Oiigineele HOFBERG en LIEBIG Orgels CHR1STIAAN ROOSEKAMP Het beste Adres voor MAMOFACTDBEI is dat van L. E. RIVIERE, Sroote Markt, Hoek Gravenstraat, Middelburg. Patrimonium. TEM A1BRIKAAN, Lu MsM G 24, Ml HUID- Influenza Bokkepootjes. Boekhandel „In den Hercules" Van 'sHeeren Ordinantiën. Boekh. FANOY, Burg B16, Middelburg Ichoenmagazijn „DeMagneef Zeeuwsche Piano- en Orgelhandel, TREFFENDE FAMILIEGESCHIEDENIS. J. W. BOEIJENGA ZONEN - UITGEVERS - SNEEK. M. Middenstands-Administratie-Bureau. C. VAN DEN ENDE, Punt O 216 M'burg Algemeene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand Groote sorteering Banket, Boterkoekjes en Zoutgebak. Zaterdags Ragout- en Vleeschbroodjes. VROON, Banketbakker, Middelburg. ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. J WONDJES' BIJBELS en KERKBOEKEN UITVOERING Chapoingpoeder 4711] ONTVANGEN: Mej. DE DREU JOHANNES DE JONGE, in den ouderdom van ruim BOjaar. A. DE JONGEde Maaker. Tampieo P. DE JONGE. A. J. L. DE JONGE—Contant. Middelburg G. C. POUWER-de Jonge. C. P. POUWER. A. C. DE JONGE. J. DE JONGEAugustijn. Rotterdam JOS DE JONGE. J. A. DE JONGE—Oranje Geb. f 5,25. Vergadering verzet van 3 op 5 Maart. Zie belangrijke advertentie volgende week! M Kleijnenbeflp Schilder Middelburg Lnxe en gewone bindwijzen in ruime sorteering. Denkt U om het Het is het soliedste en goedkoopste Adres J. J. GRIJSPEERE, Eenige GEBRUIKTE ORGELS voor spotprijs. fRÉ KORTE BURG - MIDDELBURG. Inrichten, Gontroleeren en Bijhouden van Koopmansboeken. Rapporten, Verslagen, Belastingzaken. - Billijk tarief. MIJNHARDT's Zenuw-Tabletten. -75>«' axeer-Tabletten 60<*. Hoofdpijn-liabletten cgfr*. Kantoor Middelburg, Londensche Kade H 54. Deposito's - Credieten - Effecten - Coupons - incasso's. Middenstands Girodienst. - Alle Bankzaken. INSTRUMENTMAKER VAN BOVEN MIDDELBURG OPTIEK BANDAGES FOTO-ARTIKELEN Het vakkundig Adres voor BRILLEN sinds 30 jaar STOFFEN en COSTUMES Ratiné Bonkers met fiuweelen kraag vanaf f 8,75. Fietsjekkers vanaf f 3,95, f 4,95, f 5,95. Winterjassen vanaf f4,90. Blauw Keper Jassen vanaf f 1,75. Blauw Keper Kielen vanaf f 1,35. Koninklijke Pianofabriek ANTOINE MES, Pakken van 5 Kilo f1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. JOH. A. JULIANUS, Voorradig Imitatie Mahonie Stoeien Woensdag 24 Februari 1926 Nieuwe Stokvisch. Nieuwe Zoutevisch. Gezouten Schelvisch. GEBR. VAN DORT, f AM A NP EL BR OOP ^^"18 °©nt per ons. J. TEVEL, Seisstraat Q 16, F. A. DE JONGE. Gekleurd Suède g Zwart Suède Gekleurd Glacé Zwart Glacé Wit Glacé Wit-geel Waschleer J pS ZIET ETALAGE, Heden ontsliep onze geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer Schiedam en Kleinkinderen. Middelburg, 17 Febr. 1926. Heden overleed onze geliefde Zuster, Behuwdzuster en Tante Mej. A. J. W. STEIJN in den ouderdom van 79 jaar. J. JANSE Jzn. A. C. JANSESteijn. M. STEIJNvan Engelen. C. H. G. STEIJN. M. STEIJNRuttërson. JACOB JANSE. Middelburg, 13 Febr. 1926. Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van onzen innig geliefden Echtgenoot, Vader, Behuwd- Grootvader, Broeder, Zwager en Oom WILLEM WISSE betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam, Wed. W. WISSE—de Korte, Meliskerke, 19 Febr. 1926. Verschenen is DEEL I van Dr. W. GEESINK RING SEROOSKERKE e. o. Jaarvergadering te Grjjpskerke in de Geref Kerk op Donderdag 25 Februari 1926. Aanvang 7 uur. I. Rede van Ds. P. N. Kruijswyk te Vlissingen. Onderwerp „Gods verborgen omgang". N.B. De lezing van de artt. over „Mystiek" in het Jong.bl. zij aanbevolen. II Huishoudelijke zakenRingrapport, Jaarverslag secretaris en penningmeester, Verkiezing voorzitter en stemming over wijziging ringreglement. KOG.TE MCCQCNOCACHT 103-64. Tabak- en Sigarenhandel ,'T WAPEN VAN ZEELAND" Thans Sigaren in kistjes van 10, 25, 50 ?n 100 stuks in verschillende prjjzen, benevens Pijpen, Tabak en Sigaretten. Beleefd aanbevelend, W. F. DIERMANSE, Korte Noordstraat. ïuis-Bijbels vanaf f 1,75, f 3,25 enz. lij bels, klein formaat vanaf f 1,— ^salmboekjes vanaf 371 2 cent V T. en Psalmen vanaf 60 cent Aanbevelend, iange Burg C 97, Middelburg. leveren wij goedkooper dan bij iederen Concurrent. Bezoekt ons magazijn of vraagt gratis afbeelding. Het lezen van dit prachtverhaal van FRANS KLICHE, vol spannende momenten, is een zeldzaam genot. De chef van een handelshuis steelt uit de brandkast van zijn patroon een kostbaar document dat groote familiegeheimen bevat van droevigen aard. Zijn doel is om door dwang de eenige dochter van zijn patroon tot vrouw te krijgen. Hij waagt een bezoek. Een gesprek vol spanning en een besliste weigering volgt. Als een zware wolk hangt nu de bedreiging van openbaarmaking van het document boven de uitgebreide familie. Op velerlei wijze worden de leden der familie vervolgd, geplaagd en bedreigd. Allerlei netten worden gespannen. Men doorleeft bange tijden. Christiaan Roosekamp houdt geloovig en vol vertrouwen stand. Door zjjn levenswandel legt men ernstige familieveeten bij. Intusscben zien wij een oplichtersbende aan het werk. Dan komt bet roerend verbaal van de overstrooming in de mijn, een zware slag voor Roosekamp. Mooi verteld is een treurig huwelijk in de familie en de vlucht naar Londen. Door toedoen van den dief moet een der Roosekamps, officier in bet leger, ontslag nemen. Een tip van den sluier wordt opgelicht. Eindelijk komen blijde dagen. Twee jonge menschen vinden elkander na een leuke liefdesgeschiedenis. De documenten-dief raakt in verkeerd gezelschap. Door middel van een valsche wissel tracht bij Roosekamp op te lichten. De geheime politie spoort hem op. Dan volgt zijn opzienbarende gevangenneming te midden van een schitterend gezelschap mondaine vrouwen. Dit hoofdstuk is prachtig. Wfi volgen hem in den kerker en zien het einde van een goddeloos leven. Aan grijpend is de dood van Roosekamp door wiens teeder leven een omkeering ten goede in heel de familie plaats grijpt. De karakter-uitbeelding is héél mooi. Het is van begin tot einde een prachtboek groote uitgaaf 276 bladzijden. II. DE ZEVEN ROZEN AAN HET DORRE HOUT, door J. B. SMINK. Luxe boekwerk, IOO pagina's. Over de Zeven Kruiswoorden. Uit het voorwoord „E11 wie de heerlijkheid der stervenswoorden van den Levensvorst gevoelt, hem worden de Kruiswoorden als zachte rozen, bij wier schoone ontluiking de lucht rondom den wreeden kruispaal van zoete geuren wordt doorvloeid". (Afzonder lijk f 1,25). III. DE BLOEDSTRIJD ONZER VADEREN TEGEN SPANJE, met voorwoord van H. J. VAN LUMMEL, Prachtwerk, 336 bladz. met vele platen. Een machtig stuk historieEen levendige beschrijving van den 80-jarigen strijd tegen het wreede Spanje. Een greep uit den inhoud: Het begin der Hervor ming De Bloedplakkaten De eerste Martelaren Een hagepreek van den grijzen Jan Arends Nu of nooitDe tiende Penning De Watergeuzen nemen den BrielVlissingen voor de Geuzen De Bartholomeusnacht Kenau Simon's Hasselaar op Haarlem's wallenVan Alkmaar begint de victorie! Leiden belegerd en ontzet Een soldaten-oproer Een Roofnest De Paternosterknechten van Gent De Fransche furie Dood van Prins Willem van Oranje enz. enz. Het boek is altoos weer aangrijpend te lezen. IV. VIJFTIG JAREN IN DE KERK VAN ROME, door Vader Chinique, afvallig Roomsch priester. De inhoud is breed en veelzins interessant. Hier is de man aan het woord die in 50 jaar onnoemelijk veel heeft aanschouwden beleefd. Om een blik in den inhoud te geven noemen wij een paar hoofdstukkenDe priester en de Bijbel Schooljaren te St. Thomas De monnik en het celibaat De priester, het vagevuur en de koe van de arme weduwe Het „feest" in de pastorie De handel in missen In het Nonnenklooster De biecht Mijn begeerte om Gods Woord te lezen Een Allerheiligendag Een moor denares van haar eigen kind Een reeks treffende gebeurtenissen Mijn be keering Gevaren en uitreddingen Aan het eind der woestijnreis, enz. enz. enz. Groot werk, fraai omslag, 320 bladz. druks. \/Qor O OA gaat dit prachtwerk weg, dat is doorelkaar maar 80 cent per deel. Anders meer dan het dubbele! Wij leveren massa's af omdat we zoo goepkoop zijn Wie no. 1 in prachtband wenscht be taalt f 3,65. Zend postw. of stort op Giro-no. 31769. Er bij melden„Voor Aanbod Roosekamp". (Wordt maar eenmaal aangeboden). 'V TELEFOON 122. Bij Agoth. en Drogisten Directeur: S. CAL JOUW Pz. LANGE NOORDSTRAAT 125. Wij berichten hiermede dat onze Collecties voor de AANNEMING geheel compleet zijn. Prima Coupe. Soliede afwerking. Vraagt onze Stalen-Collectie ter inzage. HEERENKLEEDINGMAGAZIJN M. VAN LOO, K. Noordstraat E 3, MIDDELBURG. NAAST R. K. KERK. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prijzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedwijn ontvet linden .ontstoken huid en brandwonden, genezen vaak moeilijk r».e^5 Langeviele K 211 Middelburg met spikkelzitting aan lage prijzen. Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'HUIJ, Burgt, Middelburg. H,ovüfo f\ wolifoif MUTSAARD- en TÜINIERSWISSEN H. VAN DRIEL, Manden- en Rietenstoelenfabrikant, Langeviele, Middelburg. Oud's Kina Wijn f 2,50 per Liter Bloedwijn (merk pleegzuster) f 2,25 per flesch. De WIJN voor Zieken en Zwakken. W. P. MALJERS. - Mark; versterkt, verrijkt en zuivert uw bloed Zij geefc u daardoor eene frissche gelaatskleur, een helderen oogopslag en die aantrekkelijke schoonheid die onafscheidelijk van eene krachtige goede gezondheid is. Sanguinose kost per fl f2,,6 fl. f 11,-, 12 fl. f 21,—. Bij alle eerste Apothekers en voorme Drogisten verkrijgbaar. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co. De Riemerstraat 2c-4. Den Haag. der Chr. Zangver. „SOLI DEO GLORIA" te Middelburg op 8 uur, Concert- en Gehoorzaal, Middelburg. Bewjjzea van toegang ad f 0,57 en tekst boekjes ad f 0,20 vanaf 17 Febr. 1926 verkrjjgbaar bij de H.H. Boekhandelaren Fanoy, Feij en Fa Dhuy. Segeerstraat Middelburg. Autogeenische Lasch- en Snijinrichting. Smederij, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M. J. PLTJIJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. We hebben weer de bekende ZWIT- SERSCHE PECTORAL. Ondanks de hooge invoerrechten slechts 25 et. per doos, Beleefd aanbevelend, Firma F. H. J. DAMEN. Korte Noordstraat, Middelburg. J, LAVOOIJ. - MIDDELBURG. Heereu- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. R. A. BASTIAANSE, :-: Banketbakker.. Langeviele, Middelburg.;. of griep begint meestal met pijn in de lendenen en hoofdpijn. Sla deze waar schuwingen niet in den wind, maar ga naar bed met een kruik, dek U warm toe en laat dadelijk een flesch Abdijsiroop, halen. Abdijsiroop kan dien schorren hoest losser maken, dat rauwe gevoel in de keeil en op de borst verzachten en Uw gene zing bespoedigen. Ook bij bronchitis, kink» hoest, asthma, verkoudheid en keelpijn 8& Akkers Abdijsiroop een prachtig middelt Per flesch van 230 gr. f 1.50 550 gr. f 2.75, JE ADRES voor het aanzetten van Scheermessen. B i 11 jj k tarief voor het vullen van leege potten. Ook worden er Scheermessen ingeruild. MIDDELBURG. ATTENTIE! Prima Eierkolen, Duitsehe Stukkolen en Anthraciet, tevens Geklopte Cokes en Parelcokes. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacobse. Vlissingschestraat K 54, Middelburg. per pakje 15 cent. Verkrijgbaar bij I. VERELST, Pottenmarkt, Middfe&farg-, J. M. v. d. WOESTIJNEN Boek- en B ij b e 1 b i n d v- ij. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. Luxe Brood- en Banketbakker ij, Balans E 108, Middelburg. Beleefd aanbevelend, Langedelft Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4