"Verantwoording van Liefdegaven. INGEZONDEN STUKKEN. BOEKAANKONDIGING. NICOLAAS CORNELISSE, Voor Zending-deputaat wordt als secundus benoemd ds. A. C. Hey, en voor regeling va catuurbeurten als sec. ds. Vollenhoven. De kerk van St. Laurens wordt als derde aangewezen bij approbatie van beroepingen en ontslagaanvragen van uit de classis vertrokken dienaren. Art. 12. Bü rondvraag deelt ds. de Jager als consulent van Oostkapelle mee de classis vertegenwoordigd te hebben by 't afscheid van ds. de Kruijter en de intree van ds. Vollen hoven. Ds. Hey dankt voor 't woord van wel komst, en voor de classicale hulp aan Koude- kerke verleend, een voorbeeld gevolgd door ds. Vollenhoven. Op aanvraag van Serooskerke wordt als com missie, die met haar de pensioenregeling zal bespreken aangewezen ds. Wolf, ds. Vollen hoven en ouderling A. Geschiere. Ds. Kerkhof heeft de classis vertegenwoordigd bij de intree van ds. Hey, waarvoor hij dank gezegd wordt. Middelburg' heeft tot dusver nog geen ant woord ontvangen van de Theol. fac. aan de V. U. en van de Theol. School in de zaak Netelenbos. Vlissingen vraagt of de kerkeraad van Middelburg reeds zijn bezwaar heeft ken baar gemaakt aan ds. Netelenbos, inzake ge dachten uitgesproken in zijn lezing over de Genestet, waarop ontkennend werd geantwoord. Ds. Netelenbos rapporteert f 48 te hebben af gedragen voor ds. P. v. A. Voortaan zal op de classis-verg. de regeling der preekbeurten ge schieden. Ten slotte worden nog de korte notulen gelezen en goedgekeurd, Ds. Wolf eindigt met dankzegging. Op last der classis Middelburg, K. Veen 2e Scriba. ZENDING. In dank ontvangen voor de kerk te Mago lang een gift van f 2,50 van A. L. te K Kebkhof. Koudekerke. Na eene vacature van ruim twee jaren werd Zondag 10 Nov. ds. A. C. Heij alhier tot zijn dienstwerk ingeleid door zijn schoonvader ds S. T. Goslinga Em. Pred. van Schiedam met een predikatie van 1 Cor. 4 14. Des middags deed ds. Hey intrede met 2 Cor 3-: 6. Het dagelijksch bestuur der burger lijke Gemeente was vertegenwoordigd benevens vier genabuurde Kerken in de Classis Wal cheren. Ouderling De Buck begroette in har telijke bewoordingen den nieuwen leeraar namens de plaatselijke Kerk en ds. Kerkhof van Souburg namens de Classis. J. Maas, Scriba v. d. Kerkeraad. Regeling van vacature diensten in deClassc Klundert, November-Februari. DRIMMELEN. D.D. Basoski, Sikkel. FIJNAART. D.D. Goris, Rujjs, Hummelen. WILLEMSTAD. DD. Koopmans, Sikkel, Basoski ROZENDAAL. Ds. Goris. Op last der Classis, H. N. Basoski, Met haitelijken dank voor Bartimëus aan contributies tot heden ontvangen Zierikzee f 1.50 Kapelle Biezenlinge f 6. Terneuzen f 10 Oostkapelle f 12.50 Seroos- kerko f9.Middelburg f9.Goes f82. Aan giften Gevonden in collecte Geref. kerk te Axel f2.50; uit Bergen op Zoom door mej. Kok f 1.25. Busjes, Half jaarlijksche opbrengst: Vlissingen: busje mej. L. f 10 25; Seroos kerke: kinderen van Mevr. W. f8.Oude- lande kinderen Chr. Sch. f 11.65 Goes busje van Prina L en Neeltje W. f 5.17 Goes busje van Koos R. en Mies O. f5.55 Goes: busje kinderen Chr. M. U. L. O. f 9.33. De Hoofd. Correspondentie, Goes. Nov. '18, J. J. Donner. Zending Magelang. Met hartelijken dank ontvangen f 10,ge vonden in de kerkeollecte te Oostkapelle, en f 6,gevonden in mjjn brievenbus van N. N. J. D. Wiklenga. dertienjarige Nettie was het ook geen geheim meer, dat haar vader in der jaren loop ge worden was een volslagen dronkaard In het stadje was het een publiek geheim, al werden er dan geen zinspelingen op gemaakt, uit eerbied voor haar en haar kinderen. Zoo weinig mogelijk bemoeiden zjj zich met de menschen zelden legden zjj bezoeken af. Zjj schaamden zich voor haar man en vader Zjj stond voor de zooveelste maal, sinds Trude naar bed was gegaan, op, onrustig opende de deur van het vertrek, liep door de gang, door de vestibule, trok de zware voor deur open en staarde in de donkere straat, waar maar één lantaarn meer brandde. De stadsklok klingelde half één. Inde verte hoorde zjj een voetstap en zog ook het vurige licht eener brandende sigaar. De stap kwam nader. Spoedig zag zjj, dat bet een agent was. Toen hjj haar bemerkte, tikte hjj aan z'n pet. Z« had de kracht om vriendelijk goedenavond" te zeggen. Hij mocht immers haar onrust niet bemerken! Op hetzelfde oogenblik klonk een scherp, herhaald g* fluit... Ijlings keerde de agent zich om, op het ge luid afgaand. Werd het haar gezegd, dat het gefluit haar man gold Zy wist het niet, maar ze had zekerheid, dat het zoo was Toen deed zy iets, wat men van haar niet zou hebben verwacht! Nooit, in al die jaren niet, had zij 'n vreemde ia haar huiselijke aan gelegenheden gemengd, maar nu deed z\j het. Zy liep den agent na en zei: „Mijnheer is nog (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Mijnheer de Redacteur! Ondergeteekende verzoekt beleefd eenige ruimte voor onderstaande regelen. By voor baat dank. In den loop dezer maand hoopt de Geref. Jong. Vereen. „Herman Faukeel" te dezer plaatse haar twee- en vijftig jarig bestaan te herdenken. Op zich [zelf een heel gewoon feit. Een feit echter hetwelk ons leden tot dankbaarheid mag stemmen, dat het Gode heeft behaagd, ondanks het woeden der tijden, deze plant yau Zjjnen hand tot in dezen ouderdom te sparen. Want mag het niet als een voorrecht worden beschouwd, dat in onzen tijd van steeds meer afval van God en Zijn dienst, van een steeds meer afglijden naar de zijde der wereld, er een Vereeniging bestaat, die zich ten doel stelt, al zij het in zwakheid, een dam op te werpen tegen het steeds meer opkomende ongeloof? De Jong. Vereen, beoogt een schoon doel, vastgelegd in haar Bondsidee, n. 1. nuttige leden te vormen van Kerk, Staat en Maat schappij. Ztf kan voor den jongeling wezen de oefenschool, waar hij kan leeren de wape nen der beginselen te hanteeren. Zij kan hem strijdmiddelen medegeven voor den hem wach tenden strijd, wanneer by het volle leven zal intreden. Met de opgedane kennis zal hij dan straks zijn tegenstanders kunnen wederstaan. Menigeen heeft by het verlaten der Jong. Vereen, mogen erkennen, veel kennis uit de H. Schrift en andere geloofswaarheden te heb ben opgedaan. Maür zal echter de Jong. Vereen, recht aan dit schoone doel beantwoorden, dan heeft zij in de eerste plaats leden noodig, liefst flinke leden. Niet dat „Herman Faukeel" geen leden meer heeft. Gelukkig verre vandaar. Maar toch in oogenschouw genomen, de plaats Middelburg, met zulk een groote Geref. Kerk, maakt zij wat betreft haar ledental een pover figuur tegenover menige dorpsvereenigingen. Het kon anders wezen. Dit kan echter beteren. Hoevele Jongelingen van Geref. huizen, boven den leeftijd van 16 jaar passeeren de Jong. Vereen.? Hoevelen konden lid wezen, die nu de J. V. linksch laten liggen? Zouden zij wer kelijk niet hun roeping in dezen verstaan Zouden ze een Jong. Vereen, overbodige weelde achten Meerdere vragen zouden we kunnen stellen zonder die te kunnen beantwoorden. Daarom roepen wij U toe, allen die deze regelen lezen en krachtens hun belijdenis en leeftijd lid konden wezen van de Jog. Vereen. „Sluit U bjj ons aan." Kom eens op een Zon dagavond onze vergadering bijwonen. Laat niet onverschilligheid of lakschheid U in dezen weerhouden. Grijpt deze gelegenheid aan door ook uw kermis te vermeerderen en anderen van uw gaven mede te kunnen deelen. De mobilisatie heeft ons van vele en beste krachten beroofd, laten nu degenen die nog geen lid zijn, hun plaats komen innemen en mede door hun wer ken trachten „Herman Faukeel" weder op het oude standpuat terug te breDgen. Alleen door eendracht staat men sterk en kan iets tot stand, en kan iets tot stand worden gebracht. Zegene God deze zwakke pogiDg tot heil van onze Jongel. Vereeniging. Namens het Bestuur. Middelburg. V. N. B. De uitnoodiging tot de Geref. Jonge lingen gericht steunen we van harte. De ver gaderingen van deze vereeniging zijn inderdaad een uitnemende oefenplaats ter bekwamiug voor lateren leeftyd. Wij zouden hier in Mid delburg een bloeiende vereeniging moeten hebben want er zijn genoeg jongelingen, die hun gaven daar zouden kunnen ontwikkelen en die op deze wjjze zouden kunnen bijdragen tot het welzijn van de vereeniging. Waar ligt het aan, dat er zoovelen zjjn, die niet thuis. Wilt u eens goed opletten en als Ze kón niet verder „Ik zal voor hem zorgen, mevrouw", zei hij medelijdend. Hij verplaatste zich in haar toe stand. Als zijn vrouw nu eens, in het holle van den nacht, aan de deur stond, wachtend op hem! „'tls bjj de rijken ook niet alles pays en viêa", pkilosopheerde hij in zich zelf. Maar hij moest zich haasten, zjjn kameraad op te zoeken, die hem gefloten had D'r werd gebeld, heel zachtjes. Zjj snelde naar voren. Dezelfde agent stond op de stoep. „Mevrouw, 'n ander agent heeft mjjnheer gevonden. Ejj scheen gevallen te zjjn. Direct zal ie worden thuisgebracht. De dokter is reeds gehaald." Zjj wankelde, zou gevallen zjjn, als hjj hasr niet had ondersteund. Hjj verweet zich, dat hjj te resoluut gespioken had. Hjj had z'n woor den anders moeten inkleeden. Maar 't wos d'r uit In de verte hoorden zjj stemmen de baar, gedragen door twee agenten, naderde. Zjj droegen den notaris in huis. Zjjn kleeren, ordeloos, waren vol modderspatten een gapen de hoofdwond maakte hem schier onkenbaar. Spoedig kwam de dokteronderzocht, legde een verband, keek den hoofdagent, die hem bjj alles behulpzaam was, aan en haalde licht de schouders op. „Veel te veel bloed verlies", fluisterde hjj hem toe. „Endanwaar- schjjnljjk hersenschudding". De notaris werd verder ontkleed en te bed gelegd". „Ik kom heel vroeg terug, mevrouw. Kan er zich niet mede inlaten? Wie het weet mag het [zeggen. Vast is echter, dat wie deze gelegen heid verzuimt, het doet tot zjjn eigen schade. Der tijden nood vraagt aller medewerking. Boüma. De Gewtyde Geschiedenis voor kleine kin deren, in vragen en antwoorden, door J. H. Landwehr, predikant to Rotter dam. Kampen. J. H. Kok. 1918. Prijs 17% cent. Uitgegeven in hetzelfde handige en aantrek kelijke formaat als de andere Catechisatieboek jes van ds. Landwehr, is dit boekje bestemd voor kinderen van 710 jaar, en kan uitne mend dienst doen bjj de /mi's-catechisatie en op school. Weinig namen en feiten. De kern der Godsopenbaring wordt in korte trekken geteekend. Op gepaste wijze weet de steller het eene feit aan het andere te schakelen. Er zit gang in. Kindertaal wordt gebruikt. Mis schien wel wat sterk blz. 32, als er staat „wjjze menschen, die heelemaal uit het Oosten kwamen". Bjj antw. 4 op blz 34 moest de toevoeging „Deze gelijkenissen moeten door alle kinderen gelezen worden" met een ander lettertype en tusschen haakjes gedrukt zjjn. Nu komt 't kind in de verleiding dit bjjvoegsel te lezen. Een zeer aanbevelenswaardig boekje vooral voor de ouderswant hun roeping is het reeds hunne kinderen in de Schriftkennis te onder wijzen. Levensbeschrijving van Prof Rutgers. Op de drukkerij Libertas te Rotterdam ver scheen een keurig mooi boekwerk, zoowel wat inhoud als uitvoering betreft, van de hand van Ds. J. G. Rullmann uit Utrecht, getiteldBr. F. L Rutgersin zijn leven en werken geschetst. Ook al zegt de schrijver in zjjn Woord-vooraf dat het de tyd nog niet is voor eene grondige biografie van wjjlen prof. Rutgers, toch aan vaarden we met groote dankbaarheid en met lot voor den voortreffeljjken arbeid, wat ds. Rullmann ons in dit boek aanbiedt. Het heeft ten minste sehrjjver dezes genotvolle uren be zorgd. Het beeld van den ontslapen leermees ter, voor wien ik zoo diepgevoelde hoogachting koesterde, is ten voeten uit weer voor mjjn aandacht herrezen. En menige bizonderheid uit de levensgeschiedenis vernam ik voor het eerst. Vooral wie het voorrecht genoten tot de discipelen van prof. Rutgers te behooreD, mogen niet nalaten dit boek te lezen. Maar ook alle theologen, ouderlingen, onderwjjzers en kerkelijk meelevenden zullen door dit boek eerbied krjjgen voor de beginselvastheid van den overledene en zeiven in hun geloofsover tuiging worden gesterkt. De sehrjjver begint van den wortel af. Eerst deelt hjj mede, wat hjj als resultaat van zjjn onderzoek te weten kwam over prof. Rutgers' voorgeslacht, en met met name omtrent zjjn vader, prof. Dr. A. Rutgers te Leiden. Welge slaagde foto's geven de beeldtenis dier voor vaderen. Daarna wordt de predikant geteekend in zjjn arbeid te Soesterberg, Eibergen, Brum- men en Vlissingen (18741877. Daar trad hjj op den voorgrond als een goedgewapend strjj- der voor de Christeljjke School. Via 's Her togenbosch (waar Rutgers Lobman en Kuyper leerde kennen) kwam hjj naar Amsterdam. In die periode reeds ontpopt hjj zich als een uit nemend kenner van de historie der Kerken in vroeger eeuwen. Van af blz. 87 wordt gehandeld over den Hoogleer aar Rutgers. Rullmann teekent hem als Schoolstichter, als Leermeester, als Oud- Testamenticus, als Kerkhistoricus, als Canoüi- cus, als Reformateur, als Spreker, als Sehrjjver. Met meesterhand, met pieteit, met groote geestessympathie heefc ds. Rullmann dat beeld voltooid. In deze bladzijden is het boek het mooist. Men gevoelt: de sehrjjver beleefde mee die periode. Onvergeljjkeljjk mooi is de teekeniDg van de rectorale oratie door prof. R. voorgedragen op 20 Oct. 1898, zie blz. 119 v.v. Wie (als sehrjjver dezes) daarbij tegenwoordig was, momenteel nog niets zeggen", zei de dokier tot mevrouw Kelderman, die, naar 't scheen, al haar wilskracht verloren had. Zjj knikte alleen „Nettie, o, Nettie". „Wat?" „Word wakker en ga mee naar boneden. D'r gebeurt iets verschrikkelijksZe brengen vader thuis!" Dat laatste was voldoende. Ze sprongen uit bed, liepen naar beneden, kwamen binnen, juist toen de dokter zei, dat hjj vroeg zou terugkomen. De vreemden verlieten het vertrek En bjj het schier ziellooze lichaam van den man en vader weenden mevrouw Kelderman en haar beide meisjes Koning Alchohol triomfeerde! Want zjjn onderdaan, Kelderman, was hem getrouw ge bleven, getrouw tot iu den dood HOOFDSTUK V. Dolf Zimmerman, die met glans z'n dipioma 5-jarige H.B.S. had gehaald, wenschte een heel andere loopbaan te volgen, dan zjjn vader en broer, Ernst, hadden verkozen. Hjj werd le vendig naar den handel getrokken. Mr. Zim merman snapte er niets van. D'r was nu let terlijk niemand in de familie geweest, die ooit maar getracht had, in den handel te gaan En nu, Dolf beweerde met stelligheid, dat hjj niet anders wou. Eerst had-ie gedacht, dat het 'n gril was, die spoedig zou overgaan, doch toen hjj bespeurde, dat het z'n jongsten zoon ernst moet erkennen„goed gezien en niet minder goed geschetst". In een slothoofdstuk wordt de levensavond van den emeritus-professor beschreven. Mooie illustraties sieren het boek. En een nauwkeurig breed namenregister besluit het geheel en maakt het het naslaan gemakkelijk. Dit geschrift is een waardig monument op Rutgers' graf, vervaardigd door één zjjuer beste leerlingen, die den zin voor kerkhistorie althans van hem meekreeg van de Alma mater. Er komen vele breede citaten in voor uit Rutger's pennevruchten maar niet te veel. Hetgeen professor R. fchreef, is verspreid in kleinere boekskens en Courantenartikels. De hoofdlijnen worden ons in deze aanhalingen op duidelijke wijze voor oogen gebracht. Ieder kan ook bemerken hoe ontzettend veel deze hoogleeraar in alle stilte gearbeid heeft. Een machtige invloed is van hem uitgegaan in onze Geref. kringen. Dat wordt door deze biografie duidelijk aan het licht gebracht. Wij wenschen haar onder onze broeders en zusters veel lezers en lezeressen toe, want ongetwijfeld ieder hunner zal den schrijver een tol van dank willen betalen voor zijn kostelijken ar beid. Kerkhof. „Wachter, wat is er van den nacht?1 Tijdwoord ter inleiding op het gebed om den vrede, door H. J. Kouwen- hovbn Dz. Uitgave van Buübman en he Kler te Leiden. Het opschrift zegt ons, dat dit Tjjdwoord optieend is aan den bekenden last van Dumas uit het bo?k van Jesaja. De waarheid, welke destijds tot het volk kwam in den vorm van een vraag en een antwoord, heeft nog haar beteekenis voor onze veelbewogen dagen. Ds. Kouwenhoven heeft dit helder beseft en dui delijk in het licht gesteld. Met hem bevelen we de lezing van deze toespraak aan, aan allen, die om den vrede bidden. Het is inderdaad een passend woord voor dezen tijd en onder den zegen des Heeren kan het menig hart tot biddenden ernst stemmen. Boüma. Zundjigirmt. Voor a s. Zondag is de volgende apotheek opengesteld Te MIDDELBU RGdie van den heer M. J. van Pienbroek. Te VLISSINGENdie van den heer A. J. v. Ockenburg. Advsrt«iitiën« 1878. 1918, Op Woensdag 20 November a. s. hopen onze geliefde Ouders JOOST JOOSSE kn TANNETJE ANDRIESSE hunne 40 jarige Eclitveree ntglng te herdenken. Dat de Heere hen spare tot in leügte van dagen is de wensch van hon dankbare. klnderen, ■<m Behuwd- en Kleinkinderen. Middelburg, (Veersche weg). Heden overleed zacht en kalm, na een ongesteldheid van enkele dagen, onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader in den ouderdom van 71 jaar en 9 maanden. Uit aller naam, C. A. CORNELISSE. Armmuiden, 8 Nov. 1918. was, gaf hij ook z'n toestemming. Opdat punt dwoDg hij z'n kinderen niet Dolf zou dus in den handel of met andere woorden, hij zou een plaats zoeken op een han delskantoor, om in de geheimen er van te wor den iügewijd. Liever had de heer Zimmerman, die hem wel wat jong vond, hem nog op een handelsschool gehad, maar de hoogere te Rot terdam was er nog niet, hoewel er sprake van was er een te stichten en op de middelbare zou hij niets meer leeren, uitgezonderd dan de vak termen en indeeling, die bij op het kantoor wel te weten zou komen. In de handelswereld had mr. Zimmerman zeer weinig kennissen. Toch had hij het geluk, Dolf te kunnen plaatsen op een groot, solied han delskantoor te Amsterdam, waar hij nu letterlijk alles kon leeren, wat op den handel betrekking had Hij wilde niet, dat zjju zood, omdat hij rjjk was, werd voorgetrokken. Die moest maar gaan zitten op de kruk van den jongsten be diende en dan langzamerhand opklimmenDat is trouwens toch de beste manier, om ja door de wereld te slaan 1 (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1918 | | pagina 3