Primi Idmtiil W.P.MALJERS, Markt Godsdienstoefeningen Ds. J. Kok, Psalm 119. Kampen J. H. Kok 1920. Prjjs f 1,90, Geb. f 3.—. Stemmen des TJJdg. Afl. 2, Dec. 1920. De BtJbelsche Geschiedenissen. In ver telling door W. G. v d. Hulst. In teekening door Isings. Prachtuitgave van H. J. Spruyt te Rijswijk. Geref. Theol. Tijdschrift. Aflevering 7, November 1920. Drukkerij Oranje- Nassau, Baarn. in de 6ereformeerd8 Kerken in Zeeland op OÜDEJAARS-AVOND, NIEUWJAARS MORGEN en ZOHDAB 2 JANUARI 1921. Ciasse Middelburg. MIDDELBURG Bediening van den H. Doop in de Hofpleinkerk. Class« Zierikzee. Classe Tholea. ülasse Goes. Classa Axal. Ondergeteekenden wenschen bij de intrede van het nieuwe jaar aan Familie, Vrienden en Kennissen Gods zegen toe. Getrouwd Govert Marious de Haas, Wedn. van M*j. G. P. Minderhout, f 2.50 per flescb. De schrijver van dit stichtelijke boekje, onder ons welbekend door zijn verklaring van Spreuken en Prediker, geeft hier in enkele artikelen een rijpe vrucht van beschouwing van den grootsten der Psalmen. Hij verklaart niet vers voor vers, maar daalt met ons af in de diepte van dit lied, om ons op sl de schoonheden, die zich aan zijn oog voordeden, te wijzen. Na een in leiding van 14 bladzijden behandelt Ds. Kok de volgende onderwerpenVorm en inhoud, Lesr en leven, Belijdenis en gebed, Zonde en genade, Leed en troost, Afsterven en opstaan, zijn Geloof en het Woord Gods, zijn Hoop en de beloften Gods, zijne liefde en de gebeden Gods, en ten slotte: het laatste vers. Van blz 81—89 is de kop van het blad helaas fout gedrukt. Maar overigens is deze uitgave keu rig netjes verzorgd. Om inhoud en vormbdde een goed boekske voor stille overdenking, dat ons in aanraking brengt met den rijkdom der Godsopenbaring ook in dezen psalm gegeven. Utrecht G. J. A. Ruys. Mr. A. Anema herdenkt Dr. A. Kuyper, in 't bizonder in zijn beteekenis, die hij had voor ons Christenvolk ten opzichte van het probleem van Christendom en Cultuur, door de breede uitwerking van de grondgedachte dergemeene gratie Gods. Dr. W. J. Aalders levert het slot van zijn beschouwing over het artikel „de gemeenschap der heiligen", waarin hij een zeer ruim stand punt inneemt, eigenlijk zonder eenige andere begrenzing dan het hebben van „levend ver band met God". Mr. Dr. A. A. van Rhjjn bespreekt in het 2de artikel over de Bedrijf organisatie„de maatschappelijke B. en de verbruiker*, en „de B. en de decentralisatie van rechtsvorming". Dr. J. van Bruggen levert een opstel over „Moederschapszorg en Christelijke levens houding". Dr. Slotemaker de Bruyne vertelt van „de Kerk in het openbare leven in Amerika". Zooveel Hollanders als er naar A. gaan, zooveel verschillende beschouwingen! In de Buiten- landsche Kroniek heeft de heer Baarbé het over „de Amerikaansche Unie onder Repu- blikeinsch bewind". Tenslotte 9 bladzijden „Leestafel*. Een interessante aflevering met actueele onderworpen op velerlei gebied. De tiende of laatste aflevering kwam nog vóór het einde van het jaar in het licht. De geschiedenis van de Handelingen der Apostelen wordt hierin behandeld. Mooi is de plaats van het verbranden der Sybilljjnsche boeken te Efeze. Nu is 't prachtwerk in 470 bladzijden voltooid. Gebonden kost het voortaan f 12. Voor onze Gereformeerde gezinnen is het een aanbevelenswaardige schat in de huiskamer. Niet spoedig zal van zulk een duur boek een nieuwe druk ondernomen worden, Belang hebbenden raden we daarom het zich zoo spoedig mogelijk aan te schaffen. Prof. Aalders levert een „In Memorian" van Dr. A. Kuyper en brengt ons in herinnering de groote plaats die deze theoloog ingenomen heeft in de beoefening der wetenschappelijke Theologie. Prof. Honig vervolgt zfln artikel over „het Geloofsbegrip van Calvjjn" waarin de vraag aan de orde komtHoe verzekert het getuigenis des H. Geestes ons van de Goddelijkheid der Schrift? en daarna besproken wordt de ver houding tusschen „geloof en heilsorde". Daarna volgt het verslag van de Predikanten Conf. 16 September te Utrecht gehouden lo, het openingswoord van prof. Lindeboom, 2de het Jaarverslag van Ds. Kunst, 3de van Andels referaat over de „Grondslag der Zending in het Kerkelijk leven", met discussie (leerzaam welk verslag nog wordt vervolgd. Ds. Watering van Zutfen levert een eerste proeve van Kroniek, waaruit blijkt dat de Redactie in de keuze vau een opvolger van Ds. Ferwerda niet ongelukkig was. Twee bladzijden recensies. Prof. Hoekstra levert humane en toch rake critiek op de „ge ruchtmakende" preek van Dr. Geelkerken. Op de laatste bladzijde staat afgedrukt een lijstje van ontvangen boeken. Dat gebeurt elke maand. Daarover komen meermalen boeken voor, waarvan we gaarne in ons Tijdschrift eens een degelijke recensie zouden lezen. Maar jawelmen hoort er later niets meer van, terwfll meer populaire werkjes wel bespreking vinden. 't Geheel is een prachtaflevering, die er zijn mag en andere Tijdschriften voorbij streeft in nette verschijning. Kbbkhof. CORRESPONDENTIE. Aan C. B. te 's H. A. Uw stukje behoeft niet opgenomen. De zaak is onder „Kerknieuws* afgekeurd. Redactie. Heidelb. Cath. Zondag 12 vr. 31. Gahthuibkerk Gesloten Hovplbinkerk 9Vl uur ds. LBouma 2 uur ds. I. K. Weasels Noobdbrkbrb O. 7 uur ds. L. Bouma Extra Collecte kerk. N. 9lA uur ds. J. H. Telkamp In deze beide beurten zitplaatsen vrij. Zondag 9lA uur ds. I. K. Wessels van Veere. 6 uur ds. L. Bouma VL1SSINGËN. Middklkbbk O. 7 uur ds. J. Brinkman N. 9Vs uur ds. J. Brinkman Z. 9l/s en 5% uur ds. J. Brinkman Bevestiging Ambtsdragers. AlRnbmoidbn O. 6 uur ds. J. Runia Z. 9Va en 2 uur ds. J. Runia Domburg O. 6 uur ds. F. J. v. d. Ende Z 9 uur Lezen een er Leerr. 2 uur ds. F. J. v. d. Ende Gapimgb O. 6 uur Lezen eener Leerr. Z. 9V« en 2 uur Lezen eener Leerr. Gbijpskbbeb O. 6 uur ds. de Jager Z. 9 en 2 uur ds. G. de Jager Koudbkbbkb O. 6 uur ds. A. C. Hejj N. ÖVi uur ds. A. C. Hejj Z. 9 en 2 uur ds. A. C. Hejj Bevestiging kerkeraadsleden. St. Ladbbns O. 6 uur ds. G. H. Toebes Z. 9V» en 2 uur Lez. eener Leerr. Mbliskbbkb O. 2 uur ds. G. de Jager Z. 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Oostkapilli O. 6 uur ds. D. H. Th.Vollenhoven N. 9 uur ds. D. H. Th. Vollenhoven Z. 9 en 2 uur ds. D. H. Th. Vollenhoven Sirooskbbkb O. 6 uur ds. W. Faber Z. 9 en 2 uur ds. W. Faber Bevestiging Ambtsdragers. Souburg O. 6 uur ds. F. Kerkhof Z. 9V« en 2 uur ds. G. F. Kerkhof Bevestiging Ambtsdragers. Vbbbb O. 6 uur ds. I. K. Wessels Z. 9Vt en 2 uur Lezen eener Leerr. Vrouwbnpoldib O. 6 uur ds. F. W. J. Wolf Z. 91/» en 2 uur ds. F. W. J. Wolf Whtkapelli O. 6 uur Lezen eener Leerr. Z. 9Yi uur ds. F. J. v. d. Ende Z. 9l/i uur ds. F. J. v. d. Ende 2 uur Lezen eener Leerr. Brouwbrshavbn 10 en 3 uur Bbuimissb 9% en 2 uur Cclijnsplaat 10 en 6 uur 2 uur Gbbbsdijk Qlh en 2 uur Haamstidb O. 7 uur N. 9*£ uur Z. 9% en 2 uur Kampiblahd 9 en 2 uur Nibuwbbkbbk 9Yi en 2 uur Oostibland 9*£ en 2 uur Sohabbhdijei 9% en 2 uur Wissbebbei 9Vs en 2 uur Ziibikzii 10 en 6 uur Zonhimairi 9% en 2 nur ds. F. Tollenaar Lezen eener Leerr. ds. F. Staal Lezen eener Leerr. Lez. eener Leerr. ds. W. Goedhujjs ds. W. Goedhujjs ds. W. Goedhujjs Lezen eener Leerr. ds. C. J. Wielenga Lez eener Leerr. Lez. eener Leerr, Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. Z. Hoek AnnaJaoobaPoldib O. 7 uur ds. J. D. Wielenga Z 9xZt en 2 uur ds. J. D. Wielenga Bbbgbn op Zoom 9Vb en 5Yi uur ds.A.H.v.d.Kooi Kbabbindijki 9 en 2 uur ds. A. H. Nieboer Poobtvlibt 9% en 2 uur Lezen eener Leerr. Rilland-Bath 9 en 1% udr dhr.B.W.deGraaf Tholbh 9Vj en 2 nur ds. A. Bolwijn Our-VosMnB O. 6 unr ds. C. Staal N. 9Vf uur ds. C. Staal Z. 9Yj en 2 uur ds. C. Staal Baablahd O. 6 uur N. uur Z. 9*A en 2 uur Dbiiwkuih 9Vj en 2 uur ds. R. Brouwer ds. R. Brouwer ds. R. Brouwer Lezen eener Leerr. Kapilli-Bibzilihge O. 6 uur ds. A. Scheele N. 9lA uur ds. A. Scheele Z. 9*6 en 2 uur ds. A. Scheele Borsilb O. 6 uur Lezen eener Leerr. N. 9tyl uur Lezen eener Leerr. Z. 91/1 en 2 uur ds. G. Doekes Gois O. 6 uur ds. R. J. v. d. Veen Z. 9l/s en 6 uur ds. R. J. v. d. Veen 's Gbavihpoldib 91* en 2 uur Lez. eener Leerr. Hiinebnszanp 9*A en 2 uur ds. P. van Djjk Ibbbbeb O. 7 uur ds. B. Meijer Z. 9V« en 2 uur ds. B. Meijer Bed. H. Av. en Nabetr. wimbldimgb 9% en 2 uur Lez. eener Leerr. Kbuinivgbn 9*A en 2 uur Lezen eeDer Leerr. Nibuwdobp 9Vi en 2 uur Lezen eener Leerr. Wor.PHAARTsmjK 9XA en 2 uur ds.A P.Lanting Axil 9 en 2 uur Hobe 9 en 2 uur Oortrubg O. 2 uur N. 9lA uur Z. 9Vï en 2 uur ds. A. Thielen ds. H. v. d. Wal ds. J. R. Goris Lezen eener Leerr. ds. A. Merkelijn Oostburg (dienst Aardbnburg) O. 6% uur Lezen eener Leerr. N. 9lA uur Lezen eener Leerr. Z. 9Vs uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. J. R. Goris Sohoohdijkb O. 5Ys uur ds. J. R. Goris N. 9lA uur ds. J. R. Goris Bevestiging kerkeraadsleden. Z. 9Yi uur ds. J. R. Goris 2 uur Lezen eener Leerr. Tibbtiuiih 9Yi en 2 uur ds. S. Groeneveld Zaamblap 9 en 2 uur ds. H. P. M. G. de Walle W. Bassie, bloemist, Noordweg M'burg Wed. J. MeyersAarnoutse, St. Joristr. Wed. Cornelissede Bruin H. Janse en Echtgenoote, 't Zand W. P. de Jonge, bakkerij, Gravenstraat Mejuflr. D J. Koppejan, Zusterstraat J. C. Koppejan, in petroleum Wed. W. Verhagen, kruidenierswaren J. Djjke, in kruideniersw Langeviele W. P. Maljers, in kruidenierswMarkt J. Lavoofl, Gortstraat W. G. Koster, mr. kleermaker, Teerpakh. J. de Boks en Echtgenoote, Arnem pad Chr. de Visser, sleper, Smidsbolw. O 101. H. Wondergem, in groenten, Nederstr. Familie Boone, Schuitvlotstraat, J. Adamse, kapper, Segeerstraat P. Wattel en EchtgeD., Potten bak kerss. J. Verstraate, Stokman, Noorderkerk M. Poortvliet en Echtgen Bogardstr. D31 Wed. A. Breel, in Groenten, St. Pieterstr. Vrienden, bekenden en begunstigers wensch ik in 1921 's Heeren Zegen toe G. JACOBSE, Vlissingscbestraat. Mede namens zjjn Echtgenoote wenscht ondergeteekende dat in 1921 des Heeren vriendelijk aangezichte in gunst over de Kerken en over hunne Vrienden en Be kenden moge lichten. A. PUNT, Oefenaar. Middelburg, N. Vlissiugsche Weg C 226. Bjj de wisseling des jaars Godsonmis- baren Zegen toegewenscht aan Familie, Vrienden en Bekenden door J. H. GESCBIERE. Grijpskerke, 1 Januari 1921. Alle Zeeuwsche Vrienden en Bekenden Gods onmisbaren Zegen toegewenscht bjj de intrede van 1921. CHR. VERtJZER. P. C. VERIJZER. SANTJE en BENNI. Stichting Acbteveld. Gods besten Zegen toegewenscht »an Familie, Vrienden en Bekenden door E. VERLARE. F. CHR. VERLARERooze. Nieuw- en St.-Joosland. Iz. VERELST KAPPER. Langeviele K 193. H. en Z. Drogisterij „De Zon*. L JANSE, Noordstraat. H. en Z. Begunstigers en Vrienden Gods besten zegen in 1921. Iz. DE RIDDER, Schoenhandel. Ondergeteekenden wenschen Vrienden en Bekenden bjj het intrede van het nieuwe jaar Gods onmisbaren zegen toe. G. MIDAVAINE en Echtgenoote. GEBRs. VAN DORT. Segeerstraat. p. f. Firma J. VERHAGE ROEDA, Rotterdamsche Kade, wenscbt zjjn Begunstigers een gezegend jaar. Familie L. BARENDEN. Veerscheweg. p. f. Middelburg. Ondergeteekende wenscht zjjn geachte clientèle, Vrienden en Kennissen een gelukkig Nieuwjaar. PAUL VAN SLUIJS. Drogisterij. Vlasmarkt K 157. Familie ADRIAANSE Koster Gasthuiskerk, wenscht Begun stigers, Vrienden en Bekenden voor 1921 Gods zegen toe. Bjj de intrede des jaars wenschen we allen Gods besten zegen toe. Familie VAN DRIEL, Langeviele. IZAAK SINKE en MARIA R LUDIKHUIZE die, mede namens wederzjjdsche familie, hun oprechten dank betuigen voor de vele bljjken van belangstelling. Middelburg, 29 Dec. 1920. Op Zaterdagavond 25 Dec. j.l. overleed plotseling onze geliefde Broeder, Zwager en Oom, de Heer in den ouderdom van 70 jaren. Namens de Familie, Doetiuchem Wed. C. SMOUT-de Haas. Bergen op Zoom J. M. DE HAAS. Middelburg Wed. J. P. MEIJERMindkbhout J. C. MINDERHOUT. Middelburg, 27 Dec. 1920. Algemeene kennisgeving. Heden overleed ten huize harer kinderen te Vronwepolder onze ge liefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder NEBLTJE MAAS, Wed. Willem db Buck, in den gezegenden ouderdom van van 78 jaar en 9 maanden. Uit aller naam, Iz. DE BUCK. Serooskerke (W.), 29 Dec. 1920. Voor de zeer vele bewjjzen van deel neming ontvangen bjj het overlijden onzer innig geliefde Moeder, Mevrouw de Weduwe A. S. J. DEKKERVbrtbbgt, betuigen wjj onzen harteljjken dank. Uit aller naam, J. C. DEKKER. Goes, 23 December 1920. Voor de vele bljjken van belangstelling, ontvangen bjj het overlijden van hunnen Vader, Behuwd- en Grootvader P. G. STOMPS, betuigen hunnen dank B. H. STOMPS. M. A. STOMPSHondius en Kinderen. C. J. STOMPS. M. J. STOMPS—Stmnmeijbb en Kinderen. Voor de vele bljjken van deelneming vóór en bjj het overlijden van onze ge liefde Echtgenoote, Moeder en Groot moeder JOHANNA LANGBBEEKE betuigen wjj onzen harteljjken dank. Uit aller naam, L. DINGEMANSE. 't Zand, 28 Dec. 1920.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1920 | | pagina 3