Godsdienstoefeningen Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. BOEKflflNKON PIPING. INGEZONDEN STUKKEN. Vereenigingsleuen. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 14 FEBRUARI 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe Axel bezwaarschrift van dien Kerkeraad tegen de suspect- verklaring van Dr. J. G. Geelkerken genomen beslis sing, uit het onderdeel dat. aldus luidt „Tevens echter kan uwe vergadering uit dezen gang van zaken blijken wat ook het gevoelen zij dei- Synodale Commissie van Noord-Holland er, reeds zuiver formeel genomen, inderdaad geen recht was om Dr. Geelkerken naar het Onderteekeningsformulier de bekende vragen te stellen, daar inderdaad geen van de elementen, die volgens het Onderteekenings formulier hier aanwezig moeten zijn, hier gevonden worden er waren voor de classis geen „gewichtige oorzaken van nadenken", er was geen bedreiging van „de eeenheid en zuiverheid der leer", er waren ook naar het oordeel der kerkelijke vergadering, (d.i. der Classis) „geen rechtvaardige oorzaken van verdenking" gegeven dit is eerst uitgesproken niet door de classis, maar door deputaten Art,. 49 K. O, en ook door dezen niet aanstonds, maar nadat hun op het ontvangen „college in het kerkrecht" waarschijnlijk was geleerd, dat dit de eenige weg was om de gewenschte verkla ring te verkrijgen", terug te nemen de woorden „en ook door deze niet aanstonds, maar nadat hun op het ontvangen „college in het Kerkrecht waarschijnlijk was geleerd, dat dit de eenige weg was om de gewenschte ver klaring te verkrijgen" en voorts zich nader te beraden over het eerste gedeelte. Ds. Gispen wijst er op, dat daarmede dus de voor stelling in het land verbreid, alsof Prof. Dr. H. H. Kuyper zou hebben medegewerkt tot. liet. opstellen van het advies en de vragen van Deputaten Art. 49 aan Dr. J. G. Geelkerken t.e stellen, is gebleken on waar te zijn. Tiende zitting. Uit het appèl nominal blijkt, dat door hun secundi zijn vervangen ds. W. H. Gispen (Scheveningen) en de ouderlingen D. Mulder (Zierikzee) en G. van Zeg- gelaar (Ransdorp), en dat, hun secundi zijn resp. ds. A. H. van Minnen ('s-Gravenzande) en de ouderlingen P. A. Schwartz (Rilland-Bath) en A. de Boer (Lands meer). De voorzitter deelt. mede. dat hij vernam, hoewel er officieel nog geen bericht, is, dat ds. Gispen on gesteld is. Hij spreekt de hoop uit, dat deze onge steldheid van korten duur moge zijn. De voorzitter verwelkomt de secundi, die instem ming betuigen met de Belijdenis der Geref. Kerken. Als de notulen der 9e zitting zijn gelezen, doet de voorzitter voorlezing van een schrijven van prof. dr. C. van Gelderen, meedeelende, dat hij verder niet ter Synode kan komen, daar zijn colleges niet langer kunnen stilstaan. Voorts wordt voorlezing gedaan van een schrijven van eenige broeders der Geref. Kerken van Amsterdam en Amsterdam-Zuid, welk schrijven voor kennisgeving wordt aangenomen. De vergadering gaat daarop in comité-generaal, om zich te beraden over een voorstel van dr. K. Dijk, als voorzitter van Commissie 4 (dogmatische com missie), rakende de verdere werkwijze der Synode. Elfde zitting. De voorzitter deed Dinsdagavond in openbare zit ting mededeeling van eenige ingekomen stukken. Daarbij behoorde het rapport van de kerkrechterlijke Commissie. De verklaring van dhr. H. J. Höweler namens 60 studenten in verband met de kwestie- Geelkerken werd voor kennisgeving aangenomen. Besloten werd het volgende uit de geheime zitting over te brengen naar de openbare Dr. K. Dijk, voor zitter van de dogmatische Commissie, deelt mede, dat deze Commissie thans met haar arbeid zoover gereed is, dat de Synode een besluit zal hebben te nemen omtrent de wijze waarop dr. Geelkerken zal worden gehoord. Hij dient daartoe een voorstel in, dat na breedvoerige beraadslagingen, toelichting en aanvulling wordt aanvaard. De Commissie wordt ge machtigd dr. G. in staat te stellen zijn protest nader bij haar toe te lichten en hem vragen te stellen, bij welke behandeling de andere leden der Synode tegen woordig kunnen zijn, zonder zich in de discussie te mengen. Daarna zal de Commissie haar Rapport aan de Synode uitbrengen, waarbij de leden der Synode uiteraard het recht hebben aan de beraadslagingen deel te nemen. Aan dr. G. werd het volgende telegram verzonden „Synode verzoekt U Woensdag 2 uur ter vergadering te komen ter toelichting van uw protest, inlichtingen met betrekking tot uw zaak en nadere verklaring van gevoelen. Moderamen". Twaalfde zitting. Na een dag vaa commissievergaderingen kwam de Synode Woensdagavond te half negen in comité- generaal bijeen. Te half tien werd de vergadering weer openbaar. De praeses deed in deze openbare zitting mede deeling van de telegrammen, die wij boven reeds vermeldden. Ingekomen waren ook eenige brieven, waarvan de voorzitter eveneens voorlezing deed. Hiervan zij ver meld een schrijven van den heer H. van der Schaar, waarbij afschrift werd gevoegd van een bezwaarschrift, zijnerzijds aan den Kerkeraad van Amsterdam-Zuid gericht. Te kwart voor tien ging de Synode hierop weer in comité-generaal. Te 10 uur werd de zitting gesloten. De Synode is nu verdaagd tot Dinsdag a.s. Te negen uur heeft dan een openbare zitting plaats, die echter alleen dient voor het verrichten van enkele formaliteiten. KORT VERSLAG van de vergadering der classis Tholen, gehouden den 3den Febr. 1926 te Bergen op Zoom. 1. Ds. A. Andree opent de vergadering, laat zingen Ps. 25 6, leest Openb. 3 7—13 en gaat voor in gebed. 2. De credentiebrieven worden nagezien, twee ker ken vaardigden een diaken af, hun wordt keurstem verleend. Rilland-Bath heeft een instructie. 3. Het moderamen wordt als volgt vastgesteld Praeses, ds. Andree Assessor, ds. W. M. Ie Cointre Scriba, br. E. Tange. 4. De notulen van de vergadering van 18 Nov. worden gelezen en goedgekeurd. 5. Br. Dijkslag van Tholen wordt benoemd tot class, correspondent voor de Theol. School. 6. Ingekomen stukken: a). Br. F. Boon bedankt als lid van de Com missie tot voorberieding van een class. Zendings dag. Deze broeder wordt ontheffing verleend. b). Br. G. Haverhoek vraagt ontheven te wor den van zijn class, correspondentschap voor de V. U. Hierin wordt bewilligd. Ds. Ie Cointre wordt in zijn plaats benoemd. c). Schrijven van een bezwaarden broeder van T. Na mededeelingen van den kerkeraad wordt dit teruggewezen ter nadere behandeling. 7. De instructie van Rilland-Bath, aangaande de ïïnantiën voor de Zending, wordt behandeld. Er wordt bij de betrokken kerken sterk op aangedrongen de Zendingsbijdragen zooveel mogelijk te verhoogen. 8. Rondvraag naar Art. 41 K.O. De kerkeraad van Oud Vosmeer krijgt advies in gerezen moeilijkheden. 9. De vacaturebeurten worden geregeldAnna Jacoba Polder één beurt, en Rilland-Bath twee. 10. Verslag wordt uitgebracht van de geïnde col lecten. 11. Volgende vergadering wordt vastgesteld op 5 Mei a.s. 12. De rondvraag levert niets bijzonders op. 13. Het persverslag wordt gelezen. 14. Nadat ds. W. M. Ie Cointre is voorgegaan in dankzegging, sluit de Praeses de vergadering. Op last der Classis, Ds. W. M. Ie Cointre, h.t. Assessor. Lijst der geïnde Collecten. Theol Fac. Jodenzending Hulpbeh* der V. U. Studenten A. J. Polder: 26,49 18,405 24,89 Bergen op Zoom: 36,71 48,46 29,85 Krabbendijke17,97 30,07 20,57* Oud-Vosmeer11,30 17,68 12,60 Poortvliet.7,03 7,16 9,34 Rilland-Bath10,38 17,30 13,36 Tholen13,26 16,31 13,62 De Classis Zierikzee zal D.V. vergaderen op Woens dag 24 Februari. S.v.p. spoedig punten voor 't agen dum. Namens de roepende Kerk, C. J. Wielenga, Praeses. D. Mulder, Scriba. V1 i s s i n g e n. GedooptJacoba Catharina, d. van J. Willeboordse en E. P. Wondergem. Met attestatie uit Middelburg: Jacoba Hooftman, echtg. van W. Wisse. Met doopattest uit AxelJ. Goossen (militair.) GehuwdWillem Blokland en Pieternella Wisse. Aan de Diaconieën in de Prov. Zeeland. Het. Comité der Provinciale Diaconale Conferentie brengt bij dezen ter kennis van de diverse Diaconieën, dat de in de desbetreffende circulaire genoemde ter mijn van 1 Februari tot het opgeven van vraagpunten en/of van onderwerpen voor een te houden referaat., is verlengd tot 1 Maart a.s. Eventueele opgaven te zenden aan den scriba, Groote Markt 24 te Goes. Namens het Comité, Ph. Wessels, Praeses. B. J. v. d. Berg, Scriba. Goes, 9 Februari 1926. Meliskerke, 7 Febr. 1926. Heden werd alhier tot Herder en Leeraar beroepen de WelEerw. Heer Ds. A. Wijngaarden te Baarland. Neige de Koning dei- Kerk het hart. van Zijn dienstknecht om onze ge meente te verblijden met het berichtIk kom tot U. Namens den Kerkeraad, C. Polderman; Scriba. Middelburg. Gecollecteerd in de maand Januari 1926. Voor de hulpbeh. Kerken in de Classis f 106.90. Voor de hulpbeh. studenten f99.795. Voor de Kerk f 136.535. Gevonden in de collecte gift van f 1. Ontvangen door bemiddeling van br. Baan f 5.voor de Kerk. Hartelijk dank. I. van Noppen. ZENDING. V1 i s s i n g e n. Wederom mogen wij met, harte- lijken dank de ontvangst vermelden van 104 halve centen van Nelly en Piet Vader, zoomede 2 kwartjes van br. B. Namens de Zendingscommissie, W. Karreman, Penningm. Middelburg. In dank ontvangen van Willem le Soe 1 pakje zilverpapier en 100 halve centen. Uit het busje van 't Rusthuis f 3.83 van Johanna de Koning een pak zilverpapieruit het busje van Tini Lodewijk f 5.38 en van Jacobus Coppoolse te Oost- kapelle een pakje zilverpapier. Namens de Commissie, L. A. Tange, Penningm. St. Laurens. In dank ontvangen van Johanna Wattel, Brigdamme, 170 halve centen. Namens de Zendingscommissie, D. Willemse, Penningm. O.- en W.-Souburg. In hartelijken dank ont vangen voor de Zending 100 halve centen en twee zakjes zilverpapier en nog een zak met capsules van de kinderen van P. Vreeke. Namens de Zendingscommissie, A. J. v. Noorden, Penningm. Met dank ontvangen 1 pak zilverpapier en theelood van de kinderen der Chr. School te Hein kenszand, 75 h.c. van Wim Westveer Heinkenszand, en 150 h.c. van Mientje Annot. C. Littooij, Molstr., M'burg. PARAKAN. Met vriendelijken dank ontvangen van Mej. N. de Koning te Krabbendijke overschot van Zendings kalender en Zendingsbladen f2.47; van de Meisjes- vereen „Martha" te Oostkapelle f 3.busje Rusthuis f3.83; nagekomen gift te Koudekerkevan J. K. te Biggekerke f 1.van de Geref. Meisjesvereen. te Driewegen (door tusschenkomst van Mej. Th. de Muijnck te Ovezand) f 10.en van de Vrouwenvereen. Zusterhulp te Heerlen f 25. C. Hondius, Rotterd. Kade O 244. Middelburg. Voor den nood in Drenthe lager in de Diaconale collecte f 2,en voor „C. V. met de koude" f 1,Diakenen. Menigerlei Genade, wekelijksche pre dikatiën en Catechismus No 21-30. J. H. Kok, Kampen. Ook met dezen arbeid, dien Dr De Moor met Dr B. Wielenga leidde, heeft de thans ontslapene de Kerken een grooten dienst gedaan, We ontvingen van de predikatiën de No 21-30 dezelfde nummers ook van de Catech. preeken. Ze zijn in onze Kerken zeer geliefd. Vooral nuttig zijn ze voor onze kranken en bejaarden, die den dienst des Woords niet bijwonen kunnen. De druk is zelfs voor zwakkere oogen goed leesbaar. De uitgave zoo als we dit van uit Kampen gewoon zijn. We hebben enkele dezer predikatiën met 'genoegen gelezen. Hier paart zich over 't algemeen degelijkheid van inhoud aan schoonheid van vorm. Al zijn ook hier de gaven onderscheiden. In vele Kerken worden ze door de ouderlingen geregeld bij de zieken bezorgd. Navolgens waardig. v. D. Slang Of Satan door IJ. Althuis, F. H. Buitenhuis, A. J. van Dijk, P. Naaf en W. Verhagen, belijdende leden der Gereformeerde Kerk. Drukkerij „Systema", Amsterdam. Deze brochure komt van dezelfde drukkerij in de 2e v. Swinderstraat 2426, waar het beruchte pam flet van Silvanus, „De wondeplek" geheeten gedrukt werd. We wijzen hierop, niet om daarmee te zeggen, dat deze brochure even inferieur is deze schrijvers verschuilen zich ook niet achter een pseudoniem maar toch wel om er op te wijzen, dat ons hier ver van superieur werk geleverd wordt. Er is hier nog al grootdoenerij en opwinding. Het boekje schijnt 15 bladzijden druks te geven, maar bl. 1 bevat de titel bl. 2 is blanco, op bl. 3 leest ge niet meer dan S. O. S. Redt onze zielen van kerkelijke dwingelandij, bl. 4 is weer geheel blanco, op bl. 5 begint het pas. Blijft dus over 10 bladzijden, met. nog 9 regels op een elfde bladzijde. De helft wordt dan nog ingenomen door een overdruk van een artikel in 1882, doords. W. S. Veltman, toen te Blije, gepubliceerd in een tijdschrift. Zooals ge ziet hebben deze vijf broeders zelf niet veel te zeggen, want wat zij zelf dan nog produceeren ware gemakkelijk op drie bladzijden te drukken. Toch kost dit geschriftje van ongeveer acht bladzijden 40 cent. Van opwinding getuigt het motto S. O. S. Gelijk men weet is dit het radiosein van schepen op zee, die in nood verkeeren, een afkorting van Save our Souls, red onze zielen. Men moet wel in opgewonden toestand verkeeren, om dat motto te kiezen. En wat dit opgewonden vijftal hier dan ook geeft kan men gerust ongelezen latende tijdsbe sparing moge dan niet groot zijn, het scheelt toch veertig cent. Gezegend en ten Zegen. Van de groene naar de zilveren bruiloft onzer geliefde Koningin, Wilhelmina der Neder landen, door Johanna Breevoort J. M. Bredée's U. M. Rotterdam. 7 Februari was het 27 jaar geleden dat onze Ko ningin in het huwelijk trad met Prins Hendrik. Deze zilveren bruiloft mag niet ongemerkt voorbijgaan. Johanna Breevoort schreef nu een boekje van 85 bladzijden, dat uitmuntend dienst kan doen om wat in de herinnering verflauwde weer helder voor de aandacht te brengen en om onze kinderen van die gebeurtenis een goed idee te geven. Onderscheiden illustraties maken het boekje nog aantrekkelijker. De titel„Gezegend en ten zegen" is gelukkig gekozen. Onze Vorstin is in deze verloopen 25 jaar rijk ge zegend, maar ook een groote zegen geweest voor ons volk. Lezing van deze historische herinnering doet te meer bidden, dat het God moge behage, onze Vorstin met. haar Gemaal en dochter en haar moeder ook voorts in rijke mate Zijn zegen te schenken en ten zegen te blijven stellen over geheel ons volk. Heij. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. DE NOOD IN DRENTE. U zult zeker wel kennis hebben genomen van wat de dagbladen hebben gemeld over de ellende in Drente's Zuid Oosthoek, die hoog, zéér hoog is gestegen. Een enkele greep uit „De Standaard" van 1 Februari j. 1. zal u doen zien dat er geholpen moetworden. „Diep medelijden vervult u, wanneer ge in zulk een krot komt. Laat ons u er in een mogen binnenleiden. Na eenig zoeken vinden we de deur en openen die. Vragen aan moeder de vrouw of we eens even kijken en praten mogen. Er hangt in de woning laten we het krot van houten planken op plaggen, met een enkel klein raam, nog maar zoo noemen een weeke, rookerige lucht. De schoorsteen schijnt een beetje slecht te trekken en de met turf gestookte kachel rookt blijkbaar een beetje. Vlak bij de kachel staat een klein wiegje, waarin onder vodden en lappen een kindje van enkele wekenginds in den hoek spelen een paar grootere kinderen op den grond, rechts vlak bij het raam zit op een stoel een meisje van 10 of 12 jaar en als we de vrouw vragen of dit al haar kinderen zijn, blijkt, dat er daar links in de bedstede, nog twee liggen te slapen. Eén blik in die bedstede, waarin naar later bleek 's nachts man en vrouw en drie kinderen slapen overtuigde ons, dat lakens tot op den draad versleten zijn en uit een gesprek tusschen moeder de vrouw en de ons begeleidende dame wordt 't duidelijk, dat moeder zelf haast geen goed meer aan 't lichaam heeft en de kinderen in hun voddige kleertjes zeker niet genoeg bescherming tegen koude en regen hebben". Broeders! en inzonderheid Zusters! denkt u één oogenblik dien toestand in en wil ons in staat slellen onder- en bovenkleeding en nachtlegergoederen die voor u waardeloos in een hoek op den zolder liggen, maar voor de bewoners der veenstreken on betaalbaar zijn aan het gevormde comité op te zenden. Ondergeteekenden zijn gaarne bereid de voorwerpen in ontvangst te nemen terwijl de eerstondergeteekende op verzoek goederen wil laten afhalen. H. van Driel, Langeviele K 390. L. Janse, Lange Noordstraat D 70. J. P. Timmermans, Korte Noordstraat E 5. BLONDO EN PARAKAN. Het Dames-Comité te Middelburg deelt mede, dat van nu af als hoofd der knipkrans optreedt Mej. C. Wagenaar, Markt K 4. Alle aanvragen om geknipt naaiwerk en ook alles wat reeds genaaid is, moet dus voortaan aan haar adres gezonden worden. Er ligt een grooten voorraad geknipt goed klaar. Zijn er geen vereenigingen meer die de helpende hand kunnen bieden bij het naaien Of zijn er zusters die thuis een aantal kleedingstukken voor hare rekening nemen willen Steunt dit noodige werk, zusters opdat wij ds. Merkelijn niet moeten teleurstellen. Men vrage Mej. Wagenaar mondeling of schriftelijk een aantal geknipte stukken dat zij gaarne met model en noodige aanwijzingen toezendt. Ook herinnert het Comité er aan, dat het adres van de Penningmees- teresse is: Mej. C. Hondius, Rotterdamsche kade 244. Gaarne aanbevelend, Het Comité. Geref. Knapenvergadering „Samuel", Middelburg. Vergadering op Zaterdag 13 Februari. Agenda le Afdeeling Bijb. Gesch. Genesis 4, 5, 6 door L. Bolier. Vaderlandsche Gesch. Karei V door J. Francois. Agenda 2e Afdeeling Tweeërlei levensrichting door C. de Klerk. Kerk. Gesch. De drie belijdenisgeschriften door P. Sanderse. Rooster J. V. „Calvijn", Vlissingen, voor 14 Febr. Middagafd. „De Engel des Heeren" door H. B. Woltering. A. R. Beginregelen art. 11, schets 3, F. de Klerk. Avondafd. Gel. Bel. art. 15, C. Kruysse. A. R. Beginselen art. 14, J. L. Theune. Rooster M.-V. Vlissingen, 15 Febr. Gew. Gesch. O. T. Schets 7, Anna Joziasse. Gew. Gesch. N. T. Schets 15, Truus Woltering. Kerkgesch. Schets 21, Cath. Stroo. Vereen. „Meisjesroeping", Middelburg. Agenda Gew. Gesch. Matth. 14 1336. Kerkgeschiedenis Luther 8. B. en B. 15 Oct. .25. Meisjesvergadering „Nunia", Middelburg. Zaterdagavond van 6Yi91/* uur Cons. Hofpleinkerk. le Afdeeling. Gewijde Gesch. Samuel 1, 2 en 3, door Betsie Slot. Na de pauze Vaderlandsche Geschiedenis. Graaf Florus V door A. Goverse. 2e Afdeeling. Gewijde Gesch. Ruth, door L. Walraven. Na de pauze vrije werkzaamheden. Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Afd. „Herman Faukeel". G. B. Art. 1. Dat er een eenig God is. M. O. Schets 12. Chr. Socialisme. Afd. Dr. Lützen Wagenaar. G. B. Art. 1. Dat er een eenig God is. M. O. Schets 12. Het Christen-Socialisme. MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in de Noorderkerk. Heidelb. Catech. Zondag 17. Gasthuiskerk 9.30 uur Cand. Haartsen te Souburg. 6 uur ds. R. Hamming Hofpleinkerk 9.30 uur ds. I. K. Wessels 6 uur ds. J. H. Telkamp Noorderkerk 9.30 uur ds. R. Hamming 2 uur ds. P. N. Kruijswyk Arnemuiden 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. Hamming Domburg 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Gapinge 9.30 uur ds. C. von Meijenfeldt 2 uur Lezen eener Leerr. Grijpskerke 9 en 2 uur ds. J. Dijkstra Koudekerke 9 en 2 uur ds. A. C. Heij St. Laurens 9.30 en 2 uur ds. A. Koning Meliskerke 9 uur ds. J. H. Telkamp 2 uur ds. I. K. Wessels Oostkapelle 9 en 2 uur ds. E. Douma Serooskerke 9.30 en 2 uur ds. P. J. Baaij Bed. H. Av. en Dankz. Souburg 9.30 en 2 uur ds. G. B. Wurth Bed. H. Av., voortz. en Dankz. Veere 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Vlissingen 9.30 en 5.30 uur ds. P. N. Kruijswyk Vrouwepolder 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. C. von Meijenfeldt Westkapelle 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Brouwershaven 9.30 en 2 uur Bruinisse 9.30 uur 2 uur Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur Geersdijk 9.30 en 2 uur Haamstede 9.30 en 2 uur Kamperland 9 en 2 uur 6 uur Nieuwerkerk 9.30, 2 en 5.30 Oosterland 9.30 uur 2 uur Scharendijke 9.30 en 2 uur Wissekerke 9.30 en 2 uur Zierikzee 10 en 6 uur Zonnemaire 9.30 en 2 uur ds. Z. Hoek ds. D. Bremmer Lezen eener Leerr. ds. F. Staal Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. F. J. v. d. Ende Lezen eener Leerr. uur Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. D. Bremmer ds. J. W. van Tol Lezen eener Leerr ds. C. J. Wielenga Lezen eener Leerr. Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur Cand. de Jong te Rotterdam. Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 uur ds. W. M. le Cointre Krabbendijke 9 en 2 uur ds. A. Andree Poortvliet 9.30 en 2 uur ds. T. Bouma 6 uur Lezen eener Leerr. Rilland-Bath 9.30 en 2 uur ds. J. B. Vanhaelen te Hoek. Tholen 9.30 en 2 uur Cand. de Groot te Zandvoort. Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur ds. van Voorst te Kootwijk. Baarland 9.30 uur 2 uur Driewegen 9.30 uur 2 uur Kapelle-Biezelinge 9.30 en 2 uur Borsele 9.30 en 2 uur Goes 9.30 en 6 uur 's Gravenpolder 9.30 en 2 uur Heinkenszand 9.30 en 2 uur Ierseke 9.30 en 2 uur Wemeldinge 9.30 en 2 uur Kruiningen 9.30 en 2 uur Nieuwdorp 9.30 en 2 uur Bed. Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. ds. A. Wijngaarden ds. A. Wijngaarden Bed. H. Av. Lezen eener Leerr. ds. A Scheele Lezen eener Leerr. ds. R. J. v. d. Veen Lezen eener Leerr. ds. C. W. Keur ds. B. Meijer Lezen eener Leerr. ds. F. A. den Boeft ds. A. P. Lanting H. Av. en Dankz. Lezen eener Leerr. Axel 9.30 en 2 uur Hoek 9.30 en 2 uur Oostburg 9.30 en 2 uur Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 uur 6.30 uur Schoondijke 9.30 en 2 uur Terneuzen 9.30 en 2 uur Zaamslag 9.30 en 2 uur ds. J. S. Post Lezen eener Leerr. Cand. Steenblok te Nieuwdorp. Lezen eener Leerr. Cand. Steenblok ds. K. Sietsma ds. S. Groeneveld ds. P. van Dijk

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3