D. i. H. DE DOKTER IN HUIS Het beste Adres voor NAMOFiCTOREM is dat van L E. RIVIERE, Groote Harkt, Hoek Gravenstraat, Middelburg. Sprekerde Heer J. J. E. MN DIJK, DRUKWERK. HENDRIKSE Go's AHERIEAAN, LUU MM C 21, ÏMlt Als Uw Kinderen punoli Salon voor Scheren en Haarsnijden. ^Stramheid b&lsenx Prinsesjes. Onderwerp: „DE CRISIS" Izich bezeerd hebben BIJBELS en KERKBOEKEN VERHUIZINGEN. Goedkoop tijdelijk aanbod! Boekh. FANOY, Burg 10, M'burg 11 Kieskring Middelburg. Dinsdag 9 Februari 1926, in de N00RDERKERK te Middelburg, 's avonds 8 uur. TOEGANG VRIJ. Ghr. Werkliedenver. „Patrimonium". Chr. Zangver. „Soli Deo Gloria". Midd. Turnvereen. „Wilhelmina". Zilveren Huwelijksfeest van H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins Hendrik op Maandag 8 Februari 1926, Schuttershof te Middelburg. Toegangsprijs f 0,25. Collecte voor de Watersnood. Bi EEN GOED ADRES Bi VOOR ALLE SOORTEN Fa L1TT00IJ OLTHOFF, "Hl W Bankiers- en Effectenkantoor, Middelburg. Deposito's Coupons Prolongaties Nazien uitlotingen Credleten Vreemde gelden Beleeningen Chèques op birsnen- Verzekeringen en buitenland. OLIEJEKKERS f 7.50, OLIEJASSEN f 7.50, OLIEBROEKEN f 3.95, RATINÉ BONKERS met fluweelen kraag vanaf f 10.90. Zuiver Plantaardig Versterkingsmiddel. AV Koninklijke Pianofabriek ANTOINE ME5, ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaitjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. Inrichten, Controleeren en Bijhouden van Koopmansboeken. Rapporten, Verslagen, Belastingzaken. - Billijk tarief. Middenstands-Administratie-Bureau. C. VAN DEN ENDE, Punt O 216 M'burg Groote sorteering Banket, Boterkoekjes en Zoutgebak. Zaterdags Ragout- en Vleeschbroodjes. VROON, Banketbakker, Middelburg. INSTRUMENTMAKER VAIM MIDDELBURG OPTIEK BANDAGES FOTO-ARTIKELEN Het vakkundig Adres voor BRILLEN sinds 30 jaar Algemeens Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand Kantoor Middelburg, Londensche Kade H 54. Deposito's - Credieten - Effecten - Coupons - Incasso's. Middenstands Girodienst. - Alle Bankzaken. Populair Geneeskundig Tijdschrift. Dr. J. VOORHOEVE. Abonnementsprijs f 4,- per drg. LA RIVIèRE VOORHOEVE, Uitgevers - Zwolle. AMANDELBROOD 18 cent per ons. Nieuwe 5tokvisch. Nieuwe Zoutevisch. Gezouten Schelvisch. GEBR. VAN DORT, JOH. A. JULIANUS, Voorradig Imitatie Mahonie Stoelen Voor Allen die sukkelen met Pond's Huidcrême M fflerjnenbenp Schilder Middelburg F. A. DE JONGE. Advertentie-Bureau LITT00IJ OLTHOFF belast zich met het plaatsen van ADVERTENTIËN in alle Bladen. Heden ontsliep onze innig geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder JOHANNA ADRIANA JACOBA van den THOORN, Weduwe DANIEL JAN DRONKERS. in den ouderdom van 83 jaren. Middelburg J. DRONKERS Sr. M. C. DRONKERS- Büijze. Den Haag Wed. Ds. A. DRONKERS- Gunning. Middelburg H. DRONKERS. W. J. DRONKERS- Lucasse. Groningen M. F. STORK- Dronkers. J. H. STORK en Kleinkinderen. Middelburg, 4 Febr. 1926. Volstrekt eenige enalge- meene kennisgeving. Hartelijk dank voor de vele blyken van belangstelling met onze 50-jarige Echtvereeniging. C. VIJGENBOOM en Echtgenoote. Middelburg, 5 Febr. 1926. Oud-Minister van Oorlog. De goedkoop* hoestmiddel- tjes welke men gewoonlijk te baat neemt, genezen den hoest niet: ze onderdrukken hoogstens de verschijnselen. Neemt toch de Abdijsiroop te baat het krachtig werken de, beproefde kruidenmiddel en U zult zien, hoe gauw U Uw verkoudheid kwijt is. J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en BijbelbinderJj. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. ter feestelijke herdenking van het des avonds 8 uur in de groote zaal van het De feestrede getiteldOranje en Nederland Een hoopt de WelEd. Gestr. Heer Mr. P. DIELEMAN uit te spreken. Zang, Muziek, Voordracht en Turnen vullen verder het Programma. ELECTRISCHE DRUKKERIJ ■Si MIDDELBURG ^Üi Bijkantoren GOES, SLUIS, OOSTBURG. ZITDAG op marktdagen te Aardenburg Oostburg IJzendjjke Kruiningen Wissenkerke Kortgene. Rekening-Courant Effecten NAAST R. K. KERK. Wanneer gij in deze zware tijden de verschijnselen bespeurt van anaemie en van neurasthenie, te weinig bloed en arm bloed, zenuwzwakte; dan moet gjj, nu vooral, bjjtijds daar wat aan doen. Zijt gjj lusteloos Uw eten smaakt U nietGij slaapt slecht inwordt wakker zonder uit gerust te zijn hebt hoofdpjjn, suizingenzjjt gedurig vermoeid Dan is voor U de het middel dat U spoedig de verlorene krachten hergeeft en de zenuwen versterkt. Sanguinose wekt den eetlust opbevordert een diepen, ge zonden, verkwikkenden slaap en grijpt met vaste hand in die reeks van treurige verschijnselen die anaemie (bloedarmoede) en neurasthenie (zenuwzwakte) vergezellen. Tweemaal per dag een eetlepel is voldoende. Prijs per fiesch f 2,6 fl. f 11,12 fl. f 21, WACHT U VOOR NAMAAK. Te verkrijgen bij de meeste Apothekers en goede Drogisten. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co. Den Haag. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prjjzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen M. TELEFOON 122. LANGE NOORDSTRAAT 125. Directeur: S. CAL JOUW Pz. KOOPJES. Ratiné Bonkers f 9,50 Fietsjekkers f 8,50 Winterjassen f 9,75 Blauw Fantasie-Costuum f 9,75 Jongenspakjes (leeftjjd 4 jaar) f 2,50 Blauwe Keper Kielen f 1 95. Blauwe Keper Jassen f 1,95. HEERENKLEEDINGMAGAZIJN M. VAN LOO, K. Noordstraat E 3, MIDDELBURG. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedw\jn Abonneert U op Onder Hoofdredactie van Januari-aflevering bevat o.a. Auto-Suggestie Jubileum Dr. Hoff man, met Portret Beri-beri Actie- stroom, met afb. Medische Brievenbus (hartklopping, zielsziekte, plotselinge sterfgevallen, menstruatie, keelontsteking, dysenterie, verlamming, migraine, Bloed vin, enz.). Prijsvraag Huismiddelen, e.a. ■gjmtfanfciigyiiiiiiiiiiiiiiiiii gebruik dan dadelijk I J, LAVOOIJ. - MIDDELBURG. Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. R. A. BASTIAANSE, Banketbakker. Langeviele, Middelburg. Oud's Kina Wyn f 2,50 per Liter Bloedwjjn (merk pleegzuster) f 2,25 per fiesch. De WIJN voor Zieken en Zwakken. W. P. MALJERS. - Mark Segeerstraat Middelburg. Tabak- en Sigarenbaudel ,'T WAPEN VAN ZEELAND" Thans Sigaren in kistjes van 10, 25, 50 en 100 stuks in verschillende prijzen, benevens Pijpen, Tabak en Sigaretten. Beleefd aanbevelend, W. F. DIERMANSE, Korte Noordstraat. Eerste Kwaliteit MUTSAARD- en TUINIERSWISSEN H. VAN DRIEL, Manden- en Rietenstoelenfabrikant, Langeviele, Middelburg. Laugeviele K 211 Middelburg. met spikkelzitting aan lage prijzen. Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'HUIJ, Burgt, Middelburg. verstopping of moeilijken en I onregelmatigenstoelgangzijn Mijnhardt 's Laxeertabletten onmisbaar Werken vlug en radicaal en veroorzaken niet J [de minste kramp. Doos 60c. Bij Apoth.^en Drogisten.f- per pot fl,—per tube 80 cent en 50 cent onmisbaar voor teere huid by I. VERELST, Pottenmarkt, Middelburg BEZOEKT DEN Vlugge en nette bediening. Aanbevelend, J. TEVEL, Seisstraat Q 16, Middelburg. KORTE MECRCNGRACtlT 1Ö3-64. Ik verhuis U zeer zeker zoo goed als iedere andere Firma, en altijd nog wat goedkooper. Draag Uwe verhuizing bjj ons op, het zal U zeker voldoen. Aanbevelend, S. B. SUURLAND, Rouaansche Kaai Middelburg. Autogeenische Lasch- en Snijinrichting. Smederij, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLUIJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. Dr. A. Ivuyper. „In Jezus ontslapen", 52 meditatiën, linnen band f 1,25. Dr.A.Kuyper. „Zijn uitgang te Jeruzalem" 50 meditatiën, linnen band f 1,25. Dr. A. Kuyper. „Nabij God te zijn", 110 meditatiën, linnen band f 1,95. Franco toezending na ontvangst van postwissel of postgiro 19522. in de ledematen, spierpijn, rheumatische zenuwpijnen, spit. ischias, stijve nek en rneumatiek verdwijnen verrassend snel. in dien gij U laat wrijven met den „Koning der Balsems", de ware uit komst voor oude lieden, de beroemde Akkers Overal verkrijgbaar in porceleinen potten 20 Gr. 50 ct.. 50 Gr. fl.- Verzachtend, zuiverend en genezend bij wonden» brandblaren, huiduitslag en winterhanden» Weder ontvangen: Origineele LANOLINE TOILETCRÊME merk „Peilring" in tube's en doosverpakking. Beleefd aanbev., Fa F. H. J. DAMEN, Korte Noordstraat, Middelburg. Luxe Brood- en Banketbakker ij, Balans E 108, Middelburg. ATTENTIE! Prima Eierkolen, Duitsehe Stukkolen en Anthraciet, tevens Geklopte Cokes en Parelcokes. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacobse. Vlissingscbestraat K 54, Middelburg. Spanjaardstraat E 71, MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4