Hondius Zoon, Het beste Adres voor MAMOFACTURE1 is dat van L. E. RIVIERE, Groote Markt, Hoek Gravenstraat, Middelburg. «OOFEOIS AMÜiN, Laii MsM C 24, Hun. TIM TUR SCHOENEN, Nieuwe Orgels vanaf 150 Gulden. IMF f 240,--. Prinsesjes. Patrimonium vraagt TELERS voor Boonen en Erwten godsdienstoefeningen F. WISSE, VERHUIZINGEN. Goedkoop tijdelijk aanbod! Boekh. FANOY, Burg 16, M'burg Abdijsiroop NIEUW ORGEL Joh. de Heer, VLASMARKT K 145 - Telefoon No. 117 - MIDDELBURG ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. J. ALLEWIJN, Zeeuwsche Piano- en Orgelhandel, BIJBELS en KERKBOEKEN J. JANSE Jzn.v Chapoingpoeder 4711 in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 31 JANUARI 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe Axel 9 Advertentiên. Getrouwd: G. MAAS. Tweede Luit. der Genie N. I. L. en M. M. OOSTERBAAN. De Heer en Mevrouw MAAS—Oostkr- baan zeggen, mede namens hunne weder- zydsche Ouders, hartelyk dank voor de belangstelling, ter gelegenheid van hun huwelijk ondervonden. Vertrek van Genua per ss. „Prinses Juliana" op 26 Februari a.s. Goes, 26 Januari 1926. -èi «Si *2 ■*2 •«S 1866. 1926. Zoo de Heere wil en zy leven hopen 31 Januari a.s. onze ge liefde Ouders, Behuwd-, Groot- en Overgrootouders C. J. BERWALD en J. DE JONGE hunne 60-jarige Echtvereeniging te Zierikzee te herdenken. Dat het hun de overige levens dagen welga, is de wensch van Hunne dankbare Kinderen, Behuwd-, Klein- en Achter kleinkinderen. Vlissingen, Januari 1926. Voor de vele en innige bewyzen van deelneming, ondervonden tydens de ziekte en na het overladen van onzen onver- getelyken Man, Vader, Behuwd- en Groot vader, den heer CORNELIS DE JAGER Gz., betuigen wy onzen hartelyken dank. Uit aller naam, Wed. C. DE JAGER. Driewegen, 22 Jan. 1926. ZAADTEELT en ZAADHANDEL, 'tZand bij Middelburg, op contract, tegen vaste prijzen. J. TEVEL, Seisstraat Q 16, MIDDELBURG. Ik verhuis U zeer zeker zoo goed als iedere andere Firma, en altyd nog wat goedkooper. Draag Uwe verhuizing by ons op, het zal U zeker voldoen. Aanbevelend, S. B. SU UPLAND, Rouaansche Kaai Middelburg. Autogeenische Lasch- en Snyinrichting. Smedery, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLTJIJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. Dr. A. Kuyper. „In Jezus ontslapen", 52 meditatiën, linnen band f 1,25. Dr.A.Kuyper. „Zijn uitgang te Jeruzalem" 50 meditatiën, linnen band f 1,25. Dr. A. Kuyper. „Naby God te zyn", 110 meditatiën, linnen band f 1,95. De 3 boeken samen voor f 4.25, worden ook per stuk tegen den aange geven prys geleverd. Franco toezending na ontvangst van postwissel of postgiro 19522. Als ge een verkoudheid voelt opkomen ff 265. f 265. met 13 registers, w.o. Vox Humana en Koppelingen. Prachtige moderne eiken kast. Uitstekend fabrikaat. De9gewenscht zeer gemakkelyke be talingscondities. ROTTERDAM. - Oostzeedyk 324-32. OLIEJEKKERS ff 7.50, OLIEJASSEN ff 7.50, OLIEBROEKEN ff 3.95, RATINÉ BONKERS met ffluweelen kraag vanaf f 10.90. NAAST R. K. KERK. Vertegenwoordigers voor: BRAND- WETTEL. AANSPRAKELIJKHEID INBRAAK- ONGEVALLEN GLAS- AUTOMOBIEL TRANSPORT- STORMSCHADE LEVENSVERZEKERING. VEEVERZEKERING. Tarieven en inlichtingen worden op aanvrage verstrekt. Koninklijke Pianoffabriek ANTOINE MES, MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse pryzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. Wy bieden aan de b e s t e merken goedkooper dan by iederen concurrent. Prachtige Orgels, met mooie iugebouwde Boekenkast, Registers en Koppeling voor Levering franco. Gemakkelyke betalingsconditiën. 5 jaar schriftelijke garantie. Korte Burg, Middelburg. F. A. DE JONGE. Luxe Brood- en Banketbakker ij, Balans E 108, Middelburg. ATTENTIE! Prima Eierkolen, Duitsche Stukkolen en Anthraciet, tevens Geklopte Cokes en Parelcokes. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacobse. Vlissingsehestraat K 54, Middelburg. J, LAVOOIJ. - MIDDELBURG. Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. R. A. BASTIAANSE, :-: Banketbakker. Langeviele, Middelburg. AMANDELBROOD 18 cent per ons. JOH. A. JULIANUS, Langeviele K 211 Middelburg. Voorradig Imitatie Mahonie Stoelen met spikkelzitting aan lage pryzen. Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'HUIJ, Burgt, Middelburg. Nieuwe Stokvisch. Nieuwe Zoutevisch. Gezouten Schelvisch. GEBR. VAN DORT, Segeerstraat Middelburg. Tabak- en Sigarenhandel ,'TWAPEN VAN ZEELAND" Thans Sigaren in kistjes van 10, 25, 50 en 100 stuks in verschillende pryzen, benevens Pypen, Tabak en Sigaretten. Beleefd aanbevelend, W. F. DIERMANSE, Korte Noordstraat. Eerste Kwaliteit MUTSAARD- en TUINIERSWISSEN H. VAN DRIEL, Manden- en Rietenstoelenfabrikant, Langeviele, Middelburg. Affd. Middelburg. VERGADERING op Woensdag 3 Febr. a.s. des avonds 8 uur in het Mili tair Tehuis. Agenda Voorstel contributieverhooging, benoe ming afgevaardigde Bondsj aar vergade ring, bespreking Bonds-agenda. Aan u, broeders, het verzoek om dien avond allen tegenwoordig te zyn. Voor den aanvang der vergadering zul len programma's verkrygbaar zyn voor de Feestvergadering op 8 Febr. a.s. J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en Bybelbindery. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wynhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedwyn Vlissingsehestraat K 49, Middelburg bericht de ontvangst van een MOOIE COLLECTIE STALEN tot het maken van Heeren- en Jonge- heerenkleeding. Beveelt zich tevens aan tot het leveren van gemaakte kleederen. Oud's Kina Wyn f 2,50 per Liter Bloedwyn (merk pleegzuster) f 2,25 per flesch. De WIJN voor Zieken en Zwakken. W. P. MALJERS. - Markt. per pakje 15 cent. Verkrygbaar bij I. VERELST, Pottenmarkt, Middelburg. We hebben weer de bekende ZWIT- SERSCIIE PECTORAL. Ondanks de hooge invoerrechten slechts 25 ct. per doos. Beleefd aanbevelend, Firma F. H. J. DAMEN. Korte Noordstraat, Middelburg. MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in de Gasthuiskerk. Heidelb. Catech. Zondag 15. Gasthuiskerk 9.30 uur 2 uur Hofpleinkerk 9.30 uur 6 uur Noorderkerk 9.30 uur 6 uur Arnemuiden 9.30 uur 2 uur Domburg 9.30 en 2 uur Gapinge 9.30 en 2 uur Grijpskerke 9 uur 2 uur Koudekerke 9 en 2 uur St. Laurens 9.30 en 2 uur Meliskerke 9 en 2 uur 6 uur Oostkapelle 9 en 2 uur ds. I. K. Wessels ds. R. Hamming ds. R. Hamming ds. R. Hamming Lezen eener Leerr. ds. C. von Meijenfeldt Lezen eener Leerr. ds. J. Runia Lezen eener Leerr. ds. C. von Meijenfeldt Bed, H. Av. en Dankz. ds. J. Runia Lezen eener Leen-. ds. A. C. Heij Voorber. H. Av. Lezen eener Leerr. Cand. H. J. Hoek ds. A. C. Heij. Rede V. D. ds. E. Douma Bed. H. Av. en Dankz. Serooskerke 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Souburg 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Veere 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. I. K. Wessels 6.30 uur ds. I. K. Wessels Bijbellezing. Vlissingen 9.30 en 5.30 uur ds. S. Groeneveld te Terneuzen. Vrouwepolder 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Westkapelle 9.30 en 2 uur ds. A. Koning Brouwershaven 9.30 en 2 uur Bruinisse 9.30 uur 5.30 uur Coiynsplaat 9.30 en 5.30 uur Geersdijk 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. D. Bremmer Lezen eener Leerr. ds. F. Staal Haamstede 9.30 en 2 uur Cand. S. J. de Koster te Terneuzen. Kamperland 9 en 2 uur ds. F. J. v. d. Ende 6 uur Lezen eener Leerr. Nieuwerkerk 9.30, 2 en 5.30 uur Lezen eener Leerr. Oosterland 9.30 en 2 uur ds. D. Bremmer Bed. H. Av. en Dankz. Scharendijke 9.30 en 2 uur ds. J. W. van Tol Wissekerke 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr Zierikzee 10 en 6 uur ds. C. J. Wielenga Zonnemaire 9.30 en 2 uur ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 uur ds. W. M. Ie Cointre Krabbendijke 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Poortvliet 9.30 en 2 uur ds. T. Bouma 6 uur Lezen eener Leerr. Rilland-Bath 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Tholen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur ds. A. Andree Baarland 9.30 en 2 uur ds. A. Wijngaarden Driewegen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kapelle-Biezelinge 9.30 en 2 uur ds. A Scheele Borsele 9.30 en 2 uur ds. A. P. Lanting Goes 9.30 en 6 uur ds. R. J. v. d. Veen 's Gravenpolder 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Heinkenszand 9.30 en 2 uur ds. C. W. Keur Ierseke 9.30 en 2 uur ds. B. Meijer Wemeldinge 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kruiningen 9.30 en 2 uur ds. F. A. den Boeft Nieuwdorp 9.30 en 2 uur Cand. J. B. Allaart Wolphaaftsdijk 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Axel 9.30 en 2 uur Hoek 9.30 en 2 uur Oostburg 9.30 en 2 uur Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 uur 6.30 uur Schoondijke 9.30 en 2 uur Terneuzen 9.30 en 2 uur Zaamslag 9.30 en 2 uur ds. J. S. Post ds. J. B. Vanhaelen Cand. M. van Wijk te Leiden. Lezen eener Leerr. Cand. van Wijk ds. K. Sietsraa ds. P. van Dijk -0 s* JE ADRES voor het aanzetten van Scheermessen. B i 11 y k tarief voor het vullen van leege potten. Ook worden er Scheermessen ingeruild. ge 's morgens opstaat met een drogen hoest die pijn doet op de borst, draal dan geen oogen- blik langer, maar haal onmiddellijk een flesch Abdijsiroop, dan zult ge bijtijds een zware verkoudheid voorkomen. Iedereen wordt een of meermalen per jaar verkouden, zegt men, maar noodig is het geenszins, als men er maar tijdig bii is met een afdoend middel als Akker's bij-bronchitis, influenza, verkoud heid, keelpijn, kinkhoest, asthma. Per flacon van 230 gr. (in koker) f 1.50 VRAAGT en DRAAGT gemakkelijke pasvorm. Aanbevelend, Langeviele, Middelburg. Telefoon 388. Elegante Coupe, nette afwerking.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4