Het beste adres voor Manufacturen is dat van L E. RIVIERE. Groote Markt, hoek Gravenstraat Middelburg. FlfiU fill fSi jout tt Bill ABDIJSIROOP Champagne Pils, NATIONALE SPAAR VERZEKERING Open wonden Kloosterbalsem Hoesten Als de Asthma U de adem beneemt, - N.V7h C.A.SGHIJITE &GS 2 Lanoline 2 Anga-siroop Vraagt steeds VLIEGERS UITGIFTE VANSPAARBRIEVEN iCold Cream 2 S LANOLINE 8 verkoudheid. „DE GROKNE DRAAK' DE LEVERTRAAN van: J J. DE VLIEGER, io BIEREN, VUIEI. GEDISTILLEERD, MM eo LIM881DES. Classe Middelburg MIDDELBURG Bediening van den H. Doop in de Hotpleiokerk. Heidelb. Cath Zondag 41. Glasse Zierikzee. Classe Goes. Class* Axel. 9 Aug ii-bonbons. N.V. vh. C. A. SCHULTE Co., li gevestigd te Middelburg Gebruikt voor Uw ontbijt de van oodf bekende zuivere uit het Magazijn Middelburg. Smakelijk - Voedzaam - Versterkend Verkrijgbaar in pondspakjes. H.H. Winkeliers genieten reductie. m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1 VOLDOET AAN DE STRENOZTE EISGHEH. f HET GEBRUIK NEEMT STEEDS TOE. PRIJS PER FLACON f 1,6©. *B op Schroef-, Beugel-, Kogel- en Sipfonflesscben. LEEUWARDEN, Zaiderplein 101, Telefoon 347. N.Z. Voorburgwal 176. Da Costakade 4 86RAVENHAGE Dennenweg 62 Directeur: H. A. VIRBA. ln stukken van f 200.-, f 500.- en veelvouden daarvan. STORTINGEN in EENS, of IN TERMIJNEN vanaf f 1.25, f 3.- en hooger per maand. Kapitaalvorming door geregeld sparen. Meest voordeelige belegging voor kleinere kipitalen. Snelle kapitaalaanwas. Onbetwistbare soliditeit. ^N.Y. vh. C A. SCHULTE Co., 0 Godsdienstoefeningen In de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 25 JANUARI 1920. Gasthüiskkrk den geheelen dag gesloten es HorrLBiNKiKK 9*A uur ds de Vries van Tilburg. 2 uur ds. L. Bonma Nooudnbinbi 9lA uur d«. L. Bouraa 6 uur ds. de Vries VL1SSINGEN. Mjddblki&x ÖVa en 5Vs uur ds. J. Brinkman Bed. H. Av. en Dankz Abkimvidim 9lA en 2 uur ds. J. Runia Bed. H. Ay. en Dankz. Domuse 9Vs uur Leren eener Leerr. 2 uur ds. F. J. v. d. Ende Gap ara 9lA en 2 uur Lezen eener Leerr. GikurtKiBU 9 en 2 uur ds. G. de Jager Bed. H. Av. en Dankz. Kocph;ibk> 9 en 2 uur ds. A. C Heg Sr. Laubivs 9Vt en 2 uur ds. G. H. Toebes Meliskbbki 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Oostkapblli 9 en 2 uur ds. D.H Th.Vollenhoven Sbbooskbbkb 9 en 2 uur Soububo 9't en 2 uur Vbbbb 9lA en 2 uur dsi G. F. Kerkhof Voorber. H. Av. ds. J. D. Speelman van Sellingen. Vrouwenpolder 9*A en 2 uur ds. F. W. J. Wolf WB8TKAPBLLB 9Vi uur ds. F. J. v. d. Ende 2 uur Lezen eener Leerr. Brouwershaven 10 eu 3 uur ds. F. Tollenaar Bbuihi88i 9xA en 2 uur ds. Z. Hoek Cclijmbplaat 9lA en 5^ uur ds. F. Staal 2 uur Lezen eener Leerr. Gbbbsdijk 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Haamstede 9Vi en 2 uur Lezen eener Leerr. Kamperland 9, 2 en 6 uur ds. P. J. Baag Niiowibkbbk 9V», 2en 5XA uur Lez. eener Leerr. Oostebland9 en 2uur Schabbndijkb 9XA en 2 uur WissBKiBKB 9lA en 2 uur Zibbiezbi 10 en 6 uur ZoNNBMAIRE 9V« 8D 2 UUr Lezen eener Leerr. ds. F. Bruinsma Lezen eener Leerr. ds. C. J. Wielenga Lez. eener Leerr. Classe Tholen. AnnaJacobaPoldbb 9*A en 2 uur ds.J.D.Wielenga Bergen op Zoom 9% en hV% uur ds. A. H. v.d. Kooi Kbabbimdijkb 9 en 2 uur Lez. eener Leerr. Poobtvliit 9Vi. 2 en 6 uur Lezen eener Leerr. Rillabd-Bath 9 en lVi uur dhr. B. W. de Graaf Tholbn 9Vi en 2 uur Lezen eener Leerr. Oud*Vosmbsb O^A en 2 uur ds. C. Staal Bed. H. Av. en Dankz. Baarland 9Vi en 2 uur ds. R. Brouwer Driewegen 9lA en 2 uur Lezen eener Leerr. Kapelle-Bibzblihgi 9lA en 2 uur ds. A. Scheele Bed. H. Av. en Dankz. Borsblv 9V« en 2 uur Lezen eener Leerr. Gobs 9XA en 6 uur ds. R. J. v. d. Veen 2 uur Lezen eener Leerr. '8 Gravenpolder 9% en 2 uur Lezen eener Leerr. Hbinkhnszanp 9V» en 2 uur ds. P. van Dgte Bed. H. Av. en Dankz. Ikbsbeb 9*A en 2 uur ds. B. Meger Wbmbldingi 9Vi en 2 uur dhr. I. K. Wessela Theol. Candidaat. Kruisingen 9Vi en 2 uur ds. H. Buitenhuis Era. pred. te Heemstede. Nimdwdobp 9Vi en 2 uur ds. G. Doekes Wolphaartsdijk 9lA en 2 uur Lez. eener Leerr. Axbl 9 en 2 uur Hobk 91/i en 2 uur Oostbubo 9Vj en 2 uur Sohoohdijkb 9Vs en 2 uur Tbbnbczbn 9Vj en 2 uur Zaamslag 9V« en 2 uur ds. H. P. M. G. de Walle Aardbbbubg 9% en 6 uur Lep. eener Leerr. ds. A. Thielen ds. H. v. d. Wal Lezen eener Leerr. ds. J. R. Goris ds. S. Groeneveld in tuben van 60 cent. I .V. v.h. C. A. SCHÜLTE Co., Lange Delft H 2. en Neemt bg bfginnenden hoest en verkoudheid voor u zelf en Uwe kinderea Deze helpen spoedig en gg voorkomt dan, dat de hoest en koude zieh op de borst vastzetten. Pooi 60 en 99 ct. Gebruikt echter bg ver ouderden ea hardnekkig vastzittenden hoest, Bron chitis, alsmede bg kink en slijmhoest uw r kin deren Deze siroop zuivert de longen van de taaie slfmen welk* zich iu de rd epere luchtwegen hebben vast gezet Prga per flacon f 1,50 Bq Apotb. en Drogisten. F»br. A. MIJN HARDT Pharm. Fabriek Zeist. De echte Eog. Robbert Sheppg per stuk 15 cent. Lange Telft H 2 Het Filiaal van ZADEN van de VLASMARKT, en dagelfks geopend 7 i^t 0 Vöör*Üui8hdüdalök artik#d Borat*1 werk enz. is het KLEIN WARENHUIS eon tfftronwd en beslist goedkoop sdres. Beleefd aanbevelend, Firma O. VAN SLUIJS. Korte Noordstraat, Middelburg. U tot 8tikkeDS toe benauwd maakt, U 's Dachts het slapen belet, U het leven ver galt als U reeds van alles geprobeerd hebt zonder resultaat, dan is het te be- grgpen, dat U ongeloovig geworden is. Waarom zou echter een goed en beproefd middel, dat reeds zoovele anderen van hun kwaal heeft afgeholpen, ook U niet kunnen baten. De welke nu al bgna dertig jaar lang haar roem heeft hoog gehouden en nog dagelgks bewgst een uitstekend middel te zgn in gevallen van catarrhale aandoeningen der ademhalingsorganen, verkoudheid, hoest, slijm hoest, asthma, influenza, bronchitis, griep, kink hoest, hooikoorts, elc. kan U genezen. De Adgsiroop bevat geen verdoovende bestanddeelen, dcch heeft slgm- oplossende eigenschappen en werkt daarom verzachtend en genezend. Prgs per flacon van plm. 230 gram f 1,60vanplm.550 gram f3,25; van plm. 1000 gram f5,Alom verkrggbaar. Eifcht rooden band met onze handteekeningL. I. AKKER, Rotterdam. ■■BBSSBSSSBBBBB TE MIDDELBURG, Aanbevelend, Hoogachtend, Uw Dw. Dr. ROTTKRD. ka HE O 239 - Telefoon 270 KI* UROR. EN UOCTAUi. NAAMLOOZK VENNOOTSCHAP BIJKANTOREN: AM8TERDAM UTRECHT COMMISSARISSEN: H. POLLEMA, lid van Ged. Staten van Friesland, oud-lid van de Tweede Kamer der Staten-Generoal, te Sneek, President-Commissaris. Mr A. van GIFFEN, Notaris en Advocaat te Leeuwarden, Secretaris. COR. VISSER, Accountant te Leeuwarden, Gedelegeerd Commissaris. A. BRUINS SLOT. Burgemeester der gemeente Sraallingerland te Drachten. J. van dkb MOLEN, Burgemeester der gemeente Renkum, lid van de Tweede Kamer der Staten-Genersal, te Renkum. G. R. H. PEL, Graanhandelaar te Leeuwarden. H. J. PELETIER, lid van den Raad van Toezicht der Algemeens Centrale Bankvereeniging voor der. Middenstand, te Leeuwarden. IJVERIGE PERSONEN, met vele relatiëu, vinden als vertegenwoordiger der Vennootschap een aangenamen, nuttigen en goed loonenden werkking. I kunnen door Kloooterbalsem gezuiverd wordeD, zoodat de natuur ppoedig de wonden heelen kan Ook brandwonden, kloven, blaren, steenpuisten, eczema, uitslag, dauwworm, jeuk. korsten op het hoofd, zweren, gesprongen lippen kunt U met Klooster- balsem^ genezen. Bg rheumatiek, lendepgD, spierverrekkingen, spierpgD, rugpgn, spit, jicht, ischias, etc. is de een heerlgk wrgfmiddel. Een potje Klooster balsem mag in geen enkel huisgezin ontbreken. Prgs per pot van plm. 20 gram 65 cent van plm. 50 gram f150; van plm. 100 gram f250; van plm. 250 gramf 5Alom verkrgg baar. Eiscbt rooden band met onze handtaf- keningL. I. AKKER, Rotterdam. ENGELSCHE van Thos. Chiyety Co., Londen in tuben van 65 cent. Éft N.V. v h. C. A. SCHULTE C\, 0 I Lange Delft H 2. A 9 ENGELSCHE W 9 van Thos Christy Co Londen^ 9 A in tuben van 75 cent. Lange Delft H 2. A

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1920 | | pagina 4