Het beste adres voor Manufacturen is dat van L E. RIVIERE, Groots Markt, hoek Gravenstraat Middelburg. Kerkorgelfabriek A. S. J. DEKKER, Goes. BID (u's Bankiers- en EBeeltnkanloer. CJ.HONDIUS, Influenza F. P. Effecten - Coupons - Beleeningen Prolongatiën - Deposito's - Incasso's. Tlaaarkt 1146 - Uilig. SPAAMSCBE ZIEKTE Firm full. P. 11 Jul ie 6m Keuken-Werkmeisje, ««iel R. D. I. v. d. WOUDE, Zwartsluis Rente voor Deposito's Ruim voorzien in Droge en natte VERFWAREN en VERNISSEN. „In den Hercules", Bnrg 109 UITTREKKAARTEN. Firma van der Knjl Sorter, BOEKH. FANOY, Zondagavond 4 Augustus, een Rede te honden „WALCHEREN". J. A. PIETERS. op ZONDAG 4 AUGUSTUS 1918. Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken in Zeel and Classe Middelburg MIDDELBURG Bediening van den H. Doop in de Hofpleinkerk. Classe Zierikzee Classe Tholen. Classe Goes. Class© Axel. Zondagsrust. Digna Catharina Verton, Od Beclan BtMtlIn verboopn M pit Uwer Slaan. R.D.Avd.Woude Zwartsluis Vervaardiging van pijporgels naar nieuwste Constructie in verschillende systemen. Teekeningen en dispositién worden op aanvrage rerstrekt. Herstellingen en algeheele restauratiën aan alle soorten kerkorgels worden uitgevoerd tot billijke prijzen en na nauwkeurig onderzoek van het bestaande orgel MIDDELBUBG-ftLUlS-OOftTBUBG. LIPS-SAFE-DEPOSIT. fimsler en Commissionair In EFFECTEN, Efiecttn, Coupons, Vreemd Geld, Prolongatiën, Beleen In gon, Incasveeringen op Binnen- en Buitenland. Assurantiën, Hypotheken. 1 dag 3 1 maand 31/. 3 maand 3ya 1 Jaar 4 INFLUENZA BEHANDELING. F. H. J. DAMEN. G. M. FEIJ. 8. A. TAK DEN HOORN. V. Dedem8traat 38, Bergen op Zoom EFFECTEN, COUPONS, WISSELS, DEPOSITO'S. Verzekeringen op allerlei gebied. voor Gymnasium, Hooger Burgerschool en Handels school, besteld bij worden spoedig geleverd. tot opwekking en vermeerdering der Zendingskennis. Zitplaatsen vrij. Gecom. tot de Zending. BURCHT B 10, ELECTRI8CHE DRUKKERIJ LITTOOIJ OLTHOFF MIDDELBURG beveelt zich beleefd aan voor de plaatsing van ADVERTENTIËN in „De Zeeuw", „De Middelbnrgsche Courant" en alle andere Bladen zonder prijsverhooging. L1NNE WMEIWJE, Oir. F. A. HANSEN, Middelburg. Vlasmarkt K 150. Middelburg. Yraagt onze: LIMONADES op schroef- en kogel- flesschen. LIMONADE-SIROPEN in diverse soorten. MINERAALWATER op schroef-, kogelflesschen en syphons. WIJNEN en GEDISTILLEERD. fleid Cat. Zondag 45c (vr. 118 en 119) Gasthuiskerk 9Vj uur ds. J. D. Wielenga 6 uur ds. H. J. Kouwenhoven van Leiden. Woensdag lOVs en 2 uur ds. J. D. Wielenga Huwelijksinzegening. Vrijdag ÏO1^ uur ds. J. D. Wielenga Huwelijksinzegening. Hofpleinkerk 9Vs uur ds. van Minnen van 's Gravenzande. 2 uur ds. J. D. Wielenga Noobderkeek 91/» uur ds. Kouwenhoven 6 uur ds. van Minnen VL1SSINGEN. Noobderkeek 9Vs uur 2 uur N. Middblkerk 9Vs uur 5Vj uur Arnemuiden 91/» en 2 uur Domburg 9 uur 2 uur Gaiingb 91/j en 2 uur Dr. A. Kuyper van Rotterdam, ds. H. Buitenhuis van Heemstede, ds. H. Buitenhuis dr. A. Kuyper ds. J. Runia Lezen eener Leerr. ds. F. W. J. Wolf Lezen eener Leerr. Gbijpskebkb 9 en 2 uur 7 uur ds. G. de Jager ds. G. de Jager Zendingsrede. Koudekerk» 9 en 2 uur ds. A. A. v. Schelven Bed. H. Av. en Dankz. St. Laurens 9Vs en 2 uur ds. G. H. Toebes Bed. H. Av. en Dankz. Meliskerkk 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Oostkapellb 9 en 2 uur ds. A. Thielen van Axel. Serooskerkk in de Hervormde kerk 2 uur ds. F. J. v. d Ende 6 uur Lezen eener Leerr. Soübdrg 91/2 en 2 uur ds. G. F. Kerkhof Bed. H. Av. en Dankz. Veebe 91/j en 2 uur ds. K. Veen van Meliskerke. Vrouwenpolder 9Vj en 2 uur ds. F. W. J. Wolf Westkapellb 9Vj uur ds. F. J. v. d. Ende 2 uur Lezen eener Leerr. Brouwershaven 10 en 3 uur ds. M. M. Horjus van Hendrik Ido Ambacht. Bruinissb 9lA en 5 uur Cand. Prins Cclijnsplaat 9l/i en 5Vs uur Geen opgaaf ontv. 2 uur Lezen eener Leerr. Geersdijk 9lA,2 en 6 uur Lezen eener Leerr. Haamstedi 9Vi en 2 uur ds. R. Brouwer Kamperland 9, 2 en 6 uur ds. P. J. Baafj Nibuwkrkirk 9%, 2 en 5Vs uur Lez. eener Leerr. Oostbrland 9, 2 en 5Vs uur Lezen eener Leerr. Scharbnd0kb 9V« en 2 uur ds. F. Bruinsma Wissekbrkb 10 en 2Vs uur ds. F. Staal van Colijnsplaat. Zikrikzbb 10 en 6 uur Lezen eener Leerr. Zonnemairb 9% en 2 uur ds. Z. Hoek AnnaJacobaPolder 9Vt en 2 uur Lez. eener Leerr. Bergen op Zoom 9Vi en 5Vj uur ds. A. H. v. d. Kooi Krabbendijke 10 en 3 uur ds. A. H. Nieboer Poortvliet 9Vi en 2 uur Lezen eener Leerr. Rilland-Bath 10 en 21/* uur ds. C. Staal van Oud-Vosmeer. Collecte Joden-Zending. Tholen 10 en 21/% uur Cand. W. Bech van Den Haag. Oud-Vosmbbr 9^, 2 en 6 uur Lez. eener Leerr. Baarland 9*6 en 2 uur Lez. eener Leerr. Driewegen 9lA uur ds. W. J. Goedbloed Emer. pred. 2 uur Lezen eener Leerr. Kapbllb-Bibzblingb 9*A en 2 uur Prof. dr. H. Bouwman van Kampen. Bobsblb 9V« uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. W. J. Goedbloed Emer. pred. Gobs 9x/i en 6 uur ds. J. Mulder van Gorinchem. 2 uur Lezen eener Leerr. 's Gbavbnpoldbr 9Vj en 2 uur ds. A Scheele Heinkenszand 91/» en 2 uur Cand. Dee van Kampen. Ierskkb 9Vj en 5Va uur ds. B. Meijer 2 uur Lezen eener Leerr. Wemeldinge 9Vs en 2 uur Lezen eener Leerr. 6 uur Prof. dr. H. Bouwman van Kampen. Kbuiningbn 9V« en 2 uur ds. H. W. Laman van Assen Nikuwdorp 9lU en 2 uur ds. G. Doekes Wolphaartsdjjk 91£en21£uur Lez. eener Leerr. Axel 9Vi en 2 uur ds. F. Tollenaar van Brouwershaven. Hobk 10 en 3 uur Lezen eener Leerr Oostburg 10 en 2Vs uur Lezen eener Leerr. Sohoondijkb 10 en 3 uur ds. S. Groeneveld Tkrnhuzbn 9Vi en 2Vs uur Lezen eener Leerr. Zaamslag 91/» en 2Vs uur ds.H.P.M.G.deWalle Aardenbürg 9Vi uur Lez. eener Leerr. 6Vs ds. S. Groeneveld Voor a s. Zondag is de volgende apotheek opengesteld Te MIDDELBURG die van den heer M. J. van Pienbroek. Te VLISSINGENdie van Mevrouw de Wed. v. Ockenburg. Advortontlën. Geen kaarten. Ondertrouwd: O. A. BOUMA, Leeraar Klassieke Letteren en LENA A. VERTREGT. Arnhem, 2 Aug. 1918. Middelburg, Huwelijksbevestiging D.V. 22 Aug. a s. 's nam. 1 uur, in de Hofpleinkerk. Receptie: 19 Aug., des namiddags 3—4.30 uur Noordstraat L 109. Met blijden dank deelen wij mede, dat zoo de Heere wil, onze geliefde ouders JOH. P. TAZELAAR en A. Th TAZELAAR—Ribbkns op 10 Augustus a.s. hun 25-jarige EchtvereenigiDg hopen te her denken. Hunne Liefh. Kinderfn, J. A. TAZELAAR en Verloofde. H. TAZELAAR. A. TAZELAAR. C. A. TAZELAAR. L. C. TAZELAAR. A. J. TAZELAAR. A. Th. TAZELAAR. TerneuzeD, 3 Aug 1918. te- Heden overleed in haren Heere en Heiland, tot onze diepe droef heid, onze geliefde Kleindochter en Nicht in den jeugdigen leeftijd van 21 jaar. Namens de Familie, J. VERTON, Vlissingen, 30 Juli 1918. Paul Krugerstraat 1. Algemeens kennisgeving. Voor de vele blijken vau deelneming ondervonden bjj de ziekte en het over lijden van ons innig geliefd Dochtertje, Zusje en Kleindochtertje JOHANNA ADRIAN A betuigen wij onzen hartelijken dank. JOH. v. SLUIJS P. S. v. SLUIJS—Dikker. Biggekerke, 31 Juli 1918. MF* Koopt zoo spoedig mogelijk, want de prijzen worden onbetaalbaar! Wij verzenden onder rem bours en goed verpakt door het geheele Rijk, ons Reclamebedstel No. 1 en 2, bestaande uit Solide goed gevulde Matras, Peluw en 2 KAPOK- KUSSENS prima tjjk compleet voor f29.68. Prima kwal. voor f39.68. Reclamebedstel No. 3 en 4, be staande uit2 pers. solide goed gevulde Kapok matras, met zuiver prima onvermengde kapok, Ka pok Peluw en 2 Kapokkusseus voor f 67.58. Extra zware vulling voor f76.98. Afzonderlijke 2 pers. Kapokmatrassen 120X190 voor f44.98 en f47.58. VEERENBEDDEN2 pers. Veerenbed, Peluw, 2 Kus sens zwaar gevuld met prima dubbel gezuiverde Veeren voor f67.48. Beter kwal., een bed voor het leven voor f 77.68. Iets extra voor f 87.74. Com- pleete Veerenbedstellen n.l Bed, Peluw, 2 kussens 1 wollen, 1 watten, 1 molton deken, Bed en Peluw- overtrek en 2 Matrassen voor f 109.98. Beter kwal. f 119.98. Iets extra f12998. HOUTEN LEDIKANTEN: 2 pers. geschilderde ledikanten Noten of Pitch-Pine f 12.98, f 15.98, f 17.98, f 24.98. en f 29.98. 2 pers. Massief Ledikant in de was voor f22.94 2 pers. Pitch-Pine Ledikant f 22 94 en f27.98. 2 pers. Massief Eiken Ledikant f3193 en f34.98. Emballage vrij. Zakken voor beddegoed worden berekend, bij franco terugzending tegen kostenden prijs teruggenomen. Alle goederen niet naar genoegen zijnde worden gaarne geruild. AANBEVELEND, overijóelsche issk bedpen - MATRASSEN- tf.v.i ledikanten-- ofic meubel FAB rl ek vkmst orut seiu-UATBEiRDt óRiJicouRArin welks gratis wórdt toegeióflotn Het meeste overeenkomst met de geheimzinnige heeft volgens doctoren de Leest daarom de belangwekkende brochure van Dr. J VOORHOEVE over de en hare 33 bladz. royaal form., 55 ets. In den Boekh. verkr. of directe toez. na ontv. van postw. door de Uitgevers La Rivière Voorhoeve, Zwolle. Aanbevelend, MIDDELBURG, vindt men de grootste keuze Ook worden daar Uw TROUWLIJS TEN prachtig klaar gemaakt en nog aan billijken prijs. Aanbevelend, Het Filiaal van ZADEN van de is gevestigd te Middelburg VLASMARKT, en dagelijks geopend ▼an 7 tot 9 qur. Kassiers en Comm. in Effecten, 7 ure, hoopt D.Y. Ds. G. DE JAGER in de Geref. Kerk te Grjjpskerke Gevraagd voor de Stichting Vrederust" te Bergen op Zoom een om zoo mogelijk terstond in dienst te treden, en een tegen 1 October a.s Brieven aan den Geneesheer-Directeur. Dagelijks Zaden verkrijgbaar bij den Heer G. DEKKER, Vlasmarkt K 156a Middelburg. Des Donderdags op de Markt. Standplaats tegenover Café ,de Een dracht".

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1918 | | pagina 4