iili PAUL VAN SLUIJS, Noord-Frankrijk. W.P.MALJERS, Markt. Laat thans Schilderen H. SUKKEL E. sr... 3.3. DE VLIEGER, E. SPIT Kloosterbalsem Mn Idvocaat W.P.MALJERS,Markt Bisschopwijn W.P. MANERS, Markt. Fa UJ. DEKKER, Daas. IID1EN g WINSGIT i Eo's Bankiers- EMeitaÉor. Inrnrk, JalDusien, Tniiuntoln. Hois Iniliiti Arlikeien ene. „DE DUIF" 6R00TE~ÖPRUIMING HEINEKENS BIEREN, VLIEGER'» Champagne Pils, Limonade en Mineralewaters II Firn Wil. P. I Joïü tg Gaos XÖÜ3Q LEVERTRAAN geroot Succes^ 'ij L1TT00IJ k OLTBOFF Drogisterij Effecten - Coupons - Beleeningen Prolongatiën - Deposito's - Incasso's EXTRA VOORDEELIG. A. GEENSEN, Maandag 13 Dec. a.s, Noodt ia Zaal „Korenbears", IERGEN OP ZOOM, D Y. de Wel- Eerw. Zeer Gel. Heer Dr. H. KAAJAN vu ïtrscht, eene LEZING met LICHTBEELDEN over: „Tronie kerken it loord-Mrjjk". Bessenwijn, Mei wijn, Kersenwijn, Frambozenwijn, 80 cent per flesch. Noordstraat C 32. Middelburg. Boekt! FANOY, Borg 16 YoorhaDfleo CH8. URIILEIDm le KWALITEIT H. VAN DRIEL, f 1.- per flesch „DE GROENE DRAAK SANAPERIN HET HUWELIJK BURG 109 G. M. FEIJ, GOED INSTRUMENT. VOLDOENING EN TEVREDENHEID OPENBARE VERGADERING Oadertronwd IK JAN MARIJS, Wednwn. Tan Margriet ba Wisse, alt: ECHTE PIHKP1LLEN. FOSTERS HIERP1LLEH. FOSTERS ZALF, SANSG1N0SE, LEVERTRAAN, ABDIJ SIROOP enz., is bet Adres Vlatmarkt K 157 - Middelburg DE BESTE BORSTSIROOP bij koude en slym op de borst, bronchitis, kink- en slijmhoest. Aanving '8 avonds 8 uur. Entróe 25 Cent. Raad Geref. Kerk Bergen op Zoom. MII>»KT.RU»«.ai.UI*-00*TBUB«. LIPS-SAFE-DEPOSIT. wat nu geschilderd kan worden als Ingericht voor ALLE WERKZAAMHEDEN hot vak betreffende. Beleefd aanbevelend. 5 Spanjaardstraat E 84, Middelburg van alle nog voorradige Mantels, Mantei-Costnums en alle Winterartikelen Op d8 in vo*rrM«i zUndB PelterU«» B8Y6Ü Wl) evenals het vorige jaar i«%. Middelburg. Rotterd.-kade 0 239. Viissingen, Oranjestraat 9 en tl. Telefoon 270. Telefoon 321. Is en blijft steeds het b««t« adm voor: op Schroef-, Bengel-, Kogel- en Slphonflesschen. In Bieren. Wijnen, Binnen- en Buitenlandsch Gedistilleerd, Likeuren en Limonades. f 2.50 per flesch. Voorhaidtn Aanbevelend, LangevieJe, Middelburg. yAls de minste inspanning U vermoeit In bussen v&n&F FI.7Ö bij Apothen Drogisten Probeer ze toch LIA-tabletten Gebruikt voor Uw ontbijt de van ouds bekende zuivere uit het Magazijn Middelburg. Smakelijk - Voedzaam - Versterkend Verkrijgbaar in pondspakjes. H.H. Winkeliers genieten reductie. 1 „u I>r. A. DU PONT Als U een ORGEL of PIANO koopt, koopt dan een Dit geeft U bij den voortdunr In onze magazijnen vindt U een PRACHTIGE SORTEERING. Onze PRIJZEN zijn HOOGST BILLIJK. Gratis Catalogus op aanvrage. ïegenhoesf, verkoudheid I heeschheid, keelpijn. Patrimonium Afd. Middelburg. PrU8 per flacon f 1,30 WU gaan voort om onze wei- bekende goede kwaliteit PARAPLU1ES te verkoopen in prijzen vanaf f 3,90. Voor iedere Parapluis wordt Ingestaan dat deze echt van kleur blijven. Kom en zie bij Noordstraat, Middelburg. jgespi CHRAL gesprongen of ruwe ^jidl MIDDELBURG. WILLEM VERMEULEN Je. JACOBA S. MEERMAN Middelburg, 9 December 1920 fiitrsovd: JAN SANDERSE en CORNELIA A. LE FEBER. dit mede namens wederzfjdsche familie dank zeggen voor de belangstelling. Axel, 2 December 1920. Heden overleed zacbt en kalm, na een langdurig en smartelijk Ifjden, in volle verzekerdheid des geloof?, onze lieve Vader, Behuwd- en Grootvader, in den ouderdom van 09 jaar. Viissingen J. MARIJS. C. MARIJS—nu WOLF. P. VER WOERD—Marijs A. VER WOERD. J. VAN NOORDEN—Marijs. A. J. VAN NOORDEN en Kleinkinderen. Souburg, 6 December 1920. (Braamstraat 127). Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader den Heer JAC. BAKKER, betuigen wjj onzen hartelQken dank. Namens de familie, W*i>. JAC. BAKKER- Vehbruggb Axel, 10 December 1920- v b. JOH. UK ROOS, Prijs per flacon f175 bij apoth. en drogisren TAAISTE 5 LU MEN OP. fA&R. A.fHJMHAPDT. ZeiSTl B« scheikundig onderzoek gob'ekaa t« voldaan aan da aischati, dia aan hot 1st® soort product gesteld worden. in den rug, die hardnekkige aandoening der rugspieren, welke U bjj de minste beweging ondragelijke pijnen veroorzaakt, moet gij onmiddellijk behandelen -met den beroemden Kloosterbalsem. Wacht geen minuut. Laat de aangedane plaatsen met den Kloosterbalsem krachtig wrijven. Verrassend zal het resultaat zijn. De verzacht, zuivert, geneest en is verder een onvolprezen wrijfmiddel bij Rheumatiek, Stramheid, Spicver- reklcing, Jicht, en helpt uitstekend bij brand- en snijwondeit, zweren, kneuzingen, aambeien, «win terhanden en voeten. Prijs per pot van plm. 20 gram f 0,80, van plm 50 gram f 1,(30, ven plm. 100 gram f3en ven plm. 250 gram 16,Alom verkrijgbaar Eischt rooden band met onze handteekeniDgL I. AKKER, Rotterdam. als: Honigdroppels, Filippus, Gezelle Meerburg, Waarheidsvriend, Maranathn, Heil des Heeren enz. Almanakken voor 1921, Visitiekaarljes, Kersthoekjes vt*o CALLENBAC1J eu BREDEE. 'en Uw lichaöJn gaai verzwakken^ gebruikt dan MIJNHARDTfcj Het Filiaal van ZADKN van de is gevestigd te Middelburg VLASMARKT, en dagelfks g<*oo««d 7 O De LIA-tabletten zijn een ideaal middel bij Hoest K c s I p ij n Verkoudheid werken heerlijk ver zachtend slijmoplossend en zijn onschadelijk. Overal ve krijgbaar k 75 cent per doos. L. I, Akker, Rotterdam Spierpijn, en pijnen van allerlei aard als hoofdpijn en kiespijn. Zenuwpijnen,enz. Neemt TABLETTEN PRIJS PER KOKER 75Ü BIJ APOrH,.n DROGISTS» fabr.A. MIJN HARDT. Zeist. en andere Christelijke werken steeds voorradig. Aanbevelend, |Per doos 60 en 90 c bij opolfien drogisten I Op Woensdag 15 December a.s., 's avonds acht uur, in de Sociëteit „Sfc. Joris" op de Balans. Spreker: de WelEerw. Heer Ds. TELKAMP. Onderwerp: ,Uit de schemering tot h«t licht". ToegaDg vrg ook voor vrouwen. Collecte voor WeeneD. Het Bestuur, J. VOLMER, Secretaris. van dc N.V.YhC.A.SCHULTE 6C? TE MIDDELBURG Voldoet aan de strengste eischen Het gebruik neemt steeds toë 1 r Gebruikt dat nw onderneming een goeden naam krfjgt of dien behoudt, zorgt er dan vooral voor, dat uw hetgeen toch overal «w zaak vertegenwoordigt, naar de eischen des tijds en niet smaak wordt nitgevoerd. Een uitnemend adrei hiervoor is de ▼an

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1920 | | pagina 4