Wij leveren franco in uw huis Hondius Zoon, Tijdelijk! 40-50-60-70 Procent Korting! J. f. Bosii Het beste Adres voor HIN1FACTOHEI is dat van L. E. RIVIERE, Groote Markt, Hoek Gravenstraat, Middelburg. Prinsesjes. Salon voor Scheren en Haarsnijden. MOOPDU1S AI6DIAM, Lap MlM C 24, fin 240 gulden. Zeeuwsche Piano- Orgelhandel, SANGUINOSE. ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. Vlas markt K 145 - Middelburg Wenscht U Solied Schoenwerk aan lagen prijs Voorwaarden OUSELS en KERKBOEKEN Boekh. FANOY, Burg 16. F. A. DE JONGE. iiHnknAandzn Wwhtwodzn sdvuxiz üftfwi-'uuve Aald. Nieuwe Stokvisch. Nieuwe Zoutevisch. Gezouten Schelvisch. GEBR. VAN DORT, OLIEJEKKERS f 7.50, OLIEJASSEN f 7.50, OLIEBROEKEN f 3.95, RATINÉ BONKERS met fluweelen kraag vanaf f 10.90. Koninklijke Pianoffabriek ANTOINE MES, Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. KASSIERS EN COMMISSIONNAIRS IN EFFECTEN SCHOENMAGAZIJN LANGEVIELE. Wij verkoopen gedurende 4 WEKEN een groote partij boeken uit, waaronder eenige restanten die FINAAL weg gaan, TOT DE LAAGST DENKBARE PRIJZEN. Maar ééns in de 5 Jaar komt zoo'n aanbod voor I Wie deze lijst nagaat moet nu toch wel toestemmen dat hier een massa boeken voor een krats weggegeven worden I Prachtige verhalen, belangrijke werken voor Bibliotheken, boeken voor Vereenigingen I Vóór de vroege voorjaarszendingen komen, moet alles het pakhuis uit zijn 1 ALLES I Grijpt deze gelegenheid aan en bestelt zoo spoedig mogelijk I Enkele nieuwe spotgoedkoope uitgaven bieden wij tegelijk aan. Spoedt u I TIENTALLEN BUITENGEWONE KOOPJES I Voor Allen die sukkelen met AMANDELBROOD 18 cent per ons. JOH. A. JULIANUS, Voorradig Imitatie Mahonie Stoelen SNEEK. Ds. J. J. Knap. „GEPLUKTE AREN" Dr. B. Wielenga. „Bijbel als Boel Van Schoonheid", gebonden f 6,90 Autogeenische Lasch- en Snyinrichting. Smedery, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLTTIJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en Bybelbindery. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. Luxe Brood- en B a n k e t b a k k e r ij, Balans E 108, Middelburg. Weder ontvangen: Origineele LANOLINE TOILETCREME merk „Peilring" in tube's en doosverpakking. Beleefd aanbev., Fa F. H. J. DAMEN, Korte Noordstraat, Middelburg. ATTENTIE! Prima Eierkolen, Duitsche Stukkolen en Anthraciet, tevens Geklopte Cokes en Parelcokes. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacobse. Vlissingsehestraat K 54, Middelburg. BEZOEKT DEN Vlugge en nette bediening. Aanbevelend, J. TEVEL, Seisstraat Q 16, Middelburg. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wynhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloed wyn Segeerstraat Middelburg. Tabak- en Sigarenhandel ,'T WAPEN VAN ZEELAND" Thans Sigaren in kistjes van 10, 25, 50 en 100 stuks in verschillende pry zen, benevens Pijpen, Tabak en Sigaretten. Beleefd aanbevelend, W. F. DIERMANSE, Korte Noordstraat. Eerste Kwaliteit MUTSAARD- en TUINIERSWISSEN H VAN DRIEL, Manden- en Rietenstoelenfabrikant, Langeviele, Middelburg. prachtige nieuwe Orgels met ingebouwde Boekenkast, mooie Registers, Koppeling en Kniezwellen voor slechts Levering franco. Gemakkelijke betalingsconditiën. Vraagt gratis Catalogus. KORTE BURG. MIDDELBURG. Bij bleekzucht, bloedarmoede, zenuwzwakte, is meestal het ganscbe gestel lijdende. Storing in de spijsvertering, gebrek aan eetlust; een vale kleureen onzuivere teintdat zijn alle teekenen dat do sappen bedorven zijn en het bloed niet is wat het wezen moet, In al zulke toestanden is de Sanguinose „het" middel dat u helpt. Bg gebrek aan eetlustbij slapeloosheidgebrek aan krachtgedurige vermoeidheid. Neem de SA.N JUINOSE zjj bevat do voedingszouten uit de plan tenwereld in een vorm die gemakkelijk in het bloed wordt opgenomen Zjj vermeerdert de roode bloedlichaampjes maakt uw bloed weer gezond en rgk, en geeft aan uw lichaam binnenkort dat gevoel van opgewektheid dat bg eene volmaakte gezondheid behoort. WACHT U VOOR NAMAAK SANGUINOSE kost per flesch f 2,-, 6 fl. f 11,—, 12 fl. f 21,-. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co. Den Haag. NAAST R. K. KERK. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse pry zen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen Koopen en Verkoopen Cheques en Vreemd Bankpapier tegen voor- deelige koersen. Openen Rekening-Courant met rentevergoeding. Ontvangen gelden in deposito met een dag opzegging 3%, met een maand opzegging 372 Voor langere termijnen op nader overeen te komen voorwaarden. dan vindt u een schitterende Collectie in het Beleefd aanbevelend, J. ALLEWIJN. Telefoon 388. Middelburg. 1. By bel verklaring Genesis-Exodus. (v. Lingen—Dachsel) Belangryke Schrift- deelen. Prachtverklaring. Twee gr. dln 1000 kol. f 6,nu 179 ct 2. De Bjjb. Geschiedenis (uitg. Ke- mink) Voor Huisgezin, Zondagsch., Ver een. enz. 300 pag f 3,25, nu 69 ct. 3. Onze Soc. Wetgeving. Handb. voor opstellen, 80 bl., nu 21 ct. 4. Brouwer. Aan den Rand des Af- gronds. Fyn verh., 360 kol., nu 129 ct 5. Veltman. Een Vlaamsche Vrouw Prachtverh., 206 bl., nu 79 ct 6. Dr. Hoedemaker. Gedenkboek 1868- 1908, 260 bl., nu 69 ct 7. J. Schouten. Van den Troon naar de Valbijl. De groote Fransche Revolutie Prachtverh vol platen, ryk geb. f 8,90 nu 179 ct 8. Christine. Kleine Willy. Fr. meis- jesb 200 bl. vol pl. nu 79 ct 9. Bilz. Genezing door water. Beroemd geneeskundig handboek Eenvoudig, dui delijk. Alle ziekten worden behandeld. Duizenden vonden by deze eenvoudige gave der natuur baat, 160 pag., nu 59 ct 10. Ebba. Van Geloof en Leven. Mooi, diep ernstig Verhaal, 290 bl. nu 79 ct fr geb. 119 ct 11. De Bloedstrijd onzer Vaderen tegen Spanje, door J. K. opnieuw uitge geven. Met fr. platen 336 bl. f 2,90 nu 98 ct 12. Saldenus. Een Christen vallende en opstaande, 160 bl 39 et. 13. Ds. Laurillard. Reintje de Vos naverteld. Vol fijne leering, met vele pl 290 bl. nu 79 ct 14. Pater Chinique. Vijftig jaren in de Kerk van Rome, 320 bl. Aangrijpend boek, 150 ct 15. Bunjan. De Christenreize, 312 bl. nu 39 ct 16. Gr. v. Prinsterer. De Maatregelen tegen de Afgescheidenen, getoetst aan het Staatsrecht. Nieuwe uitg. met aant f 0,90 nu 39 ct 17. Prof. Greydanus. Schriftgeloof en Exegese, f 1,50 nu 59 ct 18. Dr. Abr. Capadose. Bekeering van het Jodendom tot den Christus, f 0,90 nn 39 ct 19. Ds. Netelenbos. Ben ik Gerefor meerd Over de Kerkelyke procedure, f 0,75 nu 29 ct 20. Wilma. Achter de Heuvelen. Fijn werk, 312 bl nu 139 ct 21. Beyer. Een Huwelijk uit de 17e Eeuw. Mooi verhaal 30-jarige Oorlog, 240 bl nu 91 ct 22. Ds. Gispen e.a. Uit de Schrift o.a. 'n Begenadigd gezin Zalige hope, enz. Juweeltje, 130 bl 39 ct. 23. Steketee. Onze Diepe Val. Inhoud o.a. In Memoriam, Het Paradijs, Het Nieuwe Jerusalem, enz. f 1,25 nu 41 ct 24. Brouwer. Luther's Leven. Prach tig 272 bl. met 22 pl nu 98 ct., geb. 148 ct 25. Campbell. De Puriteinen. Beroemd hist verh. 2 dln 900 bl nu 199 ct 26. Smeenk. Een Held in Volle Wa penrusting. A. S. Tal ma's leven en Soc. beginselen, 232 bl 118 ct 27. Prof. Heyns. Kleine Bijbelgids. 'n Boekje van goud, 96 bl nu 28 ct 28. Amos. Hagepreeken, o.a. „In die dagen waren er reuzen", enz. Prachtw. fr geb f 2,75 nu 99 ct 29. v. Velzen- Dante's Paradys. Met aant. 200 bl. nu 56 ct 30. v. Velzen. Dante's Vagevuur. Met aant. 200 bl nu 56 ct 31. Dr. Aalders. Getuchtigd doch niet gedood. Uit Oorlogstijd, f 1,90 nu 59 ct 32. Philpot. Eerste tot Twaalfde Zes tal Leerredenen. Ieder Zestal nu 57 ct 33. Schmidt. Prachtboek over het leven en lot der Weeskinderen in vorige eenwen Vooral het gestichtsleven. Aangrijpend verstopping of moeilijken en I onregelmatigenstoelgangzijn 'Mijnhardt's Laxeertabletten 1 onmisbaar. Werken vlug en radicaal en veroorzaken niet j [de minste kramp. Doos 60c. Bij Apoth. en Drogisten. F Oud's Kina Wyn f 2,50 per Liter Bloedwyn (merk pleegzuster) f 2,25 per flesch. De WIJN voor Zieken en Zwakken. W. P. MALJERS. - Markt f 3,90 nu 99 ct 34. Alkema. De schrik des Grooten Oceaans. De Ruyter's leven met 26 pl 120 bl nu 29 ct 35. Hoedemaker. De Mozaïsche oor sprong der Wetten. 15 schitterende lezin gen over de Moderne Schriftcritiek, 437 blz nu 169 ct 36. Lenderink. Blind en Doofstom tegelijk. Wondermooi prachtwerk. Zéér groot formaat, 870 kol. druks, met 262 Prachtplaten, nu 179 ct., fr geb 259 ct 37. Quo Vadis? Wereldberoemd ver haal uit Nero's dagen, 162 bl nu 59 ct 38. Dr. A. Kuyper's leven en Arbeid, door Ds. Winkel. Van zyn jeugd tot zyn ouderdom. Groot Prachtw Kostelijk boek, fr geb f 7,50 nu spotpr. 369 ct 39. Meyer. Gesch. van het Amer. Volk, vanaf Columbus, met 60 pl 188 bl nu 59 ct 40. Prof. v. Oosterzee. Opstellen Th. a Kempis Welsprekendheid Refor matie of Revolutie, enz. 450 bl nu 79 ct 41. v. Velzen. Lijkverbranding of Be graven? Hist, studie, 170 bl nu 46 ct 42. Rullmann. Prof. Rutgers Leven en Werken, geïll., 248 bl f2,90 nu 149 ct 43. Looman. Gesch. der Israëlieten, vanaf de Ballingschap tot Jeruzalems verwoesting, 324 bl 96 ct 44 Ds. Westerb. v. E. Job's leven en lyden. Wondermooi boek, pr uitg. 200 bl nu sl. 98 ct 45. Ds. Boersma. Verlangen naar Gods woningen. Psalm 84, 140 bl nu 59 ct 46. Ds. Doekes. Het Ambt dergeloo- vigen. Keurig, 160 bl 61 ct 47. Ds. Los. Sions Lusthof. Ink. o.a. 'n Lied Hammaalotb, Satans listen, enz. 148 bl nu 59 ct 48. Prof. Marais. Gesch. der Chr. Kerk vanat de Apostelen tot heden, 320 bl. prachtband nu 96 ct 49. Koek. Uit Kaapland, 430 bl met pl fraai geb nu 99 ct 50. Frank. Thomas. Het Koningschap v. Christus. Wereldberoemd, 240 bl. nu 99 ct ZUID-AFR. BIBLIOTHEEK 51. Mooi Aunie. 52. De Stryd om bet Recht. 53. De Ziekentrooster. 54. De Gesch. onzer Voorouders. 55. De Nichtjes v. d. Commandeur. 56. De Zoon v. d. Hugenoot. 57. Van Klerk tot Gouverneur. 58. De Dochter v. d. Zeekapitein. 59. Liefde en Plicht. 60. Een Vader des Volks. 61. Onder de Vierkleur. 62. Voor Land en Volk. 63. De Grensbewoners. 64. Tusschen Berg en Zee. 65. Zwart en Wit. 66. Macht en Recht. 67. Antje de Boerin. De Zuid-Afr. Bibl. no's 5167 in nette Bibl. banden nu voor 79 ct. per deel. Zoekt nu uit. Ongehoord Koopje Elk deel is plm. 200 bl. met platen. Weg met de heele party Schitterende verhalen! 68. Deedes. Over het Oude Test., 104 lessen, 232 bl geb f 1,— 69. Green. Paulus' leven en Brieven, 52 lessen 230 bl. geb f 1,—. 70. Watson. De Wonderen en Gelij kenissen, 53 lessen, 160 bl. geb. f 0,85. No. 68, 69, 70 (De Zondagsch. Bibl.) ineens f 2,50. 71. Kleyn. Gesch. der Zending in O. en W. Indië van verre lauden en wilde volken. Met 30 pl. 212 bl nu 39 ct 72. Runa. „Alles of Niets!" Heel mooi, 224 bl. fr. geb. nu 136 ct 73. Penning. VredeburgTreffend Transvaalsch verh., 194 bl. fr. geb. nu 116 ct 74. Prof. Anema. Onze Tyd en onze Roeping. Belangrijk, veel besproken werk, J, LAVOOIJ. - MIDDELBURG. Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. R. A. BASTIAANSE, Banketbakker. Langeviele, Middelburg. Langeviele K 211 Middelburg. met spikkelzitting aan lage prijzen. f 1,80 nu 69 ct 75. Ambrosius. Het zien op Jezus. Vermaard werk. Nieuwe groote uitg. 1400 kol. druks, 375 ct. ryk geb. 490 ct. 76. Johannes. De Schipbreukeling. Prachtverh. 1799, 128 bl. 59 ct 77. v. Oordt. Van Schaap wachter tot President, 't Veelbewogen leven van Paul Kruger, met pl. 145 bl. 59 ct 78. Keuning. De Indiaan. Prachtverh. 224 bl. fr. geb. 125 ct 79. Landsbergh. Sannie v. Sterkfontein. Prachtboek voor dames, 190 bl. gr. geb. 125 ct 80. Ehud. Mirjam, de dochter v. het uitverkorene volk. Aangrijpend verb. 192 bl. fr. geb. 125 ct 81. Vreemde Woordenboek. 5588 woor den en uitdrukkingen, 208 bl. 27 ct 82. Prof. v. Oosterzee. Het Leven van Jezus. Beroemd werk, 3 dln 2100 bl. Koopje 391 ct 83. Stretton. Door bet oog eener naald. Beroemd verbaal 288 bl. fr. geb. 125 ct 84. Keuning. De Zwerveling. Zeer boeiend, 192 bl. geb. 91 ct 85. Kliche. Christiaan Roosekamp. Treffende fam. gesch. 280 pag. f 2,50 nu 99 ct 86. Vergers. Napoleon Bonaparte. De Veroveraar der 19e Eeuw. Schitterend verb. 880 kol. eenv. geb. 259 ct 87. Lyall. Hoe Mr. Holt fortuin maakte Meesleepend verb. 208 bl. fr. geb. 118 ct 88. Ds. H. Hoekstra. De Heid. Cate chismus, in 52 leerr. Groote uitg. ryk geb. 800 bl. 491 ct. 89. Prof. Barde. De Handelingen der Apostelen. Schoone verklaring, rykjgeb. 600 bl. 298 ct. 90. Voordrachten. Bundel VI o.a. De ledige Stoel Soldatenlist, Tante Jet, enz., 100 bl. 55 ct. 91. Voordrachten. Bundel VII o.a.: Een grap van Jan Steen Honden trouw, enz., 100 bl. 55 ct. 92. Voordrachten. Bundel VIII o.a.: De Pleegzuster Bloode Piet, enz. 100 bl. 55 ct. 93. Voordrachten. Bundel IX o.a. De Wandelende Jood Bart "en: Elsje, enz. 100 bl. 55 ct. 95. Voordrachten. Bundel X o.a. Hoe Jaar een blauwtje liep In de Smidse, enz. 100 bl. 55 ct. 95. H. Marinus. Het Oordeel Zuiver Het begin en verloop van de aanklacht tegen Dr. Geelkerken. Leest het nu 45 ct. 96. Ds. J. J. Knap Ozn. Geplukte Aren. Nieuw schitterend Dagboek, ryk geb. 390 ct. 97. Dekker. (Gevangenisprediker) Uit de Strafgevangenis. Fyne schetsen, vol diepen weemoed, 232 bl. fr. geb. 125 ct. 68. Sheldon. Zyn Broeders Hoeder. Van een groote werkstaking in Amerika Treffend verb. fr. geb. 284 bl. 125 ct. 99. Runa. Wildvogel. Schitterend meisjesverb. fr. geb. 218 bl. 125 ct. 100. Breevoort. Tot bet Licht. Aangr. verh. Rotterd. Volksleven, 240 bl. fr. geb. 125 ct. 1. Opgaaf der No's is voldoende. 2. Bestellingen per postw. of anders zins. Op de strook s.v.p. DUIDELIJK de no's en uw adres. Kan ook per Giro op ons No. 31769. 3. Beneden f 1,— leveren wy niet. 4. WIJ ZENDEN FRANCO THUIS. 5. Naar het Buitenland met verhooging der extra vrachten. Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'HUIJ, Burgt, Middelburg. NIEUWE UITGAVEN voorhanden by Nieuw Dagboek; in linnen f 3,90 in leer f 6,50. Franco toezending na ontvangst var bet bedrag.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4