FAMILIE BERICHTEN Godsdienstoefeningen KERKNIEUWS. Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. BOEKAANKONDIGING. Vereenigingsleuen. PLAATST UWE IN DE in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 3 JANUARI 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe Axel stellen daarvan een verklaring daarover hadden afgelegd met een betuiging van leed wezen, dat,zij niet eerder tot dat inzicht kwamen. Ook tegenóver hun collega's in die Classis was dit o.i. noodig" geweest. Wanneer dan ook ds. Rullman in de Utrecht- sche Kerkbode op deze brochure, met het oog op haar- schoonen stijl, toepast het „gouden appelen óp zilveren gebeelde schalen", kunnen we daarin niet met hem instemmen. .We meenen, dat de spreukendichter dat woordsgebruikt voor een rede op zijn pas gesproken. En „op zijn pas" zou dit woord, ons bedenkens, gesproken zijn, wanneer het tijdig gesproken"was op een vergadering"vanJdeClassis Amsterdam. Een tweede bedenking moet ons van 't hart in verband met wat op bl. 12 gezegd wordt over een;tekort[aan liefde van „Ons'aller Moe der" [tegenover haar „kindV dr." Geelkerken. „Heeft zij ^bij deze daad" zoo wordt daar gevraagd „en ook bij haar verder onderzoek als een wijze „moeder" genoegzaam rekening gehouden met het j speciale karakter [van [dit kind?" Naast*"dezel vraag, 1'meenen Iwe,";moet 'een andere gesteld worden, om daarop een juist antwoord te kunnen geven. Die andere vraag zouden we zóó willen formuleerenheeft „dit kind" (dr. Geelkerken) met zijn Jfvolgens de schrijvers dezer bro chure speciaal karakter ook genoegzaam rekening gehouden met de speciale positie, waarin hij tegenover die „moeder" stond? Het „speciale" van die postie is aan de schrijvers niet ontgaan. Op bl.^26^noemen zij zelf dr. G. een der vooraanstaande vertegen woordigers van de zoogenaamde strooming der „jongeren". *En$op bl.^lOjspreken zij van hem als van één die leeft in het sterk bewustzijn van een hooge roeping. Die speciale positie is ook door dr. G. bewust ingenomen. Wanneer hij zich liet benoemen tot eindredacteur van het nieuwe tijdschrift, met zijn voor onze oorenjoneerbiedig klinkenden naam „Woord en Geest". Dat tijdschrift wil een speciale roeping ver vullenden opzichte van „Ons aller Moeder". En die roeping ziet het ook hierin, er op te wijzen dat de practijk der godzaligheid niet mag vergeten worden, dat er overeenstemming moet zijn tusschen de leer en het leven Nu mag toch met billijkheid worden verwacht, dat wie dat anderen wil inprenten, zelf beginnen zal in zijn voorbeeld dat te toonen. Dr. G. kreeg nu een speciale gelegenheid om datgene, waartoe ook hij zich speciaal geroepen achtte, in practijk te brengen. En zeer speciaal moest hij zich daartoe geroepen voelen, omdat juist in dezen tijd het nieuwe tijdschrift onder zijn eind-redactie begon. Wie gelooft aan de Voorzienige leiding Gods, moet toch een oog hebben voorde merkwaardige coïncidentie van de kwestie-dr. Geelkerken en het verschijnen van het nieuwe tijdschrift. Ook hier geldt toch wel dat de mensch zijn weg overdenkt maar de Heere zijn gangen bestuurt en dat een speciale tijd ook een speciale roeping kan mee brengen. Kan nu worden gezegd, dat de houding, die door dr. G. tegenover „ons aller Moeder" werd ingenomen, in overeenstemming was met het hooge bedoelen, dat juist in dezen tijd hem voor oogen stond? We stemmen toe, dat er iets speciaals noodig was voor hem, om bij het onrecht, dat naar zijn meening hem werd aangedaan, in liefde en eerbied voor „Ons aller Moeder" niet te kort te schieten. Maar, van iemand, ook met een speciaal karakter, maar die met een speciale roeping zich geroepen weet, meenen we dat dan toch, vooral in een specialen tijd, te mogen verwachten. Te mogen verwachten omdat het Woord Gods dat van ons eischt. Wat de apostel Petrus schrijft in zijn eersten brief hoofdstuk 319 vg., was wel allereerst gericht tot slaven, maar mogen we toch niet beperken als zou het alleen slaven gelden. Daar nu vinden we dit woord „Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft ons een voor beeld nalatende, opdat gij zijne voetstappen zoudt navolgen". De schrijvers der brochure nu erkennen ook wel, dat de houding, door dr. G. in deproce dure ingenomen, niet onberispelijk was. Ze betreuren alles wat in dit „proces" van de zijde van den beklaagde gezegd is in disharmonie met den plicht, „aan allen die over ons gesteld zijn alle eere te bewijzen, ook met hunne zwak heden geduld te hebben, aangezien het Gode belieft, ons door hunne hand te regeeren". Het strekt hun tot droefheid, dat dr. G. zich in de gevoerde discussies en in zijn publicaties som tijds heeft uitgedrukt op een manier, die smadend kan geacht worden voor de meerdere verga dering. Dit alles nu dunkt ons echter en dat is onze bedenking al te zwak uitgedrukt. En daarom zijn we zoo vrij naast hun rheto- rische vraag: „Heeft de kerk als een wijze „moeder" genoegzaam rekening gehouden met het speciale karakter van dit kind een andere te stellen: heeft dr. G. genoegzaam rekening gehouden met de speciale positie, waarin hij tegenover die „moeder" stond, in dezen specialen tijd Heij. BEROEPEN TE LopikB. Meijer te Ierseke. Kollum S. W. Bos, te Dokkum. Ootburg en HouwerzijlCand. J. P. C. ten Brink te Apeldoorn. SèÏÏwgenCand. H. Brink te Hoogersmilde. AANGENOMEN NAAR Scheveningsn G. O. Donner, te Emmen. BEDANKT VOOR HilversumH. S. Bouma, te Leeuwarden. De kwestie-Geelkerken. Een voorstel in den Raad der Kerk van 's-Gravenhage-West om over 14 dagen een bespreking te houden omtrent een moge lijke uitspraak in de zaak dr. Geelkerken, werd op formeele gronden door den kerkeraad verworpen. De Vereeniging van Gereformeerde Predikanten in Friesland kwam in buitengewone vergadering bijeen. Door ds. H. S. Bouma van Leeuwarden werd een inleiding geleverd over de vraagIs er voor de Gereformeerde Kerken in de tegenwoordige kwestie iets, dat van algemeen belang is welke vraag dooi den inleider onder zeker voorbehoud bevestigend beantwoord werd. De vergadering, die druk bezocht was, ging in een breede discussie (welke zich met name bewoog om de juiste opvatting van Genesis 2 en 3) op de be handelde kwestie in. Te voren had zij zich vereenigd met het volgende bestuursvoorstel „De Vereeniging van Gereformeerde Predikanten in Friesland, in vergadering bijeen op 16 December 1925 in de zaal achter de Noorderkerk te Leeuwarden gehoord de mededeelingen van het bestuur, keurt de samenroeping van deze bijzondere vergadering goed verklaart echter zich bij de besprekingen te zullen onthouden van alle beoordeeling van de kerkelijke behandeling der kwestie-dr. Geelkerken en zich uit sluitend te bepalen tot het vraagstuk van algemeene beteekenis. dat, naar veler oordeel achter deze kwestie zit". Door een lid der Kerk van Kralingen, die on bekend wenscht te blijven, is den kerkeraad aange boden een microfoon, om door middel van de telefoon het gesprokene te kunnen overbrengen. Tevens biedt hij twaalf gehoorapparaten aan om die aan te brengen in de huizen van leden der Kerk, door den Kerkeraad aan te wijzen. De Kerkeraad heeft deze schenking in dank aanvaard. Dr. Wielenga en de uitgave van „Ons aller moeder". In de Dinsdagavond gehouden vergadering van den Kerkeraad der Kerk van Amsterdam is ter sprake gekomen de uitgave van de brochure „Ons aller moeder". De formeele zijde van deze uitgave werd behandeld. Deze behandeling leidde tot de volgende conclusie De Kerkeraad, kennis genomen hebbende van het feit, dat dr. Wielenga zijn bezwaren tegen de handelingen der Classis in de kwestie-Geelkerken gepubliceerd heeft, terwijl hij deze bezwaren bij den Kerkeraad en bij de Classis had behooren in te dienen. acht deze handelwijze niet conform den weg, die in onze Kerken dient te worden gevolgd, en spreekt hierover zijn leedwezen uit. De Particuliere Synode van Groningen heeft inzake de kwestie Geelkerken, de volgende uitspraak met algemeene stemmen aangenomen De Part. Synode spreekt hare bevreemding er over uit, dat de classis Amsterdam eenerzijds uitspreekt ten volle gerechtigd te zijn dr. Geelkerken ipso facto van zijn dienst gesuspendeerd te verklaren en ander zijds oordeelt van dit recht geen gebruik te moeten maken, meent dat. haar echter de genoegzame gegevens ontbreken om over de beslissiug der classis Arasterdam te kunnen oordeelen, evenwel in verwachting levende, dat de volledige gegevens ter Generale Synode verstrekt zullen worden, besluit aan de samenstelling der Generale Synode mee te werken. De Part. Synode van Overijsel heeft benoemd tot afgevaardigden naar de Gen. Synodeals primi, de predikanten W. L. Milo, te Almelo en G. W. Ploos van Amstel, te Steenwijkals secundi de predikanten J. H. Broek Roelofs, te Vroomshoop en II. A. Munnik, te Zwolleals primi de ouderlin gen J. J. Beukenkamp, te Den Ham en Chr. Dixon, Deventerals secundi J. Wijnbeek, te Zwolle en H. Morsink, te Delden. De Part. Synode van Drente heeft tot afge vaardigden naar de Gen. Synode benoemdals primi de predikanten H. W. Laman, te Assen en dr. J. Thijs, te Meppel; als secundi de predikanten T. Gerber, te Assen en N. Duursema, te Nieuw-Amsterdamals primi de ouderlingen L. Hekman, te Schoonebeek en H. Scheffer, te Assenals secundi de ouderlingen D. van Goor, te Nieuwlande en G. Schoemaker, te Beilen. De Part. Synode van Groningen heeft tot afge vaardigden naar de Gen. Synode benoemdals primi de predikanten M. Meijering, te Delfzijl en J. J. Miedema, te Groningenals secundi de predikanten P. Bos, te Stadskanaal en N. Postema, te Veendam als primi de ouderlingen P. Koster, te Valthermond en H. Velthuis, te Bedum als secundi de ouderlingen G. H. Kulk, te Wildervank en W. Roseboom, te Scheemda. Oostkapelle. Vrijdagavond 18 Dec. j.l. hield de M. V. op G. G. „Martha" alhier haar 7e openbare jaarvergadering. De pres. mevrouw Douma sprak een kort openingswoord, wees op de noodzakelijkheid van toename van het ledenaantal en gaf de leiding over aan ds. Douma. Afgevaardigden van Kerkeraad, Jongel. Vereen., Schoolbestuur en Patrimonium feliciteerden „Martha" met haar verjaardag, terwijl van de Kring schriftelijke gelukwenschen waren ingekomen. Uit de verslagen bleek dat de vereeniging haar arbeid gewoon heeft voortgezet cn 80 kleedingstukken vervaardigd heeft, welke aan de diaconie der Geref. Kerk werden over gedragen en door deze, bij monde van br. H. Brand, onder hartelijken dank werden aanvaard. Inleidingen en zang wisselden elkander af, terwijl ook een wed strijd in het voordragen werd gehouden. Naafwerking van de rijke agenda sprak ds. Douma een kort slot woord en eindigde dezen gezelligen avond met dank gebed. Namens het Bestuur, Mevr. E. Douma—Schalekamp, pres. L. de Visser, secr. Middelburg. Vrijdag 18 Dec. mocht de Vrou- wenvereeniging „Bid en Werk", haar 12-jarig bestaan herdenken, met haar leden en begunstigers(sters). Ds. Hamming was zoo welwillend de leiding van dezen avond op zich te nemen. Hij opende dan ook de vergadering met gebed en las daarna den Lofzang van Maria, waarna hij het gelezene met eenige toepasselijke woorden toelichtte. Na een kort woord van de presidente, brachten de secretaresse en penningmeesteresse hare verslagen uit, waaruit bleek, dat onze vereeniging zich steeds in bloei mag verheugen. Dit jaar konden we 148 stuks goed afdragen aan onze Diaconie, n.l.18 vrouwenhemden, 6 meisjes hemden, 6 mansbroeken, 18 mansiianellen, 4 boeze roenen, 6 paar vrouwenkousen, 8 paar jongenskousen, 10 meisjes onderjurken, 6 vrouwenrokken. 6 nacht jakjes, 36 lakens, 18 kussensloopen en 6 dekens. Een woord van dank aan al onze begunstigers(sters). die ons door hun bijdragen in staat stelden, dit werk van barmhartigheid te verrichten. Mogen ze echter ons ook in het volgend jaar met hunne bijdragen verblijden, en worden er ook nog velen gevonden, die, hetzij als lid, hetzij als begun- stiger(ster) onzer vereeniging, mee zouden willen helpen, om den nood onzer armen te lenigen. Namens het bestuur, S. v. d. KuipPotappel, pres. J. P. A. den Hollanderv. Aartsen, wn. secr. Voor de in ontvangst genomen kleedingstukken van: „Diaconaal Hulpbetoon", Vrouwenvereen. „Bid en Werk" en de Jonged. Ver. „Doet wel aan allen" zegt de Diaconie der Geref. Kerk van Middelburg vriendelijk dank. Zij spreekt den wensch uit, dat de zusters van bovengenoemde vereenigingen nog menig jaar in staat gesteld mogen worden dit liefdewerk te verrichten tot heil der armen onzer gemeente, doch bovenal tot verheex-lijking van 's Heeren Naam. Ondergeteekende bericht hiermede aan de kerken in de classis Middelburg, dat hij I). V. Donderdag 7 Januari des voormiddags van 11—12 uur in de con sistorie der Noorderkerk zitting zal houden tot het in ontvangst nemen van de collecten voor de Hulp behoevende kerken in de provincie. De classic, correspondent, S. den Hartigh. Middelburg, 30 Dec. 1925. Middelburg. Ontvangen voor de Kerk door middel van br. Moolenbroek f 1,— en als nagift Dankdagcollecte f 0,50. Met vr. dank I. van Noppen. Vlissingen. Met beleefden dank geeft de ker keraad kennis, dat met de op Zondag 27 Dec. 1.1. gehouden collecte voor de Theol. Fac. der V. U. tevens eene gift voor de kerk is ontvangen, groot f 47,75. v. Wouwe, Scriba. „PARAKAN". Met vriendelijken dank ontvangen van de Zendings commissie t.e Eindhoven f 30,— Vrouwenvereeniging „Bid en Werk" te Middelburg f 12,door tusschen- komst van mejuffr. A. Samuelse te Zoutelande, door haar en enkeie meisjes opgehaald te Meliskerke f 22, Mej. C. Hondius. Botterdamsche Kade O 244. ZENDING. Middelburg. In dank ontvangen van de Vrou wenvereen. „Bid en Werk" f5,925; uit het busje van br. J. S. f 4,25 en door tusschonkomst van br. C. v. Molenbroek van een bejaarde zuster f 1,— Namens de commissie, L. A. Tange, penningm. Met vriendelijken dank ontvangen 270 h. c. en een pak zilverpapier van de kinderen Moolenbroek, een pak zilverpapier en capsules van de kinderen der Chr. School te Haamstede, een doos zilverpapier en 60 h. c. van Piet Dourlein, 100 h. c. van Joz. A. Koster, Grijpskerke cn een kistje zilverpapier van N.N. Mej. C. Littooij. Mclstr. 90, M'burg. De Worsteling om het kind. Afl. 1. De strijd voor een vrije school door P. de Zeeuw J.Gzn. Uitg. W. Kirchner, Amsterdam. De schrijver is in Chr. kringen geen onbekende. Reeds eerder verschenen van hem geschiedkundige verhalen, waaruit zijn gave om onderhoudend te ver tellen blijkt. Hij heeft zich nu gezet tot het geven van een populaire beschrijving van den schoolstrijd. Van dit werk dat in 13 afleveringen verschijnt is nu de eerste ons toegezonden. In een kort overzicht behandelt de schrijver de historie van de school, toen Tromp en de Ruijter school gingende tijd van de Revolutie, de vruchten van den Vrijheidsboom. Reeds in de eerste aflevering komen dan de „mannen van een anderen geest" Bilderdijk, Da Costa, Capadosa, de Clercq en Groen voor 't voetlichtzoodat de overige 12 afleveringen die nog volgen een meer uitvoerige bespreking beloven van de worsteling om het kind van af de dagen van Groen van Prinstercr. Het boek is met vele platen verlucht. De druk is zeer duidelijk en 'het papier is goed. De uitgave doet den heer Kirchner eer aan. Deze eerste aflevering toont dat dhr. De Zeeuw een vlot schrijver iszelfs loopt hij gevaar wat al te vlot te wordensoms vraagt ge u afgekscheert de schrijver nu of meent hij hetzoo bijv. op blz. 33 „Er waren in 1801 van de 35 schoolopzieners, twee en twintig predikant, drie behoorden tot de Katholieke (bedoeld zal zijn Roomsch Katho lieke, laat men toch dien waan van Rome dat zij de Katholieke Kerk is niet voeden, v. D.)Kerk, alle goeje, beste, vredelievende nutsmannen Maar nu kwam 1806. Dat zou een jaartal van beteekenis worden in onze vaderlandsche his torie" Daargelaten, dat de schrijver beter geschreven had allen goede enz,, dient hij o.i. niet te veel toe te geven aan zijn lossen stijl; Zinnen als op blz. 56: „De dichter Da Costa werd prediker-evangelist bijbellezingen in zijn huis voor aanzienlijken en geringoren; ook naar andere plaatsen om te pre diken zooals hij deed, deden ook Capadose en anderen" moesten niet uit de pen kunnen vloeien. Dit neemt niet weg. dat we met belangstelling van dit werk kennis namen. Het is zeer juist dat er ge vaar dreigt, dat de historie van ons Chr. ond. niet voldoende meer gekend wordt. En daarom juichen wij elke poging toe, om die kennis bij ons volk aan te kweeken. Vooral wanneer dit geschiedt op een manier, waarop de soms wat droge stof zoo onder houdend wordt behandeld als de Zeeuw dit doet. D i ac. Corr. blad. No. 1112. Met dit dubbel No. is de 23ste Jaargang compleet. Het bevat het verslag van de 36ste Centrale Conferentie die 9 Sept te Hilversum gehouden is. Zeeland was niet rijk vertegenwoordigd. Slechts 3 plaatsen Axel, Middelburg en Vlissingen hadden afgevaardigden ge zonden. Dit is één meer dan Limburg In deze Zeeland te prijzen zal moeilijk zijn. De heer H. de Wilde van Den Haag leverde een referaat over de 12'/-> jarige praktijk der Armenwet; dhr. Van Beeck Calkoeri gaf mededeelingen omtrent „Samenwerking der Kerken inzake onderlingen steun der Diaconiën. Een zeer belangrijke inhoud biedt dit dubbelnummer. v. I). Herman Faukeel vergadert in MILIT. TEHUIS a.s. Zondag. Rooster 1 Sam. 22 6 t.m. 27 en 29 en 30. M. O. Schets II deel 2. RING SEROOSKERKE. Vergadering te Veere in de Geref. Kerk op Don derdag 14 Januari 1926. Aanvang 7 uur. 1. Der jongelingen sieraad door Veere. 2. Is nauw contact tusschen J. V. en meisjesvereen. gewenscht? door Serooskerke. N.B. De afgevaardigden worden verzocht de Ring- contributie aan den penningmeester af te dragen. Afd. Dr. Lützen Wagenaar. O.T. schets 46b. Davids vervolgingen. Jbl. 30. M.O. schets 11. De sociaal-democratie II. Vereen. „Meisjesroeping", Middelburg. Jongelingsgebouw Spanjaardstraat. Agenda Gew. Gesch. Maatsch. ond.Volkshuisvesting. 1 Oct. '25. B. eu.B. MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in de Noorderkerk. Heidelb. Catech. Zondag 11. Gasthuiskerk 9.30 uur ds. J. Runia 6 uur ds. J. H. Telkamp Hofpleinkerk 9.30 uur ds. R. Hamming Bevestiging Ambtsdragers. 6 uur ds. J. Runia Noorderkerk 9.30 uur ds. J. H. Telkamp 2 uur ds. R. Hamming Arnemuiden 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Domburg 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Gapinge 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. C. von Meijenfeldt. Grijpskerke 9 en 2 uur ds. J. Dijkstra Koudekerke 9 en 2 uur ds. A. C. Heij St. Laurens 9.30 en 2 uur ds. A. Koning Meliskerke 9 en 2 uur Cand. v. d. Zanden Oostkapelle 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Serooskerke 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Souburg 9.30 uur ds. G. B. Wurth Bevestiging Ambtsdragers. 2 uur ds. J. H. Telkamp Veere 9.30 en 2 uur ds. I. K. Wessels Vlissingen 9.30 cn 5.30 uur ds. P. N. Kruijswijk Voorber. H. Av. Vrouwepolder 9.30 uur ds. C. von Meijenfeldt Bevestiging Ambtsdragers. 2 uur Lezen eener Leerr. Westkapelle 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Brouwershaven 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Bruinisse 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur ds. F. Staal Geersdijk 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Haamstede 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kamperland 9 en 2 uur ds. F. J. v. d. Ende 6 uur Lezen eener Leerr. Nieuwerkerk 9.30, 2 en 5 30 uur Lezen eener Leerr. Oosterland 9.30 en 2 uur ds. D. Bremmei- Scharendijke 9.30 en 2 uur d. J. W. van Tol Wissekerke 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr Zierikzee 10 en 6 uur ds. C. J. Wielenga Zonnemaire 9.30 en 2 uur ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur Cand. R. de Weerd te Kampen. Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 uur ds. W. M. Ie Cointre Krabbendijke 9 en 2 uur ds. A. Andree Poortvliet 9.30, 2 en 6 uur Lezen eener Leerr. Rilland-Bath 9.30 en 2 uur ds. T. Bouma Voorber. H. Av. Tholen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Baarland 9.30 en 2 uur ds. A. Wijngaarden Driewegen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kapelle-Biezelinge 9.30 cn 2 uur ds. A Scheele Borsele 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Goes 9.30 en 6 uur ds. R. J. v. d. Veen 's Gravenpolder 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Heinkenszand 9.30 en 2 uur ds. C. W. Keur Ierseke 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Wemeldinge 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kruiningen 9.30 en 2 uur ds. F. A. den Boeft Nieuwdorp 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur ds. A. P. Lanting Axel 9.30 en 2 uur Hoek 9.30 en 2 uur Oostburg 9.30 en 2 uur Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 uur 6.30 uur Schoondijke 9.30 en 2 uur Terneuzen 9.30 en 2 uur Zaamslag 9.30 en 2 uur ds. J. S. Post Lezen eener Leerr. ds. J. B. Vanhaelen Lezen eener Leerr. ds. J. B. Vanhaelen ds. K. Sietsma ds. J. Groeneveld ds. P. van Dijk

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3