Hst beste adres voor Manufacturen is dat van L E. RIVIERE, Groote Markt, hoek Gravenstraat Middelburg. JAARVERGADERING C. J. HONDIUS ter wat is er van ki Nacht Kerkoroelfabriek A. S. J. DEKKER, Goes. Flma M Fis Joii to 6ots Verpleegster. Vereen. „I Vrijdag 22 November 1918, Becepjssen 4V. BLIND 1917, Tijdwoord ter inleiding op het Gebed om den vrede, H. J. KODWENHOVEN Dz. „WALCHEREN". MUTSAARDS- en TU1NIERSV1SSCHEM. H. VAN URIEL Cz Zeeuwsche Middenstands Gredietbank, Neemt gelden a deposito OPRUIMING van KERSTBOEKJES KERSTBOEKJES van BREDÉE te ROTTERDAM, Voor Bijbels en Kerkboeken .In den Beronles", Borg 109 Johanna, Waar komen onzekindertjes vandaan? Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 17 NOVEMBER 1918. VOORHANDEN: LITTOOIJ OLTHOFF Class© Middelburg, Class© Zierikzee. Glass© Tholen. Class© Goes. 's Gravbnpoi.dbr 9Vj en 2 uur Heinkenszand 9Vj en 2 uur Iersekb 9 Va uur 2 uur Class© Axel. JAN LORIER, JAN LORIER, JAN WATTEL, JAN WATTEL, MIDDELBURG. te honden op in de Consistorie GASTHU1SKERK. Aanvang 7.30 uur. Regnnstigers en belangstellenden worden vriendelijk uitgenoodigd. DE BRÜIJNE Broeders, Zusters en Verloofde. Vrouwepolder, 15 Nov. 1918. ffilDDELBUBO, geeft hierbij kennis dat te zijnen kantore ter verwisseling tegen definitieve stukken knnnen worden ingeleverd. door 11 Dir. F. A. HANSEN, Middelburg. Eerste kwaliteit Aanbevelend, Londensche Kade 54 Middelburg. Billijke rentevergoeding. ELECTRISCHE DRUKKERIJ MIDDELBURG. HANDSTEMPELS, HORLOGESTEMPELS, SPORTZAKDOOSSTEMPELS, Nikkelen ZAKDOOSSTEMPELS, HANDTEEKENINGSTEMPELS, AUTOMAATSTEMPELS, ALFABETH en CIJFERS, DATUMSTEMPELS, LAKSTEMPELS. Hiervan zjjn de prgzen nog NIET verhoogd. Vervaardiging van pijporgels naar nieuwste Constructie in verschillende systemen. Teekeningen en dispositién worden op aanvrage verstrekt. Herstellingen en algeheele restauratiën aan alle soorten kerkorgels worden nitgevoerd tot billyke prijzen en na nanwkenrig onderzoek van het bestaande orgel. voor de helft van den prijs en nog voor 10 Tan het bestelde bedrag aan gratis-exemplaren bovendien koopt men de G, M. FËIJ. Boekh. FAN0Y, BURG 16. W Beleend Adres voor Bijbels en Kerkboeken in de verschillende ledersoorten en formaten. Qoedkoope en betere uitgayen. Ouders, leest en bespreekt met nw kinderen het zoo goed ge schreven boekje: Prfls f 0,75. MIDDELBURG Bediening vail den II. Doop in de Noord^rkerk. In de middag- en avondbenrten herdenking van de Dordtsche Synode. Gasthciskebk 9Vj uur ds. J. B. Netelenbos Voorber. H. Av. 6 uur ds. L. Bouma Hofpi.kinkerk 9Vs uur ds J. D. Wielenga Bed. ET. Av. 6 uur ds. J. D. Wielenga Nabetrachting. Noordrrkerk 9l/i uur ds. L Bouma Voorber. H. Av. 2 uur ds J. B. Netelenbos VLISSINGEN. Noobdbkkkrk 91/j,2 en 5V*, uur ds.AH.v.d.Kooi van Bergen op Zoom. 's Av. Bedestond voor den zeer bijzonderen nood der tijden, in. verband uitnoodiging Den Haag. N. Middrlkkrk Gesloten wegens verbouwing. Abnrmüidbn 9Vt uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. L Bouma Dombubo 9 Va uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. F. J. v. d. Ende Gaiingb 9Vi en 2 uur Lezen eener Leerr. Grijpskerkb 9 en 2 uur Koodekerkh 9 en 2 uur ds. G. de Jager ds. A. C. Heij Voorber H. Av. St. Laürens 9Vs uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. G. H. Toebes Mkliskkrkb 9 en 2 uur ds K. Veen Oostkapkli.k 9 en 2 uur ds.D H.Th.Vollenhoven Skrooskerkr 9 uur ds. G. H. Toebes Bed. H. Av. 2 uur ds. G. F. Kerkhof Voortz. Bsd. H. Av. en Dankz. Soübürg ÖVs uur ds. G. F. Kerkhof 2 uur Lezen eener Leerr. Veerb 9Vi en 2 uur Cand. S. P. Vermeer van Amsterdam. Vrouwenpolder 9V2 en 2 uur ds. F. W. J. Wolf Bed H. Av. en Dankz. Wkstkapellb 9Va uur ds. F. J. v. d. Ende 2 uur Lezen eener Leerr. Brouwershaven 10 en 3 uur ds. F Tollenaar Brüinissb 9lA en 2 uur ds. F. Bruinsma Cclijnsplaat 9lA en 5l/a uur ds. F. Staal 2 uur Lezen eener Leerr. Gbbrsdije 9xA en 2 uur Lezen eener Leerr. Haamstede 9Vi en 2 uur Lezen eener Leerr. Kamperland 9 en 2 uur ds. P. J. Baa\j Nibuwhrkbrk 9Vi, 2 en 5Vs uurLez. eener Leerr. O08TKRLAND 9, 2 en 5Vs uur Lezen eener Leerr. ScHARKNmjRH 9V» en 2 uur Lezen eener Leerr. Wissbkbrkb 9l/s en 2 uur Lezen eener Leerr. Zierikzeb 10 en 6 uur ds. C. J. WieleDga Zonnemairb 91/j en 2 uur ds. Z Hoek AnnaJacobaPolder 9% en 2 uur Cand.G.Fernhout van Amsterdam. Bergen op Zoom 9en 5Vi uur Geen opg. ontv. Krabbrndijkb 9 en 2 uur ds. A. H. Nieboer Collecte Evangelisatie in N. Br. en L. 's Morgens Herdenking Dordtsche Synode. Maandagavond 6Vs uur ds A. H. Nieboer Herdenking 25-jarig Ambtsjubileum. Poortvliet 9Vj en 2 uur dhr B. W. de Graaf Rilland-Bath 9 en IVj uur ds. H. D. Drenth van Wolfheze. Tholbn 9Vi en 2 uur Lez. eener Leerr. Oüd-Vosmbbb 9Vt en 2 uur ds. C. Staal 's Morgens Herdenking Dordtsche Synode. Baarland 9Vi en 2 uur Dribwbgbn 91/» en 2 uur ds. R. Brouwer Lez. eener Leerr. Kapbllb-Bibzblingb 9V4 en 2 Borsblb 9Vj en 2 uur Gors 9Vj, 2 en 6 uur 'd Wemeldinge 9XA en 2 uur Kruiningbn 9Vj uur 2 uur Nieuwdorp 9*/4 eu 2 uur Wolphaartsdijk 9en 2 uur uur ds. A. Scheele Lezen eener Leerr. ds. R J. v. d.Veen Av. Bijbellezing. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds B. Mejjer Bidstond. Lezen eener Leerr. ds. B. Meijer Bed. H. Av. Lezen eener Leerr. ds. G. Doekes Lez. eener Leerr. Axel 9Vj en 2 uur ds. A. Thielen Herdenking Dordtsche Synode. Hobk 9 en 2 uur ds. H. v. d. Wal Oostburg 9 uur Lez. eener Leerr. 2 uur ds- J. R. Goris Herdenking Dordtsche Synode. Schoondijkb 9*A uur ds. J. R. Goris 2 uur Lezen eener Leerr. Tbbnbuzbn 9Vs en 2Vj uur ds. S. Groeneveld Zaamslag 9Vt en 2xh uur ds.H.P.M.G.deWalle Aardenburg 9Vi en 6 uur Lez. eener Leerr. Heden overleed tot onze diepe droefheid na een kortstondig lijden onze innig geliefde Zoon en Broe der in den ouderdom van 27 jaar. Allen, die hem van nabij gekend hebben, zullen beseffen wat wij in hem verliezen. De Heere, die geen rekenschap geeft van Zijne dadeD, doeoDS in Zijnen ondoorgrondeljjken wil berusten. Uit aller naam D. LORIER. E. LORIERMabinjssen. J. LORIER. J. LORIER. H. LORIER. En zij met wie bij in nauwe betrekking stond. St. Laurens, 10 Nov. 1918. Heden nam de Heere uit oes midden weg, na een korte maar hevige ziekte ons aller Vriend in den ouderdom van 27 jaar. Zij 't ons een roepstem om te bedenken dat het leven een damp is, en de dood ieder uur wenkt, en dat we ons nu moeten voorbereiden voor de eeuwigheid die ons wacht. Namens de Geref. Jong. Ver. Spreuken 833a M. Houterman, Voorzitter. H. Toebes, Secretaris. St. Laurens, 10 November 1918 Na een langdurig doch geduldig gedragen lijden, werd door den dood van ons weggenomen onze geliefde Zoon en Broeder in den bloeienden leeftijd van 23 jaar en 2 maanden. Zijn leven, streven en sterven geeft ons hoop te gelooven, dat hij de eeuwige rust is ingegaan, en lenigt onze smart in dezen beproe- vingsweg. J. WATTEL. L. WATTELPoppe. St. Laurens, 11 Nov. 1918. Onze VereenigiDg trof ten twee- denmale de slaande hand onzes Gods door uit ons midden weg te nemen ons geacht medelid die na een langdurig doch zeer ge duldig gedragen lijden in de lente van het leven op ruim 23-jarigen leeftijd is overleden. Waar hij menigmaal in Zijn leven heeft getuigd van het geloof dat in hem was, zij dit ons tot troost. Trooste God de beproefde Ouders en verdere Familie. En zij het voor ons een ernstige roepstem om toch niet te zoeken de ijdelheid d zer wereld, maar de dingen die daar boven zijn waar Christus is. Namens de Geref. Jong. Ver. Ps. 124 :8a. W. Louwebse, Voorzitter. Gapinge, 11 Nov. 1918 Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij de ziekte en het over lijden van onzen innig geliefden Zoon en Broeder GIDEON VAN KEULEN, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam, Wed. J. VAN KEULEN- Zooeven verscheen Prijs 20 cent. Verkrijgbaar in den Boekhandel en bij BUURMAN DE KLER, Uitgevers, Leiden. Dagelijks Zaden verkrijgbaar bij den Heer G. DEKKER, Vlasmarkt K 156a Middelburg. Des Donderdags op de Markt. Standplaats tegenover Café ,de Een dracht". LANGEVIELE. MIDDELBURG G. F. CALLENBACH'S SORTEERING ZONDAGSSCHOOL BOEKJES BESTAAT THANS UIT 311 VERSCHILLENDE NUMMERS. BOVENDIEN VERMELDT DE CATOLOGUS VERSCHILLENDE SOORTEN PLATEN, GETUIGSCHRIF TEN, PRENTEN, KERSTLIEDEREN ENZ. VOOR 1918 VERSCHENEN 47 NIEUWE BOEKJES IN VERSCHILLENDE PRIJZEN :-: DE BOEKJES EN HET MEERENDEEL DER PLATEN WORDEN BIJ EEN BESTELLING VAN 25 EX. OF VOOR EEN BEDRAG VAN f 10.00 VOOR DE HELFT VAN DEN PRIJS GELEVERD. DE NIEUWE NAJAARSCATALOGUS IS OP AANVRAGE GRATIS VERKRIJGBAAR IN ELKEN SOLI DEN BOEK HANDEL EN BIJ DEN UITGEVER G. F. CALLENBACH TE NIJKERK die over meer dan 200 soorten in fliuken voorraad voorhanden zijnZe vliegen weg is het BESTE ADRES MIDDELBURG. Alle ledersoorten en bindwijze voor radig en fijne gouden haakjes en slootjes Uw naam wordt gratis inverguld. Aanbevelend, Hot Filiaal van ZADEN van de is gevestigd te Middelburg VLASMARKT, en dagelijks geopand van 7 tot 9 uur. Uitgave van J. M. BREDÉE's Uitg. Mij te Rotterdam. Aan de Psychiatrische-Neurologische Kliniek, Valeriusplein 9, Amsterdam, bestaat gelegenheid om te worden op geleid tot Sollicitanten, die instemmen met doel en grondslag der Vereeniging, waarvan de Kliniek uitgaat, kunnen zich schrif telijk aanmelden b\j den Hoogleeraar- Directeur.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1918 | | pagina 4