Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland 32e Jaargang. Vrijdag 20 December 1918,; Na 51 UIT HET WOORD. RedacteurenDs. L. BOUMA te Middelburg en Ds. Q. F. KERKHOF te Ooet-Souburg. Vasts Medewerkers: D.D. R. J. v. d. VEEI, J. 0. WIELEIGX, B. MEIJER, F. J. v. d. EIDE, X. X. v. SCHELVEN, N. P. M. 6. DE WXLLE n F. I. J. WOLF. Abonnementsprijsper kwartaal bjj vooruitbetaling 50 cent. U1T0AY1 TAN DE PBRSVBRBENIG1NG ZEEUWSCflB KERKBODE. Adres van de Administratie Firma LITTOOM OLTHOFF, Middelburg. L. S. Stukken en berichten roor het num~ mer van 27 December moeten uiterlijk Dinsdag in ons bezit zijn, liever nog des Maandags 23 December. DE REDACTIE. SIONS KONING. De evangelisten Mattheus en Johannes merken op, dat dit profetisch woord ver vuld is geworden, toen de Heere, eenige dagen voor zijn verzoenend sterven, op een jong der ezelinnen, de stad Jeruzalem binnenreed. Het volk, dat er bij tegenwoordig was geweest, toen Hij Lazarus had opgewekt, roemde Zijn macht. Zij spreidden hun kleederen op den weg, hiewen takken van de boomen en strooiden graan langs zijn pad, terwijl ze juichten»Hosanna den zone Davids 1 Gezegend is hij, die komt in den naam des Heeren 1 Hosanna in de hoogste hemelen Onder dit gejubel trok Koning Jezus Jeruzalem's poorte binnen en trad Zacha- ria's woord in letterlijke vervulling. Reeds lang voor Zacharia profeteerde had de dochter Sions naar de verschijning van haar Koning verlangend uitgezien. Zij had reeds lang de belofte dat Hij komen zou, maar eeuw naar eeuw vlood voorbij en Hij verscheen niet. In Edens hof was reeds het vrouwenzaad beloofd dat den slangenkop vermorzelen zou. Abraham vernam dat de Messias, uit zijn nakomelingschap voortgesproten, ten zegen zou zijn voor alle geslachten der aarde. Jacob in zijn stervensure, zag in den geest den Silo uit Juda's stam ver rijzen. Mozes profeteerde van den groot sten profeet, David van den heerlijksten Koning, alle profeten stemden saam in één accoordImmanuel, de Vredevorst, de Redder zijns volks zal komen. En toch Hij verscheen niethet eene geslacht ging en het andere kwam, maar de vervulling der beloften bleef uit. Patriarchen, profeten en koningen die Hem begeerden te zien, sloten hun oogen zonder Hem te hebben aanschouwd. Maar eindelijk, eindelijk verheft z ch het profe tische woord als in een triumphzang en luidt het»Verheug u zeer, gij dochter Sions juich, gij dochter Jaruzalems 1 Ziet, uw Koniüg zal u komen 1" Ziet uw Koning zal u komen; Hij is in aantocht, Hij nadert, Hij komt tot u, en Hij komt als een rechtvaardige en Hij is een Heiland, een bevrijder zijns volks. Hij komt, niet in wereldlijke pracht, maar in nederheid en armoede, niet op etn brieschend strijdros, maar op het veulen eener ezelinne, Gij dochter Sions, gij dochter Jeruza lems dit is, lezer, bij onzen profeet de lieflijke benaming voor de gemeente der oude Bedeeling, maar deze naam geldt toch ook ons, de gemeente uit de heidenen ja ook wij, zoo velen we naar de voor- kennisse Góds, in de heiligmaking des Geestes geroepen zijn tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Chris tus, wij zijn de dochter Sions, wij de dochter Jeruzalems. Immers, gemeente van Christus, gij zijt van de oude Godsgemeente niet gescheiden 1 Zij, de kerk des ouden Verbonds, is de wortel, die u draagtzij is de olijfboom, aan welken gij, door de genadige hand van den hemelschen Landman, ingeënt zijt, Door geestelijke banden aan haar ver bonden, ja door den Geest Gods uit haar voortgekomen, zijt gij derzelfde liefde Gods, ja ook grooter voorrechten en rijker zege ningen dan zij onder den dienst der schaduwen ontvangen kon, deelachtig ge worden. En met allen, die uit alle vroe gere en latere geslachten der aarde tot het Hemelsche Jeruzalem mochten ingaan, zijt gij, kinderen Gods, leden van hetzelfde heilige lichaam. Allen, die hier ooit, hetzij uit Israël, hetzij uit de volken, tot den geestelijken berg Sions is gekomen en, hetzij nu reeds in den Hemel triumfeeren, of nog strijden hier beneden, die allen zijo één, één in Hem, die al zijn volk met zijn bloed ge kocht heeftEén is aller hoofd en Koning één aller God en Vaderéén Geest, die aller harten troost en hen op de heer lijkheid van het vaderhuis doet hopen. Dit is aller geloovigen deel. Dochter Sions, dochter Jeruzalems, gemeente des levenden Gods, ziet uw Koning komt. Waarlijk Hij is een Koningmaar niet als een Koning dezer wereld. Koningen en Keizers dezer aarde, over hoe uitgestrekt gebied en over hoe veel millioenen zij den scepter voeren, en hoe groot en hoog ze ook zijn in aanzien, macht en rijkdom, ze zijn als allen zondige stervelingen. Ook zij moeten deze aarde met alle weelde en luister, die hen om ringde, eemaal verlaten en voor den hoog- sten Rechter verschijnen. Io den dood storten ze met al hun glorie neer, ja ook de machtige die zicbzelven schier almachtig keurde, die natiëa verpletterde, dynastiën aan zich onderwierp en volk na volk in slaafsche afhankelijkheid zich krommen deed, valt in den schoot der aarde aan het graag gewormte ten prooi. Maar niet alzoo onze Koning, die van Israëls God gezalfd is over Sion, den berg zijner heerlijkheid en aan wien alle macht is gegeven in den hemel en op de aarde. Alle tronen en heerschappijen, alle Kei zers en machtigen, op wier wenk milli oenen alle eeuwen door zich op de slag velden in den dood wierpen, zijn aan Hem onderworpenen het oorlogsgeweld ge volgd door revolutie thans over de wereld gegaan, maakt Hij dienstbaar aan de uit breiding van het Koninkrijk, dat Hij ge sticht heelt. Hij is de Koning der Koningen. Hij heerscht ook in het midden zijner vijanden, die wat ze ook beraadslagen en tegen Hem en zijn gemeente woeden, to6h tot uitvoe ring van zijn Raad moeten dienen. ïDochter Sions, dochter Jeruzalems, ziet uw Koning komtHij is gekomen »Zie," zoo sprak Hij, »ik kom om uwen wil te doen, o God." En toen de volheid des tijds aangelicht was, daalde Hij van zjjnen Hemeltroom neder. Het Woord, dat in den beginne bij God en God wa?, werd vleesch. Als een hulpeloos kindeke lag Hij in Bethlehems kribbe neder. En zoo trad Hij, verre van alle wereldsche pracht, ja in armoede tot ons menschelijk leven in. Gekomen niet om gediend te worden, ma8r om te dienen, nam Hij de gestal tenis aan van een dienstknecht, om hierin het heilig verzoeningswerk te volbrengen, dat Hij in den eeuwigen vrederaad tot redding van zondaars had op zich genomen. En die gekomen is in Bethlel ems stal, zal eenmaal wederkomen. Eens komt Hij van den Hemel weder, maar dan niet meer met de zonden der wereld beladen, maar dan om zich als de rechter van levenden en van dooden voor aller oog in zijn Konink lijke heerlijkheid en majesteit te open baren. Aller oog, ook uw oog zal Hem zien, het oog ook van allen, die zijn liefde versmaad, zijn majesteit miskend, zijn gerechtigheid getrotseerd hebben het oog van hen, die Hem eens hebben gebonden, veroordeeld, gekruisigd en naar lichaam en ziel met dolken doorstaken. Alle ge slachten zullen in dien dag van schrik en heerlijkheid, dat Hij op de wolken ver schijnt, voor zijn rechterstoel vergaderd worden. Andere diensten dan in den nacht van Bethlehems mysterie, zullen alsdan zijn engelen bewijzen. Hij zal hen uitzenden naar alle einden der aarde, om Zijn uit verkorenen tot Zich te vergaderen, opdat zij, in verheerlijkt lichaam, hun Koning in zijn schoonheid aanschouwen, eeuwig bij Hem leven, en het »eere zij God in de hoogste hemelen" in voltooide zaligheid, met het engelen heir aanheffen. Maar die alsdan aan zijn linkerhand gesteld worden, zullen het ontzettend vonnis vernemen gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, dat den duivel en zijne engelen bereid is. En Hij die gekomen is in Bethlehem en die wederkomen zal op de wolken, komt tot ons ook nu menigmaal. Lezer 1 hoe dikwijls staat Hij en klopt aan de deur van uw huis, aan de deur van uw hart. Al zijt gij het niet waardig, dat Hij, de heerlijke Koning, onder uw dak zou in komen, Hij wil Diettemin bij u binnen treden en bij u wonen. Hij wil woning maken in uw hart, om het met zijn licht en met hemelsche vreugde te vervullen. Hiertoe meldt Hij zich bij u aan, zoo dik wijls als zijn heilig en eeuwig Evangelie u gebracht wordt, zoo vaak als uw hart, door zijn Woord en Geest in schuldgevoel bewogen, uitroept: Heere Jezus, ontferm u mijner 1" en telkens ook, als ge in de sacramenten de teekenen en panden zijner onveranderlijke liefde en zijner onwankel bare trouw ontvangen moegt. Hij komt tot u in ziekte en smarten, die u uw af hankelijkheid en in nooden, die u uw behoeften aan zijn hulp doen gevoelen. Hij komt tot zijn volk, als zijn oordeelen en gerichten over de wereld gaan, die hun Gods gerechtigheid leeren. Het is een Koningsstem die in dit alles doorklinkt. Welgelukzalig zijn zij, die zgn stem onder kennen en in Sions Koning zich verblijden. f F. W. J. Wolf. (Slot volgt.) KKBKELIJK LBT1M. Adventstonea. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentieprijs10 cent per regel bij jaarabonnement van minstens 500 regels belangrijke reductie. Berichten, Opgaven Predikbeurten en Advertentiin tet uiterlijk Vrijdagmorgen te zenden mw de Drukkers LITTOOIJ OLTHOFF, Middelburg. Verheüg u zeer, gij docliter Sions juich, gij dochter JeruzalemsZiet, uw Koning- zal u komen, rechtvaar dig, en Hij is een Heilandarm en rijdende op eenen ezel, en op een veu len, een jong der ezelinnen. Zachaeias 9 9. Zal de vrede, welken we verwachten, duur zaam zjjn Natuurlijk, heeft men gezegd. De oorlog heeft alom het oog geopend, hoe bar- baarsch, wreed en misdadig het ie, wanneer de volken er op uit zjjn om elkander te ver nietigen en tevens den weg geeffend, waarlange tot alle landen de Bond komen kan, waarin elk volk zijn eigen plaats kan innemen. Er ie geen twijfel meer aan, of alle volken sullen voortaan in vrede met elkander leven en alle voorkomende geschillen zullen door onderling overleg uit den weg geruimd worden. Wjj gaan een tijd tegemoet, waarin de volken enkel met elkander wedijveren zullen in werken des vredes. De overal doordringende democratie maakt in de toekomst eiken oorlog onmogelijk. Dat was dan een lichtstraal in de allerwege heerschende donkerheid. Opmerkelijk is 't evenwel, dat naarmate de vrede nadert, naar-die-mate de toon minder luide en krachtig klinkt. Zjj, die voorbeen zoo beslist spraken, laten weinig meer van zich hooren. Zonden zjj soms van oordeel zjjn, dat het thans overbodig is, omdat het nu wel voor ieder duidelijk moet zjjn^ dat zij gelijk hebben Ware het maar zoo. Er is echter een geheel andere reden voor. De mannan, die vooraan staan en die een grooten invloed kannen uit oefenen op de wijze, waarop de vrede tot stand zal komen, hebben zich uitgelaten en duidelijk genoeg te kennen gegeven, hoe het naar hun gedachte gaan zal. Zij willen het diep ver nederde Duitschland, voor zoover het aan hen staat, voor altoos krachteloos maken, opdat het zich nooit meer roeren kan. Aan den adelaar moeten de veeren uit zijn vleugels ge plukt worden, opdat hjj zich nimmermeer kan verheffen. Daaruit kau ieder verstaan, dat het zaad der vijandschap met kwistige hand wordt gestrooid, waaruit ter zjjner tijd een oogst zal rijpen, welke niet veel goeds belooft. Vandaar dat het luide geroep zoo verzwakt is en na is de vrede er nog niet eens. De hoop is nu nog op den President van Noord-Amerika die naar Europa overkomt om gelijk hij zelf gezegd heeft te waken, dat van de grondslagen, waarop naar zijn gedachte de vrede moet rusten, geen verkeerde uitlegging gegeven wordt. Heel de wereld is benieuwd, wat hjj zal vermogen en of hg zjjn woord ge stand zal kunnen doen. Het is te wenschen, dat hjj de geallieerden gematigdheid leeren mag, hoewel onze verwachting niet al te groot is. Wat is de wereld toch eigenlijk diep te beklagen, dat zjj steeds weer illnsies aanziet voor gegronde verwachtingen, welke als rook voor den wind verdwijnen en waarvan het eenige gevolg is dat zjj steeds nieuwe teleur stellingen bjj de oude boeken kan. Wanneer zullen de menschenkinderen verstaan om het oog af te wenden van de heuvelen en de bergen en het te vestigen op den Heere, die nooit beschaamd doet uitkomen dengenen, die Hem verwachten? De verschijnselen van dezen tjjd geven ons geen recht om te kunnen zeggen: weldra zal die tjjd komen, want velen luisteren wel naar wat de machthebbers verklaren, doch met naar de stem van Hem, die zoo luide en krachtig spreekt in deze dagen en ons opwekt om de toevlucht te nemen tot de voorgestelde ver lossing. En de profetie geeft ons evenmin recht om hooge verwachtingen te koesteren* Het zal een worsteling bljjven om den stroom des ongeloofs en der revolutie te keeren, en het gebed om de komst van het koninkrijk der gerechtigheid en des vredes en der blijd schap mag wel krachtig bljjven. Laat wis inderdaad verstaat, dat gerechtigheid alleen een volk verhoogt en dat de zonde een schand vlek der naties is, het ter harte nemen en zieh niet schuldig maken aan oppervlakkig opti misme. Te meer wjjl de spraakverwarring onder

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1918 | | pagina 1