I Nieuwe Boeken. is HiddBl Een Bril van Helder in kwaliteit bovenaan in prijs het laagst in Zeeland. DRINK NU ANIJSMELK M Gesprongen Handen PUROL Koster tier Mriftt. TEBKOOFHOIS AM0BIÜM, Lap MM 0 24, Hu. UW ADRES DRUKWERK Het beste Adres ïoof M4MOFACTOREM is dat fan L. E. RMERE, Broote Markt, Hoek Gravenstraat, Middelburg. Mijnhardh N V. v h. C. A. SCHÜLTE Co. Prinsesjes. a NIEUW ORGEL Joh. de Heer, Van '8 Heeren Ordinantie Haarwerken. Algemeene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand 5 Groote tabletten voor 25 cent. Oude Zaak. Nieuwe zending OLIEGOEDEREN. Voor allen SANGUI NOSE M. Groote sorteering Banket, Boterkoekjes en Zoutgebak. Zaterdags Ragout- en Vleeschbroodjes. VROON, Banketbakker, Middelburg. ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. Boekh. FANOY, Middelburg. Chr. Encyclopaedie. Middenstands-Administratie-Bureau. C. VAN DEN ENDE, Punt O 216 M'burg BIJBELS en KERKBOEKEN ruwe huid LITTOOIJ OLTHOFF f 265. f 265. Slapeloosheid t Prikkelbaarheid Examenvrees h Gebruik hiertegen de Zenuwstil lende en Zenuwsterkende t Zenuw-tabletten Verkrijgbaar franco per post bij 6. M. FEU, „In den Hercules", Burg - Middelburg. De op 1 Februari a.s. vervallende coupons ten laste van bovenge noemd Rusthuis zijn van dien datum af betaalbaar bij de Heeren HONDIUS ZOON, alhier. Lange Delft I 34, Vraagt uw oogarts naar ons werk en Informeert naar onze prijzen. Kantoor Middelburg, Londensche Kade H 54. Deposito's - Credieten - Effecten - Coupons - Incasso's. Middenstands Girodienst. - Alle Bankzaken. Jassen - Broeken - Pijpen - Staatsen Vrouwen-Schorten - Mans-Schorten. INSTRUMENTMAKER VAN BOVEN MIDDELBURG OPTIEK BANDAGES FOTO-ARTIKELEN Het vakkundig Adres voor BRILLEN sinds 30 jaar Prijs 80 cent. Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. Het Jaarboek van Geref. Kerken Het Ie deel van de Ghr. Encyclopaedie, AMANDELBROOD 18 cent per ons. Prijs per deel geb. in linnen f 11,- Inrichten, Controleeren en Bijhouden van Koopmansboeken. Rapporten, Verslagen, Belastingzaken. - Billijk tarief. JOH. A. JULIANUS, Voorradig Imitatie Mahonie Stoelen J. TEVEL, Coiffeur, Advertentie-Bureau LITT00IJ OLTHOFF belast zich met het plaatsen van ADVERTENTIËN in alle Bladen. F. A. DE JONGE. Nieuwe Stokvisch. Nieuwe Zoutevisch. Gezouten Schelvisch. GEBR. VAN DORT, W. A. DE RIJCKE Sr. OLIEJEKKERS f 7.50, OLIEJASSEN f 7.50, OLIEBROEKEN f 3.95, RATINÉ BONKERS met ffluweelen kraag vanaf f 10.90. Koninklijke Pianofabriek ANTOINE MES, VOOR GOED UITGEVOERD M ELECTRISCHE DRUKKERIJ Telefoon 238. NEEM EENS EEN PROEF! Ondertrouwd: JAN PANOY en LEUNTJE BOONE. Huwelijksbevestiging Woensdag 10 Februari a.s. des nm. l3,'* uur in de Hofpleinkerk door Ds. A. J. Fanoy te Ferwerd. Middelburg, 21 Januari 1926. Sluis, <»9l «a <«90 •rt <8* Zoo de Heere wil en zy leven, hopen 26 Januari a.s. onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders CORNELIS VIJGENBOOM en ANNA VERWIJS, hun 50-jarige Echtvereeniging te herdenken, in het Geref. Rusthuis. Wjj hopen dat zij nog lang gespaard mogen blijven, dat is de wensch van hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Middelburg, 22 Januari 1926. Se* *e> te» Sè> Se- Se- Se- S«> ie» se- Se- Se- Se- Se» Se- Se- Se- Se- Heden overleed tot onze diepe droefheid mijn innig geliefde Echt genoot, Vader, Behuwd- en Groot vader, Broeder, Zwager en Oom WILLEM WISSE Kz. in den ouderdom van ruim 68 jaren. Uit aller naam, Wed. W. WISSEde Korte. Meliskerke, 17 Jan. 1926. met 13 registers, w.o. Vox Humana en Koppelingen. Prachtige moderne eiken kast. Uitstekend fabrikaat. Desgewenscht zeer gemakkelijke be talingscondities. ROTTERDAM. - Oostzeedijk 324-32. f A1 l L 11 kill Lid der Ver. tot bevordering van de belangen des Boekhandels. Eerstdaags verschijnt Prof. Dr. W. GEESINK. Tweede onveranderde druk, 4 deelen pl.m. 1800 pag. Compleet geb. f 21,—. De Boekhouder van het Rusthuis. naar dokters recept, staat en Sar* Leden van Ziekenfondsen 20 pCt. korting op de prijzen der glazen. 'W Alle haarbjjvullingen worden netjes uitgevierdVraagt prijzen bij I. VERELST, Kapper, Pottenmarkt. Directeur: S. CAL JOUW Pz. HEERENKLEEDING MAGAZIJN M. VAN LOO, K. Noordstraat E 3, MIDDELBURG. LANGE NOORDSTRAAT 125. Voorhanden bij Firma F. P. DHUIJ, Middelburg. die zich zwak en lusteloos gevoelen die gedurig vermoeid zjjn, zoodat hun alles te véél is die na uitputtende ziekten niet weer op kracht kun nen komenof die door andere oorzaken het weerstandsvermogen hebben verloren, is een versterkingsmiddel van den eersten rang, dat alle dergelijke middelen vèr achter zich laat; dat snel en afdoende ingrijpt in de oorzaak van bovengenoemde kwalen en door duizenden in en buiten ons vaderland met dankbaarheid wordt geroemd. SANGUINOSE kost per fl. f 2,-, per 6 fl. f 11,-, 12 fi f 21,-. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten WACHT U VOOR NAMAAK. De Riemerstrnat, 2c-4. VAN DAM Co., Den Haag. Voorbanden bij voor 1926. Prijs f 0.80, franco per post f 0,90. in linnen f 11.—, in leer f 13, Verkrijgbaar tegen zeer gemakkelijke betalingsvoorwaarden. Oud's Kina Wijn f 2,50 per Liter Bloedwijn (merk pleegzuster) f 2,25 per flesch. De WIJN voor Zieken en Zwakken. W. P. MALJERS. - Mark J, LAVOOIJ. MIDDELBURG. Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. R. A. BASTIAANSE, Banketbakker, Langeviele, Middelburg. Verschenen en voorhanden bij Firma F. P. DHUIJ. Boekhandel, Burg B 10, Middelburg. n ti 1®®!" 1 Betaling desgewenscht per maand. TELEFOON 122. Langeviele K 211 Middelburg. met spikkel zitting aan lage prijzen. Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'HUIJ, Burgt, Middelburg. TE KOOP: Scheermessen, Kwasten, Potten Scheerzeep. Seisstraat Q 16, Middelburg. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedwijn Autogeenisehe Lasch- en Snijinriehting. Smederij, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLUIJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. Spanjaardstraat E 71, MIDDELBURG Wanneer gij hoest! Neemt dan onmid- delijk proef met ONZE DROPS. Beleefd aanbevelend, Fa F. H. J. DAMEN. Korte Noordstraat, Middelburg. Luxe Brood- en Banketbakker ij, Balans E 108, Middelburg. Doos 30 -60* 90 ci Tube 80 cé. Bij Apoth.en Drogisten Tabak- en Si garen ban del .'T WAPEN VAN ZEELAND" Thans Sigaren in kistjes van 10, 25, 50 en 100 stuks in verschillende prijzen, benevens Pijpen, Tabak en Sigaretten. Beleefd aanbevelend, W. F. DIERMANSE, Korte Noordstraat. Eerste Kwaliteit MUTSAARD- en TUINIERSWISSEN II VAN DRIEL, Manden- en Rietenstoeleufabrikant, Langeviele, Middelburg. J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en Bijbelbinderij. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. ATTENTIE! Prima Eierkolen, Duitsche Stukkolen en Antbraciet, tevens Geklopte Cokes en Parelcokes. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacobsk. Vlissingschestraat K 54, Middelburg. Segeerstraat Middelburg. De Commissie van Beheer der Geref. Kerk te Middelburg roept op sollicitanten naar de betrekking van Sollicitaties worden schriftelijk ingewacht vóór 1 Febr. a.s. bij den Voorzitter der Commissie. NAAST R. K. KERK. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prijzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4