HONDIUS ZOON, Middelburg, „DE ROTTERDAMMEI" Buitengewoon A. KLAVER, Langedelft 139. Het beste idres voor NANOFiCTOREN is dat fan L E. RIVIERE, Groot® Markt, Hoek Gravenstraat, Middelburg. «OOMS A1BBIKAAN, Lain Kortstraat c 24, Mm, Wij moeten geld hebben. VICTO" Jjfwwf geneesi, Patrimonium. Naamkaartjes. Vereeniging voor Here!. Onderwijs C. HOOFTMAN, Wenscht U Solied Schoenwerk aan lagen prijs LITTOOIJ [OLTHOFF, Ondergeteekenden wenschen bij de intrede van het jaar 1926 Vrienden, Bekenden en Be gunstigers Gods onmisbaren zegen toe. Advertentiën. Oostkerkplein N 160 - Middelburg. Viasmarkt K 145, Telefoon 117. Koopen en verkoopen effecten. Verzilveren Coupons en Lossingen. Belasten zich met het nazien van uitlotingen. Nemen inschrijvingen aan op alle uitgiften van aandeelen, obligatiën en pandbrieven zonder provisieberekening. Lips' Safe-deposit inrichting. SCHOENMAGAZIJN LANGEVIELE. OLIEJEKKERS ff 7.50, OLiEJASSEN f 7.50, OLIEBREOKEN f 3.95, RATINÉ BONKERS met fluweelen kraag vanaf f 10.90. Wenscht U een degelijk CHRISTELIJK DAGBLAD in Uw gezin abonneert U dan op Anti-Revolutionair Dagblad met Fotopagina en Zondagsblad. Abonnementsprijs 25 cent per week of f 3,25 per kwartaal. Vraagt proefnummer bij de Agenten: Middelburg: J VOLKERS, Bogardstr. 33 Vlissingen; A. PUIJPE, Walstraat 115. is onze Balansopruiming van Winteronder- goederen, Directoirs enz. enz. Nog circa 700 paar Kameelhaar kraag Winterpantoffels Ie soort van f2,75 nu f 1,85. 2e soort van f 2,25 nu f 1,55. ZIE DE ETALAGE. Koninklijke Pianofabriek ANTOINE MES, ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. MIDDELBURG. 3 Obligaties ad f100,- van de leening 1912 nos. 4-87-117 en 1 Obligatie ad f 250,-- van de leening 1900 No. 39. Zeer fijne Bitterkoekjes 16 ct. per ons Vanille Beschuitjes 16 Zoutgebak 16 J. VAN OUWERKERK, imnhmhandm Wvnhmoelm sdiiale dijifwi'ïiMVe huid. Bij Boekh. FANOY, Burg 16, abonneert men zich op Schouw venster, Spiegel, Prins, Boerderij, Kerkbode, Vriend voor Oud en Jong en alle andere Couranten en Tijd schriften. Ook Modetijdschriften KantoorboekenScheurkalenders BIJBELS en KERKBOEKEN Afd. Middelburg. De Gezelle Meerburg Kalender met Premie is uitverkocht. De Uitgever, D. H. LITTOOIJ Az. Terneuzen, 28 December 1925. JOH. A. JULIANUS, Voorradig imitatie Mahonie Stoelen Nieuwe Stokvisch. Nieuwe Zoutevisch. Gezouten Schelvisch. GEBR. VAN DORT, COUMOU, Viasmarkt K158. F. A. DE JONGE. Anijsbeschuitjes. Zoutgebak. J. TEVEL, Coiffeur, MIDDELBURG. P. Boone Pz. Sr. en Echtg. de Parel*. Fa. Damen, Drogisterij, K. Noordstr. W. P. Maljers, Markt. Wed. C. Cornelisse-Willemse, 't Zand. L. van Soelen en Echtgenoote, 't Zand. Wed. P. Wattel, Schoorsteenvegerss. J. Bakker en Echtgenoote, Breeweg. S. Poortvliet, C 143, O. en W.-Souburg. P. Remijn en Echtgenoote, 't Zand. M. Poortvliet en Echtg., Gravenstr. 1273. Wed. J. Verstraate-Tanker, KI. Vlaander. Mej. D. J. Koppejan, Zusterstraat I 239. J. C. Koppejan, Zusterstraat I 239. P. Alewijnse, In Rentezegels, Vrucht- boomen, Tuin- en Landbouwzaden, 't Zand 102. J. Maas, Timmerman en ^Metselaar, Veersche Singel S 21. 1926. LITTOOIJ OLTHOFF. p. f. Gods besten zegen toegewenscht aan Vrienden, Bekenden en Begunstigers bij den aanvang van het jaar. C. BOONE en Familie. Krommeweele K 100. Leveren, Repareeren en Stoomen van Bedden en Matrassen. Specialiteit in Veeren Bedden. p. f. Bij de intrede van 1926 aan alle Vrienden en Begunstigers 's Heeren besten zegen toegewenscht. J. DIJKE, Langev. K 223. in Kruidenierswaren. Bij de intrede van het jaar 1926 's Heeren besten zegen toegewenscht. Familie VAN DRIEL, Langeviele. Middelburg. Aan Begunstigers en Vrienden Gods besten zegen toegewenscht. Iz. DE RIDDER, Schoenhandel. Middelburg. Familie, Vrienden en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht. F. WISSE, Zaadhandel. 't Zand, Middelburg. Ondergeteekenden wenschen Vrienden en Bekenden bij den aanvang des jaars Gods rijken zegen toe. G. MIDAVAINE Middelburg. en Echtgenoote. Aan al onze Vrienden en Begunstigers des Heeren onmisbaren zegen toege wenscht bij de intrede van 1926. Familie DE JONGE, Gravenstraat I 246. Gods .besten zegen toegewenscht aan Vrienden, Bekenden en Begunstigers bij den aanvang van het jaar. CHR. DE RIJK, Vlissingschestr. K 54. Middelburg. Aan al onze Vrienden en Begunstigers des Heeren onmisbaren zegen toege wenscht bij de intrede van 1926. Familie LAVOOIJ, Gortstraat. Middelburg. Aan Vrienden en Begunstigers des Heeren besten zegen toegewenscht. I. VERELST, Kapper, Pottenmarkt. Middelburg. Bij de intrede van 1926 aan alle Vrienden en Begunstigers 's Heeren besten zegen toegewenscht. JANSE Jzn., Kleermaker, Vlissingschestraat. Middelburg. Bij de intrede van 1926 aan alle Vrienden en Begunstigers 's Heeren besten zegen toegewenscht. W. J. DE SCHIPPER, Bakkerij, Langeviele. Middelburg. Aan al onze Vrienden en Bekenden des Heeren onmisbaren zegen toege wenscht bij de intrede van 1926. Familie TOEBES. Tramsingel E 13. Gods onmisbaren zegen toegewenscht aan Familie. Vrienden en Bekenden in het jaar 1926. P. GELDOF, Sadus N.-Y., N.-Amerika. Gods besten zegen toegewenscht in het jaar 1926. Familie DIERMANSE, K. Noordstraat. Middelburg. Aan Familie en bekenden Gods zegen toegewenscht in 1926. A. CORBIJN. J. CORBIJNGeerse. Molen Gapinge. Familie, Vrienden en Begunstigers een Gelukkig Nieuwjaar toegewenscht. W. P. WATTEL, Korte Noordstraat. Kolenhandel. Aan Begunstigers en Vrienden Gods besten zegen toegewenscht. L. JANSE, Lange Noordstraat. Drogisterij. F. A. DE JONGE. Luxe Brood- en Banketbakkerij, p. f. Balans E 108. Familie, Vrienden en Begunstigers een Gelukkig Nieuwjaar toegewenscht. L. A. TANGE, Schoenmaker. Domb. Schuitvl. Q 208. Veel heil en zegen in het Nieuwe jaar toegewenscht aan alle Cliëntèle. B. GOUDSWAARD, Rietmeubel- en Mandenmakerij Korte Noordstraat. Middelburg. GEBRS VAN DORT. Segeerstraat. Middelburg, p. f. L. DE JONGE, Handel in Fijne Vleeschwaren, Gravenstraat. p. f. J. TEVEL, Coiffeur. Seisstraat Q 16, Middelburg. p. f. Gods onmisbaren zegen toegewenscht bij de wisseling des jaars aan Familie, Vrienden en bekenden. CHR. VERIJZER, Echtgenoote »De Glindhorst*. en Kinderen. Bij de intrede van 1926 wenscht ondergeteekende Cliëntèle, Vrienden en Bekenden een gelukkig jaar. J. SUKKEL Garage Brakstraat Reparatie- en Verhuur-Inrichting. Telefoon 307. A. AALEWIJNSE, Schoenmaker Noordweg S 219 wenscht Vrienden en Begunstigers een gezegend jaar toe. M. H. ANNOT, Electrische Schoenmakerij. Oude Kerkstr. B 82. Werkplaats B 83. p. f. Heden ontsliep in zijn Heere en Heiland onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader CORNELIS ADRIAANSE, Koster der Geref. Kerk te Middel burg, in den ouderdom van ruim 59 jaren. Middelburg Wed. J. ADRIAANSE-Sanderse. P. ADRIAANSE. J. M. ADRIAANSE-Sinkk. Breda C. ADRIAANSE. C. ADRIAANSE—Eernot. Middelburg J. ADRIAANSE. S. M. ADRIAANSE—v. i>. Parel. A. ADRIAANSE. J. ADRIAANSE—Bassie. C. E. DE JONGE—Adkiaanse. F. A. DE JONGE. Magelang N. O.-I. W. ADRIAANSE. Middelburg E. A. ADRIAANSE. Mede namens Kleinkinderen. Middelburg, 25 December 1925. Algemeene Kennisgeving. Ds. J. H. Telkamp kan Vrijdag 1 Jan. niet ontvangen. Tabak- en Sigarenbandel ,'T WAPEN VAN ZEELAND" Thans Sigaren in kistjes van 10, 25, 50 en 100 stuks in verschillende prijzen, benevens Pijpen, Tabak en Sigaretten. Beleefd aanbevelend, W. F. DIERMANSE, Korte Noordstraat. dan vindt u een schitterende Collectie in bet Beleefd aanbevelend, J. ALLEWIJN. Telefoon 388. Middelburg. NAAST R. K. KERK. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prijzen en boutsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen. Oud's Kina Wijn f 2,50 per Liter Bloedwjjn (merk pleegzuster) f 2,25 per flesch. De WIJN voor Zieken en Zwakken. W. P. MALJERS. - Mark Het Bestuur bericht, dat zijn uitgeloot De uitgelote nummers zjjn vanaf 1 Januari a.s. losbaar a pari l;jj de Firma HONDIUS Zn. te Middelburg, alwaar tevens de op dien datum vervallende coupons betaalbaar zijn. HET BESTUUR. Aanbevelend, Bakkerij, Bree, Middelburg. 99 verwijdert overtollig baar by Dames. Verkrijgbaar bij I. VERELST, Pottenmarkt Middelburg. V Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'HUIJ, Burgt, Middelburg. JAARVERGADERING op Woensdag 6 Januari a.s niet om acht uur, maar om half acht. Best. verkiezing, verslag van Secr., Penningm. en Biblioth. Alle leden hartelijk welkom. R. A. BASTIAANSE, Banketbakker. Langeviele, Middelburg. ZOUTGEBAK 25 cent per ons. Eerste Kwaliteit MUTSAARD- en TUINIERSWISSEN H. VAN DRIEL, Manden- en Rietenstoelenfabrikant, Langeviele, Middelburg. Langeviele K 211 Middelburg. met spikkelzitting aan lage prijzen. J, LAVOOIJ. - MIDDELBURG. Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. Segeerstraat Middelburg. BROOD - DESSERT BESCHUIT SPECULAAS CHOCOLADE - CACAO SUIKERWERKEN. FIRMA M. W.gVAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedwijn ATTENTIE! Prima Eierkolen, Duitsche Stukkolen en Anthraciet, tevens Geklopte Cokes en Parelcokes. Beleefd aanbevelend, CH. C. L)E RIJK v.b. G. Jacobse. Vlissingschestraat K 54, Middelburg. Luxe Brood- en Banketbakker ij, Balans E 108, Middelburg. TE KOOP: Scheermessen, Kwasten, Potten Scheerzeep. Seisstraat Q 16, Middelburg. J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en Bijbelbinderij. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. Autogeenische Lascb- en Snijinricbting. Smederij, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLTJIJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. Wanneer gij hoest! Neemt dan onmid- dely k proef met ONZE DROPS. Beleefd aanbevelend, Fa F. H. J. DAMEN. Korte Noordstraat, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4