Verwoeste Fransche kerken. Volkstelling. Diaconaal Correspondentieblad. Murk- «li IMhsolnffliwi. Offidë«l« B«ri«hten. Verantwoording ran Liefdegaren. BOEKAANKONDIGING Een merkwaardige uitgave. ons leert. Mozes, de man Gods wist het en daarom bad hy zoo ernstig niet alleen voor zich zelf, maar ook voor zijn volk. Een jaar is kort, doch er kan veel in ge beuren. Hoevelen zijn er, die met ons op den eersten dag de reis voortzetten, maar die op den weg bezweken zijn en die het tijdelijke met het eeuwige hebben verwisseldf Zij gin gen naar bun eeuwig huis, maar vaak sprak het niet tot ons. Doch als de dood er een weg nam uit onzen eigen kring, dan beseften we het, vooral indien hij klopte aan de deur onzer eigen wooing en een uit ons gezin trof, dan greep het ons met ongekende kracht en we zaten in droefenis neer. Vandaar, dat er op den oudejaarsdag voor menigeen treurige her inneringen zijn en er een sombere schaduw valt over het gezinsleven. Men denkt terug, hoe alle leden van het huis er nog waren op den eersten dag, terwijl er nu een ledige plaats is gekomen Inzonderheid gevoelen we het zeer diep, als de overledene veel voor ons is geweest en veel voor ons heeft gedaan. En hoewel men zegt, dat de tijd de wonden heelt en dit tot op zekere hoogte waar is, toch kunnen we niet vergoten, wat we misseD. Hoe ouder we worden, des te meer verstaan we, dat het loven gepaard gaat mot moeite en verdriet. Vroeger zongen we ook mee, gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem, die op 't veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer, doch lang zamerhand eerst leeren we het verstaaD, waar door het bekende lied meer inhoud voor ons krijgt, en we stemmen van harte toe, dat er een tijd is om geboren te worden en dat er een tijd is om te sterven, want de spanne tjjds, welke er tusschen deze beide gebeurtenissen ligt, is het noemen nauwelijks waard. De mensch gaat naar zijn eeuwig huis. De aarde is de weg, waarover we gaan e-i gelijk de geslachten vóór ons naar het graf zijn ge- gaaD, zoo gaat ook het geslacht van heden voorbij. De een valt vroeg weg, en de ander eerst op hoogeD leeftijd, maar over de grens door God aan ieders leven gesteld gaat nie mand. Welk een aangrijpend denkbeeld Voorgeslachten kwijnden henen en we leven op hun graf; ras zal 't nakroost ons beweenen, 't menschdom valt als blaad'ren af. En al die geslachten zijn gekomen voor Hem, die den schuldige geenszins onschuldig houdt en ook wij staan straks voor den Rechter des hemels en der aarde. Hoe zal 't u zyn, als Hij u onderzoekt, Hij voor wien de meest ver borgen schuilhoeken van uw hart openliggen. Waarlijk, wanneer we dit ook maar even in denken, dan zien we in, hoe er levensernst bij ons behoort te zijn, wijl we bovendien weten uit het woord Gods, dat er velen zijn zullen, die in dat gericht niet zullen bestaan. Dan wordt het ons eveneens duidelijk, welk een waarde het korte leven beeft, en hoeveel daarin gebeuren moet. Dwaalt niet, God laat zich niet bespottenwant wie in 't vleesch zaait, zal daaruit het eeuwig verderf maaien, doch wie in den geest zaait, zal daaruit het eeuwige leven maaien. Er is derhalve een onlosmakelijk verband tusschen dit tijdelijk leven en wat we na den dood zyu zullen. Helder behoort het voor oogen te staan, opdat we er rekening mee houden. Elke daad, elk woord ja elke gedachte is een zaadkorre), welke we in den akker van ons leven leggen, en waarvoor we verantwoordelijk zijn Het nu bijna geëindigd jaar heeft ook zich doen gelden in het maatschappelijk leven. De een overziet het jaar en hij verheugt zich, want het is hem goed gegaan. Hij had steeds nieuwe lust om te arbeiden en hij slaagde daarin naar wensch. Zonder bijzondere zorgen kon hü zijn taak behartigen en ruimschoots in zijn en der zijnen nooddruft voorzien. Een ander heeft in weerwil van zijn insparmiDg moeten zien, dat de inkomsten de uitgaven niet kunnen dekkeD, en dit doet hem leed. Het is dan ook inderdaad een teleurstelling en het brengt vanzelf de vraag medezal dit verder ook zoo gaan Het is gemakkelijk om te zeggen, dat we in tegenspoed geduldig zijn moeten en in voorspoed dankbaar en het is ook behoorlijk, doch om de practijk van ons leven daarmede in overeenstemming te brengen is o zoo moeilijk. Sommigen zeggen: zou ik niet dankbaar zijn ofik moet me wel schikken, wijl er toch niets aan te veranderen is maar het eerste verraadt weinig zelfkennis en het andere heeft weinig overeenkomst met de rechte lijdzaamheid. Eerst als het geloof in ons met kracht werkt en ons diep overtuigt, dat beide het goed en het kwaad ons van de hand des Heeren toe komt, dan zullen we be ginnen met erkentelijk te zijn en met ons te onderwerpen aan Gods hoog bestel. Zalig hij, die het oudejaar uitgaat met een erkentelijk hart voor alle weldaden en eens- willend met God, berustend in alles wat Hij over hem gebracht heeft. Zulk een uitgang wenschen we aan al onze lezers. Het uitzicht bestaat, dat in Middelburg in 't begin van 't nieuwe jaar een vergadering gehouden wordt, waarin ds. Ferwerda van Amsterdam een toelichting zal geven over de verwoesting, welke de oorlog ook aangericht heeft onder de Protestantscbe kerken in Noord- Frankrijk. Om er een duidelijke voorstelling van te geven zullen lichtbeelden aan het ge sproken woord telkens voorafgaan. Daardoor wordt de gelegenheid tevens geopend om gel- delijken steun te bieden tot herbouw van de kerken. Bouma. Op de kaarten, welke deze week door de gezinshoofden moeten ingevuld worden voor de volkstelling, komt onder 6 de vraag voor: „Behoort hy of zy tot een der onderstaande bij de Rageering bekende kerkgenootschappen of zelfstandige kerkelijke gemeenten? Zoo ja, tot welke?" Het is noodzakelijk om een goede statistiek te krygen ook van ons Gereformeerd kerkelijk leven, dat deze vraag juist en nauwkeurig worde beantwoord. Daarom vuile men niet in enkel „Gerefor meerd" en ook niet „chris'elyk Gereformeerd." Want het eerste kan nog verwarring geven,"en het tweede zou u indeelen bij een groep, waartoe gij niet behoort. By een vorige volk stelling zijn er ia dit opzicht vele fouten ge maakt. Men passé nu beter op, en vuile dui delijk in Tot de Gereformeerde Kerken. Alleen die beantwoording is nauwkeurig en juist. Ook van de in onze kerken gedoopte kinderen moet 't nauwkeurig worden opgegeven. In sommige kerken verdient het misschien wel aanbeveling de broeders kerkeraadsleden kunnen dit plaatselijk het best beoordeelen indien vsn de kansels of door de dienstdoende ouderlingen hierop nog eens met nadruk ge wezen werd. Want telkens blijkt, hoe leden ODzer kerken in dit opzicht slordig kunnen zijn. Kerkhof. Het laatste nummer van den 18den jaargang (Dec. 1920) verscheen, en bracht le het slot van het Referaat dat ds. K. hield op de Zeeuw- sche Diac. Conferentie 2e een artikel van R. v. M. naar aanleiding van Mr. Everts praeadvies over de „Practijk der Armenraden." 3s Verslag van de Prov. Diac Conf. in Z.-Holland te Delft gehouden. 4e Beantwoording van een vraag over onderhoudsplicht, door R. v. M. en 5e Repliek aan Dr. Adriani, door denzelfden. Aan deze afl. werd nog toegevoegd een titel blad met omslag en inhoudsopgave voor den geheelen jaargaDg. Uit de Correspondentie blijkt dat er reeds copie voor 't volgend jaar is, en dat de Redactie en uitgever zullen blijven voortarbeiden het geen ons ten zeerste verblijdt. Zijn alle diaconiëa reeds geabonneerd? Lszen alle diakenen al geregeld dit zoo net uitgevoerde maandblad? Zoo riet, dat ze dan tegen 1921 er zich op abonneeren. Kerkhof. VIERTAL ten Den Haag (voor twee predikantsplaatsen) H. Brouwer H. Mzn. te Heemstede; Dr. S. P. Dee te Dwingeloo Dr. S. C. Los, tijdelijk te Den Haag Dr. D. H.Th. Vollenhoven te Oostkapelle. TWEETAL te Bunschoten A: J. Tholen te Nunspaet, P. Hekman te Gorredijk te Rozenburg: G. Verrij te Hellevoetsluis en J. L. van der Wolf te Haastrecht. BERCEPEN te 's Gravenhage Dr. S. O. Los, tijdelijk te Den Haag en Dr. D. H. Th. Vol lenhoven te Oostkapelle te Zegwaard en te Mirken Cand. J. .H Kuiper te Kampen te Nijverdal (als 2e miss pred.) W. van Dijk te Campen (Oost Friesland). AANGENOMEN naar ZeistJ. W. Siertsema te Gramsbergen. BEDANKT voor Berkel en RodenrijsJ. G. Feenstra te Dirkshorn voor BreukelenB. Meijer te Ierseke voor Amsterdam: C. Bouma te Hoofddorp; voor Oudega A. G. Wolff te Loenen Vreeland voor Glanerbrug Dr. J. J. van Baarzel te Deventer voor NiezijlJ. Hoekstra te Ten Post. Intree te Kootwijk ds. E. J. v. Voorst met Col. 1 28, na bevestigd te zijn door ds. J. H. Houtzagers met Jer. 17 16. Geslaagd voor het praep. ex by de classe Rotterdam de cand. G. B Wurth te Rotterdam Noordmolenstraat 80, die verzoekt nog geen beroep op hem uit te brengeD, hoewel hij bereid is vacante kerken te dienen. De Heraut-redactie. Met den nieuwen jaargang is de redactie- arbeid van De Heraut aldus verdeeld, dat de voorstukken en de meditaties geschreven zullen worden door Dr. K. Djjk en Dr. A. Kuyper Jr. Dr. A. Kuyper Jr zal beginnen met een set ie artikelen over een dogmatisch onderwerp te leveren, terwijl Dr. K. Dyk de meditaties zal schrijven. Het „binnenland" blijft aan Prof. Kuyper. Prof. Grosheide zal de rubriek School, Zending en Evangelisatie verzorgen. Dr. de Moor neemt de leestafel van Prof. Geesink over en verzorgt het kerknieuws, terwijl hij de pers uitknipsels zal geven. Het „Buitenland" blijft aan de goede zorgen van ds. Winckel toever trouwd. Voor de Kinderrubeiek zal optreden Mej G. Ingwersen, die als schrijfster voor kinderen een uitstekenden naam heeft. En de rubriek van de Vrije Universiteit zal onder leiding van Dr. Dijk staan. Prof. Geesink verlaat de redactie om zich geheel te wijden aan het schrijven van zijn Ethiek. Geapprobeerd. Door de buitengewone ver gadering der classis Franeker der Ger. kerken is het beroep van ds. R. W. Huizing, naar Harlingen met algemeene stemmen geappro beerd. De bevestiging en intrede aldaar zal D.V. plaats hebben Zondag 9 Jan. a.s. Men schrijft aan „De Standaard." Naar aanleiding van het bekende adres door ds. Joh Brussaard, te Bloemendaal en dr. J. G Geelkerken te Amsterdam, deze zomer inzake de procedure Netelenbos gezonden aan de Gene rale Synode van Leeuwarden, heeft toen ter tijd ds. D. v. d. Meulen, Ger. predikant te Reitsum (Fr.), onder den titel: „Afschuwelijk misver stand?" een kort artikel geschreveu ia het Friesch Kerkblad. Io dit artikel gaf ds. v. d. Meulen de voorstelling, alsof beide bovenge noemde predikanten in hun adres zouden hebben verklaard, dat, volgens hen bij ds. Netelenbos geen sprake was van afgaan van art. 4 en 5 belijdenis, van afwijking van de Ger. leer, maar dat hij was misverstaan. Wjj vernemen thans, dat ds. Brussaard en dr. Geelkerken dezer dagen bij den kerkeraad van de Ger. kerk van Reitsum een klacht tegen ds. v. d. Meulen hebben ingediend, waarin zjj dezen predikant op grond van zijne beweringen in gemeld art. welke zij zoo duidelijk iu lijnrechten strijd achten met den inhoud en de strekking van hun adres aan de Generale Synode, aanklagen van publieke zonde tegen het 9e gebod. De toestand van Prof. Dr. Bavinck is vrij wel ernstig, toch brengt de patient af en toe vry rustige nachten door. Te Workum is het vergroote kerkgebouw in gebruik genomen met een leerrede van ds. Kroes over 1 Kon. 8 57. Ds. J. Visser te Kockengen herdacht zijn 25-jarig ambtsjubileum met 1 Cor. 1 2324. Schoondyjke. Donderdag j.l. was voor de Geref. kerk van Sehoondjjke een blijde dag. Des avonds kwam de gemeente samen iu hun uitgebouwde bedehuis, om het nieuwe kerk orgel in gebruik te nemeD. Nadat de predi kant alhier ds. J. R. Goris over Ps. 89 16 gesproken had en daarbij de beteekenis der muziek van de kerkelijke famenkomst had uiteengezet, werd het orgel voor de eerste maal bespeeld. Daartoe waren overgekomen de Heeren Kooiman organist te Goes en Visser te Rotterdam. Het orgel een werk van de Firma A. Standaart te Rotterdam, doet de maker alle eer aan. Buitengewoon zacht en rond was de klank van Vox Celeste en Aeoline op het bovenklavier imponeert de trompet harmonique en de Prestans. Aan de Firma Standaart werd bizonder dank betuigd voor het fraaie en so- liede instrument dat een sieraad is voor het kerkgebouw. Nadat enkele nummers ten ge- boore waren gebracht, sprak Ds. Goris nog over de wordingsgeschiedenis van orgel en kerk- vergrooting, waarbij hy duidelijk liet uitkomen hoe onze gemeente in den laatsten tijd bizonder gezegend werd De grondtoon van dezen avond was dan ook het: „Gode zij d' eere", Sehoon- dyke's gemeente bezit thans een Kerkgebouw, waarin schoonheid en doelmatigheid op juiste wjjze vereenigd zyn, naast God mag aan de gemeente dank gebracht worden voor haar liefde en offervaardigheid. J. A. dk Buck. Br omveer shaven 25 Dec. 1920. Na afloop van de morgengodsdieDstoefeDing maakte onze ba- minde Leeraar de Wel.Eerw Heer Ds. F. Tollenaar aan de gemeente bekend dat hy een roeping had ontvangen naar de Geref. Kerk te Pernis. Zal Z. Eerw. aan die roepstem gehoor geven en alzoo eerlang ophouden het goede voor ons te zoeken Wy weten het niet. Hoswel ongewenscht is het niet ondenkbaar. Het is ons eene geruststelling te weten dat de Heere regeert, en te beseffen dat het onzen schuldigen plicht is, om, als het Hem behaagt vrijwillig afstand te doen van wat wy zoo gaarne willen behouden. Dat onze Leeraar in den tyd van beraad geschikt mag gemaakt worden tot het straks nemen van een Gode waardig besluit, is de wensch en bede van Kerkeraad en Gemesnte. Namens den Kerkerasd, J Nikuwdorp, Scriba. Middelburg. Diakenen der Geref. Kerk, deelen onder vriendelijken dank mede dat de winter- collecte aan de huizen met inbegrip van giften en nagiften in de collecte, heeft opgebracht f 1.429 80. Broeders of zusters welke niet mochten zyn bezocht, willen wel zjo vriendelijk zyn om eventueel toegedachte giften alsnog in de collecte te doen. Namens Diakenen, Stevense, Boekhouder. Itrseke 27 Dec. 1920. Na veel strijd en moeite kon onze geachte Leeraar Ds. B. Meyer geen vrijmoedigheid vinden de roepiDg naar Breu kelen op te volgen. Schenke de Heere Zyn zegen en goedkeuring op dit genomen besluit en stelle Hij zyn dienstknecht nog ten ryken zegen onzer ge meente. Namens Kerkeraad, P. Büstraan, Scriba. Middelburg. Di. L. Bouma en J. H. Telkamp zien zich genoodzaakt door hun ambtelyken arbeid, mede in verband met den Zondag, zich het genoegen te ontzeggen, om 1 Januari da Gemeenteleden te ontvaügen. Laatstgenoemde is bovendien tot 10 Januari afwezig. O. en W. Souburg. Donderdag 23 December heeft de Jonge Dochters vereen. Persia hare jaar vergadering gehouden op deze vergadering had de overdracht plaats van de gemaakte goederen, welke bestond uit 84 stuks. De presidente Mej. A. Kerkhof droeg met eene toespraak deze goederen over aan brs. diakenen. By monde van hunne praeses br. A. I. Haart- sen werden de goederen aanvaard en hiervoor dank gezegd. De praeses beveelt deze Jonge Dochtersvereen. aan by de begunstigers en be- gunstigsters, en wekt ze op om in liefde en offervaardigheid deze Vereen, te steunen. Opdat er van dezen arbeid een ryke vrucht gezien worde tot blijdschap der diaconie, en tot leniging der behoeften aan de armen. Dat de zegen des Heeren moge rusten op dezen arbeid is de wensch van brs. diakenen. M. C. v. d. Püttk, Scriba. Ontvangen van de Geref. Jongedochters Ver. Dorcas" de s m van f 10,voor de kerk, waar voor onzeD hartelyken dank. Ook maken we ouder hartelijke dankzegging nog melding dat gevonden is in da collecte voor de armen f 10, met het bijschrift: „voor de Zending op M^ge- laDg." G. J. Frob. In vriendelyken dank ontvangen van Corn. Geerse te Vrouwepolder 100 halve centen van A. Caljouw 116 halve centen en van C. J. B. een doosje capsules en zilverpapier. Mej. C. Littooij, Middelburg, Molstraat F 90 In dank ontvangen de extra collecte voor tekort in de Zendingskas van Domburg f 18,64 van Vrouwepolder f48 27; van Vlissingen f 593,03lA van Grypskerke f 96,77 en van Piet en Jan W. te Souburg 200 opgespaarde halven centjes. Totaal f660,94Vs. Kibkkof. Gevonden in de collecte f 1,van A. S. uit dankbaarheid: f0,50 voor het te kort in de Zendingskas. Hiervoor zeggen dank Diakenen der Geref. Kerk te Middelburg, Ontvangen van br. D. Willemse de extra collecte voor de Zending ad f 32,35 van de Kerk te St. Laurens alsmede f 15,eveneens voor het tekort der Zending van de Zendingsver- eeniging aldaar. De Penningm. C. J. Hondiüs Jr. 7eere. Door de Gereformeerde Jongedochters- vereeniging „Tabitha" werden in het afgeloopen jaar 45 kleedingstukken vervaardigd en aan de armen uitgedeeld. M. Maas, Pres. N. de Poortr, Secr. ZENDING. Ontvangen door bemiddeling van Mej.Schoon- aard van de Jongedochtersvereeniging, „Doet wel aan allen enz." de somma van f6,30 welk bedrag is gestort in de Zendingscollecte. Commissie van Beheer. Middelburg. Ontvangen collecten van de Gereformeerde Kerken in de classe Middelburg voor de Theol. School te Herwynen Arnemuiden f 61,59 Domburg f 12,29 ViGopinge f 5,71 Grypskerke f 28,47lA Koudekerke f 19,80; St. Laurens f 8,72Meliskerke f 18,65 Middelburg f 82,10 lA Oostkapelle f 14,27*A Serooskerke f36,07lA Souburg (O. en W.) f 23,42lA Veere f28,68; Vlissingen nog niet ontvangen; Vrouwepolder f 8,06 Westkapelle f 4,73nagekomen gift van Oostkapelle bezorgd by ds. L. Bouma f 5, Donderdag 6 Januari a.s. verwacht ik alle collecten voor de Theól. Fac. der Vr. Univer siteit. De correspondent voor de classicale collecten. A. Punt. Middelburg, 24 December 1920. Naar wy vernemen zal als deel V. in de Standaard-Serie verschijnen by W. ten Have te Amsterdam, een „Gedenkboek van dr. A. Kuyper". Dit gedenkboek zal bevatten een overzicht van wat in de dagbladen en tijdschriften, zoowel in het binnen als buitenland, is geschreven by zyn verscheiden. Het zal alzoo een merkwaardig document worden, gezien de nu reeds ver schenen belangrijke artikelen. Ook zullen er in opgenomen worden de redevoeringen, die by de begrafenis zyn uitgesproken, alsmede eene beschrijving van alles wat daarmede in verband staat. Men verzuime niet ziel} onmiddellijk van een exemplaar by verschijning te verzekeren. De inteekening is nu reeds by den uitgever alsmede by alle boekhandelaren in ons land opengesteld.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1920 | | pagina 2