OPENING LOURENS INGELSE. Zaterdag 30 Januari 1926 Lange Noordstraat C 34, A. LITTOOIJ Co. FEUILLETON- Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. BOEKAANKONDIGING. Vereenigingsleuen. Nagekomen Advertentiën. onzer ZAAK in Koloniale Waren, Comestibles enz. MIDDELBURG. Telefoon 554. Aanbevelend, willigen. Aldus wordt besloten. Het Moderamen stelde voor enkele ongeteekeude brieven en eenige. waarvan de plaats van herkomst niet bekend is een tweetal daarvan bleek reeds falificatie te zijn te vernietigen en dus niet naar de commissie door te zenden. Dit voorstel werd aan vaard. Eveneens werd den leden der commissies van prae-advies geheimhouding opgelegd. Namens de Synode werd op voorstel van ds. Gis pen, Scheveningen, aan allen, die eenig verslag over de Synode zouden willen geven in de bladen, buiten medeweten van de perscommissie om, verzocht hun namen aan het moderamen op te geven. Een schrijven van Prof. Lindeboom. De praeses las nog voor een brief van prof. L. Lindeboom, waarin deze zijn leedwezen er over be tuigde, dat hij niet aan de uitnoodiging om als ad- viseerend lid der Synode op te treden, kan voldoen. Prof. Lindeboom gaat in zijn schrijven uitvoerig in op de aanhangige zaak en wekt o.m. op de hoofd zaak in het oog te houden. De hoogleeraar geeft als zijn meening te kennen, dat de Synode de zaak- Geelkerken moet afhandelen, overeenkomstig de Heilige Schrift en de Belijdenisschriften. Besloten werd aan prof. Lindeboom den groet der Synode over te brengen en hem te danken voor zijn arbeid, dien hij „onder ons" verricht heeft. Ds. A. de Geus deed eenige financieele mededee- lingen. In de commissie tot nazien van de rekening en verantwoording werden benoemd ds. C. W. E. Ploos van Amstel en ds. J. J. Miedema. Bij monde van ds. Ploos van Amstel bracht de commissie verslag uit, dat de boeken in orde waren bevonden. De préalabele kwesties. De commissie van prae-advies. in de middagzitting benoemd, bracht rapport uit. Dr. K. Dijk trad op als rapporteur. De conclusies van dit rapport luiden als volgt. De Commissie adviseert A. Inzake de wettigheid der Synode. De bezwaren, hiertegen ingebracht, ongegrond te verklaren, wijl lo. De samenroeping wettig geschied is, naar art. 50 der Kerkenorde 2o dat op de Part. Synodes van Noord-Holland en Noord-Brabant, die besloten de Kerk van Assen te verzoeken een Generale Synode samen te roepen, de afvaardiging naar deze Synode wettig plaats vond, al was op dat oogenblik de Generale Synode nog niet officieel uitgeschreven. B. Inzake de afgevaardigden der Part. Synode van Noord-Holland. De bezwaren, tegen hen ingebracht, af te wijzen, wijl lo. Er geen enkele reden is, dat personen, die tevoren in een of andere zaak, welke op de meerdere vergaderingen gebracht wordt, een mindere verga dering van advies gediend hebben, in deze meerdere vergadering geen zitting zouden nemenen 2o. Ds. Breukelaar de verklaring, welke heet niet- afgelegd te zijn, wel afgelegd heeft. C. Inzake het zitting-nemen der hoogleeraren» als adviseurs de bezwaren hiertegen ingebracht niet te aanvaarden, omdat de kerkelijke praktijk van eeuwen uitwijst, dat door de hoogleearen in de Theologie tevoren advies is gegeven in zaken, die later op de Generale Synodes werden behandeld. D. En hiervan kennis te geven aan de bezwaarde broeders en aan den Kerkeraad van Amsterdam-Zuid Dr. Van Es, Leeuwarden, stelde voor dit rapport gedrukt aan de leden voor te leggen. Ds. van Lummel, Zuidland, meende, dat zonder kleinachting van den inhoud, het rapport niets nieuws heeft gebracht, zoodat uitstel niet noodig is. Dr. de Moor, Utrecht, ondersteunt dit, door er op te wijzen, dat daarmee twee dagen heengaan. Het voorstel-Van Es werd hierop verworpen daar het alleen de stem van den voorsteller kreeg. Dc conclussies, elk afzonderlijk in stemming ge bracht, werden hierop na een enkele wijziging vast gesteld. Op voorstel van het moderamen werd besloot een commissie te benoemen, die van prae-advies zal die nen over de vraag of er genoegzame reden was voor het uitschrijven van de buitengewone Synode en of de Synode op de zaak-Dr. Geelkerken in haar geheel kan ingaan. In deze commissie werden benoemd de predikan ten dr. W. A. v. Es, van Leeuwarden ds. H. J Heida, van Vlaardingends. J. G. Kunst, van Arnhemds. M. Meijering, van Delfzijl; ds. W. L. Milo, van Al melo en dr. J. C. de Moor, van Utrecht. Voorts de ouderlingen J. J. Beukenkamp, van Den Haag Joh. T. de Lange, van AmersfoortD. Mulder van Zierik- zee en A. D. v. d. Schaaf, van Beetgum. De profes soren H. H. Kuyper en H Bouwman zullen als ad viseurs optreden. Besloten werd den volgenden middag twee uur weer te vergaderen, indien de commissie dan met haar arbeid is gereed gekomen. Naast ds. de Geus werd de heer Scheft'er, van Assen, aangewezen voor de regeling der financieele zaken der Synode, waarna de Voorzitter voorging in dankgebed en de zitting te ruim half elf werd gesloten. Ds. H. J. Heida rapporteerde hierop namens de benoemde commissie van prae-adviseurs over de vraag of er genoegzame reden was voor het uitschrij- Een episode uit het geestelijk leven op Walcheren omstreeks 1780. 9. DOOK A. JANSE. Al de onderzoekers van zichzelve zou ik wel aan die historische plaats by die leitjes willen brengen om ze te leeren, dat geloof niet naar binnen, maar naar boven ziet, dat geloof niet een Jezus iü ons hart, maar den Eenigen Middelaar in den hemel aanroept. Ingelse breekt dan in luid schreien uit. De Kraker en zyn vrouw, goedige en gevoelige Axelsche menschen, zitten er verlegen mee. Hij huilt zeker zoo om z'n vrouw en kinders, meenen ze en ze trachten hem te troosten. Maar dan snelt hy naar buiten en vindt den vrede voor zjjn ziel. Dat was het keerpunt. Maar eigenwillige godsdienst is zoo'n taai onkruid tot in het derde en vierde geslacht zoodra maar even het geloof is werkzaam geweest, komt weer de bevinding in al zjjn volheid van gemoeds-verbijstering terug. Dan komen weer de gezichten en openbarin gen terug. Ik geef u een paar voorbeelden Hy had ook kennis gemaakt met een oude „bijzondere" vrouw te Zaamslag. Men noemde haar „de oude brouwerinneuEn in gesprek met haar had hy zeldzaam genoten. En nu op zjjn knieën liggende in de slaap- ven van de buitengewone Synode en of de Synode op de zaak Dr. Geelkerken in haar geheel kan ingaan. De conclusie van dit rapport luidt a. Overwegende, dat genoegzame redenen aanwezig zijn, overeenkomstig het verzoek van de Part. Synode van Noord-Holland de zaak in haar geheel in behan deling te nemen. b. Dat de bezwaren, ontleend aan art. 30 vau de K. O. niet gegrond zijn gebleken. c. Dat voor een spoedige behandeling op een buitengewone Synode voldoende motieven bestaan. Aan het verzoek van de Part. Synode van Noord- Holland te voldoen. Dr. van Es licht zijn stem, afwijkend van die dei- Commissie toe. Spr. meent, in aansluiting met. de uitspraken van Leeuwarden en de classis Leeuwarden, dat de Synode niet op de zaak-Geelkerken in haar geheel kan ingaan, wat niet beteekent, dat deze zaak niet behandeld kan worden. Men zou de Classis Amsterdam van advies kunnen dienen. Ds. Gispen heeft op dit punt, de samenroeping der Synode zeer ernstige bedenkingen. Alle bezwai-en concentreeren zich om art. 30. Naar Spr.'s meening zijn er nog andere bedenkingen. Allereerst, dat een Classis de tucht over de leer heeft te handhaven en dat het niet aangaat, dat een Classis uitspreekt dat een persoon wel gesuspendeerd kan worden, maar dat men van het recht afstapt om het belang van de zaak. Spr. beschouwt dit als een betuiging van on macht, om de leertucht te handhaven. Men moet eerst op de mindere vergaderingen komen tot een decisie. Spr. vreest, dat men anders de verantwoor delijkheid overdraagt. Spr. heeft er bezwaar tegen, dat op deze wijze een tweeërlei toepassing komt van het kerkrecht ten opzichte van de dienaren des Woords. De indruk wordt gewekt, dat als de zaak in een anderen kring stond en de intellectueelen er zich niet zoo voor geïnteresseerd hadden, de predikant geschorst zou zijn. Spr. meende ook dat de beroering in den lande niet zoo groot was voor de aanvrage van een bui tengewone Synode. Hierdoor werd een verkeerden indruk gewekt. Spr. meent, dat bij deze wijze van behandeling door den betrokkene één instantie wordt overgeslagen. Voor het beroep bij de Particuliere Synode is, is al besloten, ze over te dragen naar de Generale Synode. Spr. vindt dat een verkorting van het recht van beroep. Spr. vraagt, of door de Com missie niet meegedeeld kan worden, wat door hen die door haar gehoord zijn, is gezegd. Wat hebben de afgevaardigden van Noord-Brabant, gezegd over de redenen, die hen genoopt hebben, zieh te voegen bij het verzoek van Noord-Holland. De Praeses meent, dat tegen het laatste bezwaar bestaat. De heer S. Brandsma sluit zich aan bij het door ds. Gispen betoogde. Spr. meent, dat als een classis meent, dat een predikant gesuspendeerd moet wor den, zij dit moet doen. Mag een classis zich dan laten afschrikken, omdat er enstige bezwaren zijn Als er dan een predikant is in een groote gemeente, zal steeds de Synode uitspraak moeten doen, waar van geen beroep is. Bestaan diezelfde gevaren dan niet, als de Synode een uitspraak doet Spr. meent, dat die even groot zijn. De laatste vraag van ds. Gispen ondersteunt spr. Was Noord-Brabant niet gekomen, dan was er geen Synode, tenzij er een andere particuliere Synode was. Dit klemt temeer, omdat Noord-Holland zoo'n spoed maakte. Ds. Telkamp ondersteunt enkele gedachten van ds. Gispen. Spr. vraagt of het wel eteek houdt, dat terugwijzing naar de classis onmogelijk is, omdat de Kerk van Amsterdam-Zuid en dr. Geelkerken beroep aanteekenden. Spr. meende, dat bij terugwijzing dit beroep verviel. Ook vraagt spr. naar het eigenlijk motief van Noord-Brabant-Limburg. De rapporteur meent, dat waar de Synode staat voor een complex van moeilijkheden het bezwaarlijk is, om in te gaan op de gedachte van dr. van Es om de zaken te scheiden. Wordt dit rapport aangenomen, dan krijgt men later vanzelf een schifting, als de zaak onderzocht is. Als de beschouwing van ds. Gispen werd aange nomen, zou de zaak teruggewezen moeten worden naar de classis Amsterdam. Dat is een gevaar in de huidige omstandigheden, dat niemand zou willen. Spr. meent voorts, dat niemand zal kunnen zeggen, dat ten opzichte van een Dienaar des Woords een meer dere vergadering ook rechten heeft. De weg door ds. Gispen aangewezen is de beste, maar er kunnen om standigheden zijn, dat die weg niet kan worden be wandeld. Gezien de uitspraak van de classis en het eenparig advies van de hoogleeraren meent de com missie, dat men hier te doen heeft met een zaak, voor behandeling op de Generale Synode vatbaar. Is dat nu wel tweeërlei toepassing van recht? Dat hangt er van af. Maar het is soms gewenscht. Spr. noemt het oordeel van ds. Gispen, dat de beroering is toegenomen na de aanvrage der Generale Synode, een waardeeringsoordeel. Dat heeft ook bij velen vertrouwen gewekt. Tegenover een gevoels argument zou spr. dan een dergelijk willen stellen. Er wordt door velen naar gesnakt dat er een eind aan deze zaak zal komen. Tenslotte moest zij tocli voor de Generale Synode komen. Wat geeft het dan of zij een half jaar eerder of later wordt gehouden V Draagt de vergadering de commissie op mee te deelen, wat zij, die gehoord zijn, hebben gezegd, dan zal zij dat doen. Spr. meent niet, dat dat usantie is. Dat er bezwaren aan een uitspraak zijn, zal wel juist zijn. Maar welke vergadering heeft in het land het meeste vertrouwen als het gaat over zaken die verband houden met de belijdenis kamer by Cornelis de Vos werd hij in den hemel opgetrokken en toen deed God hem in onmiddelyk licht zien ja, wie?niemand minder dan de oude brouwerinne, omstraald door Gods heerlijkheid. Gods heerlijk beeld straalde van haar aangezicht en nu waren wy één lichaam waarvan Christus het Hoofd is. (78) Hier hebt ge de bevindelijke kerk-ideedie nu nog leeft in de elkander bezoekende bijzondere mannetjes en vrouwtjes in de mystieke kringen. Er zyn er nog meer, dan wy wel denken. Later heeft Ingelse nog iets ervaren van ge lijke strekking. Hij was op den weg van Aar denburg naar Sluis en toen sprak God tot hem 'van Zyn goedheid zooveel zegt hy, zoodat ik in God was, en niets anders zag dan goedheid. Ziedaar, daar hebt ge de kern van zijn dwa ling, de mensch, het schepsel, in God, in het Goddelijk Wezen als opgenomen. God en schep sel ineendat is de zonde van het Pantheïsme dat God in zich wil voelen, inplaats van tot Hem eerbiedig, van uit het stof op te zien en Zyn Woord te hooren. De man, erger dan de duivelen, klom hier hooger dan Mohammed ooit kwam in zyn ver beelding, hy werd in God, Moh. ging door al de hemelen en kwam vóór Gods troon. Ingelse werd in God. Dit eindpunt van dwaling moge ons waar schuwen voor 't begin van dien weg, dien ik u heb geteekend, God te willen voelen in ons. Een uitspraak van de Generale Synode zal meer effect sorteeren dan een van een classicale vergadering. Spr. meent dat de adressen van Amsterdam-Zuid en ds. Geelkerken zoo maar terzijde gelegd kunnen wo.iden. Een algeheele terugwijzing naar de classis Amsterdam is dan ook onbestaanbaar. (Wordt vervolgd). Middelburg. Vergadering van de Commissie van Beheer Vrijdag 5 Febr. a s. Tijd en plaats als gewoon. De Secretaris. Ontvangen collecten voor de Kas van „Hulpbehoe vende Kerken in de provincie" van de Kerken in de Classis Middelburg Arnemuiden f 12.66; Domburg f6.38; Gapinge f 5.82 Grijpskerke f24.085; Kouclekerke f 17.42; St. Laurens f 11.55; Meliskerke f 14.84 Middelburg f 105.825Oostkapelle f 11.53 Serooskerke f 22.68 Souburg f 24.79s Veere f 10.625Vlissingen f 62.48 Vrouwepolder f 10.36 Westkapelie f 3.50. Ondergeteekende bericht hiermede aan de Kerken in de Classis Middelburg, dat hij D V. Donderdag 4 Februari zitting zal houden in de consistorie der Noorderkerk v.m. van 11—12 uur tot het in ont vangst nemen van de collecte voor de Kas van Hulp behoevende Studenten". De Classic. Correspondent S. den Hartigh. Middelburg, 29 Januari 1926. KERKERAAD (smal) Middelburg, 28-l-'26. 1. Begin, notulen,Woensdagav.rapport als gewoonlijk. 2. Absent4 leden. 3. Diensten op a.s. Zondag (ds. Telkamp heeft vrij stelling wegens Synodalen commissie-arbeid)Zie Predikbeurten. 4. Ingek. stukken. Een dooplid wil den band met onze gemeente verbrekeneen bezoek zal worden gebracht. Een schrijven over gedrag in de kerk voor kennis geving aangenomen. Een schrijven van de Geref. Jong.-Verecn. 5. Rapporten. De desbetreffende commissie stelt als tweetal voor jeugdoud. de brs. Dirksen en Winter voor. Gekozen wordt br. Winter. Verschillende rapporten van opgedragen bezoeken. Rapport-Evangelisatie. 6. Rondvraag. De wen schel ij kheid wordt uitgesproken, dat het Avondmaal door eigen predikanten wordt bediend. De Kerkbode zal de wijk-indeeling enz. meedeelen. Er wordt aangedrongen op het houden van zoo weinig mogelijk leesdiensten. 7. Ds. Telkamp houdt de volgende week geen cate chisaties. Volgende week breed. 8. Dankzegging, sluiting. Vlissingen. Met doopattest vertrokken naar HelmondFrederik Wilhelm du Pré, en naar Delft Adriana M. van Dijk. Op Vrijdag en Zaterdag 29 en 30 Januari zal er geen catechisatie worden gehouden en eveneens geen spreekuur. Belijdenis des geloofs is afgelegd door J. Wille- boordse. KORT VERSLAG van de vergadering der classis Goes op 14 Jan. 1926. 1. Namens de roepende kerk opent ds. Lanting de vergadering op gebruikelijke wijze. 2. Al de Kerken zijn met behoorlijke lastbrieven vertegenwoordigd. 3. In het moderamen nemen zittingds. Keur, praeses; ds. Meyer, scriba; ds. Lanting, assessor. 4. De notulen worden gelezen en onveranderd vastgesteld. 5. Op de vraag van een der kerken om steun voor een oude van dagen, wordt advies gegeven. 6. De vacaturebeurten worden geregeld. 7. De boeken van de verschillende quaestores worden nagezien en in orde bevonden. 8. Dit jaar zal de Class. Zendingsdag weer worden gehouden. 9. Steunaanvrage van twee hulpbehoevende kerken wordt toegestaan. 10. De praeses richt een hartelijk woord van af scheid tot ds. den Boeft, hetwelk door dezen beant woord wordt. 11. De e.k. Classicale vergadering wordt vastge steld op 15 April e.k. Roepende kerk is Wemeldinge. 12. Na lezing der korte notulen, sluit de praeses de vergadering. Op last der classis voornoemd, A. P. Lanting, assessor. Wolf aartsdijk, 20 Jan. 1926. Vlissingen. Ingekomen ten behoeve van den Evangelisatie-arbeid f 1.welk bedrag aan den beheerder der Evangelisatiegelden, den heer F. I). G. Prins, Verkuil Quakkelaarstraat66—68 alhier, is afge dragen. Den vriendelijken gever (br. K.) hartelijk dank. De Ie Secr. der Ev. en Zondagsscli-ver. Jachin, K. Dekker Ingelse zegt, dat hy geleid is buiten de kerk en buiten het Woord. Dat is voor vele Wal- ohersche menschen nog altyd je ware. Maar 't is een weg van donkerheid en duisternis en vol van des doods schaduwen. Laten we luisteren naar wat God zelf zegt van zyn Woord door den mond van den psalmdichter Zalig zyn zy die uwe Wet d.i. deu By bel beminnen, want zy hebben groo- ten vrede en: Uw Woord (dat is weer de Bybel) is my een lamp voor mynen voet, een licht op myn pad. Ingelse heeft daar ook later bedroefd weinig van gekend, 't Is hooge uitzondering dat hy een woord uit de H. S. aanhaalt. Eu onze overgrootouders en grootouders over 't alge meen waren zeer arm aan Bijbelkennis en ook nu leven er nog tal van arme „Gerefor meerden" by dat ryke Woord van God alsof ze 't niet hadden omdat hunne oogeu door de kracht der dwaling gehouden worden dat zy 't niet verstaan. Daarom is het zoo hoog noodig, dat het op komende geslacht (ook de meisjes den Bybel onderzoekt en onderwijs ontvangt in de oude Gereformeerde leer, die door onze vaderen van de 16e eeuw zoo heerlijk werd verstaan. Toen ging er kracht uit van Gods volk, toen was er gelooj. In de zware tijden, die kunnen aan breken voor de kerk des Heeren zal alleen dit gelooj kunnen stand houden. Helden en hel dinnen des geloofs zullen er dan weer zyn, evengoed als vroeger, door Gods genade. (Wordt vervolgd). ZENDING. Vlissingen. Met hartelijken dank ontvangen van Maatje Geldof en Theuntje Bliek ieder een doos zilverpapier en capsulesvan Gretba van de Vrie 52 halve centen, een doosje capsules en een flinke doos mooi geordend zilverpapier en van Willy van dei- Hoeven 300 halve centen en een zakje zilverpapier en capsules. De jeugdige vrienden en vriendinnetjes der Zending alhier bezorgden ons over 1925 in totaal 17 kwartjes, 21 dubbeltjes, 19 nikkeltjes, 58 kluten, 582 centen en 3479 halve centen, waarvoor nogmaals onzen harte lijken dank. Wie daaraan mede hebben geholpen mogen nu een mooie kaart met opschrift afhalen. Dan weer aan 't sparen hoor, alle kinderen mogen meedoen. Namens de Zendings-commissie, W. Karreman, penningm., Margrietenlaan 12. naast de speelplaats. Middelburg. In dank ontvangen voor de Zending van een vriend uit Amerika f 1.40 door tusschenkomst van br. J. J. Fanoijvan br. K. f2.— uit het busje van Mej. S. f 1.585uit het busje van Familie Schippers 1' 3.84 en wat vreemde geldstukjes. Namens de Commissie, L. A. Tange, penningm. Met dank ontvangen een pak zilverpapier van de Chr. School te Nieuwdorp, halve centen en een pak zilverpapier van Marietje en Gerrit Geertse. en een pakje zilverpapier van wed. Labruijère. Mej. C. Littooij, Molstraat, M'burg. Serooskerke. Met dank ontvangen voor de Zending van Jannetje Goedbloed Abrd. 125 halve centen. De Commissie. Middelburg. In de Diaconale colleete depo neerde men 2 maal fl.voor de Zending en fl. voor de armen in Drenthe. Diakenen. Jaarboek Geref. Kerken. Oosterbaan en Le Cointre, Goes. Ds. Doekes en Ds. Rullmann doen onzen Geref. Kerken wel een grooten dienst, elk jaar voor dit Jaarboek met zoo groote nauwkeurigheid zorg te dragen. En de uitgave eert ook de Goesche firma. Het is een boek dat in de pastorie en in het huis van den scriba van den Kerkeraad onmisbaar is maar dat ook veel interressants heeft voor anderen. Wie wat meeleeft, schaft het zich dan ook gewoonlijk wel aan. Uit het Kerkelijk Overzicht van den historicus Rullmann blijkt dat de kwestie-Geelkerken 'zoowat het eenige is, dat de moeite waard was ter vermel ding. Het is dan ook de moeite waard. Ge ontvangt een zeer objectief verhaal van 't. verloop. „In Merno- riam" geeft de levensbeschrijvingen van de predikanten: Smith, Kapteijn, Scheps, Koffijberg, Ringnalda en Jager, wier portretten als bijlage bij het Jaarboek gevoegd zijn. v. D. Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Afd. „Herman Faukeel". O. Test. les 47, Jg.bl. 33,1 Sam. 2831. Sauls einde. Vad. Gesch. Schets 25. België en Nederland. Afd. Dr. Lützen Wagenaar. O. T. schets 47 Sauls einde, 1 Sam. 28 en31Jbl. 33. K. G. schets 10. De Oostersche Kerk en de Islam. Rooster J. V. „Calvijn", Vlissingen, voor 31 Jan. Middag-af deeling. Geloofsbelijdenis art. 14, M. van Belzen. Vad. Gesch. Ons land vóór het Christendom, J. A. Steketee. Avond-afdeeling. Romeinen 12:1—8. J. Kamermans. Vad. Gesch. Ons land vóór het Christendom. C. Steketee. Geref. Knapenvergadering „Samuel", Middelburg. Vergadering op Zaterdag 30 Januari. Agenda le Afdeeling Bijb. Gesch. Val. straf en genade. Genesis 3. L. Geschiere. Kerkgesch. De drie belijdenisgeschriften. W. J. Kögeler. Agenda 2e Afdeeling Inleiding Genesis 3 door J. de Rijke. Vad. Gesch. Philips de Schoone en Karei V. De Hervorming door A. de Vos. Meisjesvergadering „Nunia", Middelburg. Zaterdagavond van 67a97* uur Cons. Hofpleinkerk. le Afdeeling. Gewijde Geschiedenis. Richteren 16, door S. Berke- veld. Na de pauze Vaderl. Gesch. door J. Verstraate. 2e Afdeeling. Gewijde Geschiedenis. Richteren 13, 14 en 15 door Marie Moolenbroek. Kerkgeschiedenis. T)e Beeldenstrijd, door B. Mondeel. Vereen. „Meisjesroeping", Middelburg. Agenda Gew. Gesch. Mark. 11 2733enHfdst. 12:112. Vrije werkzaamheden. Woensdag 27 Januari verblijdde de Heere ons met de geboorte onzer Dochter SUZANNA. C. VAN NIEUWENHUIJZEN. M. P. VAN NIEUWENHUIJZEN— VAN SORGE. Middelburg, 29 Januari 1926.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3