Godsdienstoefeningen KERKNIEUWS. Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. Vereenigingsleuen. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 24 JANUARI 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe Axe Advertentiën. slag, alsmede uit dat over de gehouden receptie in „Maison Boer", bleek duidelijk, hoe groote beteekenis door velen, waaronder mannen van naam en staat, aan de arbeid van Patrimonium wordt toegekend. De burgemeester van Am sterdam kwam, in gezelschap van het dage- lijksch bestuur, de jubileerende afdeeling com plimenteeren en dank brengen voor het vele goede dat de stad aan Patrimonium te danken had. Minister Colijn zond een telegram met betuiging van zijn groote teleurstelling, dat het hem niet mogelijk was de vergadering bij te wonen en toe te spreken. Prof. Slotemaker de Bruine was één van de feestredenaars. En die groote beteekenis der Vereeniging kwam dan ten goede aan het opkomen voor het recht en de eere Gods op het terrein van het maatschappelijk leven. De vereeniging bleef deze 50 jaren in de lijn, die haar oprichters aanwezen en trouw aan het doel, toen gesteld. Op 3 Jan. 1876 werd ze opgericht ten huize van den heer W. C. Beeremans op de Linde gracht te Amsterdam. Daar kwamen saam o.a. W. C. Beeremans, J. J. Glinderman, W. Hovy, K. Kater, B. Poesiat. De vraag, die hen bezig hield was dezewat kunnen, wat moeten wij doen om den al hooger klimmenden stroom van ongeloof en revolutie tegen te gaan Welke maatregelen moeten wij nemen om den stroom, die dreigt de werk lieden in plaats van tot de kern des volks, tot het groote gevaar voor onze natie te maken, te stuiten Die vraag nu, die deze broeders van onder scheiden maatschappelijken stand, zich stelden is ook nu door ons allen te stellen. Dit willen we immers allenDat moeten we tenminste allen willen, als belijders van Chris tus doen, wat in ons vermogen is, om den nog altijd klimmenden stroom van ongeloof en revolutie te stuiten doen, wat in ons vermogen is, om ons volk af te houden (van) en terug te leiden van den heilloozen weg. die van God afvoert. En dan moeten we verstaan, dat die vraag nu niet minder een nijpende vraag is dan voor vijftig jaar. We zien immers dat het ongeloof nu nog machtiger is dan toen. Ook in Zeeland. We zijn ook gewaarschuwd, dat de mannen der revolutie hun actie willen verdubbelen om het Christelijk volksdeel, dat nog niet hun vaandel volgt, daartoe te bewegen. De Zeeuw van 4 Juli 1925, bevatte in „Uit de Pers" een uitspraak, gedaan op een verga dering van de socialisten in 't Concertgebouw te Amsterdam, na den uitslag der verkiezingen voor de Tweede Kamer, dat het dringend nood zakelijk bleek de godsdienstige en andere arbei ders tot een eenheid saam te voegen en dat men daarom zijn activiteit zou verhoogen om ook het Christelijk deel der arbeidersklasse tot het roode ideaal te brengen. Die verhoogde actie van de mannen van het ongeloof en de revolutie moet ook ons, temeer, prikkelen tot meerdere activiteit. Is die er nu ook Is er algemeen een zien van het gevaar en een krachtig pogen om het af te weren? Wanneer we letten op de positie van Patri monium in Zeeland, dan kunnen we daarover niet gerust zijn. Juist deze vereeniging zou dan moeten bloeien, op alle plaatsen haar afdee- lingen hebben met duizende leden in ons heele gewest. Want Patrimonium is de organisatie bij uitnemendheid om deze actie te voeren en te leiden, krachtens het doel, dat zij zich van den aanvang stelde, en waaraan zij nu al een halve eeuw trouw bleef. In Zeeland zouden dan minstens een 50 af- deelingen moeten zijn, met een ledental van zeker wel 5000, maar er zijn in 't geheel negen zegge 9 afdeelingen, met een ledental van 329. Dat nu Patrimonium in onze provincie nog zoo weinig belangstelling vond zal zeker ook wel uit een begrijpelijk misverstand te ver klaren zijn. Velen meenen dat Patrimoniom een Werk- liedenvereeniging is en dat zij dus, wanneer zij niet tot de werklieden behooren, voor het lid maatschap niet in aanmerking komen en zich van dezen arbeid afzijdig kunnen houden. Stel eens, dat dit alzoo ware, dan nog zou Patrimonium een belangrijke en groote orga nisatie kunnen zijn. Waar blijven dan de duizende Christelijke werklieden die Zeeland ongetwijfeld telt? Zijn er niet meer dan 329 Christen-werklieden in de provincie? Zijn er dan maar in negen plaatsen werklieden. Zijn er in alle andere plaatsen alleen maar rente niers? Fabrikanten kunnen er dan ook niet zijn, of het moesten fabrikanten zijn zonder personeel. Landbouwers ook niet, dan alleen zulken, die alleen in hun bedrijf werkzaam zijn. Laten dan de Christenwerklieden verstaan wat mannen als Kater en Poesiat verstonden. Maar in Patrimonium is ook plaats voor niet-werklieden, voor allen man van Christelijk beginsel, fabrikant en landbouweronderwijzer en predikant enz. Het karakter van Patrimonium is in den loop der tijden in zooverre veranderd, dat het niet alleen wil zijn een werkliedenvereeniging, maar dat het allen wil saambrengen die op maat schappelijk terrein de Christelijke beginselen eeren. Voor elk christen is daar een plaats. Het doel van het Verbond is de bestudeering en verspreiding der Christelijke-sociale beginselen. En Patrimonium heeft nu ook recht op een eigen plaats naast andere organisaties. Wie de leerschool van een Gereformeerde Jongelings- vereeniging doormaakte, heeft daar geleerd te onderscheiden het terrein van de kerk, den staat en de maatschappij De kerk heeft haar eigen organisatie in de geïnstitueerde kerk; voor de vervulling van onze roeping op staat kundig terrein achten we noodig de organisatie van onze kiesvereenigingen. Zoo hebben we voor de vervulling van onze roeping op het terrein van de maatschappij ook een bijzondere organisatie noodig, en die hebben we in Pa trimonium. Daarom eindigen we met deze vraag voor te leggen aan de consciëntie van alle christen mannen vervult gij wel uw christenroeping, wanneer gij u ook voor dezen arbeid niet geeft Zal het niet mee uw schuld uw schrikke lijke schuld zijn, wanneer straks de klim mende storm van ongeloof en revolutie de ver woesting brengt omdat gij niet hebt meege holpen de dijken te stevigen en de watergangen in orde te houden? Heij. TWEETAL TE HaarlemJ. Hoek te Soest. J. W. Siertsema te Zeist. BEROEPEN TE 's Gravenhage-WestN. Buffinga, te Rotterdam. ZevenbergenJ. P. C. ten Brink cand. te Apeldoorn. Nieuwerkerk (Z.)G. J. Pontier te Heerlen. AANGENOMEN NAAR RijnsburgJ. de Waard te Bunschoten. ScheemdaG. Diemer te Roden. BEDANKT VOOR ZwartsluisH. Steen te Zoutkamp. KollumS. W. Bos te Dokkum. LopikB. Meijer te Ierseke. De Kerkeraad van de Kerk van Assen maakt als roepende kerk voor de Generale Synode, 26 Januari a.s. te houden, bekend: le. dat de bidstond zal gehouden worden Maandag 25 Januari des avonds te 7 uur in de Molenstraat- kerk, waarin dr. J. C. de Moor, predikant te Utrecht, zal voortgaan 2e. dat Dinsdag 25 Januari, des voormiddags 10 uur in de Zuidersingelkerk de Synode namens de roepende kerk geopend zal wordenen dat tot het kerkgebouw alleen toegang zullen hebben zij, die het bewijs kunnen tooncn, dat zij belijdend lidmaat eener Geref. Kerk zijn. Ds. B. A. Knoppers, actuarius der classis Am sterdam, verzoekt plaatsing van het volgende Den afgevaardigden en adviseerenden leden van de a.s. Synode wordt medegedeeld, dat in hun toege zonden Memorie der Classis Amsterdam ook zijn op genomen de bijlagen, waarvan gesproken wordt in het agendum der Synode onder punt C. Verschenen is het agendum voor de buitenge wone Generale Synode van de Geref. Kerken in Nederland. Aan de mededeelingen ontleenen wij, dat de Synode door ds. H. W. Laman zal geopend worden in de Zuidersingelkerk, op Dinsdag 26 Januari, des vm. te 10 uur. Eventueel zullen de commissies vergaderen in de zalen der Zuidersingelkerk, der Molenstraatkerk en van Ons Huis, Javastraat, 26 Het. agendum is ver deeld in drie gedeelten, n.l. „Stukken in nauwer of wijder verband staande met de zaak-Dr. Geelkerken" Ingekomen stukken op andere zaken betrekking hebbenden Nagekomen Stukken. Door negen predikanten uit de (oude) classe Haarlem, tw. J. D. Boerkool, H. C. van den Brink, dr. J. Brinkman, Joh. C. Brussaard, N. Diemer. W. E. van Duijn, F. Kramer, G. R. Kuyper en W. A. Wiersinga, is aan de komende synode een schrijven gericht, waarin zij hun bezwaren tegen de behande ling der zaak-Geelkerken uitspreken. Allereerst geldt hun bezwaar de samenroeping dei- Generale Synode, als in strijd met art. 30 K. O., omdat de classis Amsterdam (Acta Part. Synode van Noord-Holland 1925, bladz. 199) nadrukkelijk uitsprak, dat ze ten volle gerechtigd was, dr. Geelkerken ipso facto gesuspendeerd te verklaren, en desniettemin het besluit nam, de Generale Synode aan te vragen en dat niet om haar te dienen van nader advies over deze schorsing (waarvoor ze zich dan in de eerste plaats tot de Part. Synode had te wenden), maar „om de zaak in haar geheel te beslissen", (Acta bl. 200). Hun tweede bezwaar betreft de behandeling dei- zaak door de Classis Amsterdam, In de derde plaats maken zij bezwaar tegen den gang van zaken op de vergaderingen der Part. Synode van Noord-Holland van 24 Juni, 14 en 16 October 1925. Ten slotte veroorloven zij zich, daartoe gedrongen in hun geweten, deze twee ernstige vragen aan de Synode voor te leggen le. of niet zoowel in de formeele als in de ma- terieele behandeling dezer zaak de rechtsorde is ge schonken, het rechtsbesef is gekrenkt en aan de rechtspositie, zoowel van de betrokken kerk als van den betrokken Dienaar des Woords is tekortgedaan. 2e. of niet. ten spoedigste de suspectverklaring van Dr. Geelkerken als ongegrond dient te worden inge trokken, om alzoo dezen Dienaar des Woords en zijn kerk in hun eer en goeden naam te herstellen. DE KWESTIE-GEELKERKEN. De bijeenkomst der Generale Synode. De Raad der Gereformeerde Kerk van Amsterdam- Zuid heeft aan de buitengewone Generale Synode dei- Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeengeroepen te Assen, den 26sten Januari 1926, een schrijven ge richt, betreffende protesten en voorstellen inzake de behandeling der „zaak-Dr. J. G. Geelkerken". Deze protesten en voorstellen zijn: le. een protest betreffende de wettigheid en de samenstelling Uwer vergadering 2e. een voorstel tot onbevoegd:verklaring om te voldoen aan het verzoek der Particuliere Synodes van Noord-Holland en van Noord- Brabant en Limburg, subsidiair tot afwijzende beschikking op dit verzoek 3e. een protest betreffende de door de Parti culiere Synode van Noord-Holland inzake het bezwaarschrift van den Raad tegen de suspect verklaring van Dr. J. C. Geelkerken genomen beslissing, subsidiair tegen de ingevolge deze suspect-verklaring, door de Classis-Amsterdam te zijnen opzichte genomen besluiten, 4e. een voorstel betreffende de noodzakelijk heid van nadere overweging der inzake Schrift beschouwing en Schriftnitlegging gerezen vragen, en van aanvulling en herziening van de Kerken ordening en het Onderteekeningsformulier voor de Dienaren des Woords". Een adres aan de Synode van Assen. De Ker keraad der Geref. kerk van Tienhoven (U.), waar in de tweede helft van December van het vorig jaar een Candidaat zijn intrede deed, besloot een adres aan de Synode te zenden. Ds. van den Brink noemt dat een daad van moedmen kan ook aan overmoed denken. Pilaar en Vastigheid der Waarheid. In deze brochure, niet minder dan 80 bladzijden groot, be spreekt ds. Knoppers de zaak-Geelkerken. Dat hij het met kennis van zaken doet, spreekt vanzelf, daar alle stukken, op deze zaak betrekking hebbende, door zijn handen gingen. Ds. Knoppers schrijft echter niet op last der classis Amsterdam en deelt mee, dat de stoot tot het schrijven van deze brochure gegeven werd door de publicatie van het vlugschrift „Ons aller moeder", op welke inhoud de schrijver critiek levertvoorts bespreekt hij „Ons standpunt", „Het Onderteekeningsformulier van de Dienaren des Woords; „De onderzoek-vragen" zet uiteen „Waarom het gaat" en handelt over „De mogelijke oplossing", zooals die door dr. G. aan de hand is gedaan. Middelburg. De Commissie van Beheer houdt voortaan den laatsten Donderdag van de maand niet meer zitting van 12l/t uur maar van ld/s-21/i uur. De secretaris. Nieuwerkerk, 19 Januari 1926. Heden werd door de Gemeente met groote meerderheid van stem men tot onze Herder en Leeraar beroepen de Wel- Eerw. Heer ds. G. J. Pontier van Heerlen. Moge de Koning der Kerk het hart van dezen Dienstknecht zoo neigen, dat wij spoedig mogen hoorenIk kom tot U. Namens den kerkeraad, N. J. Geleyhse, scriba. De Diaconie der Gereformeerde Kerk, alhier, deelt hierbij mede, dat de nieuwe broeders diakenen als volgt, zijn ingedeeld in Wijk No. Gbr. J. J. Ornée in de plaats van br. J.Abrahamse 7 C. de Wolf J. Olthoff. 11 B. H. Lavooy K. Schout. 14 L. A. Tange A. Dekker. 15 J.W. KögelerJ.G.vanDort 16 D. Coppoolse j. Damen. De Diaconie voornoemd, H. van Driel Cz., voorzitter. P. Izeboud, secretaris. V 1 i s s i n g e n. GedooptPieter Gerardus, zoon van K. Marijs en P. van de KetterijNicolaas Michiel zoon van N. M. de Vos en W. F. WeedaCornelia, dochter van J. van den Berg en C. Haeck Pieter- nella Dana, dochter van C. Vader en J Swennen. Overleden: Wed. M. Braamse, geb. Karman. 87 j aal oud. KERKERAADSVERGADERING (smal), Middel burg, 21 Januari 1926. 1. Begin, notulen, Woensdagavondrapport als ge woonlijk. 2. Afwezig 1 lid. 3. Met het oog op de vele synode-werkzaamheden krijgt ds. Telkamp vrijstelling van predikdienst in onze gemeente a.s. Zondag. 4. De lijst van ds. Hamming van aanvragen om belijdenis te doen, wordt besproken. 5. Ingekomen stuk. Een schrijven over de slecht bezochte leesdiensten in de Gasthuiskerk met voorstel om ze te staken. Voor kennisgeving aangenomen. 6. Rapporten. Sectie IPreeklezers brs. Huizenga en Winter; lijst van ontrouwe catechisanten. Sectie II stelt voor, om ook in den 2en dienst Avondmaal te vieren. De pred. zullen adviseeren. Sectie IIIpreek lezers brs. Brandsma en Weeda, plaatsvervanger br. J. Joosse. Jeugdoud. rapport. Br. Brandsma krijgt op verzoek ontslag als jengdouderlinger zal een tal ter vervulling der vacature worden aangeboden. 7. Volgende Donderdag smal. 8. Dankzegging, sluiting. Vergadering der Classis Tholen op Woensdag 3 Februari 1926, des voormiddags om 9 uur, in het vergaderlokaal te Bergen op Zoom. De afgevaardigden worden beleefd verzocht de volgende collecten mede te brengen a. Vrije Universiteit b. Jodenzendingc. Hulpbeh. studenten. Op last der Classe, E. Tange, Scriba. Rilland-Bath, 21 Januari 1926. V1 i s s i n g e n, 18 Jan. Gevonden in de collecte van 17 Jan. een gift groot f 20,waarvan f 5, voor de Kerk en f 5,voor de Zending, waarvoor vriendelijk dank gezegd wordt. Namens den kerkeraad, A. Roos, scriba. Koudekerksche weg 36. Ontvangen uit de collecte van Zondag 17 Jan. f 10,— als extra gift voor de armen. Hiervoor zeggen br. diakenen hartelijk dank. G. M. Prins, scriba. ZENDING. Vlissingen. Aangenaam verrast danken wij har telijk voor de gave van f 5,voor de Zending, ont vangen door tusschenkomst van br. diakenen als o. m. gevonden in de collecte van 17 dezer. Eveneens met hartelijken dank ontvangen van Greta Stroo 94 halve centen en een pakje zilverpapier en capsules. Namens de Zendingscommissie, W. Karreman, penningm. .'Met dank ontvangen 100 h.c. van Marietje de Kam, Grijpskerke en een zakje capsules van dhr. Wanda. C. Littooij, Molstraat, M'burg. Souburg. Met dank ontvangen voor de Stich ting Sonnevanck uit de busjes van Tina Huson, Maatje Tange en Betje de Groot en jaarlijksche con tributie de som van f 10.15. Mej. J. L. Wisse. In hartelijken dank ontvangen voor de Zending uit 't busje van Maatje Tange en Betje de Groot uit Ritthem f20.66 en 200 halve centen van Piet en Jacobus Suurmond Jz. Namens de Zendingscomm., A. J. v. Noorden, penningm. Ontvangen onder dankbetuiging door het Zeeuw- sche Comité voor Gereformeerde actie in Duitschland: van den Kerkeraad van Middelburg f 5.en van den Kerkeraad van Veere f20.55. Ter voorkoming van onnoodige moeite en onkosten wordt vriendelijk ver zocht alle collecten en giften voor genoemd doel te zeilden aan ondergeteekende. F. J. van den Ende, te Kamperland, Penningmeester voor Zeeland van ;t Comité voor versterking van Gereformeerd leven in Duitsch land. Giro-nummer 41873. PARAKAN. Met vriendelijken dank ontvangen van Mevr. Wurth te Souburg jaarlijksche contributie f 68.Mej. de Kam te Vlissingen f 30,van Mevrouw Runia te Arnemuiden f 20,—. Door tusschenkomst van ds. A. Scheele van de jonged.-vereeniging te Wolphaarts- dijk f 25, Mej. C. Hondius; Rotterd. Kade O 244, Middelburg. Middelburg. Vergadering van de Jonged. Ver. „Doet wel aan allen, enz." op Woensdag 27 Jan. a.s. om half acht in de consistorie Gasthuiskerk. Rooster J.V. „Calvijn" voor 24 Januari. Middagaf deeling. Gew. Gesch. 0.1'. Jacob en Ezau, C. J. Stroo. Herdenkingsleidraad No. 9. Na25 jaren. J. v. Noorden. Avondafdeeling. Gew. Gesch. N.T. Paulus te Jeruzalem en te Cesarea. Hand. 2126. G. de Rijcke. Maatsch. ondervv. De beteekenis van Gods Gem. gratie voor het maatsch. leven. C. Bosselaar. Rooster M.Y. „Debora" voor 25 Januari. Gew. gesch. O.T. schets 7. Anna Joziasse. Geloofsbelijd. art. 32. Marie Woltering. Geref. Knapenvergadering „Samuel", Vergadering op Zaterdag 23 Januari. Agendale Afdeeling. Bijb. Gesch. Genesis 2 door J. v. d. Kuip. Agenda2e Afdeeling. De Schepping en De Mensch. Genesis 1 en 2. P. Cornelisse. Behandeling Vad. Gesch. door den leider. Gecomb. Verg. der J.V. op G.G. Consistorie Gasthuiskerk. Bespreking van belangen de verg. betreffende. MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in de Noorderkerk. Heidelb. Catech. Zondag 14. Collecte Hulpbeh. Kerken. Gasthuiskerk 9.30 uur ds. R. Hamming 6 uur ds. G. B. Wurth Hofpleinkerk 9.30 uur Lezen eener Leerr. 6 uur ds. C. J. Wielenga Noorderkerk 9.30 uur ds. C. J. Wielenga te Zierikzee. 2 uur ds. R. Hamming Arnemuiden 9.30 en 2 uur ds. J. Runia 6 uur ds. A. B. W. ten Kate te Vlissingen. Rede voor „Vrederust". Domburg 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Gapinge 9.30 uur ds. C. von Meijenfeldt Voorber. H. Av. 2 uur Lezen eener Leerr. Grijpskerke 9 en 2 uur ds. J. Dijkstra Bed. H. Av. en Dankz. Koudekerke 9 en 2 uur ds. A. C. Heij St. Laurens 9.30 en 2 uur ds. A. Koning Meliskerke 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Maandagavond 6 uur ds. A. Wijngaarden te Baarland, ds. E. Douma Voorber. H. Av. Lezen eener Leerr. ds. C. von Meijenfeldt ds. G. B. Wurth ds. I. K. Wessels Bed. H. Av. en Dankz. Vlissingen 9.30 en 5.30 uur ds. P. N. Kruijswyk Vrouwepolder 9.30 uur Lezen e ner Leerr 6.30 uur ds. C. von Meijenfeldt- Westkapelle 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Oostkapelle 9 en 2 uur Serooskerke 9.30 uur 2 uur Souburg 9.30 en 2 uur Veere 9.30 en 2 uur Brouwershaven 9.30 en 2 uur Bruinisse 9.30 en 5 uur Bed. Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur Geersdijk 9.30 en 2 uur Haamstede 9.30 en 2 uur Kamperland 9 en 2 uur 6 uur Nieuwerkerk 9.30, 2 en 5 30 uur Oosterland 9.30 uur 2 uur Scharendijke 9.30 en 2 uur Wissekcrko 9.30 en 2 uur Zierikzee 10 cn 6 uur Zonnemaire 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. ds. D. Bremmer H. Av. en Dankz. ds. F. Staal Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. F. J v. d. Ende Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. D. Bremmei' Voorber. H. Av. ds. J. W. van Tol Lezen eener Leerr Lezen eener Leerr. ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur Cand. J. Meulblok te Nieuwdorp. Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 uur ds. W. M. le Cointxe Kraïibendijke 9 en 2 uur ds. A. Andree Poortvliet 9.30 en 2 uur ds. T. Bouma 6 uur Lezen eener Leerr. Rilland-Bath 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. W. M. le Cointre Tholen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur ds. J. van Nes te 's Gravenhage. Baarland 9.30 en 2 uur Driewegen 9.30 en 2 uur Kapelle-Biezelinge 9.30 uur 2 uur Borsele 9.30 en 2 uur Bed. Goes 9.30 en 6 uur 's Gravenpolder 9.30 en 2 uur Heinkenszand 9.30 en 2 uur Ierseke 9.30 en 2 uur Wemeldinge 9.30 uur 2 uur Kruiningen 9.30 en 2 uur Nieuwdorp 9.30 en 2 uur Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur ds. A. Wijngaarden Lezen eener Leerr. ds. A Scheele Lezen eener Leerr. ds. F. A. den Boeft H. Av. en Dankz. ds. R. J. v. d. Veen Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. B. Meijer Lezen eener Leerr. ds. A. Scheele Lezen eener Leerr. ds. C. W. Keur ds. A. P. Lanting Axel 9.30 en 2 uur Hoek 9.30 en 2 uur Oostburg 9.30 en 2 uur Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 en 3 uur Schoondijke 9.30 en 2 uur Terneuzen 9.30 en 2 uur Zaamslag 9.30 en 2 uur ds. J. S. Post. ds. J. B. Vanhaelen Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. K. Sietsma ds. J. Groeneveld ds. P. van Dijk Vereen. „Meisjesroeping", Middelburg. Agenda Gew. Gesch. Deut. 3.3 en 34. Vrije inleiding. De Heer en Mevrouw HONDIUS Vertregt geven hierbij kennis van de geboorte van hun Dochter ELISABETH. Middelburg, 21 Januari 1926.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3