m Dr. C. DE 100R: MIJN NARDUS. D. I. H. DE DOKTER IN HUIS Zending op Java der Geref. Kerken in HONDIUS ZOON, Middelburg, Bokkepootjes. HUID' van Het beste Adres voor iANHFACTOREM is dat van L. E. RIVIERE, Groots Harkt, Hoek Gravenstraat, Middelburg. yEBKOOFHOlSAIEBKAAN, Lip MH C 24, flu, HOOFiAPUN Schrale Lippen n/ipUROL J. ANTHEUNISSE, Meubelmaker Wenscht U Solied Schoenwerk aan lagen prijs Lips' Safe-deposit inrichting. J. W. BQEIJENGA ZONEN - UITGEVERS - SNEEK. ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. Dr. J. VOORHOEVE. LA RIVIèRE VOORHOEVE, I&JH H ARDT* UITVOERING J WONDJES1 FUROL SANGUINOSE BroncHiti® J. JANSE Jzn., Haarwerken. Boekh. FANOY, Burg 16, Wburg 2e CURSUSVERGADERING BIJBELS en KERKBOEKEN VERHUIZINGEN. 4% leening f 24000,- (Kerkbouw). 5% leening f 37000,-- (Pastorie en Hospitaalbouw). SCHOENMAGAZIJN LANGEVIELE. Vlasmarkt K 145, - Telefoon 117. Koopen en verkoopen effecten. Verzilveren Coupons en Lossingen. Belasten zich met het nazien van uitlotingen. Nemen inschrijvingen aan op alle uitgiften van aandeelen, obligatiën en pandbrieven zonder provisieberekening. VERZAMELDE SCHRIFTOVERDENKINGEN. Ratiné Bonkers met fluweelen kraag vanaf f 8,75. Fietsjekkers vanaf f 3,95, f 4,95, f 5,95. Winterjassen vanaf f4,90. Blauw Keper Jassen vanaf f 1,75. Blauw Keper Kielen vanaf f 1,35. Koninklijke Pianofabriek ANTOINE MES, Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. Populair Geneeskundig Tijdschrift. Abonnementsprijs f 4,- per Jrg. Uitgevers - Zwolle. F. A. DE JONGE. Woensdag 24 Februari 1926 Vlissingschestraat K 49, Middelburg MOOIE COLLECTIE STALEN PROF. RIDDERBOS Jesaja He deel. Spreker: Mr. P. DIELEMAN. JOH. A. JULIANUS, Voorradig Imitatie Mahonie Stoelen Nieuwe Stokvisch. Nieuwe Zoutevisch. Gezouten Schelvisoh. GEBR. VAN DORT, ps» ruwe huid i J. TEVEL, Coiffeur, AMANDELBROOD 18 oent per ons. Advertentie-Bureau LITTOOIJ OLTHOFF belast zich met het plaatsen van ADVERTENTIËN in alle Bladen. J. P. ANDRIESSE en N. ANDRIESSE—van Hemert geven hierbij kennis van de geboorte van hun Zoon PIET. Middelburg, 11 Februari 1926. Meidoornlaan 150. Ondertro uw d LEENDERT BOLIER, Wedr van Jacoba Jobse en PIETERNELLA ELISABETH MARIA VAN AARTSEN. Huwelijksvoltrekking D. V. Woensdag 24 Februari a.s. Middelburg, 11 Februari 1926. Kerkelijke inzegening in de Hofpleinkerk des morgens 10.30 uur door Ds. J. H. Telkamp. Getrouwd: J. FANOY en L. BOONE die, mede namens wederzijdsche Familie, dank zeggen voor de bewijzen van be langstellingbij hun huwelijk ondervonden. Middelburg, 10 Februari 1926. In Jezus ontslapen onze geliefde Schoonzoon en Zwager de heer P. ORANJE, rustend Hoofd eener Chr. School te Amsterdam, in den ouderdom van 65 jaar. Middelburg Mevr. Wed. Ds. A. LITTOOIJ— Eggink. Mevr. Wed. Ds. N. P. LITTOOIJ- v. d. Wiel. A. D. LITTOOIJ. E. LITTOOIJ-Hanse. Terneuzen D. H. LITTOOIJ. J. A. LITTOOIJ—Pouwer. 6 Februari 1926. De volgende Obligatiën zijn bij loting aangewezen voor aflossing 1 a f 500,Serie A No. 8. 2 a f 250,Serie B No. 6 en 20. 2 a f 100,Serie C No. 32 en 113. 1 a t 1000,- Serie A No. 4. 5 a f 100,— Serie D No. 12, 14, 96, 101 en 115. De uitgelote obligatiën zijn vanaf 1 Februari 1926 betaalbaar ten kantore der Firma HONDIUS ZOON, Ylasmarkt K 145, te Middelburg. YA v///. moeten on- middellijk verzorgd worden, zorg er dus voor nevenstaand doosje steeds in huis te hebben. Dan heeft U tevens een uitstekend middel tegen wonden, huiduitslag, jicht, rheumatiek, schrale en ruwe huid. Akker'» is onmisbaar, daar het door zijn veelzijdige eigenschappen dagelijks te pas kan komen. KINDERDIJK P 90 - MIDDELBURG. Voorradig aan lage prijzen alle soorten Stoelen, Linnenkasten, Secretaires en Kabinetten. Tweede hands öbekl. Stoelen, Armstoel en Kabinet. J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en Bijbelbinderij. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. dan vindt u een schitterende Collectie in het Beleefd aanbevelend, J. ALLEWIJN. Telefoon 388. Middelburg. IN STEMMIGEN PRACHTBAND. NIEUWE, KEURIGE UITGAVE, Met bekwamen spoed hebben wjj van dit zeldzaam mooie boek een nieuwe fraaie druk ter perse gelegd. Naar het boek, dat tot ons fonds behoort, was altijd véél vraag. En nu de auteur zoo plot seling is weggenomen, was de voorraad in weinige dagen uitverkocht. Eiken dag komen er bestellingen binnen, waaraan niet kan worden voldaan. Daarom zal deze herdruk met sympathie worden ontvangen. Van bevoegde zjjde is dit boek hoog geroemd. Dr. de Moor schreef het in de volle kracht van zijn leven. De titel is ontleend aan Hoog lied 1 12, in aansluiting waarmee de auteur het Voorwoord schreef „Moge de Koning van Zjjne ronde tafel Zijnen Zegen over dezen ar beid gebieden, opdat daardoor in menige ure van stille overdenking bij velen een kostelijke nardus haren reuk geve Het boek bevat 26 Hoofdstukken Mijn Nardus, Hoogl. 1 12 De kracht der onreinheid, Hagg. 2 12-14 Voor Mij en U, Matth. 17 27 Zout en Vrede, Mare. 9 50 Een gruwel, Gen. 4634 Steen en balk, Hab. 2 11 Kent gij Grieksch Hand. 21:37 Ootmoedigheid, Phil. 2 3, 4 Goed doen, Gal 6 10 Met blijdschap, Hand. 8 39 Uwe zachtmoedigheid, Ps. 18 36 Een zonderling Verbod, Matth. 16 20 Reiniging, Joh. 15 2 Tot die slang, Gen. 3 14 Geworden, Gal. 4 4 U, Luc. 2 10-12 Niet gedenken, Jes. 65 17 Geen blijvende stad, Hebr. 1314 Weten en niet weten, Joh. 18:2-3 Drie kruisen, Luc. 23:39-43 De Opstandingsmorgen, Luc. 24 1 Ons vernederd lichaam, Phil. 3 21 De Hemelsche Woning, Joh. 14 :2 Hermon's dauw, Ps. 133 8 Enkeling en Gemeenschap, Hand. 2:8 Profiteeren en droomen, Hand. 2 17. RIJ INTFFKFNINfi kost dit prachtboek van plm. 200 DIU IW I ttrVLITIHU bladz., druks slechts f 2.40. Na 1 Maart is de prijs f 2.90, indien er dan nog voorraad is. Deze editie is slechts 1000 ex. groot, uitsluitend gebonden, op fijn papier gedrukt, met keurige letter. Allen die prijs stellen op het bezit van dit Gedachtenisboek raden wijbestel nu Het boek verschijnt begin Maart Bestel per briefkaart, of postw. of op Giro-no. 31769 met vermel ding „Mijn Nardus". NAAST R. K. KERK. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO 'S en ORGELS in diverse prijzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen Abonneert U op Onder Hoofdredactie van Januari-aflevering bevat o.a. Auto-Suggestie Jubileum Dr. Hoff man, met Portret Beri-beri Actie- stroom, met afb. Medische Brievenbus (hartklopping, zielsziekte, plotselinge sterfgevallen, menstruatie, keelontsteking, dysenterie, verlamming, migraine, Bloed vin, enz.). Prijsvraag Huismiddelen, e.a. verdwijnt spoedig hoofdpijn-tablet^ a Koker öOchbjjApolhen Drogisten. ATTENTIE! Prima Eierkolen, Duitsche Stukkolen en Anthraciet, tevens Geklopte Cokes en Pareleokes. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacobse. Vlissingschestraat K 54, Middelburg. Luxe Brood- en Banketbakker ij, Balans E 108, Middelburg. der Chr. Zangver. „SOLI DEO GLORIA" te Middelburg op 8 uur, Concert- en Gehoorzaal, Middelburg. Bewjjzen van toegang ad f 0,57 en tekst boekjes ad f 0,20 vanaf 17 Febr. 1926 verkrijgbaar bjj de H.H Boekhandelaren Fanoy, Fejj en Fa Dhuy. ontvellinden,onbtoken huid en brandwonden, denezen vaak moeilijk. Het beste middel tegen Bloed armoede en Zenuwzwakte. De Sanguinose heeft een hoogst versterkenden invloed op het ganséhe zenuwgestel. Zjj verrjjkt het bloed en geeft aan het gans che lichaam dat gevoel van veerkracht, dat bij eene volmaakte gezondheid behoort. Prfjs per fl. f2,—, 6 fl. f 11,— 12 fl. f 21,—. Tweemaal per dag een eetlepel is voldoende. Te verkrjjgen bij Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co., De Riemerstraat 2e-4 Den Haag. Wanneer gij hoestNeemt dan onmid- deljjk proef met ONZE DROPS. Beleefd aanbevelend, Fa F. H. J. DAMEN. Korte Noordstraat, Middelburg. „Wat doe Je voor je hoest?" Niets? Dat is al erg onverstandig. Als Uw bron chitis chronisch is geworden begint de ellende pas goed. Vanzelf zal die hoest niet overgaan. Waarom nu niet bijtijds een krachtig werkend kruidenmiddel als Akker's Abdijsiroop te baat genomen dat U er in eenige dagen 'van af kan helpen.. Abdijsiroop is een beproefd mid del bij bronchitis, influenza, kinkhoest, zware verkoudheid, keelpijn, asthma. Per 8e«ch van 230 gram f 1.50; 550 gram f2.75. bericht de ontvangst van een tot het maken van Heeren- en Jonge- heerenkleeding. Elegante Coupe, nette afwerking. Beveelt zich tevens aan tot het leveren van gemaakte kleederen. Alle haarbijvullingen worden netjes uitgevoerdVraagt prijzen by I. VERELST, Kapper, Pottenmarkt. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedwjjn Zoo juist verschenen en voorhanden by Prijs in linnen band f 3,50. Het vroeger verschenen le deel is ook nog te bekomen ad f 3,90; evenals alle reeds verschenen deelen in de „Korte ver klaring der Heilige Schrift met nieuwe vertaling". MIDDELBURG. op MAANDAG 15 FEBRUARI a.s. des avouds 8 uur, in het MILITAIR TEHUIS. HET BESTUUR. Leden der A.R. Kiesvereeniging zyn welkom. Langeviele K 211 Middelburg, met spikkelzitting aan lage prijzen. Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'HUIJ, Burgt, Middelburg. Tabak- en Sigarenhandel „'T WAPEN VAN ZEELAND" Thans Sigaren in kistjes van 10, 25, 50 en 100 stuks in verschillende prjjzen, benevens Pijpen, Tabak en Sigaretten. Beleefd aanbevelend, W. F. DIERMANSE, Korte Noordstraat. Eerste Kwaliteit MUTSAARD- en TUINIERSWISSEN H. VAN DRIEL, Manden- en Rietenstoelenfabrikant, Langeviele, Middelburg. Oud's Kina Wijn f 2,50 per Liter Bloedwjjn (merk pleegzuster) f 2,25 per flesch. De WIJN voor Zieken en Zwakken. W. P. MALJERS. - Markt Segeerstraat Middelburg. Doos30-60-90ct. Tube 8Oct. pij Apoth.enDrog i'sten Autogeenisehe Lasch- en Snijinrichting. Smederij, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLUIJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. Ik verhuis U zeer zeker zoo goed als iedere andere Firma, en altijd nog wat goedkooper. Draag Uwe verhuizing bij ons op, het zal U zeker voldoen. Aanbevelend, S. B. SUURLAND, Rouaansche Kaai Middelburg. TE KOOP: Scheermessen, Kwasten, Potten Scheerzeep. Seisstraat Q 16, Middelburg. J, LAVOOIJ. - MIDDELBURG. Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. R. A. BASTIA AN SE, :-: Banketbakken Langeviele, Middelburg. Spanjaardstraat E 71, MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4