Ou in wills m dei isasts, FEUILLETON". Vóór driehonderd jaar. v. die hen bedreigen, maar zy denken aan den opbouw van Sions muren en daarvoor hebben zy tyd en krachten over. Nog eens komen zij er op terug in het zesde kapittel, artikel zes wy achten het zeer nuttig veertien dagen van te voren den tijd, waarop het Avondmaal gevierd zal worden, aan het volk bekend te maken zoowel opdat de afzonderlijke leden der kerk zich bijtijds voorbereiden kunnen, als opdat de ouderlingen hun ambt in het bezoe ken der wijken op do rechte wijze kunnen volbrengen. We hebben een en ander over het huisbe zoek uit het Convent van Wezel overgenomen en we voegen er aan toe, dat op de volgende Synodes het ingenomen standpunt niet verlaten is. Alle zonder onderscheid hebben den na druk laten vallen op dezen arbeid en er op aangedrocgen dat by met de noodigo toewy- diug zou worden verricht. Wie lust heeft, kan zelf nalezen, wat in het kerkelijk hand boekje te vinden is, waarin de voornaamste neten der nationale en Provinciale Synodes betreffende de zuiverheid der leer en de rust der kerk opgenomen zyn. Het zal misschien opgevallen zyn, dat in wat het Convent van Wezel zegt, dit werk opgedragen wordt aan de ouderlingen. De vraag is dan ook meermalen opgekomen, of het alleen aan de opzieners behoort en daar over is dan ook vaak warm gediscussieerd. Vaak werd uitgesproken, dat de predikanten van deze taak vrij waren Doch we zouden dit niet durven te zeggen. Het blijkt toch uit wat er verder op de vergaderingen van de Gereformeerde kerken behandeld en besloten is, duidelijk, dat algemeen de gedachte was, dat ook de dienaren des Woords dit werk mede behooren te verrichten. Biesterveld wijst op een opstel van Slingenberg over het huis bezoek, waariu de redeneu opgegeven werd'en, die het Convent van Wezel drongen om uit sluitend van de ouderlingen te spreken en hy verklaart, dat dit zeer juist is. We nemen het over Het getal der predikanten was zeer klein, de tijden waren vanwege de hitte der vervolging zwaar. De predikanten waren meerendeels in dienst van meer dan ééne kerk en moesten steeds van dh ééne naar de andere plaats trekken, terwijl de ouderlingen met minder gevaar voor hun leven dit werk kon den verrichten dan wel de predikanten. In deze bepalingen wordt voorts met name op dit werk der opzieners de nadruk gelegd in zijn beteekenis voor de bediening van het Heilig Avondmaaldoch ook (men denke aan de bepaling van elke week bezoeken) bedoeld, dat het ook op andere tijden geschieden zou, en bepaald ook met de overige deelen van het werk van de regeeriDg der kerk in verband staan. Immers het resultaat van het bezoek kan zijn, dat men op de kerkeraadsvergade- ring tot tuchtoefening moest overgaan. Er waren alzoo bepaalde redenen, waarom in Wezel alleen gesproken werd over de ouder lingen zonder dat men het recht heeft er uit af' te leiden, dat het huisbezoek uitsluitend door de opzieners geschieden moet. Als de latere Syoodes spreken dat èa de dienaren des Woords èa de ouderlingen deze taak te vol voeren hebben, dan wijken zij niet af van den weg, waarop men in 15G8 zijn schreden gezet heeft, maar dan verduidelijken zij wat er be doeld was. De tijdsomstandigheden lieten later toe, wat vroeger onmogelijk was. (Wordt vervolgd). Bouma. Ook ten opzichte van den arbeid der Zin- ding heeft de Dordtsche Synode een belangrijk besluit genomen. Vanuit Noord-Holland en Zeelan 1 was aandrang uitgeoefend om den Zendingsarbeid ter hand te nemen, nu de Heere in Zyn voorziening bestel daartoe zulk een uitnemenden weg gebaand had door aan ods land Indië te geven als kolonie, dat nog van de zaligmakende kennisse Gods ontbloot was. Uit naam der Synode is toen in het ver zoekschrift, dat gericht werd aan de Hoog mogende Lleeren (Staten-Generaal), ook opge- door Hugo Kingmaks. (Auteursrecht voorbehouden). 1). Maar op straat werden geen stemmen ver nomen er klonk geen schor gelach ook geen onzekere stapde voordeur werd niet opengedaan ïd de deuropening ver scheen niet het verhitte gelaat van haar man, notaris Kelderman het was en bleef stil alleen de pendule op de marmeren schoorsteen liet haar rechten gelden overigens was het stil, doodstilDe moegetobde vrouw leunde achterover in haar met groen trijp be- kleede fauteuil. Ia gedachten verzonken staarde zy voor zich uit, de handen gevonweD, als was zy in stil gebed. Maar nu bad zy niet. Ze dacht na over laüg vervlogen dagen, toen zy, na achttien jaar geleden haast, in het huwelyk trad met Kel derman, den cindidaat-notaris. Hoe geheel anders was het toen in vergelij king met nu Men had er haar op gewezen van betrouw bare zijde, dat hy stamde uit een drankzuch tige familie Zy had er geen aandacht aan ge schonken Ze had hem lief Dat was alles En daarmee was het gezegd. Op godsdienstig nomen het verzoek, dat zy met Christelyken ernst en ijver deze zaak zouden behartigen en te dien einde beramen en ter hand nemen al zulke middelen als tot voortplonting des Heiligen Evangeliën in die landen dienstig en allerbekwaamst zouden wezen. Dat verzoek is niet ijdel geweest, want bet heeft geleid tot de oprichting van een Ssminarie te Leiden door Walaeu3 om leeraars te vormen voor de Indische Kerken. Uit al wat de Synode besloten en behaitigd heeft, blijkt duidelijk, dat het toen de bloeitijd was der Gereformeerde beginselen. Niet alleen de waarheid werd gehandhaafd en zuiver ge formuleerd tegenover allerlei insluipende dwaling en ketterij, maar ook werd grond- leggend gearbeid voor de toekomst, en daarom is die Synode van zoo vér strekkende beteekenis geweest voor het leven der Gereformeerde Kerken in ons vaderland. Deze Synode zal ten allen tijde iu de rij harer zusteren de eerste plaats blijven innemen. Zy staat hoog boven alle andere meerdere vergaderingen onzer Ker ken, is als 't ware een moedersynode geweest, waarvan de tegenwoordige Generale Synode onzer Geref. Kerken slechts de kleindochters zy'D, Onze Gereformeerde Kerken zyn de erfge namen van de ryke nalatenschap der Dordtsche Synode geworden. Niet het Hervormd Genootschap, dat sinds 1816 geheel afschoof van het in 1618 gelegde fundament. Maar alleen degenen, die dezelfde leer der souvereine genade Gods handhaven, naar de zelfde beginselen hun kerkelijk leven inrichten en zichzelven opbouwen op het in de Dordtsche Synode gelegde fundament. Slechts één uitzondering moet er gemaakt. Onze Vaders in Dordt hebben nog te veel gecoquetteerd m*,t de Politieke Heeren en in alles te veel de overheid naar de oogen omge zien. Dat was bun groote fout, (tl ontsproot die ook uit den wortel dier tijden. Getuige daarvan is met name het besluit omtrent het patronaatrechfc. Metterdaad ging dat patronaatrecht zooals de Zuid-Holland- sche Kerken aantoonden tegen Gods Woord in, was een zuurdeesem uit de Roomsche Kerk nog mee binnengeloodst. Maar uit vreeze, dat anders de Kerkenordening door de Hooge Overheid niet zou worden gesanctionneerd, heeft de Dordtsche Synode, dat patronaatrecht laten voortbestaan. Het bestond hierin, dat sommige voorname personen het recht hadden om opengevallen predikantsplaatsen te bezetten met mannen naar hun keuze. Ook al stelde de Synode als voorwaarden, dat de patronen met den predikant niet over het traktement mochten handelen, dat zy niet anders dan personen gezond in de leer mochten voordra gen, dat zy nooit aan de betrokken Kerk iemand mochten opdringen, dat nam toch niet weg, dat hiermee een verkeerd beginsel werd toe gelaten, n.l. dit verkeerde beginsel, dat aan overheidspersonen zeggenschap en macht over kerkelijke aangelegenheden werd gegeven Het ongekrenkt laten van dit patronaatrecht is een wonde-plrk gebleven iu de Dordtsche Synode. De wrange vruchten daarvan zyn niet uit gebleven. 't Is zelfs niet onmogelijk, dat de nawerking daarvan nu nog altoos gevonden wordt in de breuke tu&schen de verschillende Gereformeerden in ons vaderland. In elk ge val is 't een factor, die ten kwade werkte. Ds. Nieboer schrijft terecht: „Als de Kerk van onzen Heere Jezus Christus zich laat bren gen onder banden, die met haar oorsprong, aard en wezen in strijd zyn, uit politieke of fioantieele of andere overwegingen, wordt zy dan niet een anti-gereformeerd genootschap?", met verwijzing naar de brochure van prof. Fabius „Kerkelijk leven", waarin die gedachte in den breede wordt ontwikkeld. Maar de naa9tby liggende beteekenis dier Synode was, dat de twist in de Kerken beëin digd werd en de eenheid des geloofs werd bewaard. Door het nauwkeurig onderzoek van de stukken der waarkeid was ook de kennis en het inzicht er in ten zeerste ver diept. De Dordtsche Leerregels zyn een rijpe vrucht van theologisch denken en doorvoelen. Bovendien heeft de Synode nationale beteekenis gehad. Ilaar draagkracht reikte verder dan standpunt ging hy niet met haar mee, stond feitelijk lynrecht tegenover haar. Toen had het by haar geen punt van overweging uitgemaakt. Zy had hem lief. Dat was alles. En daarmee was het gezegd. Zoo waren zy getrouwd Toen was gekomen de oude geschiedenis, die by dergelijke huwelijken maar al te dikwijls voorvalt. Zij ging inzien, dat ze verkeerd had gehandeld. Eu zy beleed dat ook niet voor de menschen, die zoo dikwijls onrechtvaardig oor- doelen, maar voor een AndeF, Die hoorde haar smeeking. Maar de liefde voor haar man bleef. De liefde van een vrouw gaat niet zoo gauw teloor! Zfj trachtte hem over te halen tot haar inzichten. Dat had juist een andere uitwerking, dan zy had verwacht. Wanthy werd uithuizig zocht meer de sociëteit op dan voorheen. De geboorte van Trude bracht wel verandering eenigen tyd, maar niet lang. Die van de andere kinderen in het geheel niet meer. Zy ging er onder kwynen, bad en smeekte hem. Maar hy was doof, gleed af het hellend pad, dat ten verderve voert. De kinderen werden grooter. Nu was de oud ste, Trude, al zeventien. Zy leed nu met d'r moedpr, al enkele jaren reeds, toen zy er op 'n avond van het driftig hard praten van d'r vader, wakker was geworden, ze niet kon aan- hooren, dat moeJer zoo schreide, zoo erbarme lijk weende en naar beneden was gesneld, zóó op bloote voeten, in nachtgewaad, zich stelde tusschen d'r vader en d'r moeder en opving den harden klap, die feitelijk bestemd was voor d'r moeder. Geen snik had zy geuitgeen kreet geslaaktTrotsch keek zy hem aan het terrein van het kerkelijke leven. Zij heeft ook de eenheid der verschillende provinciè'n, waaruit ons land bestond, bevorderd, en het Calvinistisch stempel op ons volksleven nog vaster en dieper ingeprent, zoodat 't eeuwen kon verduren. Voorts dat zy zooal? dr. WageDaar schrijft op blz. 415 van zyn boekwerk over de Dordtsche Synode „internationaal in 't wereldleven aller Gereformeerde Landen van Europa de religie in haar diepste opvatting heeft gehand haafd en te meer, wyl ook de Eglises Reformées van Frankrijk op hare eerstvolgende Synode de Dordtsche Canones aanvaardden de eenheid des geloofs in 't gereformeerd bewustzijn heeft gered, en daardoor de ves tingwerken van 't Protestantisme versterkt en ze tegen de ondermijnende kracht van naar Rome stuwende stroomingen beveiligd." De Dordtsche Synode heeft dus ook inter nationale beteekenis gehad. Op ons volksleven heeftj die Synode onuit- roeibaren invloed gehad door haar Statenbijbel, die met recht een volksbijbel is geworden, waarvan de uitnemende gespierde taal de volkstaal werd, en die door zyn inhoud tegelijk de volksgedachten heeft bezwangerd. In geen land der wereld he-it de Bijbel zulk een stempel op het volksbewustzijn afgedrukt als in ons vaderland en dat is vooral te danken aan den voortreifelyken arbeid der Statenoverzetters. De Synode heeft daarvoor ons volk een bron gegeven, waaruit geslachten na geslachten zich verfrisschen konden. G.een vertaling, hoe zuiver naar den grondtekst ook bewerkt, zal iu ons volksleven ooit de Statenvertaling kunnen verdringen. De diepste beteekenis der Synode lag in het handhaven van de leer der Souve reine genade Gods, die door haar arbeid tot ryker ontplooiïug gebracht is. Het waardeeringsoordeel over deze Synode brengt ten nauwste saam met de opvattiüg, die men heeft over die leer van Gods souvereine genade. Daarover wordt de Dordtsche Synode eenerzyds hooggeprezen en andrerzyds diep veracht en gesmaad. Hoewel ook die Synode meuschenwerk leverde, waaraan dus ook allerlei gebreken kleefden, mag toch met dank aan onzen God, die de mannen daar vergaderd bekwaamde tot hun moeitevollen en gewichtigen arbeid, erkend dat zy grooten zegen heeft afgeworpen voor ons gereformeerde volk, waarvan ook wy, het nakroost dier vaderen, na drie eeuwen dank baar de vruchten genieten mogen. Daarom wenschen wy als Kerken op a.s. Zondag dien weldaad Gods in onze Kerkhistorie te herden ken, met de ootmoedige bede, dat God ons volk beware by het geloof door de vaderen ons overgeleverd en onze Kerken verder bouwe op 't toen gelegde fundament. Kerkhof. Kerk- en ttohoolnl«nwi. TWEETAL te YlissingenDs. R. E. van Arkel te Soest Ds. A. M. Boeyenga te Koog- Zaandyk te Rjjswyk: A. Hogenbirk te Charlois N. BuffiDga te Oosthem te Naarden H. B. Schoemaker te Zwartsluis H. Meulink te WolvegaJ te Deventer (A)H. N. Boukema te Neede Joh. Kwak te Culemborg. BEROEPEN te ZuidbroekR. Ueidema te Heinenoord te Workum L. J. C. Kreyt te Huizum; te HazerswoudeP. Ch. v. d. Vliet te Oosterend (Fr.); te Oudewater: S. Oudkerk te KraliDgen te Rijswijk N. BuffiDga te Oosthem. BEDANKT voor Bunschoten (B)W. Veder te Zwolle; voor de Krim J. G. Feenstra te Dirkshom voor Lutten a.d. DedemsvaartA.S Schaafsma te Grijpskerk (Gron.); voor Heinkenszaud J. Hoek, cand. te Schiedam; voorVlissingen H. H. Sehoemakers te Kampen voor Leidschendam W. Faber te Schipluiden voor Hollandscheveld J. E. Reijinga te 't Zand (Gr,); voor Berlikum R Haitsma te Gaast voor Oldehove H. R. Nieborg te Geldermalsen. met fonkelende oogen haast met verach ting En hijwas nuchter geworden wendde zich afvol schaamte. Toen had het zeventienjarig meisje d'r moeder gesust, als men een klein kind sustNaar boven was zy weer gegaan, zonder om te zien naar d'r vader, die nog steeds, als vastgenageld, op z'n plaats stond Daar, op den rand van het ledikant, had zy uitgesnikt, haar jong leed, toch nog kinderleed Maar het kind-zyu was wegin enkele oogenblikkenGroote men- schenleed was het geworden! Het was tot haar gekomen, als "'n openbaring, al het leed, dat d'r moeder, zonder dat zy er over sprak, had geleden Het meisje begreep Dan dacht zy weer aan d'r vaderHaast had zii hem vervloekthaast verachtte zy hem Maar „Eert uwen vader en uwe moeder" en „wie zyn vader of moeder vloekt, didns lamp zal worden uitgebluscht in zwarte duisternis". Was d'r iemand in haar slaapvertrek, die de woorden uitsprak Ze keek rondom zich. Zy zag niets. D'r zuster, Nettie, sliep den slaap des onschuldigen. Zy streek beur hand over het blonde haar van het tienjarig meisje. „We zullen het zoo lang mogelyk voor je verborgen houdeD, boor, kindje", fluisterde z(j. Zy leek wel 'n moeder, die moest waken over haar lieveliüg Weer dacht ze aan d'r vader. En zy viel op de knieën en zy smeekte God, haar vader terug te brengen en haar kracht te geven, haar vader niet te verachtenIn 'n vertrouwelijk oogenblik had zy haar strijd verteld aan die ééne, die nu niet meer alleen leed en die kwam tot de ontdekking, dat ge- De classe Drachten heeft den heer J. Wymenga, cand. te Garyp (Fr.) beroepbaar verklaard. Ds. P. Bos te Winsum herdacht zyn 25-jarig ambtsjubileum met Ps. 48 10. Op by'na 46-jarigen leeftijd is te Heer- jansdam overleden Ds. W. T. van Dam. Intree te Koudekerke ds. A. C. Hey met 2 Cor. 3 6, na bevestigd te zyn door ds. S. T. Goslinga, em. pred. te Driebergen met I Cor. 4 1—4. De heer K. Wielemaker, hoofd der Christ. School te B-iggekerke, is in den ouderdom van 48 jaren overleden. Olficiësls Borkhten. KORTE NOTULEN van de vergadering der classis Middelburg, gehouden den 13den Nov. 1918 in de Gasthuiskerk. Art. 1. Ds. Vollenhoven opent namens de roepende kerk van Oostkapelle op de gebrui kelijke wyze de vergadering. Art. 2. D. D. Kerkhof en Netelenbos zien de credentialen na. Voor verschillende kerken nemen sec.- afg. zitting. Voor Gapinge en Domburg neemt met goedkeuring der classis een diaken met keur stem zitting. Instructies worden door Gapinge, Vlissingen, Veere ter classicale tafel gebracht. Art. 8. As moderamen neemt zitting Ds L. Bouma, praeses. J. D. Wielenga, assessor. F. W. J. Wolf, le scriba. K. Veen, 2e scriba. Art. 4. De praeses verwelkcwnt de D.D. Vollenhoven en Hey, en spreekt naar aanlei ding van 't bedanken voor de roepiwg naar Veere en Wilnis respectievelijk tot de D.D. Veen en Kerkhof een enkel woord. Art. 5. De notulen van de verg. van Mei en Juli worden gelezen en goedgekeurd. Art. 6. Aan den quaestor wordt machtiging verleend de cl.-bijdrage aan den Prov. Qtaestor af te dragen. Art. 7. Voorgelezen worden de adviesen van de Theol. Fuc. der V. U. en van de proff. aan de Theol. School te Kampen inzake 't ver zoek van ds. v. Schelven om naar Art. 12 D. K. O. te worden ontslagen van den dienst, maar hem den naam en de eere van een Die naar te laten behouden. In beide adviezen werd voorgesteld aan 't verzoek niet te voldoen. Na langdurige dis cussie wordt dit advies met 4 stemmen tegen en 2 blanco door de classe aanvaard. Art. 8 Aan ds vacante kerken van Gapinge, Vlissingen, Serooskerke en Veere worden de gevraagde beurten verleend. Serooskerke zal bovendien nog tot ultimo December op de tot dusver gevolgde wijze wordeu geholpen. Art. 9. Rapport kerkvisitatoren werd ge lezen en met dank aanvaard. Van Serooskerke is bericht ontvangen dat de kerkeraad zich, zy 't onder protest, neer legt bij de beslissing inzake de grensregeling SerooskerkeVrouwepolder, en belooft binnen 14 dogen de bewuste attestaties of te geven. Daarna wordt 't Rapport der deputaten voor hulpbehoevende kerkou behandeld. Aan de kerk van Arnemuiden wordt voor 1919 f 100 toegestaan, aan Westkapelle f 475,terwijl tegelijk de classis aan Westkapelle haar steun zal bieden by de met f 50 verhoogde aanvrage tot steun by de Part. Synode. De begrooting van 1918-19 tot een bedrag van f 650 wordt goedgekeurd. Er was niets te rapporteeren inzake.de Zending. Ds. A. C. Hey werd benoemd iu de commissie voor den classicalen ZendiDgsdag. Gerapporteerd werd dat op de Part. Syn. besloten werd een 2de collecte voor hulpbe hoevende studenten uit te schrijven. Iu Jan. of Febr. moet deze collecte afgedragen. Art. 10. Met 't oog op 't uitgebracht kerk- visitatoren-verslag werd geen rondvraag Art. 41 gehouden. Art. 11. De classicale deputaten worden by acclamatie herbenoemd. deelde smart halve smart is. Dat alles kwam mevrouw Kelderman in de gedachten, toen zy daar alleen zat, wachtend op haar man. De groote klok in de vestibulp liet twaalf slagen hooren de pendule op den schoorsteen volgde. Zy stond op en zuchtte diep. Bange voorge voelens bekropen haardie wilde zy vao zich afschudden. Maar het lukte niet. Ze blevpn by haar. Zy vermeerderden haar angst, haar spanning. De deur van de kamer opende zy en luisterde zy hoorde niets toen sloot zy die maar weerweer stond zy op naar het boekenkastje, om er een Bijbeltje af te halen. Doelloos bladerde zy, tot haar oog viel op de woorden: „Vresst niet, Ik ben met u Die woorden gaven haar troost. Door las zij, enkele hoofdstukken. Toen legde zy het boekje weer weg en bad In de kamer vau Trude hoorde zy gestommel. „Zou dat kind nog niet te bed zyn vroeg zij zich af. Wat had die al vroeg de zorgen van het leven gekend, zy, oogenschynlyk, het weeldekind. Zy had mede lijden met ze. Ze had ze niet, zoo in vertrouwen moeten nemen den volgenden dag na het vreeselijk gebeuren van dien avond Maar daar stond tegenover, dat zy dan alleen haar smart had moeten dragen, haar smart, die haar haast deed bezwykeu. Maar dan had zy toch ook weer kracht ontvangen van Boven, van Hem, Die de Zijnen niet vorlaat, al ijkt het soms van wel. Het feit lag er nu eenmaal toe: het meisje wist allesleed méé met haar. En voor de nu

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1918 | | pagina 2