagnie Kollumerpomp M. van Wijk, cand. te Leiden 's Gravenhage-WestJ. Hoek, te Soest Kollum J. Wijminga, te Charlois Sellingen H. J. Konwenhoven. cand. te Leiden Bunschoten—SpakenburgH. v. d. Elskamp, te Koog-Zaandijk Delft. (vac.-K. Schilder)J. Wijminga, te Charlois. AANGENOMEN NAAR Dirkshorn B. Bouma, cand. te Koudum. BEDANKT VOOR Oldeboorn, Zuidwolde, Rottevalle, Waardhuizen, Olde- hove, Blokzijl, Brouwershaven, Emmen, Schoon oord en St. Jacobi-Parochie B. Bouma, cand. te Koudum Hillegersberg-Straatweg D. J. Couvee, te Brussel. Zaterdagnacht te half drie is zacht en kalm ontslapen ds. Js. van der Linden, emeritus-predikant van de Kerk van 's Gravenhage. Reeds gemimen tijd liet zijn gezondheidstoestand te wenschen over. Jacobus van der Linden werd 9 Juli 1852 te Dubbel dam geboren. Hij studeerde aan de Theologische School te Kampen, waar hij in Juli 1874 zijn candi- daatsexamen aflegde. Op 1 November van dat jaar aanvaardde hij de bediening des Woords bij de Chr. Geref. Kerk te Westmaas. In 1877 vertrok hij naar Bolsward, in 1878 deed hij zijn intrede te Leiden, in 1880 verbond hij zich aan de Kerk van Heusden, op 3 Sept 1882 ving hij zijn arbeid te 's Hertogenbosch aan en op 10 Mei 1893 te 's-Gravenhage. Zeven en twintig jaar lang mocht de thans overledene met trouw en toewijding zijn werk in de Residentie ver richten. Hij zag er de Geref. Kerk snel groeien. In 1896 werd de Oosterkerk gebouwd met 1200 zit plaatsen, in ruil tegen de Wagenstraatkerk, die er 400 bevatte. In 1906 werd de Noorderkerk gebouwd en in 1913 weid in de snel groeiende Paul Kruger- buurt de groote Nieuwe Zuiderkerk in gebruik ge nomen. Ook ijverde de thans overledene krachtig voor Patrimonium en voor het Chr. onderwijs. Na 46 dienst jaren legde hij in September 1920 om gezondheids redenen het predikambt neer, met een predicatie over Hebr. 10 23a„Laat ons de onwankelbare belijdenis der hope vasthouden". Wagenborgen. Zondag j.l. nam ds. W. K. P. Goeree na 35-jarigen onafgebroken dienst afscheid van zijn gemeente wegens verkregen emeritaat, met een predicatie over Hand. 20 27. Kerk en Pers. In de vergadering van den Ker- keraad der Geref. Kerk te Amsterdam-West (Sloter- dijk), kwam ter sprake dat professoren der Vrije Universiteit bijdragen leveren aan „neutrale" bladen als de „Telegraaf'„Aan een der professoren zal namens den Kerkeraad verzocht worden mee te deelen, welke motieven hiertoe leiden", aldus meldt het Kort Verslag. Middelburg. Vergadering van de Commissie van Beheer Maandag 1 Maart a.s., 's avonds 7.30 uur, Consistorie Gasthuiskerk. I)e secretaris. Ontvangen collecten voor de Kas van Hulpbehoe vende Studenten van de kerken in de classis Mid delburg Arnemuiden f 15,19; Domburg f 8,70s Gapinge f 5,58Grijpskerke f 26,51Koudekerke f 17,64 St. Laurens f 10,— Meliskerke f 15,69sMiddelburg f 99,79s; Oostkapelle f 13,01; Serooskerke f 24,36'; Souburg f 21,85sVeere f 11,27sVlissingen f 54,63 Vrouwepolder f 10,41Westkapelle f 3,88. Ondergeteekende bericht hiermede aan de kerken in de classis Middelburg, dat hij D.V. Donderdag 4 Maart des voormiddags van 1112 uur zitting zal houden in de consistorie der Noorderkerk tot het in ontvangst nemen van de collecten voor de Theolo gische Faculteit der Vrije Universiteit. De classic, correspondent, S. den Hartigh. Middelburg, 26 Febiuari 1926. KERKERAAD (Smal), M'burg, 25-2-'26. Begin, notulen, Woensdagavondrapp. als gewoonlijk. Afwezig 2 leden. Ingekomen stukken. „Meisjesroeping" krijgt Hofpleinkerk op 11 Maart. Twee brieven zullen door een oommissie beantwoord worden. Rapporten. Sectie IBr. Timmermans is scriba ge worden dezer sectie. Sectie II brengt rapport uit over belijdenisonder- zoek dit maakt een gunstigen indruk. Sectie III rapporteert over eenzelfde zaakzij was heel voldaan. Verschillende broeders geven verslag van hun opgedragen bezoeken. H. Avondmaal 14, 21, 28 Maart in Noorder-, Hof plein- en Gasthuiskerk. Volgende week „Breed". Dankzegging. Sluiting. De Kerkeraad. KORT VERSLAG van de classis Zierikzee ge houden te Zierikzee 24 Febr. 1926. Ds. Wielenga opent en laat zingen Ps. 433, leest daarna Rom. 12 1—8 en roept Gods hulp en zegen in over het Classiswerk. 1. Onderzoek naar de credentiebrieven (er zijn 2 instructies). 2. Moderamends. Wielenga, praeses; ds. Staal, scribads. van Tol, assessor. 3. Notulen in orde. 4. Begrooting voor deze classis goedgekeurd. 5. Ingekomen stukken Een protest schrijven van een broeder uit B. dat afgewezen wordt. 6. Rapporten A. van de Deputaten der Part. Syn. Daar is alleen de afvaardiging naar de Gen. Syn. behandeld. B. Ds. Staal rapporteert voor de Zending. De meedeelingen luiden algemeen gunstig. C. Ds. Wielenga rapporteert over de Evangelisatie in onze classis. Alles gaat zijn gewonen gang De arbeid in Ouwerkerk wordt blijkbaar gezegend. Finau- ciëel is er nog al moeilijkheid. Getracht moet worden hulp van buiten te krijgen, liefst uit onze eigen provincie. In die richting zal worden gewerkt. 7. Voorstellen en Instructies. De kerk van Z. vraagt weer steun als Hulpbeh. Kerk. De kerk van N. ook ingeval ze een pred. krijgt. De kerk van O. is niet meer hulpbehoevend. 8. Onderzoek naar art. 41 D.K.O. geeft geen aan leiding tot bizondere bespreking. 9. De vac. beurten zullen nader bekend gemaakt worden in de Kerkbode. 10. Rondvraag. Hierbij worden de vacante kerken herinnerd aan de verplichtingen tegenover hun con sulenten, zooals die in de classis Zierikzee geregeld zijn. 11. Volgende classis op 5 Mei a.s. D.V. Nadat gezongen is Ps. 146:8 eindigt ds. van Tol met dankzegging en sluit de praeses de vergadering. Op last der classis, J. W. van Tol, assessor. Wijkverdeeling van de brs Ouderlingen der Gerei Kerk te Middelburg. Sectie I (Ds. J. II. TELKAMP). Wijken A, B, H en I Langedelft, St. Janstraat, Zus terstraat, Nieuwe Haven. Brs. S. den Hartigh en J. A. Verhorst. Wijken F, G, P van Maisbaai tot en met Station straat. Brs. P. Korteknie en C. W. van der Kuip. Wijk I Gravenstraat, Hoogstraat. Vlissingschestraat, Gortstraat, Markt.. Wijk K Gortstraat, Markt, Langeviele zijde Lange Geere, Beenhouwerssingel tot en met Vliss. straat en tusschenliggende straten. Wijk P Wagenplein, Teerpakhuizen. Wijk Q van Winterstraat tot Zandstraat zijde Schoorsteenvegerssingel, Sleperssingel. Brs. L. Joosse en B. Schoonaard. Wijk U, V Oude Vliss. Weg en zijde Koudekerke en Nieuw- cn St. Joosland. Brs. J. P. Timmermans en (vacature). Sectie II (gedurende de vacature verdeeld tnsschen Ds. R. HAMMING en Ds. J. H. TELKAMP). Wijk K Langeviele zijde Bedde wijkstraat, Markt, Vlasmarkt, Krommeweeie en tusschenliggende straten. Wijk L. Brs. P. J. van Bortel en J. H. F. Heuseveldt,. Wijken M, N Molenwater, Nieuw Oosterschestraat, Bastion. Wijk Q vanaf Zandstraat zijde Domburgsch Schuit- vlot tot Seisstraat en tusschenliggende straten. Brs. P. Looff en M Sanderse. Wijk R Seisweg, Seissingel vanaf kweekerij Noske tot en met 11 70. Brs. C. Louwerse en L. J. Vroon. Nieuwe Vliss. weg, 't Zand, Kondekerksche weg tot en met Abeelsclie weg, Breeweg. Brs. W. B. Kroeze en I. Vereist. Sectie III (Ds. R. HAMMING). Wijken C, I) en E. Brs. L. Janse en C. Weeda. Wijk N vanaf Verwerijstraat tot Dam Noordzijde en tusschenliggende straten. Wijk O, S Veersche singel vanaf Veersche weg tot padje van Nieuwenhove, Smoorsgang inbegrepen. Wijk 1' Havendijk en Kleine Werfstraat. Brs. W. P. de Jonge en A. van Dijk. Wijk R Noordsingel vanaf R 69, Noordweg. Wijk S Noordweg, Noordsingel tot padje van Nieu wenhove en Nadorst. Brs. J. J. Fanoy en G. P. Wattez. Wijk S Veersche weg en Jacob Catsstraat, Wijk T Veersche weg tot en met Arnem. Voetpad. Wijk W. Brs. W. Dirksen en J. Joosse. Vacaturebeurten in de classis Middelburg. April—Juni 1926. SEROOSKERKE. 25 April ds. Koning. 9 Mei ds. Heij. 30 Mei ds. Runia. 13 Jnni ds. Wessels. MELISKERKE. 11 April ds. Telkamp. 25 April ds. von Meijenfeldt, 9 Mei ds. Kruijswyk. 6 Juni ds. Hamming. MIDDELBURG. 11 April ds. Worth. 9 Mei ds. Dijkstra. 6 Juni ds. Douma. Namens de classis, I. K. Wessels, Deputaat ad hoe. Ontvangen voor den nood in Drenthe van N. N. door br. H. v. Driel f 10,van A. v. d. P. door br. H. v. Driel f 2,van N.N. f 5,van een zuster der gemeente t 60,van N.N. f 2,50. Met vriendelijken dank. R. Hamming. Middelburg, 24 Febr. '26. Oostkapelle. In hartelijken dank ontvangen voor de Zending 150 halve centen van Pieter Riemens Pz. Nameps de Zendingscommissie, J. de Kam Andz., penningm. Middelburg. Als dankoffer onder letter P. vonden wij in de collecte een gift van f15.waar van f 10.— voor de Zending, f 2.50 voor ons Rust huis en f2.50 voor de Diaconie. Diakenen. RUSTHUIS Geref. Kerk Middelburg. Ontvangen van N. N. 2 tafellakens. Vriendelijk dankend. J. Belksma. Huisvader. Vlissingen. Met, attestatie naar Neede: Pieter- nella Blokland, geb. Wisse. Met doopattest naar OudewaterJacob Schout. Met attestatie uit Goes I. Leenhouts en echtg. Overleden Joos Leendert Wisse, oud bijna twee jaar. ZENDING. Met vriendelijken dank ontvangen van dhr. J. B. een doos capsulesvan de kinderen der le klas School Heerengracht een doos capsules en zilverpapier en van Adriana Clarisse, Grijpskerke 100 h.c. Mej. C. P. H. Littooij, M'burg, Molst.r. F 90. Vlissingen, 25-2-'26. Gevonden in de collecte van Zondag 21 Febr.f 2,50 „Uit dankbaarheid". Hiervoor zeggen br. Diakenen hartelijk dank. G. M. Prins, scriba. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. OUDERAVONDEN. De voorstanders van de bijzondere school zijn er mee begonnen Ouderavonden te organiseeren en over 't algemeen vallen die samenkomsten van de ouders met het personeel der school bijzonder in den smaak. De voorstanders van de openbare school zijn ge volgd. Maar hoeveel moeite men er ook voor doet, het gaat niet, De ouders toonen niet. de minste be langstelling. In Friesland is men al begonnen op zoo'n avond door de schoolkinderen een comediestukje te laten opvoeren. Men hoopte door die aantrekkelijk heid op een dubbel bezoek. Men kan de moeite wel laten. Op die wijze immers zal zoo'n avond toch nim mer aan zijn doel beantwoorden. De ouders, die kinderen op de christelijke school hebben en die zich voor het christelijk onderwijs groote opofferingen hebben getroost, worden naar onze Ouder avonden toegedreven uit warme belangstelling. Zij grijpen deze gelegenheid gaarne aan om met het onderwijzend personeel van hun kinderen in nader contact te komen. Een voortdurende samenwerking is in het belang van ons christelijk onderwijs. Die werpt rijke vruchten af. Die zal zyu tot heil van onze kinderen. Onze onderwijzers weten dat en trachten het noodige contact met. de ouders te verkrijgen. De ouders van hun zijde bezoeken de ouderavonden, om met de onderwijzers te spreken over de maatregelen, die in het belang van de kinderen zijn. Laten ook de ouders van de leerlingen onzer twee scholen te Middelburg een blijk van hun meeleven toonen door Woensdag a.s. te gaan naar den uit geschreven Ouderavond. Zie desbetreffende advertentie in dit nummer. A. D. LITTOOIJ Az. Middelburg, 25 Februari 1926. DE NOOD IN DRENTHE. Boven verwachting heeft de Heere ons pogen willen zegenen. Meer dan duizend stuks (onder- en boven- kleeding, schoenen, dekens) mochten we op heden opzenden naar Drenthe. (4 manden gezamenlijk ge wicht plm. 300 K.G.) Broeders en Zustersonzen hartelijken dank voor Uwe gewaardeerde medewerking. Ook U, geachte Redactie, betuigen wij onzen dank voor de verleende gastvrijheid. H. van Driel. L. Janse. J. P. Timmerman. Middelburg, 25 Februari 1926. Baarnsche Bandjes. Bosch en Keuning, Baarn. We ontvingen vier nummers van deze nette bruine bandjes. De uitvoering is goedalleen hebben wij op de correctie van sommige nog al wat bezwaar. Druk fouten zullen er altoos wel blijven maar gekluisd, de weduwe van een grootew koopman (of was de forschheid bedoeld V)vervulde dit' met heldenmoed (van plicht gezegd) enz. bewijzen gebrek aan correc tie. Laten we ons Nederlandsch in eere houden. De inhoud dezer boekjes is over 't algemeen zeer goed. Ehud door Kagemni, bevalt mij het minst. Dit ver haal uit, den tijd der Richteren is te vol fantasie, en hier en daar is de situatie wat gewaagd. Een bezwaar in dit soort boeken acht ik ook het menigvuldig ge bruik van Gods naam. Het behoort wel tot de Oud Test. sfeer. Maar in zulk een verzonnen verhaal acht ik dit gebruik ongepast. Zie b.v. blz. 131 De liefde van Joh. Knade door C. Quandt is een mooi boek. Het verhaal speelt in den tijd die even aan dien van Luther voorafgaat. Knade is mooi ge- t.eekend de ontluikende liefde tnsschen hem en Anna goed beschreven. Niet alle karakters zijn even duide lijk maar 't is een deugd voor een boek wanneer gc het jammer vindt als het uit is we zouden ook hier wat meer willen weten uit het onleesbaar hand schrift, waarnaar volgens den schrijver het verhaal is bewerkt, Sannie van Sterkfontein door Phil. Lansbergh een verhaal uit het Boerenleven van Z.-Afrika. Boeiend is het, ook door de taal, waarin heel wat Afrikaansch voorkomt. Gert is de hoofdfiguur, een misverstand brengt een breuk in de verloving van hem en Sannie. Op den duur komt na een heldhaftige daad van Gert en een ernstige ziekte alles in orde. Een bezwaar tegen dat werkje vind ik dat te weinig in het leven van die menschen het geloof in het centrum staat, al f t oost ook Gert zich af en toe in een psalm. Menschen van Oldtown door H. Beecher Stowe is van dit viertal het beste Geen wonder bij deze schrijfster van De Negerhut. Na een paar bladzijden leeft ge reeds geheel in in de sfeer van die menschen uit N. Engeland. Wie Longfellouw wel eens gelezen heeft., voelt zich aanstonds thuis. Wat is dat een mooi boek We hopen dat het vervolg van dit ver haal ook in de Baarnsche bandjes zal verschijnen. We wenschen den uitgevers succes met. deze goed- koope serie. Op den U i t k ij k. No. 8 en 9. Zomer en Keuning, Wageningen. Een zeer welkome gast in 't gezin op onderhou dende manier vertelt hij je wat er zooal op velerlei terrein te zien en te koop is. Op den Uitkijk is een Yan onze mooiste en nuttigste ehristelijke tijdschriften. Prachtig zijn die platen van de Bedouienentent. Opgang. No. 12. Chr. Tijdschrift voor Kunst en Letteren. Uitgevers-Mij Holland, Amster dam. De inhoud van dit No. is Een drietal gedichten van Laura Olivier. Een studie over den dichter Adama van Scheltema, minder critisch, dan zoekend te waar- deeren den strijd en het standpunt van den ander hoewel wij het liever wat meer critisch hadden ge lezen. Een Fragment uit „Moeder Stieneke" van Wilma. Een belangrijke Boekbespreking. Voor wie letterkundig meeleeft, zal „Opgang" niet willen missen. v. D. Rooster J. V. „Calvijn", Vlissingen, voor 28 Febr. Middagafd. Gel. bel. Art. 15. P. Lootsma. Herdenkingsleidraad no. 10. D. Stroo. Avondafd. Rom. 12:921. Vad. Gesch. De gevolgen der Evangelieprediking J. Schout. Meisjesvergadering „Nunia", Middelburg. Zaterdagavond van 6l/a91/* uur Gons. Hofpleinkerk le Afdeeling. Gewijde Geschiedenis. Samuel 7 en 8. Na de pauze reciteeren. 2e Afdeeling. Gewijde Gesohiedenis. Samuel 4, 5 en 6. Na de pauze Letterkunde door de Leidster. Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Afd. Dr. Lützen Wagenaar. S. S. schets 52 Ordinantiën van het Noachitisch Verbond. O.P. art. 13* Huwelijk en echtscheiding. Afd. „Herman Faukeel". Vad. Gesch. schets 26. Woelingen in Europa. Grondwetsherziening. S.S. schets 52. Ordinantiën Noachitisch Verbond. Vereen. „Meisjesroeping", Middelburg. Agenda Gew. Gesch. Matth. 25. Vrije Werkzaamheden. Geref. Knapenvergadering „Samuel", Middelburg. Vergadering op Zaterdag 27 Februari. Agenda le Afdeeling Bijb. Gesch. De Nieuwe Wereld. Genesis 815 9—18 door M. Pauwelse. Kerkgesch. door J. v. Sluis. Agenda 2e Afdeeling Inleiding over Genisis 8 15 en 9. De nieuwe wereld door G. van Doornum. Vad. Gesch. Filips II tot 1559 en Het Calvinisme door J. Pouwelse. MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in de Hofpleinkerk. Heidelb. Catech. Zondag 19. Gasthuiskerk 9.30 uur ds. J. H. Telkamp 6 uur ds. J. Dijkstra te Grijpskerke. Hofpleinkerk 9.30 uur 2 uur Noorderkerk 9.30 uur Lezen eener Leerr. ds. A. Koning ds. A. Koning te St. Laurens. 6 uur ds. J. H. Telkamp Arnemuiden 9.30 en 2 uur ds. J. Runia Bed. H. Av. en Dankz. Domburg 9.30 en 2 uur ds. G. B. Wurtk Bed. H. Av. en Dankz. Gapinge 9.30 uur ds. C. von Meijenfeldt 2 uur Lezen eener Leerr. Grypskerke 9 en 2 uur ds. J. Dijkstra Koudekerke 9 en 2 uur ds. A. C. Heij 6 uur ds. R, Hamming Rede in het belang van de V. U. St. Laurens 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Meliskerke 9 en 2 uur ds. R. Hamming Oostkapelle 9 en 2 uur ds. E. Douma Serooskerke 9.30 en 2 uur Cand. Schelhaas te Hoogeveen. Souburg 9.30 en 2 uur Cand. J. C. Haartsen Veere 9.30 en 2 nur ds. I. K. Wessels Vlissingen 9.30 en 5.30 uur ds. P. N. Kruyswyk Vrouwepolder 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. C. von Meyenfeldt. Westkapelle 9.30 en 2 nur Lezen eener Leerr. Brouwershaven 9.30 en 2 u. Cand. H.J.Kouwenhoven te Leiden. Bruinisse 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. D. Bremmer Colijnsplaat 9.30 en 5.30 nur Lezen eener Leerr. Geersdyk 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Haamstede 9.30 en 2 uur ds. Z. Hoek Kamperland 9 en 2 uur ds. F. J. v. d. Ende 6 uur Lezen eener Leerr. Nieuwerkerk 9.30, 2 en 5 30 uur Lezen eener Leerr. Oosterland 9.30 uur ds. D. Bremmer 2 uur Lezen eener Leerr. Scharendyke 9.30 en 2 uur ds. J. W. van Tol Wissekerke 9.30 en 2 uur ds. F. Staal Zierikzee 10 en 6 uur ds. C. J. Wielenga Zonnemaire 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur Cand. J. Holtrop te Schaar bij Joure. Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 nur ds. W. M. le Coiytre Krabbendijke 9 en 2 uur ds. A. Andree Poortvliet 9.30, 2 en 6 uur Lezen eener Leerr. Rilland-Bath 9.30 en 2 uur Cand. Steenblok te Nieuwdorp. Tholen 9.30 en 2 uur Cand. Nauta te Alphen a d. Rijn. Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Baarland 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Driewegen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kapelle-Biezelinge 9.30 en 2 uur ds. A Schede Borsele 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Woensdag 9.30 en 2 uur ds. J. Runia te Arnemuiden. Goes 9.30 en 6 uur ds. R. J. v. d. Veen 's Gravenpolder 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. R. J. van der Veen Heinkenszand 9.30 en 2 uur ds. C. W. Keur lerseke 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Wcmeldinge 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kruiningen 9.30 en 2 uur ds. F. A. den Boeft Nieuwdorp 9.30 en 2 uur ds. B. Meyer Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur ds. A. P. Lanting Axel 9.30 en 2 uur Hoek 9.30 en 2 uur Oostburg 9.30 en 2 uur Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 uur 6.30 uur Schoondijke 9.30 uur 2 uur Voortz. Bed. Terneuzen 9.30 en 2 uur Zaamslag 9.30 en 2 uur ds. J. S. Pest ds. J. B. Vanhaelefc Cand. H. Brink te Hoogersmilde. Lezen eener Leerr. Cand. H, Brink ds. K. Sietsma Bed. H. Av. ds. K. Sietsma H. Av. en Dankz. ds. S. Groeneveld ds. P. van Dijk

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3