Godsdienstoefeningen Verantwoording van Liefdegaven. VEREENIGINGSLEVEN in ds Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 12 DECEMBER 1920. Glass® Z i r i k z i Glasse Tholen. Glasse Goes. Glass® Axil, gemeente op hem uitgebrachte roeping op te volgen. Hoewftl teleurgesteld, blijft het onze bede dat de Koning der Kerk, die alleen weet wat goed en nuttig ia voor dit deel Zijner erve, ons op zijn tijd den man Zijns raads zende. Name'ns don Kerkeraad, C PoLDEBMAN, Scrib3. Middelburg. Dinsdag 14 Doe. a s., des avonds van 7Vs9 uur, houdt de Plaatsencommissie zitting in de Consistorie der Noorderkerk voor het verhuren van zitplaatsen in de kerkge bouwen. De Commissie voornoemd, J. W. den Hollander C: van der Kleijn. W. van der Kleijn. Middelburg. Het Bestuur van „Diaconaal Hulpbetoon" noodigt beleefd belangstellenden uit tot bezichtiging van de door haar vervaar digde goederen D.V. op a s. Dinsdag 14 Dec. des namiddags van 24 in de Consistorie der Gasthuiskerk. Het Bestuur voormeld, Mej. Geervliet, Presidente. Mej. Stevense, Secretaresse. Middelburg, 10 December 1920. Ondergeteekende verzoekt de Eerwaarde Kerkeraden hem de opbrengst der extra collecte voor de ZendiDg, spoedig te willen toezenden, in verband met groote betalingen welke voor de Zending moeten verricht worden. De penningmeester der Zending op Java, C. J. Hondius Jr Middelburg. Ds. Telkamp is tot zijn spijt ditmaal Woensdagavond (810) niet thuis. VrouwenvereeD. ,Bid en Werk" Middelburg. Met velen onzer begunstigsters mochten wjj Woensdag 1 Dec. onze 7e jaarvergadering houdeD. Ouderling Hage nam de leiding op zich en bepaalde ons een oogenblik bjj 1 Joh. 4 ons naar aanleiding van dit hoofdstuk ver manende elkander lief te h«bben, zoo ook Christus ons heeft liefgehad. Uit de verslagen van Secr. en Penn. bleek dat de vereenigiDg zich in een gestadigen bloei mag verheugen. Wjj tellen nu 82 werkende leden en 127 begun stigsters. Aan de aanwezige broeders diakenen mochten wij weder 64 stuks goederen over handigen. Een klein nadeelig saldo hoopten wjj te dekken met de collecte dezer vergadering. Deze heeft onze verwachting verre overtroffen, wij mochten nog ruim f 15,collecteeren voor onze vereenigiDg. Voorts werd de avond ge zellig doorgebracht, onder voordracht en zang en enkele leerzame opstellen. Ondertusschen zorgden enkele dienende zusters voor een kopje melk enz. Heel den avond heerschte er een opgewekte stemming, wat wjj voor eeD groot deel dankten aan den heer Hage, die op zoo'n leuke wijze den toon aaDgaf. Met dank in 't harte mogen wjj op dezen avond terug zien. Bovenal echter mogen wjj God danken, die ons weder bekwaamde tot dat liefdewerk voor onze armen Onze begunstigsters die niet met ons samen kwamen, brengen wjj onzen dank voor hun medewerking dit jaar. Mochten nog meer zusters der gemeente zich gedrongen voelen, ons te helpen en te steunen.'t Is onzen duren plicht als Christenvrouwen, een plicht, die Christus ons op de schouderen legde toen Hij ons Zjjn armen naliet in Zjjn plaats. Een nieuw jaar gaan wjj nu io, als God ons 't leven laat. Laten wjj niet verslappen, maar weer met nieuwen moed aan den gang gaan. Werkende met lust voor onze armen, maar bovenal biddende en elkander opbouwende in het geloof Dat wjj dit jaar ook weder niet tever geefs bjj u aankloppen, zusters der gemeente, ook wanneer wjj weer nieuwe begunstigsters trachten te winnen. Die den arme geeft, leent den Heere. Namens het bestuur, C. VleugelFlorusse, Pres. N. v. DortTange, Secr. Diaconaal Hulpbetoon. Ten huize van onze penningmeesteresse hield bovengenoemde vereeniging op Dinsdag 7 December j.l. haar jaarvergadering. Uit de verslagen daar uitgebracht bleek ons, dat er dit jaar weder met opgewektheid was gearbeid door de zusters, en allen gespaard bleven. Naast God, den gever alles goeds, danken wjj onze begunstigsters, die ons dit jaar weder ruim van geldmiddelen hebben voorzieD, dat wjj voor de armen onzer ge meente een 65 stuks onderkleeding hebben kunnen vervaardigen. Het was ons mede een genoegen om een tweetal broeders diakenen in ons midden te hebben aan wien wjj de vervaardigde goederen konden ter hand stellen. Broeder Kögeler sprak namens de diaconie woorden van dank en waardeeriDg uit voor den arbeid, ook dit jaar weder door deze ver eenigiDg verricht. Hjj sprak den wensch uit, dat het deze vereeniging mag gegeven worden nog laDge jaren te arbeiden in het belang onzer armen. Nadat de jaarrekening en bescheiden waren nagezien en aceoord bevonden, werd een woord van dank gericht tot de penningmeesteresse, die ook dit jaar een werkzaam aandeel in het even der vereeniging heeft gehad, al was het ook haar een behoefte een woord van dank te breDgen aan de zusters die haar gedurig be hulpzaam waren geweest. Nadat nog eenige huishoudelijke zaken waren verricht, werd deze zeer gezellige vergadering gesloten en giDg Broeder Stevense voor in dankgebed. Begunstigsters en leden onzer Geref. kerk, tot u een woord van harteljjken dank voor uw geboden steun. Blijft ons bij voortduur steunen met uw gaven en gebed en geve God ons kracht en lust nog veel te mogen arbeiden tot eere Zjjns Naams en tot verkwikking onzer armeD. Vervaardigd zjjn 12 Lakens, 6 Kussen- sloopen, 6 vrouwen Flanelhemden, 6 katoenen Vrouwenhemden, 6 Manshemden, 6 Rokken, 6 Schorten, 6 Vrouwenbroeken, 3 Boezeroenen, 2 paar Manskousen, 6 paar Vrouwenkousen. Mej. Geertvliet—de Pagter. Presidente. Mej. StevenseGrims, Secretaresse. Zij hebben uwe heiligdommen in het vuur gezet. (Ps. 74 7a.) En versttrk het overige dat sterven zoude. (Openb. 32b „Mogen wjj een enkel oogenblik beslag leggen „op uwe aandacht „De Unie van Evangelisch Gereformeerde „Kerken in FrftDkrjjk verkeert in grooten nood. „De wreede krjjg heeft tal van kerkgebouwen „(12 in getal) totaal verwoest, en vele andere „(35 in getal) ernstig beschadigd. Juist in het „geboorteland van onzen grooten kerkhervor- „mer Calvin, aan wien we in Nederland zoo- „veel te danken hebben, zjjn de verwoestingen „van den oorlog aanzienlijk en is de schade het „grootst- De zonen der Hugenoten verwachten „gebed en hulp van ons, zonen der GeuzeD, „en hebben dan ook bij monde van den uit- „nemenden Calvjjn-kenner Prof. E Doumergue „van Montauban op ons een ernstig beroep „gedaan. Onze kerkgebouwen, onze scholen, „enz. zjjn door God gespaard gebleveD, ja zjjn „door den oorlog aanzienlijk in waarde ge stegen. Laten we dan versterken, dat sterven „zou. De Evangelisch Gereformeerde Korken „hebben in Frankrijk zulk een buitengewoon „moeiljjke taak. Toonen wjj door ons gebed, „sympathie en hulp, dat wjj iets van die reu- „zentuak beseffen." Aldus het comité van hulp in zjjn circulaire van Mei 1920. Het dacht den Raad der Geref. Kerk van Bergen op Zoom goed ook voor deze „hulp behoevende" kerken iets te doen. Bljjkens adver tentie in dit No. hoopt dr. Kasjan van Utrecht, die 'Noord-Frankrjjk bezocht, op 13 dezer een leziüg met lichtbeelden te houden, in Bergen op Zoom. Mochten sommige lezers(esseD) be langstellen in deze zaak dan meende de kerke raad hen met deze bekendmaking te dienen. Zoo broeders of zusters of kerken in onze Classe of Provincie eeDe gave wenschten af te zon deren voor bedoelde kerken in Frankrjjk dan zjj hun meegedeeld 't adres der Penning meesteresse: Mej. G. BosParklaan 20 Rotter dam. Ook is Dhr. Iz. de Meij, Lievevrouwestraat Bergen op Zoomtjjdelijk bereid giften in te zamelen. De Raad der Geref. Kerk te Bergen op Zoom. Ia dank ontvangen voor de Zending drie honderd halve centjes, verzameld door de kinderen Wouters te Souburg. G. F. Kerkhof. ZENDING. Middelburg. In dank ontvangen door tusschen- komst van br. Sietsema een gift van f4.05 en van f 0,75 gevonden in de collecte. En uit de catechisatiebus Hofpleinkerk t 13,48VS en uit de bus Gasthuiskerk f25,57, Namens de Commissie L. A. Tange, Penningm. Met vriendelijken dank ontvangen van de kinderen van „Olmenveld" te Serooskerke (W.), 750 halve centen en van de kinderen Barentsen een zakje zilverpapier. Mej. C. Littooij Middelburg, Molstraat F i O. Door bemiddeling van den heer L. S. Gast ontving ik van de leerlingen der 3de klasse Kasteelstraat te Vlissingen, eenige ballen zilver papier en theelood voor de Zending en van F. H te S. een pakje postzegels. Harteljjk dank. Mej. A. Kerkhof. BOEKAANKONDIGING De kleinste Bj)bel. Uitgeversmaatschappij Gebr. Zomer en Keuning, Wageningen. Wie een klein kerkboek, dat heel de H. Schrift bevat, benevens de psalmen, al de be lijdenisschriften en de Liturgische schriften, wenschï te hebben, schaffe zich dezen bijbel aan, welke men gemakkelijk in den zak met zich kan dragen. Hoe vaak is er reeds op aangedrongen, dat elk een geheelen bijbel in de kerk bjj zich zal hebben, opdat hjj in de gelegenheid zal zijn om den text op te zoeken en het verband, waarin hjj voorkomt, te raad plegen, maar velen hebben er toch geen gehoor aan gegeven, omdat men toch niet een grooten bjjbel mee kon dragen, naar men meende. Doch dit bezwaar is thans ook weggenomen. Dit kerkboek toch is zeer klein en daarbij is de druk zeer helder, zoodat het niet te veel in spanning kost. Mogen we nu vertrouwen, dat ieder voortaan een kerkboek zal hebben, dat hem in de ge legenheid stelt nauwkeurig na te gaan, waar over de prediking gaat We zjjn de uitgeversmaatschappij dankbaar, dat zjj ons zulk een geschikt kerkboek gegeven heeft. BIBLIOTHEEK VOOB REINER LEVEN No. XXVII. Tweede Brief aan mfln Zasje over ver- looving on huwelijk door Felix Ortt. Uitg. Chreaetarchia (Joh. H. Littoojj) Soest. In dit boekje staat menige goede raad. Doch het mag wel met oordeel des onderscheids gelezen worden. Er komen toch denkbeelden in voor over het huweljjk, welke we niet graag onderschrijven wilden. Het legt echter grooten nadruk op het ge wicht van verloving en huweljjk, 't welk ten volle de aandacht verdient. Menigeen zou zich voor groote teleurstelling bewaard hebben in dien hjj er intjjds rekening mee gehouden had Wat wil de Nederlandsche Christen- Vrouwenbond? door A. C. Diepenhorst- de Gaöy Fortman. Uitgave vau de Drukkerjj „Libertas", Rotterdam. De tijden veranderen en dit is in de laatste jaren nog al snel toegegaan. Waar het nu eisch is, dat elk zjjn tjjd verstaat, daar is het noodig, dat er voorlichting gegeven wordt. Dit boekje kan ook bjjdragen tot dit doel, want het geeft een helder antwoord op de vraag, wat de Nederlandsche Christen-vrouwen bond wil en wjj hopen, dat inzonderheid onze vróuwen en dochters het met aandacht zullen lezen. Het Evangelie der Natuur. J. J. L Ten Kate. Geestelijk lied met begeleiding van orgel, harmonium of piano door Bernard Zwerss. Uitgave W. ten Have, Kalver- straat 134 Amsterdam. De woorden zjjn van den bekende dichter Ten Kate en wekken op om eerst het koninkrijk Gods te zoeken. De muziek is eenvoudig en lokt tot zingen uit. Dit geestelijk lied moest men in elle huisgezinnen kennen en kennis aanheffen. Gezang 250 vers 1, 3 en 4. Lied voor hooge middenstem met begeleiding van kerkorgel, harmonium of piano door Anton M Rjjp en Gezaag 309 lied voor hooge midden stem met begeleiding van kerkorgel, harmonium of piano, door Anton M Rjjp, uitgave van W. ten Have, Amsterdam. Van deze beide liederen is de muziek nog al ingewikkeld Zjj stelt aan de stem nog al hooge eischen. Overigens zjjn er zeer mooie gedeelten in. Schoon is o.a. in het eerste „Heer wie zjjn wjj, dat ge ons gedenkt", en in 't laatste het begin. Wie genoegzame vaardigheid bezit zal ook deze beide zangen waardeeren. Een portret van Dr. Knyper. Uitgave van de Uitgeversmaatschappij „De Blauwvoet, Baarn. Esd Croyonteekening, welke zeer goed ge slaagd is, heel geschikt om in een ljjst gevat opgehangen te worden in een woonkamer of studeervertrek. Er zjjn zeker velen, die deze juiste beeltenis van Dr. Kuyper op prjjs zullen stellen. Bouma. De Macedoniëri Dec. 1920. Groningen, Vonema De laatste aflevering van den 24sten jaargang. Docent Bakker wijst op Wonosari als een zeer geschikt arbeidsveld voor een missionair pr;- dikant. Als uitbreiding van den arbeid mogeljjk is, zou 't op advies van dezen deskundige zeker te beproeven zjjn. Hjj was 't ook, die indertijd Zeeland adviseerde te Magelang te beginneD, en nu van achteren beschouwd kunnen we getuigen, dat Ds. B. juist gezien heeft. Dr. H. A. van Xndel van Solo levert een bjjdrage over „de cultureele beteekeDis van de ZendiDg." Ds. Djjkstra levert kiekjes uit zjjn Camera. Het eerste goede Dieuws, dat hjj meedeelt, is dat Macedoniër met nieuwen moed den nieuwen jaargang zal ingaan. Een treurige mededeeling is dat de welbekende zendeling Hoekendijk be dreigd wordt met totale blindheid. Met een register op den geëindigden jaargang wordt deze aflevering besloten. Diaconaal Correspondentieblad. Afl 10 en 11. October en November 1920. Kampen, Kok. In dit dubbelnummer komt allereerst voor een breed verslag van de 31ste Centrale Diac. Conferentie te Rotterdam gehouden in Septem ber. Dan volgt het woord gesproken door br. J. H. D. te Rotterdam op den begroetingsavond, dat een kijkje gunt iu den arbeid der diaconie daar ter plaatse Voorts wordt opgenomen een deel van 't referaat op onze Zeeuwsche Diac. Couf. gehouden. Een „Ingezonden" wjjst op de noodzakelijkheid om de stichting te Achteveld te steunen. Het mooi uitgegeven maandblad is de belangstelling van al onze broeders diakenen ten zeerste waard. Kerkhof. De Geref. Jong. Vereen. „Herman Faukeel' vergadert eiken Zondagavond te kwart over acht in de consistorie der Gasthuiskerk, Mid delburg. Rooster voor a.s. Zondag Voor de Pauze: Matth. 27 3266 en overeenkomstig Evangelie door A. Lavooy. Na de pauze: Vrjj ondarwerp over de Jon gelingsschap door den Voorzitter Chr. de Bruin. Chr de Bruijn, Voorzitter. P. v. Dijk, Secretaris. Vlissingen. Alhier werd een Comité voor winterleziDgen gevormd, waarin zitting namen Dr. J. Brinkman, voorzitterJ. Baarschers, A. Husod, P. G. Laernoes en H. J. Tichelman. Als sprekers zullen D.V. optreden de Heeren Prof. Mr. P. A. Diepenhorst van Amsterdam, Ds. J. C. Rullmann van Utrecht, Mr. A. J. de Wilde van 's Gravenhage, terwjjl nog een vierde spreker zal worden gevraagd. De rjj der sprekers zal worden geopend door Ds. J C. Rullmann met het onderwerp wEen gevallen ster en een geopende afgrond op 16 December as. des avonds 8 uar in de Middelkerk. De Ger. Jongelingsver. „Herman Faukeel" houdt D.V. Vrjjdag 17 Dec. a.s 's avonds te 7V9 uur haar jaarvergadering in het Militair Tehuis, Nieuwstraat. Do Begunstigers worden beleefd uitgenoodigd. Ciassa Middelburg, MIDDELBURG Bediening van den H. Doop in de Hofpleinkerk. Heidelb. Catech. Zondag 1L Gasthuiskbrk 9xA uur ds. J. H. Telkamp Bed. H. At. 6 uur ds. J. H. Telkamp Hofplbinkbbk ÖVï uur ds. J. Runia Voorber. H. Av. 2 uur ds. L. Bouma Noordbrkbrk 9lA uur ds. L. Bouma Bed. H. Av. 6 uur ds. J. Runia VLISSINGEN. Middklkebk 9 Mi en 5lA uur ds. J. Brinkman Abnbuuidhn 9Vj en 2 uur Lezen eener Leerr. Domburg 9 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. F. J. v. d. Ende Q ai ingb 9XA en 2 nur Lezen eener Leerr. Gbijpskbrk» 9 en 2 uur ds. G. de Jager Donderdag 6lA uur ds. W. Faber .Unierede. Foudbkbrkb 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. St. Laubbns 9Vi en 2 nur Lezen eener Leerr. Mbliskbbkb 9 en 2 uar ds. A. C. Hejj Oostkapbllb 9 en 2 uur ds.D.H.Th. Vollenhoven Sbbooskbbki 9 en 2 uur ds. W. Faber Voorb. H.: Ar. Souburg 9Vj en 2 uur ds. G. F. Kerkhof Vbbbb 9*A en 2 uur ds. I. K. Wessela Bed. H. Av. en Dankz. Vboüwbnpoldbb 9 Mi en 2 uur ds. F. W. J. Wolf Wbstkapillb 9lA uur ds. F. J. v. d. Ende 2 uur Lezen eener Leerr. Brouwbksiiavbn 10 en 3 uur ds. F. Tollenaar Bbuini88» 9XA en 2 uur Lezen eener Leerr. C lun8plaat 10 en 6 uur Geen opgaaf ontv. 2 uur Lezen eener Leerr. GBBB8DUK fiVf, 2 en 5Vi uur Lez. eener Leerr. Haamstidb 9Mi en 2 unr ds. W. Goedhuis Kampirland 9, 2 en 6 uur ds. F. Staal Nibiwkbkbrk 9lA, 2 en 6 uur Lez.'eener,Leerr. Oostbbland 9 A en 2 uur Lez. eener Leerr. Schabbndijki 9 A en 2 uur Lezen eener Leerr. WissiKiBKB 9XA on 2 uur Lezen eener Leerr. Zibbikzbi 10 en 6 nur ds. C. J. Wielenga Zonnbmaibb 9 Mi en 2 uur dB. Z. Hoek AhnaJacopaPoldbr 9lA en 2 uur ds.J.D.Wielenga Bbrgvn op Zoom 9Mi en 5lA uur ds. A. H. v.d.Kooi Kbabbbndijki 9, 2 en 6 uur ds. K. Schilder van Gorinchem. Voorm. Voorber. H. Av. 's av. Rede Geref. Jongel. Ver. Poobttliit 9*A, 2 en 6 uur Lezen eener Leerr. Rillahd-Bath 9 en 1% nur dhr. B. W. de Graaf Tholbh 9Yt en 2 uur ds. A. Bolwjjn Odd—Vosmbbr 9*A en 2 nar dö. C. Staal Baarland 9Mi en 2 uur Lezen eener LeóTr. Dbibwbgbn 9Mj en 2 uur Lezen eener Leerr. Kapbllb-Bibzblingb 9 Mi uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. Scheele Bobsblb 9Mi en 2 uur Lezen eener 'Leerr. Gobs 9Mi en 6 uur ds. R. J. v. d. Veen 'sGbatbnpoldbb 9lA uur ds. A. Scheele 2 uur Lezen eener Leerr. Hbinkbnszand 9Mi en 2 uur ds. P. van Djjk Ibbsbkb 9Mi en 2 uur ds. B. Mejjer Wbhbldingb 9A en 2 unr ds. Brouwer Kbuiningbn 9Mi en 2 uur Lezen eener Leprr. Nibuwdobp 9Vj en 2 uur ds. G.H&öekes Wolphaabtsdijk 9Mi en 2 uur ds A. P. Lanting Axbl 9 en 2 uur ds. A. Thielen Hobi 9 en 2 uur ds. H. v d. Wal Oostbubg 9Mi en 2 uur ds. P. J. Baajj Em. pred. te Veere. OesTBUBG (dienst Aabdbhbubg) 9Vj uur Lezen eener Leerr. 6LA uur ds. P. J. Baajj Schoobdukb 9 Mi en 2 uur ds. J. R. Goria Tbbhbuhh 9Mi en 2 uur ds. S. Groeneveld Zaamilag 9 en 2 uur ds. H. P. M. G. de Walle

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1920 | | pagina 3