GEREF. GYMNASIUM PU ROL ORGEL li mill Fa L S. J. HONDIUS ZOON. Prijsverlaging. DE DUIF. Groote Opruiming ZOMER-ARTIKELEN. HEINEKENS BIEREN, YLIEGER's Champagne Pils, Limonade en Mineralewaters BENBBIKSE i Co's Bankiers- ei Efleclenkaiiloor. Flrsta Vil. P. Is Jul te Roos ii LITTOOIJ OLTHOFF MACHINIST, Effecten - Coupons - Beleeningen Prolongatiën - Deposito's - Incasso's. „In den Hercules", Burg 109 DITTBEKKAARTEN DAT IS UW VOORDEEL! J. J. FANOY, Burg B 16 Koopen eu verkoopen Effecten. Verzilveren Coupons au Lossingen, Belasten zich met het nazien van Uitlotingen. Sluiten Verzekeringen op etë gebied Noordstraat. Middelburg. L. JAS8E. „DE GROENE DRAAK" erloofd: 3 ■«s Het tweede toelatingsexamen zal D.T. worden afgenomen op DONDER DAG en VRIJDAG 3 SEPTEMBER. Opleiding voor Theol. School, Uni versiteiten, Technische Hoogeschool te Delft enz. AaigiftebQ den Rector Dr. J. J. ESSER. Yóór U 00Z8 PRIJZEN en MODELLEN kent. GRATIS en FRANCO zenden wU geillnstreerden Catalogus. t SCHOOLBOEKHANDEL. De Leerboeken, Atlassen, Woorden boeken en de andere Leermiddelen Van heden af is bij eiken winkelier tot onderstaande prijzen verkrijgbaar: 2.50 kilo 1.35 pond 0.75 half pond 0.32 ons Uitsluitend verpakt in blikken bussen. En Gros. J. J. DE VLIEGER, En Detail. Middelburg, Rotterd.-kade 0 239. Tlissingen, Oranjestraat 9 en 11. Telefoon 270. Telefoon 321. Is en blUft steeds bet b««t« »dre« voor op Schroef', Bengel', Kogel' en Siphonflesschen. In Bieren, Wijnen, Binnen' en Bnitenlandsch Gedistilleerd, Likeuren en Limonades. LIPS-SAFE-DEPOSIT, WEDER ONTVANGEN De beste Dnitsche Zinkgroeien, uitstekende VERF voor Deuren, Vensters, Wagens enz. Steeds voorradig aan billeken prgs zuivere gekookte en ongekookte Lijnolie, Terpestjjn, Standolie, Ver nissen, Vuurlak, Spiritusvernis, Black Varnish, Kwakten, Borstels, Bezems, Luiwagens, Sponsen Z emen. Korte Noordstraat, Middelburg. beste Borsl-siroop Los! de vastzittende slijmen gemakkelijk op. dat uw onderneming •en goeden naam krijgt of dien behoudt, zorgt er dan vooral voor, dat uw LI hetgeen toch overal uw zaak vertegenwoordigt, naar de eischen des tij ds en met smaak wordt uitgevoerd. Een uitnemend adres hiervoor is de van MIDDELBURG. Gebruikt voor Uw ontbijt de van ouds bekende zuivere uit het Magazijn Middelburg. Smakelijk - Voedzaam - Versterkend Verkrijgbaar in pondspakjes. H.H. Winkeliers genieten reductie. GENEESHEER DIRECTEUR. Idrertcitlln. J. C. HAARTSEN Theol. Stud. EN BERTHA M. H. DE JONGE Oost-Souburg. Dordrecht. 16 Augustus 1920. Ondertrouwd: HUGO M. KINGMANS EN PIETERNELLA M. LOUS. Groningen Sophiaplein 16a. 19 Augustus '20. Middelburg Dampoortsingel 226. Huwelijksvoltrekking D.V. 8 September -ii •«2 Zoo de Heere wil en zg leren, hopen onze geliefde Ouders, Groot- en Overgrootouders WILLEM VAN DER HOEVEN EN ELISABETH CAROLINA NUSTELINK op Dinsdag 24 Aug. a.s. hnnne 50 Jarige Echtvereeniging te herdenken. Dat zg nog lang mogen gespaard big ven is ons aller wensch en bede. Namens Kinderen, Behuwd-, Kleinkinderen en Achter kleinkind. Vlisiingen, 20 Augustus 1920. Evertsenstraat 1. TE KAMPEN, >^6ELo°Ac. «5* HUID Schrijnen, Smeifen, I Gevoelige en doorgeloopen voeten 1 Gebruikt >£DOOZ£n VAM 50«,SO«I. B'J APOTHtn DR06ISTEM. Fabr. A. MIJMHARDT. Zeiah MIDDELBURG, vindt men groote keuze Ook mooie SCHOUWSTUK JES voorradig. Groote keuze VOORDRACHTEN. Ook worden daar Uw TROUWLIJS- TEN prachtig klaar gemaakt en nog aan billgken prgs. Aanbevelend, O. M FEIJ. KOOPT GEEN noodig voor Gymnasium, Hooger-Burger- •ebool, Handelsschool en alle andere Iorichtingen van Onderwijs worden spoedig geleverd. VLAIHIBKT 149 MIDDELBURG TAN ALLE Bi scheikundig onderzoek geblekea te voldoen aan de eischen, die aan het lste soort product gesteld worden. MIDDKLBIJBG-ILUIS-OOSTBIJRG. Beleefd aanbevelend, siroop PER FLACON f1.60. Bij APOTH. en DROGISTEN. Fabr. A. MUM HARDT. Zeist, Het Filiaal van ZADEN van da is gevestigd te Middelburg VLASMARKT, en dagel|ks geopend vaa 7 tot 9 uur. Aan het Christelgk Gesticht voor Krankzinnigen „Vrederust", te Bergen op Zoom wordt gevraagd een van Christelgke beginselen, bekend met Electriciteit- en Zuiggasmotoren. Sollicitaties te richten aan den GENEESHEER DIRECTEUR. Aan het Christelgk gesticht voor Krank zinnigen „Vrederust", te Bergen op Zoom bestaat gelegenheid om opgeleid te worden tot Aanvangsalaris f 300.— plus vrge dienstkleeding en vacantiegeld. Sollici taties aan den

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1920 | | pagina 4