iü Godsdienstoefeningen Verantwoording van Liefdegaven. INGEZONDEN STUKKEN. BOEKAANKONDIGING. VEREENIGINGSLEVEN. in tie Gereformeerde Kerken in Zeeland ®p ZOBDAG 19 DECEMBER 1920. Glass© Miaaeibury. MIDDELBURG Bediening van den H. Doop in de Noorderkerk. Classe Zieriiczee. - Classe Tholen. ClasseGoes. CATHARINA BECKERS, Hiermede namens de vereen iging hartelijk dank aan allen die haar finantieel steun hebben verleend om deze goederen te kunnen ver vaardigen. Mevr Bouma, Presidente. Mf.t. Tazelaab, Penniogmeesteres. Meliskerke12 December. Onder leiding van den WelEerw. beer ds. A. C. Heg werd alhier met groote meerderheid van stemmen tot Her der en Leeraar beroepen de WelEerw. heer ds. H. Brinkman van Westerlee. De Koning der Kerk doe het Zijn dienst knecht niet aan licht en wijsheid ontbreken om eene keuze te doen tot eere Zgns Naams kon het zijn tot blijdschap onzer gemeente Namens den Kerkeraad, C. Poldhbman, Scriba. Extra-collecte Zending .Tekort.' De volgende collecten zijn door mij ont vangen: van Gapinge f25,14, van Koudekerks f144, van Meliskerke f97.41, van Oostkapelle f 69 73, van O. en W. Souburg f 54,06 plus.f 1.00 van het Zendingscomité, saam f 154.06. Totaal f 551 84. Keerhof.;! Gevonden in de collecte door tusschenkomst van ds. Telkamp f 4,met bijschrift, voorts f l,-*— met bijschrift uit dankbaarheid, tenslotte voor de Zending f 1,— f 1,van N. N. f 1,25 f 0,50 en fly*- totaal f4.75. Waarvoor hartelijk dank zeggen Diakenen der Gereformeerde Kerk te Middelburg. De Kerkeraden der Gereformeerde Kerken in de Classe Middelburg worden beleefd ver zocht, de bijdrage voor Km. Pred. enz over de maanden Dec. 1920 en Jan. en Febr. 1921, at te dragen op a.s. Donderdag 23 Dec., des voor- middags tuspchen 11 en 12 uur in de Consistorie kamer der Noorderkerk. Arnemuiden f29,70; Domburg f 14,85; Ga pinge f 14,85; Grüpskerke f 59,40 Koüd^kerke f74,25 St. Laurers f29,70; Meliskerke f 54,45 Middelburg f282,15; Oostkapelle f 44,55; Serooskerke f103 95; Souburg (O. en W.) f74,25; Veere f44,55; VlissiDgen f 128,70; Vrouwepolder f 24,75Westkapelle f 9,90. Samen f 990,00. Tegelijk kan daar over dezelfde maanden ontvangen worden door de kerken van Dom burg f 202,50; St. LaureDS f 337,50; Middel burg f 202,50Serooskerke f 283,50. De kerken van Vlissingen en Vronwepolder worden beleefd verzocht aldaar dan ook de nog niet ontvangen collecten voor de Theol. School af te dragen. De D*pp. voor Art. 13 K.O. enz. A. Punt. Middelburg, 15 Dec 1920. Vlissingen. Ontvangen onder 't bijschrift „voor de Evangelisatie te Brussel" f2,Den gever of geefster hartelijk dank» Ook maken we nog melding dat de collecte voor bet tekort der ZendiDg op Zondag 28 November j.l. opbracht f 593,03Vj. G. J. Fbos, Scriba. Diaconaal Hulpbetoon Ontvangen door tusschenkomst van Mej. Stevense f 1,50 van br. H. J. Met vriendelijken dank voor dezen gift be veelt ondergeteekende zich gaarne aan tot het in ontvaDgst nemen van meerdere giften voor bovengenoemde vereeniging. Namens het bestuur, Mej. J. J. de RiddebLaebnoes PenniDgmeesteresse. ZENDING. Met vriendelijken dank ontvangen van een „oude zuster der gemeente" f 1,25. Mkj. C. Littooij, Middelburg, Molstraat F 90. {Buiten veranticoordeltfkheid der Redactie Onze eerste Schooldag. Nieuwe tijden stellen nieuwe eiscben. Als het getij verloopt verzet men de bakens. Marie eigenlijk nog meer, want haar ijdelhaid zou ten zeerste gestreeld zijn, wanneer hij nog een paar maal pogingen had aangewend Hij deed het echter niet, maar verdroeg z'n smart mannelijk, sprekende met haar over ge wone, dagelgksche zaken, alsof er niets was gebeurd. Toch schokte het 'n oogenblik in hem, toen zij vertelde, dat zg het dorp verlaten ging en in de stad ging dienen. Hij voelde, dat bij het zeggen moest; neen, zonder een waarschuwing zijnerzijds kon hij haar niet laten gaan, hoepel zij hem smadelijk had bejegend. „Je moet het zelf weteD, Marie, maar ik waarschuw je voor de gevaren van een groote stad." En eenigszins verwijtend„ik begrijp ook niét, dat je een arme weduwe, als je moeder, kunt verlaten." Maar zij had daarop terug geheftigd „ik be grijp niet, wie jou het recht geeft, je met mijn zaken, te bemoeien Laat mij maar kalm gaan, hoor. Ik ben oud en wijs genoeg En wat mjjn moeder betreft, omtrent haar ben ik je geen verantwoording schuldig, maar ik wil je wel neggen, dat ik met haar volkomen toestemming ga, als je er tenminste opgesteld bent, dat te weten." Diep had Jan Folmer toen gezucht- Volkomen toestemming van haar moeder 1 Hij begreep wel, wat die toestemming beteekendeDie was na tuurlijk afgedwongen. Marie was altijd haar moeder de baas geweest. Oprecht en hartelijk, ondanks haar groote ge breken, bad hp, eenvoudige jongen van het land, Nieuwe tijden zijn in 1920 voor de christe lijke school aangebroken, het getij is verloo- pen, laat ons de bakens verzetten. Nauwelijks denkbaar was het voor korten tijd dat een minderheid die wel eens gerekend werd te behooren tot het „niet denkend" deel der natie en die gewoon was dan ook als min derheid behandeld te wordeu, om in volkomen vrijheid en met gelijkstelling van hare gepri- veligeerde concurrenten, haar eigen scholen zou kunnen bouwen en bevolken, zonder daarbij afhankelijk te zijn van sympathiën of anti- eympathiën buiten haar. Dat is voor ons het historische feit van 1920. Dat dankbaar te gedenken wettigt alleen reeds een samenkomst. Maar al staat de chris telijke school nu niet meer, als voorheen, in de vuurlinie van den politieken strijd, zij blijft en zal blijven staan, zoolang God haar het leven schenkt als kampioen in den heftigen paedagogischen strijd, die onverminderd om ons woedt. Del school vraagt arbeicl, vraagt toewijding, vraagt offers van allen. Eerst en vooral van allen die haar dienen, hetzg als bestuur, hetzij als onderwijzers. Zouden we, op een Schooldag als die van 22 December voor elkander niet de taak kun nen vervullen die eenmaal de Heere voor Aaron verVhldé, d.i. elkander de handen sterken - P. J. de KbüIJTEB. De BQbelsche Geschiedenissen. Van het prachtwerk (door W. G. van der Hulst verteld, door Isings geteekend), uitge geven door H. J. Spruöt te Rijswijk, verscheen op ééa na de laatste aflevering, waarin behan deld wordt van af Judas' verraad tot Ananias' zonde, blz. 385432. De uitvoering is, gelijk die van vorige afleveringen, in alle opzichten lofwaardig. Het zal dus nu biet lang meer duren of. 'dit prachtboek is compleet. Binnen 2 a 3 weken, belooft de uitgever. Dan zal 't geheele werk slechts gebonden geleverd worden a f 12. Nu is 't nog in afleveringen te krijgen. Het Graf op den Soembing. Een Javaan- sche roman, door Mr. C. W. Wormser. Kampen. J. H. Kok. 1920. Prgs f3,75, geb. f4,90. In de aankondiging van dit boek door den uitgever wordt het genoemd „een tweede Max Havelaar", met de bijvoeging „.Alleen soberder g-schreven, maar niet minder treffend. Het teekent in heldere en scherpe kleuren, hoe de inlander oy'eEgeleverd is aan de> afpersing van den Chinees". De patho^l^die den Max Havolaar deed in slaan bfl het lezend publiek, wordt hier gemist. De schrijver is een zoon van den welbekenden heer Wormser, die over de mannen der Af scheiding zijn boek „Een Schat in aarden Vaten" schreef; en behoorde (naar ik meen) eertijds in Hilversum ook tot onze Gereformeerde Kerk maar heeft later met haar gebroken. In Magelang was Mr. Wormser voorzitter van den landraad terzelfder tgd, dat ds. Mer- keljjn er arbeidde. Als zoodanig kw&m hp dns gedurig met de Javaansche en Chineesche be volking in aanraking en ook zal hg wel geheel en al op de hoogte geweest zgn van onzen Zendingsarbeid in Magelang. Deze schrijver nu toont in dit boek „Het Graf ap den Soembing" wel, dat hg een uitnemend kenner is van het Javaansche volksleven, met al Kgn eigenaardige gewoonten ep gebruiken dat hg met groote voorliefde allerlei natuurt afereelen uit het schoone Insuliode teekenttoont ook, dat hg met medelgden voelt het lgjden van den armen Javaan, die uitgeperst en tot wanhoop geiIreven wordt, en hg weet met rgkdom van taal zgn lezers en lezeressen dit alles te doen meeleven en meegevoelen, maar hij zwijgt over het eenige medicijn, dat èn Chinees èn Javaan moet ?ge- boden worden. Als ge 't boek uit hebt, is nog de vraag: „Mijnheer Wormser, wat wilt gg den Javaan brengen: cultuur of 't Evangelie Want dat laat de schrijver in het midden. We nemen aan, dat de toestanden en gewoonten bier door W., die een fijn opmerker en gvied stylist is, juist zgn weergegeven. En dan roept dit boek den Christenen in Nederland luidt toe: „Zendt toch Evangeliepredikers naar zulk een gedrukt volkBrengt in dat volksleven in, den zuurdeesem van Christus' Evangelie en van de ordinantiën Gods". Maar een ongeloovige zal er uit opmaken„De toestanden moeten daar verbeterd. De Regeering moet ingrijpen. Cultuur moet er gebracht! In elk geval kan dit 't resultaat zgn van aandachtige lezing, dat de geest des ontfermens wordt wakkergeroepen, dat ieder deernis voelt met het lot van de arme Javanen (en die zgn er honderden en duizenden), die door dergelijke onzedelijke practpken worden misleid, bedrogen, uitgezoger en uitgemergeld. Het is hoogst jammer, dat deze vaardige schrijver zjjn talent niet gesteld heeft in dienst haar lief. En hg had gehoopt, als zg zgn aan zoek had aangenomen, haar te doen veranderen, zoo God het wilde, ook in geestelijk opzicht. Want voor z'n baas, boer Jorissen, was het lang geen .geheim meer, dat z'n knecht, Jan Folmer, ook de samenkomsten bezocht van het groepje, dat zich van de kerk had afgescheiden. De verandering in den geestelijken toestand van Jan Folmer was oorzaak, dat hij dacht, ook daaromtrent veranderde gevoelens bg Marie te wekken, die naar hg maar al te goed op merkte veel te luchthartig door het leven ging. Bitter werd hg echter teleurgesteld. Maar zgn liefde bleef onveranderd, werd zelfs intenser. Het voorwerp zgner liefde echter liep rond met de gedachtewaar bemoeit zoo'n „boeren kinkel" zich mee, om mg te kapittelen over mgn vertrek naar de groote stad. OVordt vervolgd). van Gods Koninkrgk, dat hg in dit boek het niet openlijk opnam voor de prediking van den Christus Consolator en zichzelven deed kennen als een Zendingsvriend, als een die ook buigt voor den Christus Gods. Wat zou er in Iodië van het Evangelie meer kracht kunnen uitgaan als de hooggeplaatste Nederlanders openlijk voor de belijdenis van den Christus uitkwamen. 3oe mooi we dit boek ook vinden, het spgt ons te moeten constateeren, dat de schrijver met opzet zich schuilhoudt als Christen mensch. Doch ook al missen we dat Christelijk element met smart, we bevelen onzen Zendingsvrienden de lezing van dit boek gaarne aan, omdat zg daardoor op uitstekende wgze kennis maken met het volk, temidden waarvan ds. Merkelgn arbeidt. Het verhaal speelt binnen de grenzen van de Kedoe, ons Zeeuwsche Zendingsterrein, in ParakaD, Temanggoeng en omgeving. Het plaatsje, waar Rono, deze arme Javaan, woont, de desa Katjepit, vindt een bezitter van onze Zendingskaart onder A 4. De Soembiog, waarop zich het heilige graf van Kiai Makoekoean be vindt, is een nog niet geheel uitgedoofde krater en ligt Westelijk van en omsloten door de lijn Magelang, Temanggoeng, Parakan. Ieder be grijpt nu, waarom dit boek voor ons inderdaad interessant is. In den tekst worden veel Javaan sche uitdrukkingen gebezigd, maar achterin is aan 't verhaal een woordenlijst toegevoegd, om die vreemde woorden te verklaren of over te zetten. De uitgever zorgde voor keurig nette uit voering. Een mooie foto van Soembinga top siert den omslag. Dr. A. Koyper. Wg vernemen dat er bg den Uitgever J. H. Kok te Kampen ter perse is gegaan om zeer spoedig het licht te zien, een bijzonder be langrijke uitgave over de laatste levensjaren van dezen zoo zeer betreurden doode. Het boek is getiteld De levensavond van dr. A. Kuyper, en werd geschreven door de dames H. S. S. en J. H. Kuyper. De eerste begint haar taak met den 80en verjaardag van haar vader, als het oogenblik waarop feitelijk de „straalbreking" begonnen was, terwijl de laatste, die als verpleegster haar vader met buiten gewone opoffering tot het laatste oogenblik zoo trouw heeft verpleegd, meer in het bijzonder het ziekbed der laatste maanden teekende. Dit feeder geschreven boek zal ook enkele illustraties bevatten, en zal zeker voor allen die den grooten Leider hebben liefgehad en nog betreuren een aandenken van groote beteekenis zgn. De bedoeling van deD Uitgever is om den prgs van het boek zoo laag mogelijk te stellen. Een geestig gedichtje kwam voor in het laatste nummer van de „Ster." Het luidt Aan een Deserteur. Quo Vadls? (d i. de vraag, die de Heere Jezus ge richt zou hebben tot den apostel Petrus, toen hg Rome ontvluchtte „Waarheen gaat gg Gij laat ons naar de reden gissen Waarom gij plots uw post verliet, Hoe moeten w' ons nu vergewissen Van de gevaren, die gij ziet? Als wg den goeden koers nog missen, Waarom waart gij zoo wreed te gaan, En liet gij ons in 't ongewisse? Volgt gij nu veel secuurder baan? Houdt gij den dampkring hier wat frisscher Wg ventileeren heusch ook graag. Nu vraagt ons elk„Zeg toch, wat is er Wat zag hg Soms een hinderlaag Wat is reformatorisch wisser Te vluchten? Of te waken staag?" Gait1) - buur zei mg eenvoudig „Wisse 2), Dat deserteeren liekt mien misse." Een stem uit de Geref. Kerken. Gait: Gerrit (Twentsch dialect). 4 Wisse gewis, zeker. Kerkhof. De Geref. Jong. Verben. „Herman Faukeel" vergadert eiken Zondagavond te kwart over acht in de coDsiatorie .der Gasthuiskerk, Mid delburg. Rooster voor a.s. Zondag Voor de pauze„Beroepskeuze", (Ring- onderwerp,) door I. de Wolff. Na de pauze: Bestuursverkiezing» Chr. De Bbuijn, Votrtfzitter. P. v. Dijk, Secretaris. Noobdibkibk 9Mi uur 2 uur ds. J. H. Telkamp ds. J. H. Telkamp VLISSINGEN. RINGVERG ADERING op Vrijdag 24 Dec. in Mil. Teh. te Middelburg 7 uur. Modelinleid. Gew. Geseh. door Koudekerke. „Beroepskeuze" door Middelburg. de Wolff, RiDgsecretaris Beidelb. Catech. Zondag 12. Vraag 31 Gasthuiskerk Gesloten HoFPLEiNKKBK 9Vs uur ds. L. Bouma Bed. H. Av. 6 uur ds. L. Bouma Dankzegging. Woensdag 2lA uur Huwelijksbevestiging. Middelbeek 9Vj en 6 uur ds. J. Brfrikhïén Arnimuidbn 9% en 2 nnr da. J.- Runia Dombubg 9 uur ds. F. J. v. d. Ende 2 uur Lezen eener Leerr. Gaping* 9*A en 2 uur ds. I.K. Wflsspjs Gbijpskbbkb 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Koudbkbrkb 9 en 2 uur ds. A. C. Heg St. Laubbns 9Mi en 2 uur da. P. J. Baajj Em. pred. te Veere. Mbliskbrkb 9 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. J. Brinkman Oostkapbllb 9 en 2 uur ds.D.H.Th.Vollenhoven Sbbooskbbkb 9 en 2 uur ds. W. Faber Bed. H. Av. en Dankz. Soububg 9>/i en 2 uur Cand. A. J. Bouma van Middelburg. Vbbbb 9Mi en 2 uur Lezen eener Leerr. Fbouwbnpoldbb 9l/t en 2 uur ds. F. W. J. Wolf Wbstkapbllb 9Mi uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. F. J. v. d. Ende M"-: •l' Bbouwbbsbavbn 10 en 3 uur ds. F. Tollenaar Brdinissb 9Mi en 2 uur Lezen eener Leèrr. Gi lijnsplaat 10 en 6 uur ds. F. Staal 2 uur Lezen eener Leerr. Gbbbsdijk 9Vs, 2 en 5Vs uur Lez. eener Leerr. Haamstidb 9lA en 2 uur| ds. W. Goedhugs Kampbbland 9, 2 en 6 uur Lezen eener Leerr. Nibuwbrhbbk 9%, 2 en 6 uur Lez. eener Leerr. Oostbbland 9 Mi en 2 uur Lez. eener Leerr. Schabbndijkb 9lA en 2 uur Lezen eener Leerr.» Wissbkbbkb 9 Mi en 2 nnr Lezen eener Leerr. Zibrikzbb 10 en 6 uur ds. C. J. Wielenga Zonnbmairb 9Mi en 2 nur ds. Z. Hoek t AnnaJacobaPoldbb 9lA en 2-uur ds.T.D. Wielb&j^'-^ Bhrgbn op Zoom 9Mi en 5lA uur, ds. A.i-ffJllid Kbabbbndijkb 9, 2 en 6 uur ds. A. ,H.,Niébper Poorttlibt 9lA en 2 uur ds. C. Staal Bad. H. Av. en Dank?.. Rilland-Bath 9 en 1% uur dhr. B. WÜ'Öe Graaf Tholbn 9% en 2 our ds. A. Bolwgu V Oüd—V03mbbb 9Mi en 2 nur Lezen eener Leerr* 6 uur ds. C. Staal Baarland 9lA en 2 uur ds. R. Brouwer Dbibwbgbh 9Vj en 2 nnr Lezen eenér Leerr. Kapbllb-Bibzblingb 9Mi en 2 nnr ds. Sch^ele Bobsblb 9V* en 2 uur dé. P. van DgK Gobs 9lA uur Lezen eener Leerr. 6 uur ds. R. J. v. Veen' '8 Gbavbnpoldbb 9Mi en 2 uur ds. B Meger Verkiezing Kerkeraadsleden. Hbinkbnszand 9Mi en 2 nnr Lezen eener Leerr. 1bb8bkb 9Mi en 2 nur Lezen eener Leerr. Wbmbldingb 9lA en 2 uur ds. R. J. v. d. Veen Kbujningbn 9 Mi en 2 nur Lezen eener Leerr. Nibowdobp 9Vj en 2 nur ds. G. Doekes Wolphaarthdijk 9lA en 2 uur da. G. de Jager van Grgpskerkeiüi 6 uur ia de Herv. kerk ds. G. de J&gjeCi Rede in het belang van „Vrederust". Glass* Axel. Axbl 9 en 2 uur ds. A. Thielen Hobs 9 en 2 uur ds. H. v d. Wal Oostborg 9Mi en 2 uur Lezen eener Leerr. Oöstbubg (dienst Aabdbnbubg) 9Vs en 6lA uur Lezen eener Leetr. SchcoHDijib 9Vs en 2 uur da. J. R. Goris Tbrssotbn 9Mi en 2 nur ds. S. Groeneveid Zaa» slag 9 en 2 uur ds. H. P. M. G. de Walle 'M '!-± mm. ity.niü i M Heden overleed tot onze groote droefheid na een kortstondig lijden onze lieve Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder in den ouderdom van 73 jaar. A. VAN DIJK. M, P. BORKET-van Dijk. W. J. F. BORKET en Kinderen. A. P. VAN DIJ ff. Den Bosch A. J. VAN DIJK en Verloofde. J. P. VAN DIJK en Verloofde. Middelburg, 16 December 1920. Eenige kennisgeving. M'

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1920 | | pagina 3