ë-f n iddeli PAUL VAN SLÜIJS, De INFLUENZA db levertraan van; i1 tb MIDDEkDURG, grooteüpruiming Laat thans Schilderen H. SUKKEL, 't Aardigste geld is, wat u extra verdient. Zure schijfjes Appelen, m ORGEL oi mi Fa 1.1J. IHB, Goes. UI Algemeene Vergadering IMUNDAG 21DECEMBE8 u li li fllfjlliltort tl MiBtllI. „DE DUIF" HEINEKENS BIEREN, VLIEGER's Champagne Pils, Limonade en Mineralewaters V ertegen woordigers Hoofdvertegenwoordigers, HONDIUS ZOON. Wordt daarom vertegenwoordiger van een Spaarkas. Purol till rogisterij Zeeuwsche Afdeeling EXTRA VOORDEELIG. een MEISJE een MEISJE Boekb FANOY. Burg 16 Ciir. ScMaMini I onr I slaf „li dei Hercules Bnrg 109 BITTBEKKAARTEN CU Fine M P. li Jout li 6m heerscht menschen past op! van den Bond van Jongelingsver. op Beref. grondslag. i NVCA3CHULTC ACS Noordstraat C 32. Middelburg. Coöperatieve Maatschappij van groot algemeen belang zoekt in Zeeland tegen flinke verdienste en enkele actieve geschikt zelfstandig te werken. Vooral zij, die in de gelegenheid zijn velen te bezoeken, zooals H.H. Assn- radenrs etckomen voor deze laatste in aanmerking. BliiwirL Jalotni, Tilnniolislii, HoisIuuGellitB Arllkslin inz. Prima gedroogde vanaf 50 Cent per pond. J. BOLIEK, WORMEN fluim voorzien in Droge en natte VERFWAREN. 11 VERNISSEN DAT IS UW V00B0EEL Johanna Laogebeeke, Almmnmkkon. Visitekaartje* I vrees, prikkelbaarheid MUNHARDT* I Zercuw-fabletten Ontvingen prachtige KINDER STOELEN vanaf f 1,39 ook vouw- bare, tevens een reuze collectie Witte MELKEMMERS f 1,85. Klein Warenhuis, K. Noordstraat tal neele SCHOUWSTUK JES voorradig. O. M FJCIJT. Meent Anga-bonDons VMI ons I Gebruikt voor Uw ontbijt de van onds bekende zuivere nit het Magazijn „DE GROENE DRAAK" Middelburg. Smakelijk - Voedzaam - Versterkend Verkrijgbaar in pondspakjes. H.H. Winkeliers genieten redactie. Ut: ECHTE PIHKPILLEH. FOSTERS ■IERP1LLEI, FOSTERS ZALF. SAIIDIHOSE, LEVERTRAAN, ABDIJ SIROOP enz., it het Adres Ylisnutt K 157 - Middelburg. MORGENVERGADERING aanvang 10 uur, MIDDAGVERGADERING aanvang 2 uur. I VOLDOET AAN DE STREHOATE EliCHEH. MET GE&RUIK NEEMT STEEDS TOE. RRIJ5 PEP FLACON f IMi van alle nog voorradige Mantels, Mantel-Costuums en alle WinterartUelen Op de ln To»rr»»d zijnde geven w|J evenals het vorige jaar is%. En Gros. J. J. DE VLIEGER, a m». Middelburg, Rotterd.-kade 0 239. Vlissingen, Oranjestraat 9 an 11. Telefoon 270. Telefoon 321. Is en bl(]ft steeds het b»«t« «dr» voor: op Schroef-, Beugel-, Kogel en Slphonflesschen. In Bieren. Wijnen, Binnen- en Bnltenlandsch Gedistilleerd, Likeuren en Limonades. Brieven letters S. P., Boekhandel BAÜBDOÜX, Middelburg. wat nn geschilderd kan worden als Ingericht voor ALLE WERKZAAMHEDEN het vak betreffende. Beleefd aanbevelend, Spanjaardstraat E 84, Middelburg. VLARMABKT K 145. - HIDDELBUBU. Eeffcten - Coupons Cheques - Bekening-Courant - Incasso's - Assurantiën. IAFE-DEPOIIT. Brieven met en om inlichtingen te zenden onder No 37 aan Boekhandel BAURDOUX. Middelburg. Profiteer van deze gelegenheid. /WQg F. H. J. DAMEN. l noosXL KOOPT GICKN vóór D onze PRIJZEN en MODELLEN kent. GRATIS en FRANCO zenden w(j D geillustreerden Catalogus. Ook voor IJ LIA-tabletten Heden onfslb»p in h*t vast* ge loofsvertrouwen onze innig geliefde Echtgenoot*, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, in den ouderdom van bijna 63 jaren. Uit aller naam. L. DINGEMANSE. 't Zend, 13 December 1920 AlgemeeDe kennisgeving- Voor de vele en hartelijke bewijzen ▼an deelneming ontvangen bij het over lijden van onze liere Moeder Mej de Wed. T. KöGELER—Abewdse betuigen wjj onzen harteljjken dank. C. C. KöGELER Th C. KöGELER A. KöGELER. Middelburg, 17 Dec. '20. ale: Honigdroppele, Filippus, Maranatha, enz. Keretboekjea van Callenbacb en Bredee wordt spoedig overwonnen door 't gebruik van p«r Koker 75 c bij &polh en drogisten. MT^aö~A7ïi7nHA.ROT. ZEIST. MIDDELBURG, Tindt men groote keuze Groote verscheidenheid IAMINSPRA&BX en VOORDRACHTEN Ook worden daar Uw TROUW LIJS TEN prachtig klaar gemaakt en nog aan billijken prgs. Aanbevelend, VBrtextdft&d, heesc/3/:' f.h. JOH. DB ROOS, Hot Filiaal Tan ZADEN van do io goTootigd to Middelburg VLAHMARKT, n dagolfka goopood vaa 7 tot V aar. De influenza gaat als een vergiftige adem over Europa en heeresebt reeds in vele gezinnen onzer Gemeente. De zieken hoesten en kuchen van belang. Menschen past op, gebruikt onmiddellijk de beroemde ABDIJSIROOP. De Abdijsiroop doodt de ziektekiemen der influenza, pakt daardoor de influenza om zoo te zeggen in het hart aan. De vastzittende slijm wordt opgelost, de hoestaanvallen getemperd en dan volgt Uw genezing spoedig en blijvend. De Abdijsiroop wordt terecht geprezen als een onovertroffen geneesmiddel bij Influenza, Griep, Bron chitis, Slijm- en Kinkhoest, Asthma en andere borst- en keel aandoeningen. Koopt dus nog heden een flesch 1. Referaat van W. J. LEENDERTs^E te Hosk. Onderwerp: „De tijd voor beginselstudie". 2. Referaat van J C. KLOOSTERMAN te Coljjosplaat. Onderwerp: „De verhouding van de J. V. op G. G. tot andere jeugdorga nisaties en jeugdorganisatieplannen". REDE van den Bondsdirecteur De. J. E. VONKENBERG. Onderwetp: „Dagen der wraak". HET BESTUUR. lllllillllllllllllllllllllllilllllliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll* B| scheikundig onderzoek gebleken t« void; en aan de eisoben, die aan het 1ste soort product gesteld worden. RENTEVERGOEDING VOOR DEPOSITO'S: 1 dag opzegging 1 maand opzegging 31/2 pCt. 33/4 pCt. 3 maanden opzegging 4 pCt. 1 jaar vast5 pCt. LANGEDELFT H 8. bij kindererv volwassenen worden snel verdreven door Prijs per doos 60 a verkrijgbaar bij alle drogisten F^briXanf A.MUNHARDT.Zeia/. Aanoevelend, ..ai handen, barsten, Kloven winterhanden, wintervoeten WW gebruik) in doozen van 30 -60 en 00 cl bij apolh. en alle drogisten FABR. A.wjNHABDt ze 1ST In de StiehtiDg „Vrederust" te Bergen op Zoom, kan geplaatst worden in de Centrale Keuken en in de Linnenkamer Loon naar leeftfld en bekwaamheid benevens vacantiegeld. Sollicitaties aan den Geneesheer-Direc teur. öebrui 601 zijn de hoes4stillende, verzachtende, slijmop- losaende een onmisbaar middel ter voorkoming en ge nezing van Hoest - Keelpijn Verkoudheid Onschadelijk en aange naam van smaak. Overal verkrijgbaar a 75 cent per doos. L. I. AKKER, Botterdam.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1920 | | pagina 4