Godsdienstoefeningen Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. BOEKAANKONDIGING. Vereenigingsleuen. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 7 FEBRUARI 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe Axel voor b en c. Prof. Greijdanus adviseerde deze punten in afdeelingen te behandelen, voor de benoeming dei- commissies. D r. D ij k stelde voor, de vergaderingen dei- commissies open te stellen voor alle leden der Synode. Aldus werd besloten. In de commissie voor a (kerkrechtelijke zijde dei- zaak) werden benoemd de predikanten W. Bronger (Bentheim), W. H. Gispen. 1). P- Koopman, W. C. Milo, Tj. Petersen, J. H. Telkamp, C. H. J. van Lummel, W. Verhoeff, benevens de ouderlingen P. K. Dam, P. Koster, A. D. v. d. Schaaf, J. J. Beukekamp en D. Mulder. Aan deze commissie zijn toegevoegd de hoogleeraren in liet, kerkrecht prof. dr. H. Bouwman en prof. dr, H. H. Kuyper, alsook de hoogleeraar prof. dr. T. Hoekstra. De commissie tot het behandelen van de dogma tische zijde der zaak bestaat uit de predikanten J. H. Donner, dr. K. Dijk, dr. W. A. van Es, H. J Heida, E. Kolkhoff. H. W. Laman, M. Meyering, dr. J. Thijs, R. J. v. d. Veen en de ouderlingen ds. L. Bouma, W. v. d. Brink, L. Hekman, S. Vellenga en I). de Bruin Yzn., benevens de proff. in de exegese prof. Ch. G. Aalders, prof. dr. C. van Gelderen, prof. dr. F. W. Grosheide, prof. dr. S. Greidanus en prof. dr. J. Ridderbos als ook de prof. in de dogmatiek prof. dr. V. Hepp, prof. dr. A. G. Honig en prof. dr. G. H. J. W. J. Geesink. Dinsdagmorgen 9 uur kwam de Synode in 6e zitting bijeen. De praeses roept ds. W. Verhoeff, van Zeist, die als secundus van wijlen dr. J. C. de Moor heeft zit ting genomen, een woord van welkom toe. Ds. Verhoef betuigt zijn instemming met, de 3 Formulieren van Eenigheid der Gereformeerde Kerken. Hij zal zitting nemen in de 3e commissie (kerkrech telijke zijde der zaak-Geelkerken) als plaatsvervanger van wijlen dr. de Moor. De praeses deelt mee, dat het moderamen aan de opdracht heeft voldaan om de Synode te vertegen woordigen bij de begrafenis van wijlen dr. de Moor. Dr. K. D ij k betuigt uit naam van mevr. de Moor haar hartelijken dank voor al de bewijzen van deel neming van de Generale Synode in deze droeve dagen ervaren. Een schrijven van den Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente van Hellevoetsluis, waarin der Synode wijsheid wordt toegebeden, wordt met een woord van dank aan dezen Kerkeraad beantwoord. Naar een commissie wordt verwezen een verzoek van de classis Dordrecht om de zaak van den Evan gelisatie-arbeid door de Geref. Kerk van Brussel en in geheel België op deze Generale Synode tot een punt van bespreking te maken. Daarna wordt behandeld een verzoek van H. Bot- terweg c.s., te Utrecht, om kennis te nemen van de bezwaren die zij hebben tegen lmn Kerkeraad en tegen den arbeid der door de Generale Synode van Utrecht benoemde deputaten in de zaakds. J. E. Goudappel. Besloten wordt, omreden het rapport van de Com missie ad hoc van de Synode '23 nog niet is gehoord of goedgekeurd, dat verzoek door te zenden naar de volgende Generale Synode. Ditzelfde wordt besloten ten aanzien van de ver schillende bezwaarschriften. De Commissie die van rapport en preadvies over bovengenoemde zaken zal dienen, zal bestaan uit de heerends. J. J. Miedema, ds. J. G. Kunst, ds. C. W. E. Ploos van Amstel, ds. J. de Vries, de ouder lingen J. M. Flier, L. J. Schalekamp, C. van der Kaaden, Chr. Dixon, benevens als adviseur prof. dr. T. Hoekstra. Nog is ingekomen een schrijven van den Kerkeraad der Geref. Kerk van Amsterdam-Zuid, waarbij wordt overgelegd de gevraagde machtiging der commissie uit den Kerkeraad om inzage te geven van de notulen van de Kerkeraadsvergaderingen, enz. Alsnu gaat de Generale Synode in comité generaal. Donderdagmorgen kwam de Synode weer in korte openbare zitting bijeen. Besloten werd het in de zitting in comité-generaal van onder het zegel der geheimhouding te lichten en op te nemen in de acte der Synode „De Generale Synode, gehoord hebbende de be sprekingen in de kerkrechtelijke commissie in de zaak-dr. Geelkerken met de afgevaardigden van de Geref. Kerk van Amsterdam-Zuid en de erkenning harerzijds van de huidige Generale Synode, besluit de behandeling dezer zaak voort te zetten onder de uitdrukkelijke verklaring, dat het indienen van de protesten van Amsterdam-Zuid, ook na de uitspraak der Synode over haar eigen wettigheid, en het feit, dat de afgevaardigden van Amsterdam-Zuid handelden en bleven handelen met de commissies der Generale Synode over de zaak-dr. Geelkerken, inhoudt de erkenning van de wettigheid dezer Synode Aldus wordt besloten. Alsnog kan worden medegedeeldle. dat deze week na Vrijdagmiddag half vijf geen vergaderingen, noch van de Synode, noch van de commissies worden gehouden 2e. dat aan H.M. de Koningin namens de Synode een telegram van gelukwensch zal worden gezonden bij gelegenheid van Haar zilveren huwelijksfeest. 3e. op voorstel van den praeses de Synode besloot, de volgende boodschap tot de Geref. Kerken te richten De Generale Synode der Geref. Kerken te Assen wekt alle Kerken in het vaderland op, op a.s. rust dag in den dienst der gebeden met dankzegging en smeeking het zilveren huwelijksfeest van ons Ko ninklijk Echtpaar te herdenken. AGENDUM van de Vergadering der Classis Middelburg op Woensdag 10 Febr. D. V. in de Gasthuiskerk. Aanvang 9 uur. 1. Opening. 2. Onderzoek credentiebrieven 3. Aanwijzing van het moderamen. Praeses ds. Telkampassessor ds. Run ia le scriba ds. von Meijenfeldt; 2e scriba ds. Heij. •4. Peremptoir Examen van candidaat J. E. Visser, ber. pred. te DomburgWestkapelle. Examinatoren Exegese O. T. ds. HammingPs. 4 en Jes. 7. Exegese N. T.ds. KruiswijkMath. 2 en 1 Cor. 10 14—33. Dogmatiekds. Heij. Symboliekds. Wessels. Kerkrechtds. Douma. Kerkgeschiedenis ds. Wurth. Ethiekds. Wessels. Inhoud H. Schriftds. von Meijenfeldt. Ambt. vakkends. Runia. 5. Pauze. 6. Praeparatoir Examen van Candidaat J.C. Haartsen Examinatoren Exegese O. T.ds. WesselsAmos 4. Exegese N. T.ds. Wurth: Matheus 11. Dogmathiek ds. Heij preek over Matth. 16 13—17. 7. Notulen. 8. Ingekomen stukken. 9. Instructies. 10. Rapporten. 11. Onderzoek naar Art. 41. 12. Aanwijzing roepende Kerk. 13. Rondvraag. 14. Kort verslag. 15. Sluiting. Namens de roepende Kerk van Veere, I. K. Wessels, Praeses. H. Luijk, Scriba. De Kerken der Classis Middelburg worden beleetd verzocht op de vergadering a.s. Woensdag 10 Februari de eerste bijdrage te storten voor de Hulpbehoevende Kerken voor 1926, voor elke Kerk als volgt Arnemuiden f 15,—, Domburg f 7,50, Gapinge f 7,50, Grijpskerke f 30,—, Koudekerke f 37,50. Meliskerke f 27,50. Middelburg f 142,50, Oostkapelle f 22,50, Oost- en West Souburg f 37,50, Serooskerke f 52,50, St. Laurens f 15,—, Vhssingen f 65,—, Veere f 22.50, Vrouwepolder f 12.50, Westkapelle f 5, J. Louwerse Wz., Penningm. Gapinge. EVANGELISATIE - MIDDELBURG. De Evangelisatie-arbeid, voorbereid in 1924, is in 1925 begonnen onder leiding van eene door den Kerkeraad benoemde commissie. Een eerste aanknoopingspunt werd gevonden in de vervolgklassen van de Zondagsschool, in overleg met de Zondagsschool-vereeniging. Ongeveer 18 meisjes en 30 jongens maken daarvan gebruik. Daarnaast worden week-cursussen gegeven voor jongens en meisjes van 1316 jaar. Verschillende broeders en zusters geven zich voor dit werk onder leiding van de heeren Weeda Sr. en I. Vereist. Een sub-commissie werd benoemd voor huisbezoek. Ook voor dien arbeid hebben zich eenige broeders opgegeven onder leiding van den heer Hage. Ook in volkslogementen wordt het evangelie ge bracht. Er wordt lectuur aangeboden en ook tot en met de gasten gesproken, wat vaak aandachtig wordt aangehoord. Op eenvoudige wijze werd er ook het Kerstfeest gevierd. Aan den avond van den 28sten Dec waren de leer lingen van de vervolgklassen enz. met hun ouders en belangstellenden (een tamelijk aantal van lieden die anders waarschijnlijk nooit of zelden een kerk be zoeken) in de Hofpleinkerk aanwezig om Kerstfeest te vieren. Zoo is er dan een begin van Evangelisatie, uit gaande van den Kerkeraad. Steunt dezen arbeid met uw gebed, uw belangstelling en uw gaven. De Commissie, R. Hamming, Voorz. P. J. v. Bortel, Secr. W. Dirksen, Penn. VERGADERING CLASSIS AXEL. 21 Januari. 1. Namens de roepende Kerk van Oostburg opent ds. Sietsma de vergadering. Hij laat zingen Ps. 116 9. Gaat voor in gebed en leest Rom. 12 1—11. 2. De credentie-brieven worden nagazien. Alle primi afgev. zijn tegenwoordig. 3. Moderamends. Vanhaelen, praesesds. van Dijk, assessor; ds. Post, scriba. 4. Het praeparatoir examen van den candidaat S. J. Koster neemt een aanvang. Hij leest zijn preekvoorstel. In den namiddag vraagt ds. Sietsma over Hos 5. Ds. Vanhaelen over 1 Cor. 9. Ds. van Dijk, dogmatiek. Hij wordt met, meerderheid van stemmen toegelaten. 5. Besloten wordt de volgende week dc Classis voort te zetten. 6. De vergadering van 28 Januari wordt geopend door ds. Vanhaelen, hij laat zingen Ps. 1 1, leest Ps. 48 en gaat voor in gebed. 7. Van verschillende kerken zijn de secundi aan wezig. 8. Notulen worden gelezen en goedgekeurd. 9. Een bezwaarschrift van een broeder van de Kerk A wordt uitgesteld. 10. Rondvraag art. 41. A. vraagt den 2en trap der kerkelijke censure aanwordt na bespreking toege staan. Aan Aardenburg worden nog de twee predikanten toegestaan die er nog niet gepredikt hebben. Wanneer die geweest zijn zal op een eventueel ander verzoek van Aardenburg opnieuw beslist worden. Aan Oostburg worden drie vacature-beurten toege staan. In Maart ds. Groeneveld en ds. Sietsma. In Mei ds. Van Dijk. Hoek vraagt f 900 subs, van Classis en Prov. sa men. De classis zal de aanvrage bij de Prov. steunen. 11. Pauze. 12. Finantieele zaken worden geregeld. 13. Omtrent de Evangelisatie worden mededeelin- gen gedaan uit elke kerk. 14. Rapport inzake een verzoek, dat niet kon in gewilligd worden. 15. Ds. Sietsma heeft de classis vertegenwoordigd bij 't afscheid van ds. M. 16. De boeken van den Quaestor zijn nagezien en in orde bevonden. Ze worden overgedragen aan ds. Sietsma. Ds. Gr. wordt dank gezegd. 17. Rapport Kerkvisitatoren. 18. Rondvraag. 19. Roepende Kerk Schoondijke 6 Mei Terneuzen. 20. Korte Notulen gelezen en goedgekeurd. 21. Sluiting door den Assessor. Op last der Classis, P. v. Dijk, h. t. Ass. Geref. Kerk - Middelburg. Ingekomen met attestatie van: Amstel veen, Antje E. J. MandemakerBosman, Z. Jansenstr. W 72Colijnsplaat, Izak Grijspeere en echtgenoote, L. Burg C 97 's Gravenhage, Evert Vroon, L. Noord straat L 180 Den Helder, Peter Bouman, echtgenoote en 1 kind, Bogardstraat D 34Nieuwdorp, Jannetje D. van Offenbeek—de Kok, Achtersingel Q 137 Scheveningen, Hendrik de Mos, Noordweg S 216 Serooskerke, Adriaan Polderman, Gravenstraat 1186 Vlissingen, Pieternella E. M. van Aartsen, St. Pieter- straat F 50; Hendrik Klaver, echtgeuoote en 4 kin deren, N. Oosterstr. N 103. Ingekomen met doopattest van: Drie bergen, Elizabeth C. Heuseveldt, Heerengracht M 25 's Gravenhage, Leendert, A. Vroon, L. Noordstr. L 180 Kamperland, Maria S. Zwemer, K. Noordstr. L 83 Velzen, Pieter Ouist, Markt C 11Vlissingen, Maatje van Belzen, Bogardstr. D 57. Gedoopt: Theodoras Hendrikse, Bogardstr. D 40; Cornelis Meliefste, Vliss. Bolwerk Q 300; Willem Midavaine, Seisweg R 158Johannes Minderhout, Nieuwstr. G 222Gillis Provoost, Seisweg R 125 Willem de Voogd, Seisweg R 131Adriana Wiele- maker, Gortstraat K 15Pieternella de Wolf, Brak straat O 256. G e h u w d W. Wisse en J. Hooftman. Oostkerkplein. Vertrokken met, attestatie naar: Bos koop, Johanna J. Bettink, Gasthuis; Maastricht, Jacobus C. den Hollander, echtgenoote en 4 kinderen. Wal B 73; Nunspeet, Gijsbert de Wolft", Segeerstraat H 98 Utrecht, Pieter C. J. Tissot van Patot, echtge noote en 4 kinderen, Rouaansche Kade G 123; Vlis singen, Jacoba Wisse—Hooftman, Oostkerk Zierikzee, Dina de Kam, St. Janstraat H 202. Vertrokken met doopattest naar: Assen, Pieter I. Hamming, Dam N 9 Bergen op Zoom, Johannes Minderhoud, L. Burg B 18Goes, Jacoba M. Geense, Gortstraat I 323St. Laurens, Jan Fran- soo, Noordweg R 2Utrecht, Adriana T. Cornelisse, Eigenhaardstr. P 209. "verleden: Cornelis Adriaanse, Nieuwstraat H 23wed. Geldofvan den Broeke, Bogardstr. D 55 Elizabeth Meermande Priester, KI. Vlaanderen M 169Jacomina PoldermanLampers, O. Vliss.weg V 7. Verhuisd: Mej. S. E. Dourlein, van Segeerstraat H 78 naar Molenwater N 51M. Heijboer. van KI. Werfstraat T 34 naar Arnem. pad T 165; N. W. LefebureIngelse, van Seisweg R 77 naar Wilhel- minastr. W 34G. Mandemaker, van Langeviele K 390 naar Z. Jansenstr. W 72. VERGADERING VAN DEN KERKERAAD (breed) op 4 Februari 1926. Voorzitterds. Hamming. Gezongen Ps. 43 3. De voorzitter leest Joh. 1 2940 en gaat voor in gebed. Afwezig ds. Telkamp met kennisgeving 6 ouderl. en 7 diakenen, zonder kennisgeving 1 ouderling en 2 diakenen. Notulen gelezen en goedgekeurd. Ingekomen stukken verzoek Centrale Kiesvereeniging tot gebruik Noor- derkerk op 9 Februari a.s., toegestaan rapport orgelcommissie verwezen naar Commissie van Beheer. Rapport Woensdagavondcommissie. Afgevaardigden Classicale vergadering op 10 Febr. a.s. Ds. R. Hamming, ouderlingen Verhorst, primus, Vroon, secundus. Collecte aan Evangclisatiecommissie toegestaan. Voor het hooren van predikanten benoemd de ouderlingen Fanoy en Hage. Volgende week „smal". Persverslag. Broeder Verhorst eindigt met dankgebed. Vlissingen. Met dank maken wij melding van een gift groot f10.waarvan f7.50 voor de Kerk, gevonden in de collecte op 1.1. Zondag gehouden. Namens den Kerkeraad, A. Roos, scriba. Ontvangen uit de collecte van Zondag 31 Jan. f2.50 als extra gift voor de armen. Hiervoor zeggen br. Diakenen hartelijk dank. G. M. Prins, Scriba. ZENDING. Vlissingen. Met hartelijken dank ontvangen van Leuntje en Jantje Heystek een doos zilverpapier van Adriaan Alewijnse een pakje zilverpapier en een zakje postzegels van Lena en Gerard Mommaas 98 halve en 1 lieele cent en een pakje zilverpapier en capsulesvan Dorathea en Johannes Prins 5 nikkel tjes en 120 halve centen en een pakje zilverpapier en capsules en van Leuntje en Anton de Bree 26 haltjes, 8 centen, i kluut en 1. dubbeltje, zoomede een doosje en een zakje zilverpapier en capsules. Mooi zoo. wie is er nu aan de beurt? Namens de Zendings-commissie. W. Karreman, Penningm. Met, dank ontvangen een pakje zilverpapier van de kinderen De Rijk, Baarland en een pak zilver papier en capsnlcs van de kinderen der Chr. Bewaar school alhier. Mej. C. Littooij, Molstr. M'burg. Serooskerke. Met dank ontvangen van Jan netje de Visser Abrd. 125 halve centen. De Commissie. Vrouwepolder. In dsnk ontvangen voorde Zending van N. N. 200 halve centen en van M. P. en Cor van Dis 100 halve centen. J. Baaijens, Penningm. Oost- en West-Souburg. In hartelijken dank ontvangen uit de collecte der Kerk 2 giften, een van f2.50 met bijschrift, uit dankbaarheid en een van f5.voor de Zending. Namens de Commissie, A. J. v. Noorden, Penningm. RUSTHUIS MIDDELBURG. In dank ontvangen van een zuster der gemeente f 10,— als steentje voor den uitbouw van 't Rusthuis. De Boekhouder. Ter plaatse mijner Vreemdeling schappen. Dr. C. Veltenaar. (Westerhuis Leeuwarden.) Een afscheidswoord van den bekenden predikant, die indertijd van de Geref. Kerk overging naar de Hervormdeen thans met deze leerrede zyn ambt in die Kerk neerlegde. Het, is een meer persoonlijk woord „naar aanleiding van" Ps. 119 54. We kunnen de uitgave in beperk ten kring van eigen gemeente verstaan de reden waarom Dr. V. uittreedt wordt niet duidelijk voor den breederen kring, die daar misschien naar uitzag. Dr A. Kuyper en het Neo-Calvinisme te Apel doorn veroordeeld K. Schilder. Uitg. Mei- nema Delft. De stukken die week aan week in De Reformatie de aandacht trokken, zijn thans in een brochure ver- eenigd, bij dhr Meinema uitgegeven. Ds V. d. Schuit, docent te Apeldoorn, had een rec torale rede gehouden de religieuze psychologie en de bekeering. De rede was verdeeld in drieën 1. De moderne of evolutionitische. 2. De Neo-Calvinistische of Kuyperiaansche. 3. De Schriftuurlijke of Confessioneele richting. 't Was dus op en top polemiek. En Ds. Schilder is de man om den handschoen op te vatten. De strijd duurde wat lang, en soms verzuchtte men wel eens Och, Schilder, hou nu ook eens weer opmaar het moet gezegd worden, er bleef weinig van de rectorale rede meer heel. Ik geloof, dat Ds K. S. als overwin naar uit den strijd keert. Het is goed, dat we het betoog thans als boek bezitten. Gaat het praatje van „Neo Calv. richting" dan weer ergens rond, en wordt de tegenstelling opnieuw gemaakt tusschen wat de Geref. leeren en wat de Confessie leert, dan kan de verwijzing naar dit boek van Schilder volstaan. Hij is scherp, maar hier kwam een afrekening te pas. En het is in den grond der zaak bij Ds Schilder te doen om de éénheidvan daar zijn toorn wanneer men door zulke rectorale oraties eerst greppels gaat graven, en dan daarover als „breuken in de Kerk" klaagt. v. D. Het O u d e r 1 i n g e n b 1 a d. No 45. Redactie Prof. Aalders en vele anderen, v. d. Brink Zutphen. De inhoud van dit No. ishet derde vervolg van Het ambt der Ouderlingen, door prof. Bouwman. Dr S. O. Los schrijft over de vereischte van het Ouderlingenambt. „Het Amen in den eeredienst" is van prof. Aalders. Verder zijn opgenomen het referaat van Tjaardema over „Ons ziekenbezoek" en mededee- lingen over den bond van Evangelisatieafdeelingen. Het, blad wordt door kerkeraadsleden graag gelezen en is een zeer nuttige onderwijzer in de vele dingen, die het ambt betreffen. De prijs is zeer matigf 1.50 per jaar. v D. Jongel.-Vereeniging op Geref. Gr. Middelburg. Gecomb. Vergadering 7 Febr. a.s. Cons. Nieuwstraat. Spr. WelEerw. heer ds. R. Hamming. Onderwerp Ezechiel. Huishoudelijke zaken. Geref. Knapenvergadering „Samuel", Middelburg. Vergadering op Zaterdag 6 Februari, le Afdeeling. Bijb. Gesch. Genesis 4 door J. Janse. Vad. Gesch. Bespreking door den leider. Agenda 2e Afdeeling Inleiding Kain en Abel. Genesis 4. J. de Rijke. Behandeling Vad. Gesch. door den leider. Vereen. „Meisjesroeping", Middelburg. Agenda Gew. Gesch. Jozua 1, 2 en 3. Opvoedkunde: Straffen B. en B. 1 Nov. "25. Meisjesvergadering „Nunia", Middelburg. Zaterdagavond van 6'/i9Vi uur Cons. Hofpleinkerk. Gewijde Geschiedenis. Reciteeren. MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in de Hofpleinkerk. Heidelb. Catech. Zondag 16. Collecte Geldaflossing. Gasthuiskerk 9.30 uur ds. A. Koning 6 uur ds. C. J. de Kruijter Hofpleinkerk 9.30 uur ds. C. J. de Kruijter te Hasselt, ds. R. Hamming ds. R. Hamming ds. J. H. Telkamp ds. J. Runia ds. E. Douma Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. A. C. Heij 2 uur Noorderkerk 9.30 uur 6 uur Arnemuiden 9.30 en 2 uur Domburg 9.30 en 2 uur Gapinge 9.30 en 2 uur Grijpskerke 9 en 2 uur Koudekerke 9 en 2 uur St. Laurens 9.30 uur 2 uur Meliskerke 9 en 2 uur 4 uur Oostkapelle 9 en 2 uur Serooskerke 9.30 en 2 uur Souburg 9.30 en 2 uur Veere 9.30 en 2 uur Vlissingen 9.30 en 5.30 uur Vrouwcpolder 9.30 uur 2 uur Westkapelle 9.30 en 2 uur Bed. H. Av. en Dankz. ds. J. H. Telkamp ds. A. Koning Cand. Koster Vergadering Mansleden Lezen eener Leerr. Cand. ten Brink te Apeldoorn, ds. G. B. Wurth Voorber. H. Av. ds. I. K. Wessels ds. P. N. Kruijswijk Lezen eener Leerr. ds. P. N. Kruijswijk Lezen eener Leerr. Brouwershaven 9.30 en 2 uur Bruinisse 9.30 en 2 uur Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur Geersdijk 9.30 en 2 uur Haamstede 9.30 en 2 uur Kamperland 9 en 2 uur 6 uur Nieuwerkerk 9.30, 2 en 5 30 Oosterland 9.30 en 2 uur Scharendijke 9.30 en 2 uur Wissekerke 9.30 en 2 uur Zierikzee 10 en 6 uur Zonnemaire 9.30 en 2 uur Cand. J. Bouma te Koudum. ds. D. Bremmer ds. F. Staal Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. F. J. v. d. Ende Lezen eener Leerr. uur Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. J. W. van Tol Lezen eener Leerr ds. C. J. Wielenga ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur Cand. M. den Boer te Zierikzee. Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 uur ds. W. M. le Cointre lvrabbendijkc 9 en 2 uur ds. A. Andree Poortvliet 9.30 en 2 uur ds. T. Bouma 6 uur Lezen eener Leerr. Rilland-Bath 9.30 en 2 uur ds. A. H. v. d. Kooi te Amersfoort. Tholen 9.30 en 2 uur Cand. Willemsen te Amsterdam. Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur ds. Willemse te Poortugaal. Baarland 9.30 uur 2 uur Driewegen 9.30 uur 2 uur Kapelle-Biezelinge 9.30 en 2 uur Borsele 9.30 en 2 uur Goes 9.30 en 6 uur 's Gravenpolder 9.30 en 2 uur Heinkenszand 9.30 en 2 uur lerseke 9.30 en 2 uur Wemeldinge 9.30 en 2 uur Kruiningen 9.30 en 2 uur Nieuwdorp 9.30 en 2 uur Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur ds. A. Wijngaarden Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. A. Wijngaarden ds. A Scheele Lezen eener Leerr. ds. R. J. v. d. Veen Lezen eener Leerr. ds. C. W. Keur ds. B. Meijer Lezen eener Leerr. ds. F. A. den Boeft Lezen eener Leerr. ds. A. P. Lanting Axel 9.30 en 2 uur Hoek 9.30 en 2 uur Oostburg 9.30 en 2 uur Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 en 3 uur Schoondijke 9.30 en 2 uur Terneuzen 9.30 en 2 uur Zaamslag 9.30 en 2 uur ds. J. S. Post ds. J. B. Vanhaelen Cand. D. J. de Groot te Zandvoort. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. S. Groeneveld ds. P. van Dijk

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3