Een verwoest Leven FEUILLETON Nog eens: Kerk en School. green bem echter niet ia mogen gelukken. Toch zgn er meer, de zoo denken. Wg zeggen niet onder onze Gereformeerde predikanten, al beweert de heer Netelenbos de bewijzen in handen te hebben, dat er 0 der de Dienaren des Woords meerderen zijn, die denken als hij. Van die bewering gelooven wij niets, zoolang de heer Netelenbos geen namen genoemd heeft. Wij houden al onze predikanten, totdat bet tegendeel blijkt, voor ridders zonder vrees en zonder blaam, en niet voor hypocrieten, die het heimelijk met den heer Netelenbos eens zijn, doch die zich niet durven openbaren uit vrees voor minder aangename gevolgen. Maar al is het dan niet ODder de dienaren des Woords, de heer Netelenbos heeft ongetwijfeld zijn mede standers, die vinden, dat het in onze kerken te eng en te benauwd is. Beoige jaren geleden schreef iemandin de Gereformeerde kerken krijgt ge het asthma. En een ander zeide ge zoudt er stikken. Dergelijke klanken hoort men meer. De deuren en de ramen moeten open, zoo zegt men. De gemeenschap der heiligen moet op veel ruimer schaal worden beoefend. En de zegeningen der cultuur moeten in volle schoven worden binnengehaald. En daar op eenmaal laat ds. Wisse zich hooren. Zoo maar, geheel onverwachts wordt het ons aangezegd, dat het in onze kerken te ruim en te licht is. De deuren en ramen staan veel te wijd open. Want dat is toch de bedoeling, wanneer ds. Wisse zegt, dat hjj het met de verbondsbeschouwing onzer kerken Diet eeDS is. Wij kennen die klanken dan is het oud-gere formeerde geluid het geluid der uitra-gerefor- meerden, der eenzijdig-bevindelijk gereformeer den, der gereformeerden, die meer nadruk leggen op de inspraak des Geestes dan op de onder onderwijzing van het Woord. Die moeten van de echt-gereformeerde verbondsbeschouwing niet veel hebben. Ze is te ruim en te licht. Wij laten de menschen op kousen en schoenen r aar den hemel gaan. En ds. Wisss is het daar blijkbaar goed mede eens. Hij is het er zelfs zóó go»d mede eens, dat hij zoo maar op eenmaal alles verlaat, zijn gemeente, zijn kerkverband, zijn predikambt, alles, waaraan hij zich met eede he^ffc verbonden, hij verlaat het alles en bij stapt er zoo maar uit en schudt het zoo maar van zich af, omdat hij het met onze verbonds beschouwing niet eens is, en omdat het bg ons te ruim en te licht is, want dat zit er dan toch achter. Wonderlijk, nietwaar Ds. Netelenbos zsgt van onze kerken het is er zoo eng en zoo benauwd. De ramen openDe deuren losEn ds. Wisse zegt contrariehet is er te ruim en te licht. De ramen en de deuren staan veel te wijd open; 'tis er veel te objectief, veel te voorwerpelijk, veel te weinig bevindelijk en veel te weinig mystiek. Wat moet men daar nu toch van gelooven Wat zijn wij nu Zfl'n wg te eng Zijn wij te ruim? Zijn wij het beide tegelijk? Het ge lijkt wel de geschiedenis van den vader, den zoon en den ezel. 't Was nooit goed, wat ze deden. Zaten zij bij beurten op den ezel, zaten z\j samen op den ezel, liepen ze naast den ezel, droégen ze den ezel, nooit was het goed bij Jan Publiek. Netelenbos en Wisse beschuldigen ons beide, maar ieder van precies het tegen overgestelde. En zoo is het nu altjjd geweest voor den een waren wij te zwaar en voor den ander waren wij te licht En weet ge, wat nu zoo bijzonder eigenaardig is Ds. Netelenbos en Ds Wifse schijnen precies aan het tegenovergestelde einde te staan. Ds. Netelenbos schijnt heel licht en Ds. Wisse schijnt heel zwaar te zijn. En toch konden ze beide wel hartevrienden zijn, want beide bewegen zij zich langs de subjectieve lijn ze luisteren niet in de eerste plaats naar de onderwijzing van Gods Woord, maar naar de inspra k huns geestes welke zij dan beschouwen als de inspraak des H. Geestes. Waar hun geest is om te gaar, daar gaan zij. Eu door hun geest laten zij zich inleiden en uitleiden, zooals gezonde christenen zich laten leiden door Gods Woord en Geest. Uit deae beide voorbeelden zien wij weer het ongestadige en willekeurige van het subjecti- doob HUGO KINGMANS 1.) (Nadruk verbodeD.) HOOFDSTUK I. Marie Lokkerse was feitelijk maar blü, dat de »ouë" dominee gestorven was. Nu was de gemeente vacant, zoodat zij bij haar vertrek naar de groote stad niets met een predikant te maken had. De kerkvoogden dan Nu, ja, dat liep wel los. Die waren allemaal „zulke heilige boontjes" niet. Alleen bass Sinke durfde wel eens onge zouten de waarheid te zeggen. Die leefde alleen, zooals een Christen behoort te levennaar zij zich voorstelde wil het goed met hem gaan. Die leefde, zooals haar moeder leefde. Maar voor de restdaar had ze maÜDg aan. Als alle menschen eens precies wisten, hoe Piet Krakeel met zijn vrouw leefde, zooals zg dat van zeer nabij wist, nou dan hadden zij geen greintje respect voor hem. En toch zat hij des Zondags trotsch als een pauw in de kerkvoogdenbank en keek rond met een blik, of ie zeggen wou: „Zie-je mg wel, Piet Krakeel van Olmenboeve?" En Jan Boer? 't Was immers een publiek ivisme, van het eenzijdig-onderwerpelijke van het eenzgdig-bevindelgka, en van de doolge- raakte mystiek. De eene subj'ctivist zegt vbd onze kerken ge zjjt te eng. En de andere 8ubjectivist zegt van onze kerken ge zijt te ruim Ge kunt zoo duidpljjk voelen, dat hier de vaste, objectieve maatstaf ontbreekt, ons geireven in d-s Heeren Woord. Zoo zijn er dan twee dienaren des Woords op het doolpad. De duivel mikt in den heiligen oorlog vooral op de officieren Waakt en bidt voor heü, op dat zg niet in verzoeking vallen. Stellen wjj ons op het standpunt, dat er ver band moet zgn tusschen kerk en school, dan moet de vraag onder de oogen worden gezien, hoe dit verband zal worden ingericht. Het oprichten van kerkelijke scholen, dus van scholen, die door de kerk worden gesticht en onderhouden, vindt, zoover wg weten, in ODze kringen geeD verdedigers. De school gaat uit van de ouders, en kan in dit opzicht een ver lengstuk van het gezin worden genoemd. De finantieele band, welke tot dusver op de meeste plaatsen onmisbaar was, zal nu met de nieuwe wet wel bunnen worden gebroken. De groote geldenlast is gelegd op de breede schou ders van den meest beklagenswaardigen man in het land, n.l. van den minister van finan- tiëa. Er bljjven wel geldelijke zorgen over voor het schoolbestuur, doch deze zullen naar alle waarschijnlijkheid zoo gering zijn, dat school gelden en contributies in de behoeften kunnen voorzieD, en de collecten en busjes in de kerk kunnen worden afgeschaft. Er ia ook een zedelijke, of wilt gij een geestelijke band tusschen kerk en school. Wg wezen daarop reeds met een enkel woord in ons vorig artikel. In de bediening van het Woord krijgt ook de school haarbeurt; in den dienst der gebéden wordt zg evenmin vergeteE. Bg het kerkelijk huisbezoek worden de leden der gemeente herinnert aan hun roeping tegen over de school, om die te steunen met hun gaven en gebed, en ouders, die hun kinderen niet Daar de christelijke school zendeD, worden kerkelijk behandeld. De school heeft Diet alleen een plaats in het midden, maar bepaald in het hart van Gods volk. Daarom kan en zal zij bloeien. Maar hierbij moet nu tevens komen een ver band, dat toezicht inhoudt op het gereformeerd karakter van het onderwijs. Hoe moet nu dit verband worden ingericht, dit toezicht geregeld Wfi geven als voorbeeld de regeling van Poort vliet, waarvan de ontwerper, de heer van Alteü, ons verlof gaf het te publiceeren. 1. Met het oog op de ingrijpend gewijzigde tijdsomstandigheden en de geheel veranderde verhoudingen, waarin ons Lager Onderwijs zal bomen te verkeeren na de wijziging van Art. 192 der Grondwet en na aanneming der on derwijswetten, acht de kerkeraad der Geref. Kerk alhier een zoo nauw mogelijk verband met de School met den Bijbel niet alleen ge- wecscht, maar ook noodzakelijk. Het verband wordt gelegd met het oog op de kinderen van de belijdende en doopleden der Geref Kerk, daar alleen voor de opvoeding en het onder wijs dier kinderen medeverantwoordelijkheid wordt gedragen door den kerkeraad. Het verband is verder in de volgende be palingen vervat. 2. Het verband heeft betrekking op het on derwijs in de Bijbelsche- en Kerkgeschiedenis en Geloofsleer (behandeling van den Heid. Catecb.) niet wat den omvang en de methode van het onderwijs in deze vakken betreft, maar wel wat aangaat den geest en de strekking daarvaD. 3. De kerkeraad wenscht, dat dit onderwijs worde gegeven in overeenstemming met de beginselen, die uitgedrukt zgn in de Drie Formulieren van Eenigheid van de Ger. Kerken. 4. Om zekerheid te hebbfiD, dat voldaan wordt aan het onder pont 3 en dit 4e punt geno mde, benoeme het bestuur alleen perso neel aan zgn school, dat instemt met de Drie Formulieren van Eenigheid. Elkonderwgzer(es) bekrachtige die instemming bg zijn (hare) be noeming door zgn (hare) handteekening. geheim, dat-ie als-ie 's Dinsdags naar de markt in de naburige stad ging, terugkeerde in een toestand, die de spraakmakende gemeente be- tiltelt met de woorden „Hg is boven zgn thee water." En zoo kon ze doorgaan. Op 'n enkele uit zondering na, waren ze feitelijk niet waard in de kerkvoogdenbank te zitten. In 't begin, dat zich van de zgde van Krakeel en Boer wel eens buitensporigheden voordeden, was er in de gemeente over gesproken, maar langzamerhand giog men het beschouwen als iets gewoons wat in het leven maar al te vaak gebeurt en maakte men er zich niet meer druk over. De dominee van het dorp, een rechtzinnig predikant, had er zich vaak over geërgerd. En hg was met z'n bezwaren en vermaningen vaak voor den dag gekomen. Mietje Gerritse, die bg baas Boer heeft ge diend', zou daarvan wel meer kunnen vertellen. Ze is wel zoo verstandig Diet aan Jan en Alle man te vertelleD, hoe ze het te weten is gekomen, maar Marie Lokkerse, met wie zg zeer „intiem" is, sinds zg vriendinnen zgn, heeft zg het verteld. Duidelijk bad zg door het sleutelgat gehoord, hoe dominee vroeg, of Boer dien aanstaanden Zondag aan het Avondmaal kon komeD, hoewel zgn gaan naar de markt toch altgd tot gevolg had dat hg terugkeerde in een toestand, die !een Christen niet past. Wat de Boer daarop had geantwoord, kon Mietje Gerritse haar vriendin niet meedeeleD, want zg had haastig beenen moeten maken, 5. Het bestuur der school geve aan den kerkeraad der Ger. Kerk alhier het recht om het onderwgs in bovenvermelde vakken te controleeren, door op geregelde tgden, door den kerkeraad te bepalen, het onderwgs te laten bijwonen door gedeputeerden van den kerkeraad. 6 Mocht iemand van het personeel der school zich willens en wetens schuldig maken in leer of leven aan afwijking van de Ger. leer, vervat in de Drie Formulieren van Eenig heid, dan verplicht het bestuur zich tegenover den kerkeraad zulk een onderwgzer(es) te ont slaan. In zulk een geval verleene het bestuur toegaDg tot zgn vergadering aan gedeputeerden van den kerkeraad met adviseerende stem". Men houde in het oog, dat deze regeling ontworpen is in 1917de formuleering van A<rt. 1 zou dus nu eenigszins anders moeten luiden zelfs ware het wenscheljjk Art. 1 er uit te lichten en als considerans te beschouwen, waarin de wenschelgkheid en noodzakelijkheid eener regeling wordt aangeduid. Ook zou het dan wellicht beter zgn, do formuleering zoo danig te wgzigen, dat kerkeraad en schoolbe stuur beiden het verlangen naar zulk een ver band uitspreken. Dan krggt het heele stuk meer het karakter van een overeenkomst tus schen kerk en school, terwijl in dit voorbeeld de kerkeraad alleen maar zgn wenschen neer schrijft. Art. 2 wordt dan Art. 1. Zonder bezwaar zou het kunnen vereenigd worden met Art. 3, om aldus te luiden: „Het verband heeft be trekking op het onderwgs in de Bijbelsche- en Kerkgeschiedenis en Geloofsleer (behandeling van den Heid. Cat.), niet wat den omvang of methode van het onderwgs in deze vakken betreft, maar wel wat aangaat den geest en de strekking daarvan, n 1. of het wordt gegeven in overeenstemming met de belijdenisschriften van de Ger. kerken. Verder behoeft ook o.i. het toezicht zich niet uit te strekken. Zeer zeker reikt het karakter van een christelijke school verder dan de genoemde drie vakken, maar het komt daarin toch met name uit. Bovendien houdt de berk zich dan buiten de door de wet voorgeschreven vakken van onder wijs, en bepaalt zich tot die vakken, welke elke ware christelijke school van de openbare onderscheiden. De overige artikelen kunnen met een kleine wijziging in de formuleeriüg worden gehand haafd. Er zullen tegen deze regeling wellicht be zwaren zgn in te brengen welnn, men make de bepalingen dan naar eigen inzicht. Alles haDgt er ten slotte van af, of kerkeraad en schoolbestuur beide het belang inzien van het te leggen verband. Is een van beide we:ger- achtig, dan zal het voorgestelde doel niet be reikt worden, maar wg vertrouwen, dat ten minste de kerkeraden alles zullen doeD, wat in hun vermogen is, om het toezicht op de scholen geregeld te krijgen. Er hangt teveel van af, ja er kan in de toekomst alles van tafhangen. J. D. Wielenoa. Hark- mn ftahoalnlsnwB. DRIETAL te ArnhemH. Brouwer te Heemstede, dr. S. P. Dee te Dwingeloo en A. Hoe- neveld te Ngkerk. TWEETAL te Amsterdam C. Bouma te Hoofddorp en D. Sikkel te Klundert te ZuidlarenD. Drenth te Lsimuiden en M. Elzenga te Grootegast te MurmerwoudeJ. M. de JoDg te Duurs- woude en K. Prins te Wgckel en Balk te Renbumdr. S. P. Dee te Dwingeloo>n R. Zglstra te Delfshaven. BEROEPEN te Oosterend en te Pnrmerend Cand. J. H. Kuiper te Kampen te Koudekerk a d. Rgo M. Post te N. Dordrecht te Scharendgke G. Verrg te Hellevoetsluis te ZeistJ. W. Siertsema te Gramsbergen te ZegwaartA. G. Wolf te Loenen te Amsterdam C. Bouma te Hoofddorp te Glanerbrugdr. J. J. van Baarsel te Deventer (A) wilde zg niet door de boerin worden betrapt Maar die vraag van den dominee had zg toch wel terdege gehooid. En men wist enkele dagen later ook te ver tellen (want men staat er verstomd vaD, hoe spoedig iets uitlekt, vooral op een dorp en de vrouwen, die haar tgd verkletsen over dag, in- plaats van te zorgen voor het huishouden, zgn er het meeste debet aaD,) dat de dominee op bezoek was geweest bij Piet Krakeel en ook daar deelde de dienstbode, natuurlijk in het allerdiepste geheim, mede dat de boerin, rood- beschreid, de „mooie kamer" was uitgekomen. Maar hoe het zg, dit was zekerden morgen van het Avondmaal was de plaats van Boer in de kerk ledig en men vertelde later, dat hg enkele marktdagen achtereen nuchter was teruggekeerd. En ook werd verhaald, dat baas Krakeel die wel aan het Avondmaal was geweest in de eerste weken 'n geheel ander mensch was en zgn vrouw niet meer treiterde. Het was feitelijk een rare geschiedenis met dat huwelijk. Het rechte wisten de dorpelingen niet, al waren hun vermoedens maar al te dicht bg de waarheid, maar dagenlang was het toen het onderwerp van de gesprekken geweest. De meer bezadigden en zg, die aan tafel uit den Bgbel lazen, niet uit sleur of gewoonte, maar uit waarlijk-oprechte behoefte, schudden het hoofd over deze praatjes en spraken er onomwonden hun afkeuring over uit. Men moest geen steenen op een ander werpen, maar liever eerst den balk uit eigen oog halen. Zoo zeiden zg. Maar natuurlijk liet men ze praten 1 te MurmerwoudeK. Prins te Wgckel en Balk te NiesglJ. Hoekstra te Ten Post te StadskanaalCand. J. H. Kuiper te Kampen. AANGENOMEN naar Reeuwgk S. Rijper cand. te Amersfoort naar Delft;K. v. Anken te Wildervank; naar TreebeekA. Terpstra te Lochem. BEDANKT voor MeliskerkeA. de Boer te Garrelsweer voor Herwgnen en WestbroekB. Mejjerj te Ierseke. Ds. J. Breukelaar te Utrecht heeft eme ritaat ontvangen wegens voortdurende onge steldheid. Afscheid van Apeldoorn as. A. Boeken- oogen met Hebr. 132021. Intree te Idskenhuizen ds. A. D.C. Kok met 1 Thess. 5 25, na bevestigd te zijn door ds. J. Sybesma met Col. 4 17 te Doesburg ds. J. B. Jansen met 1 Tim. 1: 15, na bevestigd te zgn door J. Waterink van Zntfen met Rom. 15 2324te Heeg ds. G. M. v. Rennes met Jac. 1: 21b22, na bevestigd te zgn door ds. C. Langhout van Gaastmeer met Ex. 2589. Het adres van de Theol. Faculteitsver- eeniging aan de V. U. is aan den heer F. A. den Boeft, abactis, Keizersgracht 162, Amster dam. Ds. G. Wisse heeft zich aangesloten bg de Chr. Geref. Kerk te Zeist, daar er te Drie bergen geen Chr. Ger. Kerk is. Ds. J. Veltman te Zevenhuizen heeft zgn 25-jarig ambtsjubileum herdacht met 1 Tim. 1: 12. De Bazuin zal met aanvang van 1 Jan. verschijnen bg de drukkerij „Libertas" te Rot terdam, maar blgft onder de redactie der zelfde personen. De heer D. v. Dgk te Ooster-Ngkerk is door de classe Dokkum beroepbaar verklaard. Ds. C. Goote te Oud-Beierland vierde zgn 25-jarig ambtsjubileum met 2 Sam. 7: 18. Het uittreden van ds. G. Wisse uit de Ger. Kerk brengt tallooze pennen in beweging, en het is niet mogelijk, wellicht ook niet wensche lgk, in deze rubriek daarop nader in te gaan te minder nu de redacteur ds. Bouma er een artikel aan wijdde. Bijzonder opmerkelijk is echter, dat ds. Wisse bg gelegenheid van de kerkvisitatie, eenige maanden geleden, geen bezwaar heeft geopperd. In een ingezonden stukje in de Reformatie wijst ds. Diemer van Silvolde mede als psychologische oorzaak van het heengaan van ds Wisse aaD, dat hg steeds gepasseerd werd. Ook ons heett het getroffen, dat de synode van Leeuwarden dn. Wisse voor geen enkele commissie waardig keurde, terwgl hg toch meer dan sommige anderen er aan spraak op maken kon trouwens, de synode heeft inzake de benoemingen wel meer „vreemd" gehandeld. Cgfers. De kerk van Rotterdam heeft een tekort van f 15 000. Utrecht begroot voor 1921 een f 13000 meer aan uitgaven dan aan inkomsteD. Amsterdam-Zuid vreest voor 1921 een tekort van f 9000, waarbij dan vermoede lijk de som voor een derden predikant nog komen moet. W. Offitilöelv Berichten. Ierseke6 DecemberGisteren maakte onze leeraar ds B. Meijer der gemeente bekend Toor de roeping naar de kerk van Herwgnen en die van Westbroek met volle vrijmoedigheid te hebben kunnen bedanken. Dit verblijdt ons. Waar inmiddels ook Breukelen riep, is onze wensch dat wg binnenkort bg vernieuwing mogen vernemen, dat Z.Eerw. bij ons blijft. Namens den Kerkeraad, P. Bustbaan, Scriba. Meliskerke 4 December 1920. Onze beroepen Herder en Leeraar, de Wel.Eerw. Ds. A. J. de Boer van Garrelsweer berichtte ons, dat hg geen vrijmoedigheid had, om de door onze 't Was toch feitelijk een schandaal met dien joDgen Krakeel. Op 'n tomelgk-ver-verwgderd dorp (natuurlijk, dan liep het niet zoo gauw in de gaten, zeide men) had hg duchtig m egedaan aan de kermis pret. En de gevolgen waren niet uitgebleven Vier maanden later trad hg in het huwelijk met het meisje, dat bg vóór dien zondedag nog nooit had ontmoet Diep medelijden had men gehad met baas Krakeel en zgn vrouw, die beiden gebukt gingen onder dit leed, maar over den zoon werd schande gesproken, niettegenstaande die an deren, die zeiden, dat dit niet paste. Hij had tegenover den Kerkeraad immers belijdenis van schuld afgelegd Men mocht daarover niet oordeelen. Aan Hem, die harten kent en nieren proeft, het oordeel! Langzamerhand ging die geschiedenis zoo als het altijd gaat den doofpot in. De jaren verliepen. De oude Krakeel en zgn vrouw waren reeds ter ziele. De jonge Krakeel werd kerkvoogd. Er was niemand meer, die aan zgn verkiezing aanstoot nam. Er viel immers niets op hem aan te merken Hg leefde niet met zgn vrouw, zooals het behoorde, dat vermoedde men, maar overi gens de buitenwereld werd er niets van gewaar. Eerst enkele jaren na zgn verkiezing tot Kerkvoogd werd het wel naar buiten openbaar,, dat die twee echtelieden als het ware dagelijks met verwijten elkaar overstelpten., (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1920 | | pagina 2