Godsdienstoefeningen KERKNIEUWS. Officieele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. BOEKAANKONDIGING. Vereenigingsleoen. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 21 FEBRUARI 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe Axel Advertentiën. TWEETAL TE 's Gravenhage-WestJ. Hoek te Soest. C. v. d. Wonde te Gorredijk. Hilversum J. Thijs te Meppel. W. J. J. Velders te Amsterdam. Kollum J. Wijminga te Charlois. W. S. de Vries te Tznm. BEROEPEN TE Brouwershaven en Emmen B. Bouma, cand. te Koudum. 's GravenlandA. G. Wolf te Antwerpen. Groningen en Bedum H. v. d. Elskamp te Koog-Zaandijk. LopikG. Veenendaal te Amerongen. OostburgH. v. Wijk, cand. te Leiden. OttolandH. Kouwenhoven cand. te Leiden. De classis Workum heeft peremptoir geëxami neerd en toegelaten tot de bediening des Woords en der Sacramenten, cand. R. Oosterhoff, van Groningen, beroepen predikant te Hemelum. Bevestiging en intrede zijn bepaald op 14 Maart. .Bevestiger is ds. R. Middelveld, van Hoogkerk. De classis Middelburg heeft peremptoir geëxa mineerd en toegelaten tot de bediening van Woord en Sacramenten J. E. Visser, beroepen predikant te Domburg-Westkapelle. De classis Middelburg heeft. cand. J. C. Haartsen, van Souburg, met goed gevolg praeparatoir geëxa mineerd en beroepbaar gesteld. Gaarne zal hij een eventueel beroep in overweging nemen. DomburgWestkapelle. Cand. J. E. Visser hoopt, 21 Maart des middags in Domburg en des avonds in Westkapelle zijn intrede te doen, na des morgens in Domburg door zijn vader, ds. J. Visser, van Kockengen, bevestigd te zijn. Bij den Kerkeraad van Hoorn is ingekomen het verzoek van ds. F. Zantinge, om tegen 1 Mei eervol emeritaat t.e mogen ontvangen, op grond van vol brachten 40-jarigen dienst des Woords. Gaarne is hij bereid na 1 Mei vacante en andere Kerken te helpen in de bediening des Woords, Zijn adres is tot 1 Mei nog te Hoorn. Naar wij vernemen, hoopt ds. K. van Dijk, miss.-predikant van de Geref. Kerken te Keboemen op Java, 24 Febr. a.s. met verlof naar ons land te vertrekken. Hij zal zich tijdelijk te Kampen vestigen. In den ouderdom van 70 jaren is te Kampen overleden ds. J. J. Westerbeek van Eerten, emeritus predikant. Op zeer jeugdigen leeftijd (1878) was ds. Westerbeek van Eerten reeds candidaat tot den Heiligen Dienst. Zijn studies had hij voltooid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Onder meer was Prof. Van Oosterzee zijn leermeester. In 1879, op 23-jarigen leeftijd, aan vaardde hij het predikambt in de Ned. Herv. Kerk te Vleuten, die hij 6 jaren diende. In November 1885 aanvaardde hij een beroep naar Mijdrecht, waar hij met zijn kerkeraad in 1887 zich bij de kerkelijke beweging der doleantie aansloot. Acht, jaren later werd hij te Kampen beroepen en 9 April 1893 werd hij er bevestigd. Den eersten April 1924 ontving hij eervol emeritaat. De thans overledene heeft zich steeds met. ijver en trouw gewijd aan den opbouw van Kampens Kerk en aan allen arbeid op Christelijk terrein. H. M. de Koningin erkende zijn verdiensten door hem te be noemen tot, ridder in de orde van Oranje Nassau. In den ouderdom van 57 jaar is overleden ds- R. v. d. Kamp, in leven predikant te Barendrecht. Geboren in 1868, werd de thans overledene in 1^97 candidaat, om'24 October van dat jaar, intrede te doen te Anna-Jacoba-polder. Twee jaar later ver trok hij naar Axel, welke gemeente hij in Mei 1909 met Sliedrecht verwisselde. 4 Augustus 1912 volgde hij de roeping der Kerk van Breukelen op, om 7 Dec. 1919 naar Barendrecht te gaan. DE GENERALE SYNODE. Twaalfde zitting. Bij het appèl nominal bleek, dat prof. van Gelderen, van wien wij de vorige week meldden, dat hij niet. ter Synode aanwezig kon zijn, weer present was, evenals trouwens verleden week Woensdag De voorzitter deed voorlezing van een schrijven van ds. W. H. Gispen van Scheveningen, waarin deze meedeelt, dat hij nu eerst kan berichten, dat hij zich onder medische behandeling stellen moest. Hij deelde de Synode mede, dat zijn toestand vooruitgaand is. Het moderamen werd opgedragen de blijdschap dei- Synode over zijn aanvankelijke beterschap hem te melden en hem spoedig geheel herstel toe te bidden. Een schrijven van den heer E. van der Been van Amsterdam-Zuid, werd doorgezonden naar de kerk rechtelijke commissie om advies. Een schrijven van den heer A. v. Kooten, ouderling van Amsterdam-Zuid, werd naar de dogmatische commissie om advies gezonden. Verder deelde de voorzitter mede, dat het antwoord van dr. Geelkerken op de hem gestelde vragen is binnengekomen. Ter kennisname van het antwoord ging de Synode in comité-generaal. Na opheffing van het comité-generaal rapporteerde de commissie (diverse zaken) bij monde van ds. J. C. Kunst van Arnhem, over het verzoek der classis Dordrecht, betreffende den Fvangelisatie-arbeid te Brussel c.a. De vergadering vereenigde zich met de volgende conclussie der commissie Drie deputaten te benoemen met de opdracht om de broeders in Brussel en omgeving van advies te dienen in deze zaak en voor de eerstvolgende Gene rale Synode voorstellen in betrekking tot den Evan gelisatie-arbeid in België te ontwerpen. Deze drie deputaten zullen later op deze Synode worden benoemd. Ds. Kunst maakte nog eenige opmerkingen in ver band met de publicatie in de „Telegraaf" van de aan dr. Geelkerken gestelde vragen. De voorzitter adviseerde te volharden bij de tot nu toe gevolgde gedragslijn der Synode en dus deze vragen niet op te nemen in het officieele persverslag. Dertiende zitting. Na afdoening van de gewone werkzaamheden deed de Voorzitter voorlezen het afschrift van een brief van dr. Geelkerken aan de kerkrechtelijke commissie. Deze brief luidt „Ter bevordering van den goeden gang van zaken moet ik naar aanleiding van Uwe in de samenspre- king van Woensdag 10 dezer gedane vraag, of ik Uwe commissie nog inlichtingen te geven had omtrent mijn bezwaarschrift, alsnog schriftelijk opmerken le. dat ik mijnerzijds geen behoefte heb aan het ingediende bezwaarschrift en de daarbij behoorende bijlagen nog iets toe te voegen 2e. dat ik, wanneer van Uwe zijde nog inlichtingen mochten gewenscht worden, gaarne bereid ben die zooveel mogelijk te verstrekken 3e. dat ik, voor geval Uwe commissie in mijn handelingen of uitingen uit een kerkrechtelijk oog punt aanvankelijk iets minder juist zou achten, er ten sterkste op aandring dienaangaande gehoord te worden alvorens zij haar oordeel definitief vastlegt". Dit schrijven werd voor kennisgeving aangenomen. Op voorstel van het Moderamen werden tot depu taten voor den Evangelisatie-arbeid te Brussel be- I noemd ds. H. de Bruijn, te Nieuwendijkds. J. G Kunst, te Arnhemds. C. W. J. van Lummel, te Zuidland. Deze deputatie zal de broeders te Brussel en om geving van advies dienen, en voorstellen ontwerpen voor de eerstvolgende Synode. Daarna werd de openbare vergadering gesloten en ging de Synode in comité-generaal. De Synode besloot met het oog op de werkzaam heden in de commissie in de geheele volgende week geen Synode-vergaderingen te houden. Dinsdag 2 Maart a.s., des voormiddags te 9 uur, zal de Synode weer in comité samenkomen, terwijl ook in die week openbare zittingen kunnen worden tegemoet gezien. Het ingekomen antwoord van dr. Geelkerken op de hem gestelde vragen is van zeer lijvigen omvang. De besprekingen over dit antwoord zijn nu in comité- generaal gaande. KORT VERSLAG van de vergadering der Classis Middelburg op 10 Febr. 1926. Namens de roepende Kerk van Veere opent, ds. Wessels de vergadering. We zongen Ps. 33 6 ge lezen wordt, Ps. 33, de praeses gaat, voor in gebed. Ds. Wurtli en oud. Abr. Melis zien de credentie- brieven naalle Kerken blijken wettig 'vertegenwoor digd te zijn, enkele Kerken hebben een instructie. Van ds. Telkamp was een schrijven ingekomen, dat hij door de vergadering der Generale Synode ver hinderd was de Classis-vergadering bij te wonen. Ds. Wessels neemt nu in zijn plaats het praesidum waar. Het moderamen bestaat, nu uit. ds. Wessels, praeses; ds. Runia, assessords. v. Meijenfeldt., le scribads. Heij, 2e scriba. De praeses verwelkomt ds. Koning van St.. Laurens, voor 't eerst ter vergaderingeveneens de Depp, der Partic. Synode en cand. Visser, beroepen predikant van Domburg en Westkapelle. Cand. Visser wordt peremptoir geëxamineerd en toegelaten tot den Dienst des Woords en der Sacra menten. De praeses wenscht hem met dezen uitslag geluk. De vergadering zingt hem toe de zegenbede uit Ps. 134 3. Het onderteekenings-formulier wordt door cand. Visser onderteekend. Pauz e. De Classis besluit een telegram te zenden naar de Generale Synode te Assen. Cand. Haartsen wordt praeparatoir geëxamineerd en toegelaten om te staan naar den Dienst, des Woords en der Sacramenten. De quaestor doet voorlezing van de begroot,ing voor het jaar 1926 tot een bedrag van f 955.10. Voor dit maal zullen de bijdragen der onderscheiden kerken ook weer naar het zielental berekend worden. De begrooting wordt alzoo vastgesteld. De rekening wordt nagezien en in orde bevonden en de quaestor gede chargeerd. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Ds. Wessels zal weer de vacature-beurten regelen en in de Kerkbode publiceeren. De Kerk van Vlissingen krijgt toestemming tot voort varen in een censure-geval. Ds. Heij leest het finantieel verslag der Classicale Zendingskas. Wordt voorgelezen het rapport van de Partic. Synode op 16 Dec. 1925 te Goes, gesteld door br. S. Brandsma. Met dank aan den steller wordt het voor kennis geving aangenomen. Inzake de bijdragen voor de hulpbeh. Kerken wordt besloten voor dit jaar dit te regelen naar de procenten, geldend voor hat Classicaal quotum. Geen Kerk heeft iets voor art. 41. Westkapelle dankt voor den steun der Classis tijdens de vacaturevraagt vertegenwoordiging bij de intree van cand. Visser vraagt ook ds. Visser voor de eerste drie maanden vrij te stellen van vacature-beurten Domburg doet eenzelfde meedeeling en verzoek. Alzoo wordt besloten. De consulent zal de Classis daar vertegenwoordigen. Ds. Runia rapporteert de Classis vertegenwoordigd te hebben bij de intrede van ds. Koning. De volgende vergadering zal D.V. zijn den 2en Dinsdag in Mei, saam te roepen door Vlissingen. Rondvraagds. v. Meijenfeldt vraagt een bijdrage voor de weduwe van ds. PI. v. A. In principe wordt weer besloten tot een Zendingsdag. De Kerk van Serooskerke vraagt en krijgt advies. De Korte Notulen worden vastgesteld. De assessor gaat voor in dankzegging. De praeses sluit de vergadering. Op last der Classis, A. C. Heij, 2e scriba. Baarland. Zondag 16 Febr. werd in de morgen godsdienstoefening aan de gemeente bekend gemaakt dat onze gel. Herder en Leeraar ds. A. Wijngaarden een roeping ontvangen had van de Geref. Kerk te Meliskerke. Neige de Koning der Kerk het hart van Zijn dienstknecht om straks onze gemeente te ver blijden met het berichtIk blijf bij ulieden. Namens den Kerkeraad, C. Douw, scriba. Vlissingen. Met doopattest uit Goes'Adriana Wielemaker, Kasteelstraat 62. Met attestatie naar Charlois M. Niewerf en echtg., A. J. du Pré en hun kindje. AGENDUM Classis Zierikzee, 24 Februari. 1. Opening. 2. Onderzoek credentialen. 3. Aanwijzing moderamen. 4. Notulen. 5. Ingekomen stukken. 6. Rapportena. Dep. Prov. Synode b. Dep. Zen ding c. Evang. Commissie. 7. Instructies en voorstellen. 8. Onderzoek naar art. 41 K. O. 9. Regeling vacature diensten. 10. Omvraag. 11. Korte Notulen. 12. Sluiting. Namens de roepende Kerk, C. J. Wielenga, Praeses. D. Mulder, Scriba. Middelburg. Van N. N. ontving ik f 10.voor den nood in de veenstreken in Drenthe, die ik, tege lijk met, mijn eigen kleine bijdrage per Giro (.heb overgemaakt aan ds. Donner te Emmen. Misschien zijn er nog meer die zooiets van plan zijn. De Kerke raad zond wel een gave maar besloot geen collecte te houden. Gaarne wil ik die giften ontvangen en verzenden. Met vriendelijken dank aan N. N. R. Hamming. Oost-Souburg. In hartelijken dank ontvangen voor de Zending 150 halve centen van Cor en Johanna Stahlie en nog 230 halve centen van Nellij en Betsij Suurmond Md. Namens de Zendingscommissie, A. J. v. Noorden, Penningm. In dank ontvangen 270 halve centen van 't zoontje van A. Hoebeke te Nieuw- en St. Joosland. Namens de Zendingscommissie te Arnemuiden, A. Cornelisse, Penningm. ZENDING. Vlissingen. Met, hartelijken dank ontvangen van Bram en Jo Stekctee (Tuindorp) een ferme doos keurig zilverpapier en van de kinderen der le en 2e klasse der Chr. school Kasteelstraat 2 witte en 1 grauwe doos en een gele zak met een reuzenpartij zilverpapier, eenig theelood en wat capsules. Namens de Zendingscommissie, W. Karreman, Penningm. DE NOOI) IN DRENTE. Hartelijk dank voor de gezonden goederen voor de bewoners der veenstreken. Wij hopen Woensdag 24 Februari a. s. alles te verzenden. Tot Dinsdag zijn we gaarne bereid nog voorwerpen in ontvangst te nemen. H. v. Driel. L. Janse. J. P. Timmermans. Lyceum-Herdrukken VIII. Prot. Lett. Essays verzameld door Dr. Lansberg en Dr. J. C. de Moor. Groningen. J. B. Wolters. Een keurig boek. Wat uitgave betrefteen helder, fraaie letter, en voornaam papier. Een sieraad voor 't oog. En wat inhoud aangaat rijk. Van verschillende schrijvers is hier een bijdrage, alle betrekking heb bende op de H. Schrift. We achten dezen Lyceum- Herdruk een aanwinst voor onze inrichtingen van voortgezet onderwijs. Deze schoone boeiende stof kan ook gelezen worden in onze Vereenigingen. De prijs is luttel. Het eerste stuk is van ds. v. Andel over: De arme Lazarus. Het boekje sluit met de rijke me ditatie over Kent gij Grieksch van wijlen dr. de Moor. Lief en Leed uit een kliene we reld, door Carla. Bosch en Keuning, Baarn. Een eenvoudig, prettig lezend kinderboek. Van een jongen, die door de redding van een kind zijn ideaal verwezenlijkt, ziet,, onderwijzer te worden. Het boekje kweekt ook liefde voor onze Koningin. De prijs is niet hoog, voor die aardig uitgevoerde nummertjes van de Baarnsche Jeugdbibliotheek. De Jonge Vrouw. No. 5. Bosch en Keu ning, Baarn. Een vrouwentijdschrift, waarnaar jonge en ook meer bejaarde dames grijpen. Uitgevers en Redactie wed ijveren in het leveren van iets zeer goeds. Met zulke tijdschriften als Op deu Uitkijk en De Jonge Vrouw hebben we werkelijk geen neutrale periodieken meer noodig. Het Febr. No. biedt in 32 bladzijden een rijkdom \;an lectuur. v. D. RING MIDDELBURG van J. V. op G. G. Vergadering op D.V. Donderdag 25 Febr. in het Mil. Tehuis te Middelburg. Aanvang acht uur. RING SEROOSKERKE e. o. Jaarvergadering te Grijpskerke in de Ger. Kerk op Donderdag 25 Februari 1926, aanvang 7 uur. 1. Rede van ds. P. N. Kruijswijk te Vlissingen. Onderwerp „Gods verborgen omgang". N.B. De lezing van de artt. over „Mystiek" in het jong.blad zij aan bevolen. 2. Huishoudelijke zaken ringrapport, jaarverslag secretaris en penningmeester, verkiezing voorzitter en stemming over wijziging ring-reglement. Rooster J. V. „Calvijn", Vlissingen, voor 21 Febr. Middag-afd. G. G. O. T. Jacob en Laban door C. de Klerk. M. O. Het huisgezin A. door C. J. Stroo. Av.-afd. N. T. Handel. 27 en 28, Joh. Steketee. M. O. no. 2, C. Bosselaar. Rooster M.-V. Vlissingen, 22 Febr. Gew. Gesch. O. T. Schets 8, Trijn Lieuwen. Opvoedkunde, Bets Woltering. Geref. Knapenvergadering „Samuel", Middelburg. Vergadering op Zaterdag 20 Februari. Agenda le Afdeeling Bijb. Gesch. Genesis 6, W. Molenbroek. Kerk. Gesch. door den leider. Agenda 2e Afdeeling Inleiding over Gen. 6:5 en 7, 8 14. De Zondvloed door H. Bassie. Behandeling Vad. Gesch. Filips II tot 1559 en het Calvinisme door den leider. Meisjesvergadering „Nunia", Middelburg. Zaterdagavond van 6V29'/* uur Cons. Hofpleinkerk. le Afdeeling. Gewijde Geschiedenis, Samuel 4 en 5. Na de pauzeKerkgeschiedenis. 2e Afdeeling. Gewijde Gesch., Samuel 1, 2, 3 door B. v. Aartsen. Na de pauze Kerkgeschiedenis. Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Afd. „Herman Faukeel". Nieuw Testament. Les 77-78. Luc. 27 13-25—36-43. Joh. 20 19-29. Emmaüsgangers. In de opperzaal. Kerkgeschiedenis schets 11. Kerstening der Volken. Afd. Dr. Lützen Wagenaar. N. T. schets 77 en 78. Wandeling naar Emmaüs. In de opperzaal. K. G. schets 11. De kerstening der Germaansche volken. Naaikrans Zendingshospitaa, Middelburg. Vergadering op Donderdag 25 Febr. Gewone plaats. Het Bestuur. Vereen. „Meisjesroeping", Middelburg. Agenda Gew. Gesch. Jozua 4:7. Geloofsleer 12. B. en B. 1 Juni '25. CORRESPONDENTIE. J. V. en C. J. F. te B.A. L. te O.Jb. R. ta 's H en v. d. L. te K. Het eerste kwartaal van dit jaar dient door U betaald, dus tot April blijven we zenden. De Administratie. MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in de Gasthuiskerk. Heidelb. Catech. Zondag 18. Collecte Theol. Fac. V. U. Gasthuiskerk 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. R. Hamming Hofpleinkerk 9.30 uur ds. S. van Dijken te Nieuweroord. 6 uur ds. A. C. Heij Noorderkerk 9.30 uur ds. R. Hamming 6 uur ds. S. van Dijken Arnemuiden 9.30 en 2 uur ds. J. Runia Voorber. H. Av. Domburg 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Gapinge 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. C. von Meijenfeldt Grijpskerke 9 en 2 uur ds. J. Dijkstra Koudekerke 9 en 2 uur ds. A. C, Heij St. Laurens 9.30 en 2 uur ds. A. Koning Meliskerke 9 uur Cand. J. C. Haartsen Oostkapelle 9 en 2 uur ds. E. Douma Serooskerke 9.30 en 2 uur Cand. D. J. B. Allaart te Oegstgeest. Souburg 9.30 en 2 uur ds. G. B. Wurth 6.30 uur ds. P. N. Kruijswijk Zendingsrede. Veere 9.30 en 2 uur ds. I. K. Wessels Vlissingen 9.30 uur ds. P. N. Kruijswijk 5.30 uur ds. G. B. Wurth Vrouwepolder 9.30 uur ds. C. von Meijenfeldt 2 uur Lezen eener Leerr. Westkapelle 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Brouwershaven 9.30 en 2 uur Bruinisse 9.30 en 2 uur Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur Geersdijk 9.30 en 2 uur Haamstede 9.30 en 2 uur Kamperland 9 en 2 uur 6 uur Nieuwerkerk 9.30 en 2 uur 5 30 uur Oosterland 9.30 en 2 uur Scharendijke 9.30 en 2 uur Wissekerke 9.30 en 2 uur Zierikzee 10 en 6 uur Zonnemaire 9.30 en 2 uur Cand. H. Brink te Hoogersmilde. ds. D. Bremmer ds. F. Staal Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. F. J. v. d. Ende Lezen eener Leerr. ds. J. W. van Tol Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr ds. C. J. Wielenga ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur Cand. Polman te Groningen. Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 uur ds. W. M. le Cointre Krabbendijke 9 en 2 uur ds. A. Andree Poortvliet 9.30 en 2 uur ds. T. Bouma 6 uur Lezen eener Leerr. Rilland-Bath 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. 6 uur ds. F. A. den Boeft te Kruiningen. Tholen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Baarland 9.30 en 2 uur Driewegen 9.30 en 2 uur Kapelle-Biezelinge 9.30 en 2 uur Borsele 9.30 en 2 uur Goes 9.30 en 6 uur 's Gravenpolder 9.30 en 2 uur Heinkenszand 9.30 en 2 uur Ierseke 9.30 en 2 uur Wemeldinge 9.30 en 2 uur Kruiningen 9.30 en 2 uur Nieuwdorp 9.30 en 2 uur Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur ds. A. Wijngaarden ds. C. W. Keur ds. A Scheele ds. R. J. v. d. Veen Geen opgaaf ontv. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. B. Meijer Lezen eener Leerr. ds. F. A. den Boeft Cand. C. Steenblok ds. A. P. Lanting Axel 9.30 uur 2 uur Hoek 9.30 en 2 uur Oostburg 9.30 en 2 uur Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 en 3 uur Schoondijke 9.30 uur 2 uur Terneuzen 9.30 en 2 uur Zaamslag 9.30 uur 2 uur Lezen eener Leerr. ds. J. S. Post ds. J. B. Vanhaelen Cand. J. de Boer te Zwartsluis. Lezen eener Leerr. ds. K. Sietsma ds. K. Sietsma Voorber. H. Av. ds. S. Groeneveld ds. J. S. Post Lezen eener Leerr. Heden ontsliep zacht en kalm? na een langdurig geduldig gedragen ljjden, onze lieve Man, Vader, Be huwd-, Groot- en Overgrootvader, de Heer WILHELMUS ADRIANUS VAN DORT, in den ouderdom van 78 jaar. Uit aller naam, Wed. G. A. VAN DORT- SCHOT. Middelburg, 13 Febr. 1926. Segeerstraat.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3